Πρόταση ψηφίσματος - B8-1428/2016Πρόταση ψηφίσματος
B8-1428/2016

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την έξαρση της οστρακιάς στο Ηνωμένο Βασίλειο

3.1.2017

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού

Mireille D'Ornano

B8-1428/2016

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την έξαρση της οστρακιάς στο Ηνωμένο Βασίλειο

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 168 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η scarlatina febris (εφεξής: οστρακιά) είναι βακτηριακή λοίμωξη που προκαλείται από στρεπτόκοκκους της ομάδας Α, και προσβάλλει σε 80% των περιπτώσεων παιδιά ηλικίας μεταξύ 3 και 8 ετών·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οστρακιά θεραπεύεται με πενικιλίνη ή αμοξικιλίνη, αλλά μπορεί να προκαλέσει επιπλοκές όπως η νεκρωτική περιτονίτιδα ή το σύνδρομο του τοξικού σοκ, που έχουν θανατηφόρο αποτέλεσμα σε 20% και 60% των περιπτώσεων αντιστοίχως·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμφάνιση της οστρακιάς αυξάνεται στο Ηνωμένο Βασίλειο, εφόσον σημειώθηκαν 5 746 περιπτώσεις κατά το διάστημα μεταξύ Σεπτεμβρίου 2014 και Μαρτίου 2015, έναντι 2 830 για την ίδια περίοδο μεταξύ του 2013 και του 2014 και ότι από τον Ιανουάριο έως το Μάρτιο του 2016 έχουν διαπιστωθεί 593 περιπτώσεις σοβαρών επιπλοκών έναντι 440 για την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους·

1.  παροτρύνει την Επιτροπή, μέσω του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων, να επικαιροποιήσει την παρακολούθηση των διεισδυτικών λοιμωδών νόσων, λαμβάνοντας υπόψη την αναζωπύρωση των λοιμώξεων που προκαλούνται από το στρεπτόκοκκο της ομάδας Α και να δημιουργήσει μηχανισμό συναγερμού