ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 381kWORD 47k
3.1.2017
PE596.692v01-00
 
B8-1422/2016

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με τον ιό H7N2


Mireille D’Ornano

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τον ιό H7N2  
B8-1422/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 168 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ιός H7N2 εντοπίστηκε κατ’ αρχάς στις ΗΠΑ, αλλά και το Ηνωμένο Βασίλειο, όπου η μετάδοση στον άνθρωπο αποδείχθηκε το 2007·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ιός H7N2 προσβάλλει κυρίως τα πτηνά, αλλά από το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων στις Ηνωμένες Πολιτείες επιβεβαιώθηκαν και κρούσματα με μολυσμένες γάτες μετά από διάγνωση γατών σε καταφύγια ζώων στη Νέα Υόρκη·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι περίπτωση μόλυνσης ανθρώπου από γάτα εντοπίστηκε στις 22 Δεκέμβριο 2016, και αφορούσε κτηνίατρο που εργαζόταν σε ένα από τα προαναφερθέντα καταφύγια·

1.  παροτρύνει την Επιτροπή, μέσω του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου Πρόληψης και Ασθενειών, να δημιουργήσει έναν μηχανισμό συναγερμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τον ιό H7N2 για να αποτραπεί η αναζωπύρωσή του στην Ευρώπη·

2.  ενθαρρύνει την Επιτροπή να εκδώσει, μέσω του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων, συστάσεις ιδιαίτερα προς τους επαγγελματίες που έρχονται σε επαφή με τα εν λόγω ζώα.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου