ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 455kWORD 47k
21.12.2016
PE596.677v01-00
 
B8-1407/2016

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με τους κινδύνους που συνδέονται με τη χρήση των εμφυτευμάτων στείρωσης Essure


Mireille D'Ornano

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τους κινδύνους που συνδέονται με τη χρήση των εμφυτευμάτων στείρωσης Essure  
B8-1407/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 4, 6 και 9 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 726/2004 για τη θέσπιση κοινοτικών διαδικασιών χορήγησης άδειας και εποπτείας όσον αφορά τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη και για κτηνιατρική χρήση και για τη σύσταση Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) έχει ως αποστολή την προστασία της δημόσιας υγείας μέσω της αξιολόγησης των φαρμάκων, ιδίως όταν επισημαίνονται παρενέργειες·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εμφυτεύματα στείρωσης Essure, που κατασκευάζει η Bayer, φέρονται επί του παρόντος να προκαλούν αιμορραγικές, νευρολογικές και μυϊκές διαταραχές, σε σημείο που χίλιες γυναίκες στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ήδη υποβάλει καταγγελία εις βάρος της παρασκευάστριας εταιρείας·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την παρασκευάστρια εταιρεία, από το 2001 έχουν πωληθεί περίπου ένα εκατομμύριο κομμάτια του ιατροτεχνολογικού αυτού προϊόντος ανά τον κόσμο, εκ των οποίων τα 240.000 στη Γαλλία·

1.  καλεί την Επιτροπή:

–  να ζητήσει από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων να εκπονήσει έρευνα με σκοπό να διασφαλιστεί ταχέως ο ακίνδυνος χαρακτήρας των προϊόντων αυτών·

–  να λάβει κατάλληλα μέτρα σε περίπτωση που τα προϊόντα αυτά εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους για την υγεία των γυναικών που τα χρησιμοποιούν.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου