Postupak : 2016/3007(DEA)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-0001/2017

Podneseni tekstovi :

B8-0001/2017

Rasprave :

Glasovanja :

PV 19/01/2017 - 7.8

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2017)0008

PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 259kWORD 49k
13.12.2016
PE596.710v01-00
 
B8-0001/2017

podnesen u skladu s člankom 105. stavkom 3. Poslovnika


o Delegiranoj uredbi Komisije od 24. studenog 2016. o izmjeni Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/1675 o dopuni Direktive (EU) 2015/849 utvrđivanjem visokorizičnih trećih zemalja sa strateškim nedostacima (C(2016)07495 – 2016/3007(DEA))


Roberto Gualtieri u ime Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku
Claude Moraes, Judith Sargentini u ime Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove
AMANDMANI

Rezolucija Europskog parlamenta o Delegiranoj uredbi Komisije od 24. studenog 2016. o izmjeni Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/1675 o dopuni Direktive (EU) 2015/849 utvrđivanjem visokorizičnih trećih zemalja sa strateškim nedostacima (C(2016)07495 – 2016/3007(DEA))  
B8-0001/2017

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (C(2016)07495),

–  uzimajući u obzir članak 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Direktivu (EU) br. 2015/849 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2015. o sprečavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca ili financiranja terorizma, o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Direktive 2005/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i Direktive Komisije 2006/70/EZ(1), a posebno njezin članak 9. stavak 2. i članak 64. stavak 5.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) 2016/1675 od 14. srpnja 2016. o dopuni Direktive (EU) 2015/849 Europskog parlamenta i Vijeća utvrđivanjem visokorizičnih trećih zemalja sa strateškim nedostacima(2), a posebno njezin Prilog,

–  uzimajući u obzir zajedničko pismo Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku i Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove od 19. rujna 2016. u vezi s Delegiranom uredbom Komisije C(2016)4180 i relevantan odgovor povjerenice Jourove od 26. listopada 2016.,

–  uzimajući u obzir rad i zaključke dvaju posebnih odbora za odluke o porezima i ostale mjere slične prirode ili učinka (TAXE/TAX2) te Istražnog odbora o pranju novca, izbjegavanju i utaji poreza (PANA),

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora o prijedlogu Komisije 2016/0208 (COD), a posebno njegov stavak 3.8 o popisu visokorizičnih trećih zemalja,

–  uzimajući u obzir prijedlog rezolucije Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku i Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove,

–  uzimajući u obzir članak 105. stavak 3. Poslovnika,

A.  budući da je cilj delegirane uredbe, njezina priloga i delegirane uredbe o izmjeni utvrditi visokorizične zemlje sa strateškim nedostacima u pogledu sprečavanja pranja novca i suzbijanja financiranja terorizma koji predstavljaju opasnost za financijski sustav EU-a i za koje su potrebne poboljšane mjere dubinske analize stranke za obveznike u EU-u u skladu s Direktivom (EU) 2015/849 (četvrta Direktiva o sprečavanju pranja novca);

B.  budući da je posljednja Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/1675 o dopuni Direktive (EU) 2015/849 utvrđivanjem visokorizičnih trećih zemalja sa strateškim nedostacima na snazi od 23. rujna 2016.;

C.  budući da će Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/1675 ostati i dalje na snazi čak i ako se odbije delegirana uredba o izmjeni;

D.  budući da popis zemalja i nakon uvođenja izmjene u okviru delegirane uredbe o izmjeni koju je Komisija donijela 24. studenog 2016. odgovara popisu zemalja koji je utvrdila Radna skupina za financijsko djelovanje na svojoj 28. plenarnoj sjednici održanoj od 19. do 21. listopada 2016.;

E.  budući da je procjena Komisije autonoman postupak, što se određuje u uvodnoj izjavi 28. četvrte Direktive o sprečavanju pranja novca i ponavlja u obrazloženju Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/1675; budući da je stoga Komisija slobodna odmaknuti se od standarda Radne skupine za financijsko djelovanje, i to zadržavanjem treće zemlje na svom popisu čak i ako ju je Radna skupina za financijsko djelovanje skinula s popisa ili uključivanjem dodatnih trećih zemalja sve dok je to u skladu s posebnim kriterijima iz članka 9. stavka 2. četvrte Direktive o sprečavanju pranja novca;

F.  budući da je procjena Komisije autonoman postupak koji se treba provesti na sveobuhvatan i nepristran način, uz procjenu svih trećih zemalja na temelju istih kriterija utvrđenih u članku 9. Direktive (EU) 2015/849;

G.  budući da procjena Komisije mora biti potpuno neovisan i nepolitiziran postupak;

H.  budući da je Komisija u svom pismu od 26. listopada 2016. navela da je potrebno utvrditi visokorizične zemlje isključivo na temelju sadržaja članka 9. stavka 2. četvrte Direktive o sprečavanju pranja novca koji se odnosi samo na nedostatke u pogledu sprečavanja pranja novca i suzbijanja financiranja terorizma;

I.  budući da iz dokaza koje su prikupila dva posebna odbora za odluke o porezima i ostale mjere slične prirode ili učinka (TAXE/TAX2) te Istražni odbor o pranju novca, izbjegavanju i utaji poreza (PANA) proizlazi da bi u nekim zemljama koje nisu obuhvaćene aktualnim popisom visokorizičnih trećih zemalja zaista mogli postojati nedostaci u sprečavanju pranja novca i suzbijanju financiranja terorizma u pogledu nekoliko aspekata članka 9. stavka 2.;

J.  budući da, osim toga, Parlament smatra da popis kriterija iz članka 9. stavka 2. četvrte Direktive o sprečavanju pranja novca nije konačan („posebno”) i da predikatna kaznena djela povezana s pranjem novca, kao što su porezna kaznena djela, spadaju u te kriterije te bi ih se na odgovarajući način trebalo uzeti u obzir u okviru autonomnog postupka Komisije;

K.  budući da se Parlament slaže sa stajalištem koje je Komisija navela u svom pismu od 26. listopada 2016. o tome da se utaja poreza i pranje novca ne preklapaju uvijek, ali se snažno protivi mogućnosti potpunog razlikovanja između nekooperativnih poreznih jurisdikcija i nedostataka u sprečavanju pranja novca i suzbijanju financiranja terorizma, posebno kada se radi o zahtjevima za prijavu sumnjivih transakcija;

L.  budući da Parlament očekuje od Komisije da izradi svoju procjenu i da se ne oslanja isključivo na vanjske izvore informacija;

1.  ulaže prigovor na Delegiranu uredbu Komisije;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Komisiji te da je obavijesti da Delegirana uredba ne može stupiti na snagu;

3.  traži od Komisije da podnese novi delegirani akt koji će uzeti u obzir navedena pitanja

4.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću te vladama i parlamentima država članica.

(1)

SL L 141, 5.6.2015., str. 73.

(2)

SL L 254, 20.9.2016., str.1.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti