Предложение за резолюция - B8-1428/2016Предложение за резолюция
B8-1428/2016

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно увеличаването на случаите на скарлатина в Обединеното кралство

3.1.2017

внесено съгласно член 133 от Правилника за дейността

Мирей Д'Орнано

B8‑1428/2016

Предложение за резолюция на Европейския парламент относно увеличаването на случаите на скарлатина в Обединеното кралство

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 168 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид член 133 от своя правилник,

A.  като има предвид, че scarlatina febris (наричана по-нататък „скарлатина“) е бактериална инфекция, причинена от стрептокок от група А, която засяга 80% от децата на възраст между 3 и 8 години;

Б.  като има предвид, че скарлатината се лекува с пеницилин или амоксицилин, но може да доведе до усложнения, като некротизиращ фасциит или токсичен шоков синдром, които водят до фатален изход съответно в 20% и 60% от случаите;

В.  като има предвид, че разпространението на скарлатина в Обединеното кралство се увеличава, като между септември 2014 г. и март 2015 г. са докладвани 5 746 случая в сравнение с 2 830 случая за същия период между 2013 и 2014 г., а от януари до март 2016 г. са докладвани 593 случая на сериозни усложнения в сравнение с 440 за същия период на предходната година;

1.  насърчава Комисията – чрез Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията – да актуализира контрола си върху инвазивните инфекциозни заболявания, като вземе предвид увеличаването на случаите на инфекции, причинени от стрептокок от група А, и да създаде механизъм за предупреждение.