FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 237kWORD 47k
21.12.2016
PE596.680v01-00
 
B8-1410/2016

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen


om artemisinin vid tuberkulosbehandling


Mireille D’Ornano

Förslag till Europaparlamentets resolution om artemisinin vid tuberkulosbehandling   
B8-1410/2016

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 168 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Enligt Världshälsoorganisationen smittades 10,4 miljoner människor av tuberkulos under 2015, medan 1,8 miljoner människor dog i sjukdomen. Tuberkulos tillhör de tio främsta dödsorsakerna i världen, då en tredjedel av världsbefolkningen bär på tuberkelbakterien Mycobacterium tuberculosis i dess latenta form.

B.  Under 2015 utvecklade 480 000 människor antibiotikamultiresistent tuberkulos, varav 9,5 procent bar på ultraresistent tuberkulos, vilket i 72 procent av fallen innebar att behandlingen misslyckades.

C.  Antibiotikaresistensen förorsakar 700 000 dödsfall per år och kommer sannolikt att orsaka 10 miljoner ytterligare dödsfall fram till 2050, varför det är viktigt att ta fram innovativa behandlingar som alternativ till antibiotika.

D.  Enligt en studie av den 28 april 2016 från delstatsuniversitetet i Michigan (USA) hämmar artemisinin, som utvinns ur artemisia annua, syresensorerna hos Mycobacterium tuberculosis, så att bakterien kan elimineras i sin latenta fas.

1.  Europaparlamentet uppmuntrar kommissionen att stödja forskning kring alternativ behandling av Mycobacterium tuberculosis, i synnerhet artemisinin.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy