Rezolūcijas priekšlikums - B8-1433/2016Rezolūcijas priekšlikums
B8-1433/2016

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par sieviešu auglību

3.1.2017

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 133. pantu

Mireille D’Ornano

B8-1433/2016

Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par sieviešu auglību

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 168. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 133. pantu,

A.  tā kā saskaņā ar ASV ginekologu–akušieru organizācijas 2014. gada pētījumu sievietēm no dzimšanas ir 1 līdz 2 miljoni olšūnu, pubertātes vecumā — apmēram 500 000 un 37 gados — 25 000 un tā kā citā ASV 2012. gadā veiktā pētījumā minēts, ka mākslīgā apaugļošana ir sekmīga 41,5 % gadījumu sievietēm līdz 35 gadu vecumam, savukārt sievietēm pēc 43 gadu vecuma šis rādītājs ir 5 %;

B.  tā kā Eiropā sievietes pirmo bērnu dzemdē vidēji 29 gadu vecumā un tā kā sociālekonomiskie faktori liek sievietēm bērnu dzemdēšanas laiku atlikt;

C.  tā kā ir būtiski Eiropā informēt sievietes par zinātniskajiem datiem attiecībā uz sieviešu auglību, lai sekmētu informētu reprodukcijas lēmumu pieņemšanu, un tā kā atsevišķas dalībvalstis, piemēram, Itālija un Apvienotā Karaliste, šādas informatīvas kampaņas jau ir veikušas,

1.  mudina Komisiju un dalībvalstis rīkot informatīvas kampaņas par sieviešu auglību, balstoties uz objektīvu zinātnisko informāciju.