Förslag till resolution - B8-1428/2016Förslag till resolution
B8-1428/2016

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om den ökade förekomsten av scharlakansfeber i Förenade kungariket

3.1.2017

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen

Mireille D'Ornano

B8-1428/2016

Förslag till Europaparlamentets resolution om den ökade förekomsten av scharlakansfeber i Förenade kungariket

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 168 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Scarlatina febris (dvs. scharlakansfeber) är en bakterieinfektion som orsakas av grupp A-streptokocker och som i 80 % av fallen drabbar barn mellan 3 och 8 år.

B.  Scharlakansfeber behandlas med penicillin eller amoxicillin, men sjukdomen kan ge upphov till komplikationer såsom nekrotiserande fascit eller toxic shock syndrome, vilka är dödliga sjukdomar i 20 respektive 60 % av fallen.

C.  Antalet fall av scharlakansfall ökar i Förenade kungariket, eftersom 5 746 fall registrerades mellan september 2014 och mars 2015, jämfört med 2 830 fall under samma period mellan 2013 och 2014. Under tiden januari–mars 2016 konstaterades 593 fall av allvarliga komplikationer, jämfört med 440 fall under samma period året innan.

1.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att via Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar uppdatera sin övervakning av invasiva infektionssjukdomar genom att ta hänsyn till den ökade förekomsten av infektioner orsakade av grupp A-streptokocker, och att inrätta en förvarningsmekanism.