ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 459kWORD 47k
3.1.2017
PE596.689v01-00
 
B8-1419/2016

внесено съгласно член 133 от Правилника за дейността


относно вноса на продукти от китайски стопанства за аквакултура


Мирей Д'Орнано

Предложение за резолюция на Европейския парламент относно вноса на продукти от китайски стопанства за аквакултура  
B8‑1419/2016

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 168 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Директива  98/58/ЕО,

–  като взе предвид член 133 от своя правилник,

A.  като има предвид, че около 50%  от консумираната риба произлиза от стопанства за аквакултура, чието производство през 2013 г. възлиза на 97  милиона тона в световен мащаб;

Б.  като има предвид, че през 2012 г. делът на самозадоволяване на Европейския съюз по отношение на морските дарове възлиза на 44,5%  и че през 2014 г. дефицитът в сектора е в размер на 16  милиарда евро; като има предвид също така, че през 2014 г. стойността на вноса е 21  милиарда евро, което представлява годишен ръст от 6% , и че Китай осигурява  9%  от обема на този внос и 7%  от стойността му;

В.  като има предвид, че китайските стопанства за аквакултура не отговарят задължително на европейските стандарти и на препоръките на Европейския орган за безопасност на храните („ЕОБХ“);

Г.  като има предвид, че неподходящите условия на отглеждане влияят на качеството на рибата, предвид пренаселеността и стреса при животните;

Д.  като има предвид, че китайските стопанства за аквакултура прибягват до използването на антибиотици, в това число изключително силния антибиотик колистин, и че са установени случаи на антибиотична резистентност към колистин;

1.  насърчава Комисията, чрез ЕОБХ, да направи оценка на риска за здравето, предизвикван от консумацията на продукти от китайски стопанства за аквакултура.

Правна информация - Политика за поверителност