Ontwerpresolutie - B8-1394/2016Ontwerpresolutie
B8-1394/2016

  ONTWERPRESOLUTIE over de harmonisatie van het gezinsbeleid in de EU-lidstaten om de demografische groei te bevorderen

  28.11.2016

  ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement

  Aldo Patriciello

  B8-1394/2016

  Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over de harmonisatie van het gezinsbeleid in de EU-lidstaten om de demografische groei te bevorderen

  Het Europees Parlement,

  –  gezien artikel 133 van zijn Reglement,

  A.  overwegende dat in Europa de natuurlijke bevolkingsgroei over het algemeen tot stilstand is gekomen en dat de meeste regio's die met een afname van de bevolking te maken hebben zich in de Oostelijke en Zuidelijke lidstaten bevinden; overwegende dat in 2014, 17 regio's van NUTS-niveau 3 een daling van de bevolking van meer dan 1,5% hebben gekend (bron: Eurostat);

  B.  overwegende dat het sterftecijfer in een groot aantal lidstaten, waaronder Duitsland, Hongarije, Roemenië, Bulgarije, Tsjechië, Zweden en de Baltische staten, hoger is dan het geboortecijfer;

  C.  overwegende dat er duidelijk problemen bestaan wat betreft de planning en uitvoering van gezinsbeleid op Europees niveau en dat er dan ook sprake is van twee snelheden binnen de Europese Unie, die bij deze vraagstukken een zwakke en neutrale rol speelt;

  D.  overwegende dat de daling van het bevolkingscijfer een negatieve impact heeft op het sociaal-economische systeem;

  1.  verzoekt de Commissie een nieuw voorstel voor een verordening of een richtlijn voor te leggen om het directe en indirecte gezinsbeleid te harmoniseren, waarbij de nadruk wordt gelegd op de goede praktijken in enkele lidstaten (Frankrijk, België, Spanje en Portugal) met het oog op een geleidelijke onderlinge aanpassing van dit beleid en een stijging van het geboortecijfer.