RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 152kWORD 47k
28.11.2016
PE596.664v01-00
 
B8-1394/2016

vastavalt kodukorra artiklile 133


perepoliitika ühtlustamise kohta liidu liikmesriikides rahvastiku juurdekasvu edendamise eesmärgil


Aldo Patriciello

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek perepoliitika ühtlustamise kohta liidu liikmesriikides rahvastiku juurdekasvu edendamise eesmärgil  
B8-1394/2016

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.  arvestades, et Euroopas ei esine enam rahvastiku loomulikku üldist juurdekasvu ning et enamik rahvastiku vähenemisest mõjutatud piirkondi asub ida- ja lõunapoolsetes liikmesriikides; arvestades, et 2014. aastal vähenes seitsmeteistkümnes NUTS 3 tasandi piirkonnas rahvastik rohkem kui 15 inimese võrra 1000 elaniku kohta (allikas: Eurostat);

B.  arvestades, et surmade arv ületab sündide arvu paljudes ELi riikides, muu hulgas Saksamaal, Ungaris, Rumeenias, Bulgaarias, Tšehhi Vabariigis, samuti Rootsis ja Balti riikides;

C.  arvestades, et perepoliitika kavandamisel ja elluviimisel Euroopa tasandil esineb ilmselgeid raskusi ja et sellest tulenevalt on Euroopa Liit kahekiiruseline, mistõttu on ta nende küsimustega tegelemisel nõrk ja neutraalne;

D.  arvestades, et rahvastiku vähenemine avaldab negatiivset mõju sotsiaal-majanduslikule süsteemile;

1.  palub komisjonil esitada uue ettepaneku võtta vastu määrus või direktiiv, mille eesmärk on ühtlustada otsene ja kaudne perepoliitika, pöörates tähelepanu mõnedes liikmesriikides (Prantsusmaa, Belgia, Hispaania ja Portugal) levinud headele tavadele ning pidades silmas sündimuse järkjärgulist ühtlustumist ja suurenemist.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika