PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 156kWORD 47k
3.1.2017
PE596.702v01-00
 
B8-1432/2016

podnesen u skladu s člankom 133. Poslovnika


o genu MCR-1 i otpornosti na kolistin


Mireille D'Ornano

Prijedlog rezolucije Europskog parlamenta o genu MCR-1 i otpornosti na kolistin  
B8-1432/2016

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članak 168. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 133. Poslovnika,

A.  budući da je kolistin antibiotik od „ključne važnosti” (Svjetska zdravstvena organizacija) i da se korištenje kolistina u Europskoj uniji udvostručilo između 2010. i 2014. godine;

B.  budući da je u Kini u bakteriji Escherichia coli identificiran gen MCR-1 koji je čini otpornom na kolistin;

C.  budući da je gen MCR-1 koji je identificiran u Kini prisutan na pet kontinenata i da je u istraživanju koje je 2014. provedeno na 2001 nizozemskom građaninu koji je putovao u inozemstvo i pritom nije primio nikakvu liječničku pomoć otkriveno da je šestero od njih nosilo gen MCR-1;

D.  budući da je 2015. u Danskoj zabilježen slučaj neuspješnog liječenja;

1.  naglašava da je otpornost na kolistin zabrinjavajuća s obzirom na to da se za tim lijekom poseže u krajnjoj nuždi i s obzirom na prijenos gena MCR-1 preko plazmida;

2.  prima na znanje procjenu Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti od 13. lipnja 2016. i potiče Komisiju da preko tog centra pojača praćenje gena MCR-1.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti