ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 458kWORD 47k
21.12.2016
PE596.677v01-00
 
B8-1407/2016

внесено съгласно член 133 от Правилника за дейността


относно рисковете, свързани с използването на импланти за стерилизация „Есюр“


Мирей Д'Орнано

Предложение за резолюция на Европейския парламент относно рисковете, свързани с използването на импланти за стерилизация „Есюр“   
B8-1407/2016

Европейският парламент,

–  като взе предвид членове 4, 6 и 9 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 726/2004 за установяване на процедури на Общността за разрешаване и контрол на лекарствени продукти за хуманна и ветеринарна употреба и за създаване на Европейска агенция по лекарствата,

–  като взе предвид член 133 от своя правилник;

А.  като има предвид, че Европейската агенция по лекарствата (EMA) има за задача опазването на общественото здраве посредством извършването на оценка на лекарствените продукти, по-специално когато са получени сигнали за нежелана лекарствена реакция;

Б.  като има предвид, че съществуват подозрения, че имплантите за стерилизация „Есюр“, произвеждани от „Байер“, причиняват хеморагични, неврологични и мускулни смущения в такава степен, че в Обединеното кралство хиляда жени вече са завели иск срещу производителя;

В.  като има предвид, че по данни на производителя, от 2001 г. насам, по света са продадени около един милион единици от това медицинско изделие, от които 240 000 във Франция;

1.  приканва Комисията:

–  да отправи искане към EMA да извърши проучване с цел бързо гарантиране на безопасността на тези изделия;

–  да предприеме подходящи мерки в случай, че тези изделия представляват значителен риск за здравето на жените, които ги използват.

Правна информация - Политика за поверителност