FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 156kWORD 47k
21.12.2016
PE596.677v01-00
 
B8-1407/2016

jf. forretningsordenens artikel 133


om de risici, der er forbundet med brugen af Essure-implantater til sterilisation


Mireille D'Ornano

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om de risici, der er forbundet med brugen af Essure-implantater til sterilisation  
B8-1407/2016

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til artikel 4, 6 og 9 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forordning (EF) nr. 726/2004 om fastlæggelse af fællesskabsprocedurer for godkendelse og overvågning af human- og veterinærmedicinske lægemidler og om oprettelse af et europæisk lægemiddelagentur,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.  der henviser til, at Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) har til formål at beskytte folkesundheden gennem evaluering af lægemidler, navnlig når der meddeles om bivirkninger;

B.  der henviser til, at Essure-implantater til sterilisation, der fremstilles af Bayer, er under mistanke for at forårsage hæmoragiske, neurologiske og muskulære problemer i en sådan grad, at tusind kvinder i USA allerede har indgivet klage mod fabrikanten;

C.  der henviser til, at der ifølge fabrikanten siden 2001 er blevet solgt ca. en million enheder af dette medicinske produkt i verden, heraf 240 000 i Frankrig;

1.  opfordrer Kommissionen om:

–  at anmode EMA om at iværksætte en undersøgelse for hurtigt at sikre sig, at dette medicinske produkt er uskadeligt;

–  at træffe passende foranstaltninger i det tilfælde, hvor dette produkt udgør en betydelig sundhedsrisiko for de kvinder, der benytter sig heraf;

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik