Päätöslauselmaesitys - B8-1427/2016Päätöslauselmaesitys
B8-1427/2016

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS opiaattien käytöstä

3.1.2017

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti

Mireille D'Ornano

B8-1427/2016

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys opiaattien käytöstä

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 168 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.  ottaa huomioon, että Maailman terveysjärjestön (WHO) mukaan opiaattien käyttö aiheuttaa vuosittain 69 000 kuolemantapausta ja että Yhdysvalloissa puolessa opiaattien aiheuttamista kuolemantapauksista syynä on ollut kipulääkitys;

B.  ottaa huomioon, että lääkeopiaatteja käytetään Euroopan unionissa neljä kertaa vähemmän kuin Yhdysvalloissa, mikä johtuu ennen kaikkea voimakkaiden kipulääkkeiden määräämistä koskevasta lainsäädännöstä tietyissä jäsenvaltioissa;

C.  ottaa kuitenkin huomioon, että lääkeopiaattien käyttö kasvaa lähes kaikissa jäsenvaltioissa, etenkin Italiassa, jossa opiaattien myynti on kasvanut 292 prosenttia (2000–2010), ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa, jossa muuhun tarkoitukseen kuin syövän hoitoon määrättyjen voimakkaiden lääkeopiaattien määrä on kasvanut 58 prosenttia (2000–2010); 

1.  kehottaa komissiota valvomaan Euroopan lääkeviraston ja Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen avulla etenkin keskivahvojen ja vahvojen lääkeopiaattien käyttöä Euroopassa;

2.  kannustaa jäsenvaltioita ottamaan huomioon WHO:n suositukset ja edistämään esimerkiksi naloksoni-hoidon kohtuullista saatavuutta.