FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 240kWORD 45k
3.1.2017
PE596.689v01-00
 
B8-1419/2016

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen


om import av produkter från kinesiskt vattenbruk


Mireille D’Ornano

Förslag till Europaparlamentets resolution om import av produkter från kinesiskt vattenbruk  
B8-1419/2016

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 168 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av direktiv 98/58/EG,

–  med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Cirka 50 % av all fisk som konsumeras kommer från vattenbruk där den globala produktionen var 97 miljoner ton 2013.

B.  EU:s självförsörjningsgrad för fiskprodukter var 44,5 % under 2012. Underskottet i sektorn utgjorde 16 miljarder euro 2014. Under 2014 var värdet på importen 21 miljarder euro, vilket innebar en årlig ökning på 6 %. Kina stod för 9 % av importen i volym och 7 % i värde.

C.  Det kinesiska vattenbruket uppfyller inte nödvändigtvis europeiska standarder och rekommendationerna från Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa).

D.  Inadekvata uppfödningsförhållanden inkräktar på fiskens kvalitet, inte minst på grund av överpopulation och stress hos djuren.

E.  Inom det kinesiska vattenbruket används antibiotika, bland annat kolistin, en antibiotika som används som sista utväg, och fall av resistens mot kolistin har upptäcks.

1.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att via Efsa studera hälsorisken till följd av konsumtion av produkter från det kinesiska vattenbruket.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy