Förslag till resolution - B8-1427/2016Förslag till resolution
B8-1427/2016

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om användningen av opioider

3.1.2017

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen

Mireille D'Ornano

B8-1427/2016

Förslag till Europaparlamentets resolution om användningen av opioider

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 168 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) orsakar användningen av opioider 69 000 dödsfall varje år. I USA härrör hälften av de dödsfall som orsakas av opioider från smärtstillande läkemedel.

B.  Användningen av opioider som läkemedel i EU är fyra gånger lägre än i USA, vilket främst förklaras med vissa medlemsstaters bestämmelser i fråga om recept på starka smärtstillande läkemedel.

C.  Användningen av opioidbaserade läkemedel ökar dock i de flesta medlemsstater, särskilt i Italien, där försäljningen har ökat med 292 % (2000–2010), och i Förenade kungariket, där antalet recept på opioidbaserade läkemedel i andra fall än vid cancerbehandling har ökat med 58 % (2000–2010). 

1.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att, via Europeiska läkemedelsmyndigheten och Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk, övervaka användningen av opioidbaserade läkemedel i Europa, i synnerhet i steg 2 och 3.

2.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att följa WHO:s rekommendationer och att främja en rimlig tillgång till behandling med till exempel Naloxon.