ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 458kWORD 47k
3.1.2017
PE596.702v01-00
 
B8-1432/2016

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με το MCR-1 και την αντοχή στην κολιστίνη


Mireille D'Ornano

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το MCR-1 και την αντοχή στην κολιστίνη  
B8-1432/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 168 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κολιστίνη είναι ένα αντιβιοτικό «κρίσιμης σημασίας» (Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας) και ότι η κατανάλωση κολιστίνης διπλασιάστηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση μεταξύ του 2010 και του 2014·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το γονίδιο MCR-1 (το «MCR-1») εντοπίστηκε στην Κίνα στο βακτήριο Escherichia coli καθιστώντας το ανθεκτικό στην κολιστίνη·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το MCR-1, που εντοπίστηκε στην Κίνα, είναι παρόν και στις πέντε ηπείρους και ότι σε μελέτη που διεξήχθη σε 2.001 πολίτες των Κάτω Χωρών (2014) που ταξίδεψαν στο εξωτερικό, εντοπίστηκαν έξι δείγματα του MCR-1 απουσία ιατρικής περίθαλψης·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αναφέρθηκε αποτυχία της θεραπείας στη Δανία (2015)·

1.  επισημαίνει ότι η αντοχή στην κολιστίνη είναι ανησυχητική λόγω του χαρακτήρα της ως θεραπείας εσχάτης ανάγκης και της μετάδοσης του MCR-1 μέσω πλασμιδίου·

2.  λαμβάνει υπό σημείωση την αξιολόγηση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) της 13ης Ιουνίου 2016 και προτρέπει την Επιτροπή, μέσω του ECDC, να εντείνει την παρακολούθηση του MCR-1.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου