FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 155kWORD 47k
21.12.2016
PE596.677v01-00
 
B8-1407/2016

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen


om de risker som kopplas till användningen av Essure-implantat för sterilisering


Mireille D'Ornano

Förslag till Europaparlamentets resolution om de risker som kopplas till användningen av Essure-implantat för sterilisering  
B8-1407/2016

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artiklarna 4, 6 och 9 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av förordning (EG) nr 726/2004 om inrättande av gemenskapsförfaranden för godkännande av och tillsyn över humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel samt om inrättande av en europeisk läkemedelsmyndighet,

–  med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) har till uppgift att skydda folkhälsan genom att granska läkemedel, särskilt om det finns tecken på biverkningar.

B.  Essure-implantat för sterilisering, tillverkade av företaget Bayer, misstänkts i nuläget orsaka blödningars samt neurologiska och muskulära besvär i sådan omfattning att tusen kvinnor i USA redan har stämt fabriken.

C.  Enligt tillverkaren har omkring en miljon av denna medicintekniska produkt sålts runt om i världen sedan 2001, varav 240 000 i Frankrike.

1.  Parlamentet uppmanar kommissionen att

–  begära att EMA gör en utredning för att snabbt försäkra sig om att dessa produkter är ofarliga,

–  vidta lämpliga åtgärder om produkterna uppvisar en stor risk för de kvinnors hälsa som använder produkten.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy