Päätöslauselmaesitys - B8-1405/2016Päätöslauselmaesitys
B8-1405/2016

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Neisseria gonorrhoeae -bakteerin antibioottiresistenssistä ja hoidosta

20.12.2016

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti

Mireille D’Ornano

B8-1405/2016

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys Neisseria gonorrhoeae -bakteerin antibioottiresistenssistä ja hoidosta

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 158 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.  ottaa huomioon, että tippuriin sairastuu vuosittain 78 miljoonaa ihmistä ja että sen esiintyvyys on lisääntynyt Euroopan talousalueella 8 tapauksesta 20 tapaukseen 100 000 asukasta kohden vuosina 2008–2014;

B.  ottaa huomioon, että tippuri saattaa aiheuttaa hedelmättömyyttä ja kaksin- tai kolminkertaistaa riskin saada HI-virus;

C.  katsoo, että antibioottihoidot tippuria vastaan ovat tehokkaat noin 95 prosentissa tapauksista; toteaa kuitenkin, että 36 valtiossa on havaittu antibiooteille resistenttejä tapauksia ja että Maailman terveysjärjestö WHO pitää tätä antibioottiresistenssiä huomattavana kansanterveydellisenä ongelmana;

D.  toteaa, että vuonna 2014 julkaisemassaan raportissa Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskus (ECDC) suosittaa erityisesti keftriaksonia ja atsitromysiiniä antibioottiresistenssin yleistymisestä huolimatta;

1.  kehottaa Euroopan komissiota ECDC:n kautta saattamaan tippuria koskevat suosituksensa ajan tasalle WHO:n vuonna 2016 antamien suositusten perusteella ja tehostamaan antibioottiresistenssin seurantaa;

2.  kehottaa jäsenvaltioita saattamaan suosituksensa ajan tasalle terveysviranomaisten raportoimien antibioottiresistenssitapausten pohjalta.