Procedūra : 2016/3007(DEA)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0001/2017

Pateikti tekstai :

B8-0001/2017

Debatai :

Balsavimas :

PV 19/01/2017 - 7.8

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0008

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 406kWORD 49k
13.12.2016
PE596.710v01-00
 
B8-0001/2017

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 3 dalį


dėl 2016 m. lapkričio 24 d. Komisijos deleguotojo reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2016/1675, kuriuo papildoma Direktyva (ES) 2015/849 nustatant strateginių trūkumų turinčias didelės rizikos trečiąsias valstybes (C(2016)07495 – 2016/3007(DEA))


Roberto Gualtieri Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto vardu
Claude Moraes, Judith Sargentini Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto vardu
PAKEITIMAI

Europos Parlamento rezoliucija dėl 2016 m. lapkričio 24 d. Komisijos deleguotojo reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2016/1675, kuriuo papildoma Direktyva (ES) 2015/849 nustatant strateginių trūkumų turinčias didelės rizikos trečiąsias valstybes (C(2016)07495 – 2016/3007(DEA))  
B8-0001/2017

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos deleguotąjį reglamentą (C(2016)07495),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2015/849 dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos, kuria iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 ir panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/60/EB bei Komisijos direktyva 2006/70/EB(1), ypač į jo 9 straipsnio 2 dalį ir 64 straipsnio 5 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. liepos 14 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2016/1675, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/849 nustatant strateginių trūkumų turinčias didelės rizikos trečiąsias valstybes(2), visų pirma jo priedą,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. rugsėjo 19 d. bendrą Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto ir Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto laišką dėl Komisijos deleguotojo reglamento (C(2016) 4180) ir į atitinkamą 2016 m. spalio 26 d. Komisijos narės V. Jourovos atsakymą,

–  atsižvelgdamas į dviejų specialiųjų sprendimų dėl mokesčių ir kitų panašaus pobūdžio ar poveikio priemonių (TAXE/TAX2) komitetų ir Tyrimo komiteto pinigų plovimo, mokesčių vengimo ir mokesčių slėpimo klausimais (PANA) atliktą darbą ir parengtas išvadas,

–  atsižvelgdamas į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę dėl Komisijos pasiūlymo 2016/0208(COD), ypač jos 3.8 punktą dėl didelės rizikos trečiųjų valstybių sąrašo,

–  atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto ir Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pasiūlymą dėl rezoliucijos,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 3 dalį,

A.  kadangi deleguotajame reglamente, jo priede ir iš dalies keičiamame deleguotajame reglamente turėtų būti nurodytos didelės rizikos trečiosios valstybės, turinčios strateginių trūkumų, susijusių su kova su pinigų plovimu ir kova su terorizmo finansavimu (angl. AML/CFT), o tai kelia grėsmę ES finansų sistemai ir dėl to būtinos sustiprintos deramo klientų tikrinimo priemonės, kurias turi taikyti ES įpareigotieji subjektai pagal Direktyvą (ES) 2015/849 (4-oji pinigų plovimo prevencijos direktyva, angl. 4AMLD);

B.  kadangi naujausias Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 2016/1675, kuriuo papildoma Direktyva (ES) 2015/849 nustatant strateginių trūkumų turinčias didelės rizikos trečiąsias valstybes, galioja nuo 2016 m. rugsėjo 23 d.;

C.  kadangi Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2016/1675 ir toliau galios, net jei iš dalies keičiantis deleguotasis reglamentas bus atmestas;

D.  kadangi sąraše surašytos valstybės, įskaitant po koregavimo įrašytas į jį pagal iš dalies pakeistą deleguotąjį reglamentą, kurį Komisija priėmė 2016 m. lapkričio 24 d., atitinka tas, kurias nustatė Finansinių veiksmų darbo grupė (FATF) savo 28-ajame plenariniame posėdyje, vykusiame 2016 m. spalio 19–21 d.;

E.  kadangi, kaip nustatyta 4-osios pinigų plovimo prevencijos direktyvos 28 konstatuojamojoje dalyje ir pakartota Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 2016/1675 aiškinamajame memorandume, Komisijos vertinimas yra atskiras procesas; kadangi todėl Komisija gali laisvai peržengti FATF standartus arba laikydama trečiąją valstybę savo sąraše, net jei FATF ją iš to sąrašo išbraukė, arba įrašydama į jį papildomas trečiąsias valstybes, jei jos atitinka konkrečius kriterijus, nustatytus 4-osios pinigų plovimo prevencijos direktyvos 9 straipsnio 2 dalyje;

F.  kadangi Komisijos vertinimas yra atskiras procesas, kuris turi būti atliktas išsamiai ir nešališkai ir pagal kurį visos trečiosios valstybės vertinamos remiantis tais pačiais Direktyvos (ES) 2015/849 9 straipsnyje nustatytais kriterijais;

G.  kadangi Komisijos vertinimas turi būti visiškai nepriklausomas ir nepolitizuotas procesas;

H.  kadangi savo 2016 m. spalio 26 d. laiške Komisija teigia, kad ji turi nustatyti didelės rizikos valstybes remdamasi išimtinai 4-osios pinigų plovimo prevencijos direktyvos 9 straipsnio 2 dalyje išvardytais kriterijais, susijusiais tik su trūkumais kovos su pinigų plovimu ir kovos su teroristų finansavimu srityse;

I.  kadangi įrodymai, kuriuos surinko du sprendimų dėl mokesčių ir kitų panašaus pobūdžio ar poveikio priemonių (TAXE/TAX2) komitetai ir Tyrimo komitetas pinigų plovimo, mokesčių vengimo ir mokesčių slėpimo klausimais (PANA) rodo, kad kai kuriose valstybėse, neįrašytose į dabartinį didelės rizikos trečiųjų valstybių sąrašą, gali būti kovos su pinigų plovimu ir kovos su teroristų finansavimu trūkumų, susijusių su keliais 9 straipsnio 2 dalies aspektais;

J.  kadangi, be to, Parlamentas mano, kad kriterijų sąrašas, pateiktas 4-osios pinigų plovimo prevencijos direktyvos 9 straipsnio 2 dalyje, („visų pirma“) yra nebaigtinis ir kad su pinigų plovimu susiję pirminiai nusikaltimai, pavyzdžiui, mokestiniai nusikaltimai, patenka į šių kriterijų taikymo sritį ir į juos turėtų būti tinkamai atsižvelgta Komisijai vykdant atskirą vertinimo procesą;

K.  kadangi Parlamentas sutinka su Komisijos 2016 m. spalio 26 d. laiške pareikšta pastaba, kad mokesčių slėpimas ir pinigų plovimas iš tiesų ne visada sutampa, tačiau iš esmės nesutinka su galimybe visiškai atskirti mokesčių srityje nebendradarbiaujančias šalis ir teritorijas ir valstybes, kuriose esama kovos su pinigų plovimu ir kovos su teroristų finansavimu trūkumų, ypač kai tai susiję su reikalavimais pranešti apie įtartinus sandorius;

L.  kadangi Parlamentas tikisi, kad Komisija atliks savo vertinimą ir vengs remtis tik išorės informacijos šaltiniais;

1.  pareiškia prieštaravimą dėl Komisijos deleguotojo reglamento;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijai ir jai pranešti, kad deleguotasis reglamentas negali įsigalioti;

3.  prašo Komisijos pateikti naują deleguotąjį aktą, kuriame būtų atsižvelgta į šias nurodytas problemas;

4.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams.

(1)

OL L 141, 2015 6 5, p. 73.

(2)

OL L 254, 2016 9 20, p. 1.

Teisinis pranešimas - Privatumo politika