RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 233kWORD 47k
3.1.2017
PE596.689v01-00
 
B8-1419/2016

vastavalt kodukorra artiklile 133


Hiina vesiviljelustoodete importimise kohta


Mireille D’Ornano

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek Hiina vesiviljelustoodete importimise kohta  
B8-1419/2016

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 168,

–  võttes arvesse direktiivi 98/58/EÜ,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.  arvestades, et ligikaudu 50 % tarbitud kalast on pärit vesiviljelusest, mille toodang oli 2013. aastal kogu maailmas 97 miljonit tonni;

B.  arvestades, et 2012. aastal oli Euroopa Liidus kalandussektori toodete omavarustuse määr 44,5 % ja 2014. aastal kujutas see endast selles sektoris 16 miljardi euro suurust puudujääki; arvestades, et 2014. aastal imporditi tooteid 21 miljardi euro eest, mis tähendab 6 % kasvu aastas, ning et Hiina osakaal impordimahust oli 9 % ja -väärtusest 7 %;

C.  arvestades, et Hiina vesiviljelus ei pruugi vastata Euroopa standarditele ega Euroopa Toiduohutusameti (EFSA) soovitustele;

D.  arvestades, et puudulikud kasvatustingimused vähendavad kala kvaliteeti, sest kalad on liiga tihedalt koos ja stressis;

E.  arvestades, et Hiina vesiviljeluses kasutatakse antibiootikume, sh viimase valiku antibiootikumi kolistiini, ja et on olnud juhtumeid, mille puhul on kindlaks tehtud kolistiini suhtes antibiootikumiresistentsus;

1.  innustab komisjon hindama EFSA abil, millised terviseriskid kaasnevad Hiina vesiviljelustoodete tarbimisega.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika