FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 237kWORD 47k
21.12.2016
PE596.681v01-00
 
B8-1411/2016

jf. forretningsordenens artikel 133


om multiresistente enterobakterier


Mireille D’Ornano

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om multiresistente enterobakterier   
B8-1411/2016

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til artikel 168 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.  der henviser til, at visse enterobakterier, navnlig klebsiella pneumoniae og escherichia coli, har en høj grad af resistens over for carbapenemer, og at disse resistente infektioner er dødelige i mindst 50 % af tilfældene;

B.  der henviser til, at disse multiresistente enterobakterier (carbapenemresistente enterobakterier (CRE)) er blevet identificeret i North Carolina i 2001 og siden i mindst 36 stater;

C.  der henviser til, at CRE-infektioner i reglen pådrages i hospitalsmiljøer, særlig på afdelinger for langtidspleje, og til, at smittetilfældene i Det Forenede Kongerige ofte har skyldtes hospitalsindlæggelse i Indien eller i Pakistan, og at modtagelse af hospitalspleje i et tredjeland udgør en risikofaktor;

D.  der henviser til, at CRE i lyset af forekomsten af enterobakterier udgør en stor sundhedsmæssig risiko;

1.  opfordrer Kommissionen til med hjælp fra Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme at udarbejde retningslinjer for forebyggelse af CRE i hospitalsmiljøet og til i samarbejde med medlemsstaterne hurtigst muligt at oprette en mekanisme for overvågning og varsling af CRE.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik