ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 387kWORD 47k
20.12.2016
PE596.675v01-00
 
B8-1405/2016

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με την αντοχή στα αντιβιοτικά και τη θεραπεία της Neisseria gonorrhoeae


Mireille D’Ornano

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την αντοχή στα αντιβιοτικά και τη θεραπεία της Neisseria gonorrhoeae  
B8-1405/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 158 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η γονόρροια προσβάλλει ετησίως 78 εκατομμύρια ανθρώπους και ότι η εμφάνισή της στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο αυξήθηκε από 8 σε 20 κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους από το 2008 έως το 2014·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η γονόρροια μπορεί να προκαλέσει στειρότητα και ότι διπλασιάζει ή και τριπλασιάζει τον κίνδυνο μόλυνσης από τον ιό HIV·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι θεραπείες με αντιβιοτικά κατά της γονόρροιας είναι αποτελεσματικές στο 95% περίπου των περιπτώσεων, αλλά ότι έχουν αναφερθεί περιπτώσεις αντοχής στα αντιβιοτικά σε 36 κράτη και ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) κρίνει ότι η αντοχή αυτή στα αντιβιοτικά συνιστά μείζον πρόβλημα για τη δημόσια υγεία·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην έκθεσή του για το 2014, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) συστήνει, μεταξύ άλλων, τη σεφτριαξόνη και την αζιθρομυκίνη, παρά την αυξανόμενη αντοχή στα αντιβιοτικά·

1.  παροτρύνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω του ECDC, να επικαιροποιήσει τις συστάσεις της σχετικά με τη γονόρροια, στηριζόμενη σε αυτές του ΠΟΥ (2016), καθώς και να εντείνει την παρακολούθηση της αντοχής στα αντιβιοτικά·

2.  παροτρύνει τα κράτη μέλη να επικαιροποιήσουν τις συστάσεις τους σύμφωνα με τις περιπτώσεις αντοχής στα αντιβιοτικά που αναφέρουν οι υγειονομικές αρχές τους.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου