Процедура : 2016/3007(DEA)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0001/2017

Внесени текстове :

B8-0001/2017

Разисквания :

Гласувания :

PV 19/01/2017 - 7.8

Приети текстове :

P8_TA(2017)0008

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 478kWORD 52k
13.12.2016
PE596.710v01-00
 
B8-0001/2017

внесено съгласно член 105, параграф 3 от Правилника за дейността


относно Делегиран регламент на Комисията от 24 ноември 2016 г. за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2016/1675 на Комисията за допълване на Директива (ЕС) 2015/849 чрез идентифициране на високорискови трети държави със стратегически слабости (C(2016)07495 – 2016/3007(DEA))


Роберто Гуалтиери от името на комисията по икономически и парични въпроси
Клод Морайс, Юдит Саргентини от името на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
ИЗМЕНЕНИЯ

Резолюция на Европейския парламент относно Делегиран регламент на Комисията за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2016/1675 на Комисията за допълване на Директива (ЕС) 2015/849 чрез идентифициране на високорискови трети държави със стратегически слабости (C(2016)07495 – 2016/3007(DEA))  
B8-0001/2017

Европейският парламент,

–  като взе предвид Делегиран регламент (C(2016)07495) на Комисията,

–  като взе предвид член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Директива 2006/70/ЕО на Комисията(1), и по-специално член 9, параграф 2 и член 64, параграф 5 от нея,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) 2016/1675 на Комисията от 14 юли 2016 г. за допълване на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета чрез идентифициране на високорискови трети държави със стратегически слабости(2), и по-специално приложението към него,

–  като взе предвид съвместното писмо на комисията по икономически и парични въпроси и на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи от 19 септември 2016 г. относно Делегиран регламент C(2016)4180 на Комисията, както и съответния отговор на члена на Комисията г-жа Йоурова от 26 октомври 2016 г.,

–  като взе предвид извършената работа и заключенията на двете специални комисии относно данъчните постановления и другите мерки, сходни по естество или въздействие (TAXE/TAX2), както и на Анкетната комисия във връзка с изпирането на пари, избягването на данъци и данъчните измами (PANA),

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет относно предложението на Комисията 2016/0208 (COD), и по-специално параграф 3.8 от него относно високорисковите трети държави,

–  като взе предвид предложението за резолюция на комисията по икономически и парични въпроси и на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи,

–  като взе предвид член 105, параграф 3 от Правилника за дейността,

A.  като има предвид, че делегираният регламент, неговото приложение и делегираният регламент за изменение целят идентифицирането на високорисковите трети държави със стратегически слабости по отношение на борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма, които представляват заплаха за финансовата система на ЕС и за които са необходими мерки за разширена комплексна проверка на клиента за задължените субекти в ЕС съгласно Директива (ЕС) 2015/849 (4ДБИП);

Б.  като има предвид, че последният Делегиран регламент (ЕС) 2016/1675 на Комисията за допълване на Директива (ЕС) 2015/849 чрез идентифициране на високорискови трети държави със стратегически слабости е в сила от 23 септември 2016 г.;

В.  като има предвид, че Делегиран регламент (ЕС) 2016/1675 на Комисията ще остане в сила, дори делегираният регламент за изменение да бъде отхвърлен;

Г.  като има предвид, че списъкът с държави, включително след изменението, въведено в делегирания регламент за изменение, приет от Комисията на 24 ноември 2016 г., съвпада с този на държавите, определени от Специалната група за финансови действия („FATF“) на 28-то ѝ пленарно заседание от 19 до 21 октомври 2016 г;

Д.  като има предвид, че както е определено в съображение 28 от 4ДБИП и повторено в обяснителния меморандум към Делегиран регламент (ЕС) 2016/1675 на Комисията, оценката на Комисията е автономен процес; като има предвид, че следователно Комисията е свободна да излезе извън рамките на стандартите на FATF или като остави дадената трета държава в своя списък, въпреки че е отстранена от FATF, или като включи допълнителни трети държави, при условие че това отговаря на специалните критерии, посочени в член 9, параграф 2 на 4ДБИП;

Е.  като има предвид, че оценката на Комисията е автономен процес, който трябва да бъде извършен по всеобхватен и безпристрастен начин, като всички трети държави се оценяват въз основа на еднакви критерии, определени в член 9 от Директива (ЕС) 2015/849;

Ж.  като има предвид, че оценката на Комисията трябва да бъде напълно независим и неполитизиран процес;

З.  като има предвид, че в своето писмо от 26 октомври 2016 г. Комисията заявява, че трябва да идентифицира високорисковите трети държави изключително въз основа на признаците, изброени в член 9, параграф 2 от 4ДБИП, свързани единствено със слабости по отношение на борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма;

И.  като има предвид, че събраните доказателства от двете специални комисии относно данъчните постановления и другите мерки, сходни по естество или въздействие (TAXE/TAX2), и от Анкетната комисия във връзка с изпирането на пари, избягването на данъци и данъчните измами (PANA) показват, че в някои държави, които не са включени в настоящия списък с високорискови трети държави, може действително да има слабости по отношение на борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма, що се отнася до няколко аспекта от член 9, параграф 2;

Й.  като има предвид освен това, че според Парламента списъкът с критерии по член 9, параграф 2 от 4ДБИП не е изчерпателен („по-специално“), както и че първоначалните престъпления, свързани с изпирането на пари, например данъчните престъпления, попадат в обхвата на тези критерии и следва да бъдат надлежно взети предвид в рамките на автономния процес на Комисията;

K.  като има предвид, че Парламентът се съгласява със становището на Комисията, изразено в нейното писмо от 26 октомври 2016 г., че данъчните измами и изпирането на пари невинаги се припокриват, но принципно не е съгласен с възможността да се прави категорично разграничение между данъчните юрисдикции, които не оказват съдействие, и слабостите по отношение на борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма, по-специално що се отнася до изискванията за докладване на съмнителни сделки;

Л.  като има предвид, че Парламентът очаква от Комисията да извърши своя собствена оценка и да избягва да разчита единствено на външни източници на информация;

1.  възразява срещу делегирания регламент на Комисията;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията и да я нотифицира, че делегираният регламент не може да влезе в сила;

3.  призовава Комисията да представи нов делегиран акт, в който да се вземат предвид горепосочените опасения;

4.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на правителствата и парламентите на държавите членки.

(1)

ОВ L 141, 5.6.2015 г., стр. 73.

(2)

ОВ L 254, 20.9.2016 г., стр. 1.

Правна информация - Политика за поверителност