Päätöslauselmaesitys - B8-1403/2016Päätöslauselmaesitys
B8-1403/2016

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS H1N1-influenssarokotteesta

20.12.2016

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti

Mireille D’Ornano

B8-1403/2016

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys H1N1-influenssarokotteesta

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 168 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.  ottaa huomioon, että useat H1N1-influenssarokotteet ovat saaneet myyntiluvan Euroopan unionissa, etenkin Pandemrix-rokote (jäljempänä rokote) 25. toukokuuta 2008;

B.  toteaa, että heinäkuussa 2011 tehdyssä VAESCO-hankkeen tutkimuksessa todetaan syy‑yhteys rokotteen ja lisääntyneen narkolepsiariskin välillä erityisesti alle 19‑vuotiailla;

C.  toteaa myös, että kyseisen rokotteen käyttöön liittyy kohonnut riski sairastua Guillain-Barrén oireyhtymään ja että skvaleenipohjaisten adjuvanttien eli apuaineiden käyttö saattaa johtaa kohonneeseen riskiin sairastua autoimmuunisairauksiin;

1.  panee merkille Maailman terveysjärjestön lausunnon vuodelta 2009 ja toukokuussa 2016 päivitetyn Euroopan lääkeviraston lausunnon rokotteesta;

2.  kannustaa kuitenkin komissiota tekemään etenkin Euroopan lääkeviraston avulla tutkimuksen, jossa selvitetään rokotteen yhteys edellä mainittuihin terveysriskeihin;

3.  kannustaa myös tarkistamaan rokotetta koskevat suositukset.