Rezolūcijas priekšlikums - B8-1427/2016Rezolūcijas priekšlikums
B8-1427/2016

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par opioīdu lietošanu

3.1.2017

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 133. pantu

Mireille D’Ornano

B8-1427/2016

Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par opioīdu lietošanu

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 168. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 133. pantu,

A.  tā kā Pasaules Veselības organizācijas (PVO) dati liecina, ka opioīdu lietošanas dēļ dzīvību katru gadu zaudē 69 000 cilvēku, un tā kā ASV piecdesmit procentos gadījumu nāve saistībā ar opioīdu iedarbību iestājusies pretsāpju medikamentu lietošanas rezultātā;

B.  tā kā opioīdu medikamenti Eiropas Savienībā tiek lietoti četras reizes mazākā daudzumā nekā ASV, jo īpaši tādēļ, ka dažās ES dalībvalstīs ir spēkā tiesību akti, ar ko reglamentē spēcīgu pretsāpju medikamentu parakstīšanu;

C.  tā kā vairumā ES dalībvalstu opioīdu medikamenti tomēr tiek lietoti aizvien lielākā daudzumā, sevišķi Itālijā, kur opioīdu medikamentu pārdošanas apjoms ir palielinājies par 292 % (2000–2010), un Apvienotajā Karalistē, kur par 58 % ir palielinājies to gadījumu skaits, kad spēcīgi opioīdu medikamenti parakstīti nevis vēža ārstēšanai, bet citām diagnozēm, 

1.  mudina Komisiju ar Eiropas Zāļu aģentūras un Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra starpniecību ieviest uzraudzību pār to, kā Eiropā tiek lietoti opioīdu medikamenti, jo īpaši II un III līmeņa preparāti;

2.  mudina dalībvalstis ņemt vērā PVO ieteikumus un nodrošināt, lai tādas zāles kā naloksons būtu pieejamas pienācīgi pamatotos gadījumos.