ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 390kWORD 47k
3.1.2017
PE596.707v01-00
 
B8-1437/2016

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με τις νέες τεχνολογίες απολύμανσης των μονάδων εκτροφής πουλερικών χωρίς αντιβιοτικά


Mireille D’Ornano

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις νέες τεχνολογίες απολύμανσης των μονάδων εκτροφής πουλερικών χωρίς αντιβιοτικά  
B8-1437/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 168 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 22ας Ιουνίου 2012, σχετικά με τις επιπτώσεις της μικροβιακής αντοχής στον τομέα της ανθρώπινης υγείας και στον κτηνιατρικό τομέα – προοπτική «Μία υγεία»,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μαζική χρησιμοποίηση αντιβιοτικών στις μονάδες εκτροφής πουλερικών συμβάλλει σε αισθητό βαθμό στο φαινόμενο της αντοχής στα αντιβιοτικά, το οποίο ενδέχεται, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), να ευθύνεται για 700 000 θανάτους στον κόσμο κατά το έτος 2014·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα νέα πρωτότυπα ρομπότ απολύμανσης που προορίζονται για τα εκτροφεία πουλερικών ναι μεν δεν μπορούν να εξαλείψουν τον ιό της γρίπης των πτηνών H5N8, αλλά επιτρέπουν το ψέκασμα «ξηρού νέφους» απολυμαντικών χωρίς αντιβιοτικά, που μπορούν να περιορίζουν την ανάπτυξη βακτηρίων, κυρίως του τύπου των κολοβακτηρίδιων (Escherichia coli) ή του χρυσίζοντος σταφυλοκόκκου·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τεχνολογίες αυτές επιτρέπουν τη συγκεκριμένη και αποτελεσματική καταπολέμηση της αυξανόμενης αντοχής στα αντιβιοτικά·

1.  παροτρύνει την Επιτροπή να υποστηρίξει την έρευνα και την ανάπτυξη των εν λόγω νέων τεχνολογιών που θα μπορούσαν να προσδώσουν σημαντική προστιθέμενη αξία στην καταπολέμηση της αντοχής στα αντιβιοτικά.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου