ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 392kWORD 47k
21.12.2016
PE596.680v01-00
 
B8-1410/2016

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με την αρτεμισινίνη στη θεραπεία της φυματίωσης


Mireille D’Ornano

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την αρτεμισινίνη στη θεραπεία της φυματίωσης   
B8-1410/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 168 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, το 2015, προσβλήθηκαν από φυματίωση 10,4 εκατομμύρια άνθρωποι ενώ 1,8 εκατομμύρια έχασαν τη ζωή τους και ότι η φυματίωση συγκαταλέγεται μεταξύ των δέκα κορυφαίων αιτιών θανάτου παγκοσμίως καθώς ένα τρίτο του παγκόσμιου πληθυσμού έχει μολυνθεί σε λανθάνουσα κατάσταση από το μυκοβακτήριο της φυματίωσης (Mycobacterium tuberculosis)·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2015, 480.000 άνθρωποι ανέπτυξαν πολυανθεκτική φυματίωση και ότι 9,5% από αυτούς πάσχουν από φυματίωση XDR με αποτέλεσμα να παρατηρείται ποσοστό αποτυχίας της θεραπείας 72%·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αντίσταση στα αντιβιοτικά προκαλεί 700.000 θανάτους ετησίως και θα οδηγήσει σε 10 εκατομμύρια θανάτους μέχρι το 2050, και ότι είναι σημαντικό να αναπτυχθούν καινοτόμες εναλλακτικές θεραπείες υποκατάστασης των αντιβιοτικών·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με μια μελέτη που δημοσιεύθηκε στις 28 Απριλίου 2016, του Πανεπιστημίου του Michigan (Ηνωμένες Πολιτείες), η αρτεμισινίνη, που παράγεται από την artemisia annua, αναστέλλει τους αισθητήρες οξυγόνου του μυκοβακτήριου της φυματίωσης, επιτρέποντας την εξάλειψή του στη λανθάνουσα φάση του·

1.  παροτρύνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποστηρίξει την έρευνα για τη θεραπεία υποκατάστασης του μυκοβακτήριου της φυματίωσης, κυρίως για την αρτεμισινίνη.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου