Procedură : 2016/3007(DEA)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0001/2017

Texte depuse :

B8-0001/2017

Dezbateri :

Voturi :

PV 19/01/2017 - 7.8

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0008

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 399kWORD 51k
13.12.2016
PE596.710v01-00
 
B8-0001/2017

depusă în conformitate cu articolul 105 alineatul (3) din Regulamentul de procedură


referitoare la Regulamentul delegat al Comisiei din 24 noiembrie 2016 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2016/1675 al Comisiei de completare a Directivei (UE) 2015/849 prin identificarea țărilor terțe cu un grad ridicat de risc care au deficiențe strategice (C(2016)07495 – 2016/3007(DEA))


Roberto Gualtieri în numele Comisiei pentru afaceri economice și monetare
Claude Moraes, Judith Sargentini în numele Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
AMENDAMENTE

referitoare la Regulamentul delegat al Comisiei din 24 noiembrie 2016 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2016/1675 al Comisiei de completare a Directivei (UE) 2015/849 prin identificarea țărilor terțe cu un grad ridicat de risc care au deficiențe strategice (C(2016)07495 – 2016/3007(DEA))  
B8-0001/2017

Parlamentul European,

–  având în vedere regulamentul delegat al Comisiei (C(2016)07495),

–  având în vedere articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE(1)a Comisiei, în special articolul 9 alineatul (2) și articolul 64 alineatul (5),

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 2016/1675 al Comisiei din 14 iulie 2016 de completare a Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului prin identificarea țărilor terțe cu un grad ridicat de risc care au deficiențe strategice(2), în special anexa la acesta,

–  având în vedere scrisoarea comună a Comisiei pentru afaceri economice și monetare și a Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne din 19 septembrie 2016 privind Regulamentul delegat C(2016)4180 al Comisiei și răspunsul corespunzător al doamnei comisar Jourová la data de 26 octombrie 2016,

–  având în vedere activitatea desfășurată și concluziile elaborate de cele două comisii speciale pentru deciziile fiscale și alte măsuri similare sau cu efecte similare (TAXE/TAX2) și de Comisia de anchetă pentru spălarea de bani, evitarea sarcinilor fiscale și evaziunea fiscală (PANA),

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea Comisiei 2016/0208 (COD), în special alineatul 3.8 cu privire la lista țărilor terțe cu un grad ridicat de risc,

–  având în vedere propunerea de rezoluție a Comisiei pentru afaceri economice și monetare și a Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne,

–  având în vedere articolul 105 alineatul (3) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât regulamentul delegat, anexa la acesta și regulamentul delegat de modificare sunt menite să identifice țările terțe cu un grad ridicat de risc care au deficiențe strategice în ceea ce privește combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, care reprezintă o amenințare pentru sistemul financiar al UE și necesită măsuri sporite de precauție privind clientela la nivelul entităților obligate din UE în temeiul Directivei (UE) 2015/849 (denumită în continuare „a patra directivă privind combaterea spălării banilor - DCSB”);

B.  întrucât cel mai recent Regulament delegat (UE) 2016/1675 al Comisiei de completare a Directivei (UE) 2015/849 prin identificarea țărilor terțe cu un grad ridicat de risc care au deficiențe strategice a intrat în vigoare la 23 septembrie 2016;

C.  întrucât Regulamentul delegat (UE) 2016/1675 al Comisiei va rămâne în vigoare chiar dacă regulamentul delegat de modificare este respins;

D.  întrucât lista țărilor, inclusiv după modificarea introdusă în regulamentul delegat de modificare adoptat de Comisie la 24 noiembrie 2016, corespunde celei identificate de Grupul de Acțiune Financiară Internațională (GAFI), cu ocazia celei de a 28-a ședințe plenare din 19 și 21 octombrie 2016;

E.  întrucât, astfel cum se prevede în considerentul 28 din cea de a patra DCSB și se repetă în expunerea de motive la Regulamentul delegat (UE) 2016/1675 al Comisiei, evaluarea efectuată de Comisie este un proces autonom; întrucât Comisia este, prin urmare, liberă să meargă dincolo de standardele GAFI, fie prin menținerea unei țări terțe pe lista sa, chiar dacă respectiva țară este radiată de pe listă de către GAFI, fie prin includerea de noi state terțe atât timp cât acest lucru este în conformitate cu criteriile specifice prevăzute în articolul 9 alineatul (2) din cea de a patra DCSB;

F.  întrucât evaluarea efectuată de Comisie este un proces autonom care trebuie să se efectueze într-un mod cuprinzător și imparțial, evaluând toate țările terțe pe baza acelorași criterii definite la articolul 9 din Directiva (UE) 2015/849;

G.  întrucât evaluarea Comisiei trebuie să fie un proces pe deplin independent și nepolitizat;

H.  întrucât Comisia, în scrisoarea sa din 26 octombrie 2016, afirmă că trebuie să identifice țările cu un grad ridicat de risc exclusiv în temeiul motivelor enumerate la articolul 9 alineatul (2) din cea de a patra DCSB, numai cu privire la deficiențele privind combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului;

I.  întrucât dovezile adunate de către cele două comisii speciale pentru deciziile fiscale și alte măsuri similare sau cu efecte similare (TAXE/TAX2) și de Comisia de anchetă privind spălarea de bani, evitarea sarcinilor fiscale și evaziunea fiscală (PANA) indică faptul că pot exista într-adevăr deficiențe privind combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului referitor în ceea ce privește mai multe aspecte menționate la articolul 9 alineatul (2) în unele țări care nu sunt incluse în prezenta listă a țărilor terțe cu grad ridicat de risc;

J.  întrucât, în plus, Parlamentul consideră că lista de criterii prevăzută la articolul 9 alineatul (2) din cea de a patra DCSB este neexhaustivă („în special”) și că infracțiunile principale de spălare a banilor, cum ar fi infracțiunile fiscale, intră sub incidența acestor criterii și ar trebui să fie luate în considerare în mod corespunzător în procesul autonom ale Comisiei;

K.  întrucât Parlamentul European este de acord cu punctul de vedere exprimat de Comisie în scrisoarea sa din 26 octombrie 2016 potrivit căruia evaziunea fiscală și spălarea de bani nu coincid întotdeauna, într-adevăr, dar nu este de acord, în esență, cu posibilitatea de a face o distincție absolută între jurisdicțiile fiscale necooperante și deficiențele privind combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, în special în ceea ce privește cerințele de a raporta tranzacții suspecte;

L.  întrucât Parlamentul se așteaptă din partea Comisiei să desfășoare propria sa evaluare și să nu se bazeze doar pe surse externe de informații,

1.  formulează obiecțiuni la regulamentul delegat al Comisiei;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Comisiei și de a-i notifica faptul că regulamentul delegat nu poate intra în vigoare;

3.  invită Comisia să prezinte un nou act delegat care să țină cont de preocupările menționate mai sus;

4.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și guvernelor și parlamentelor statelor membre.

(1)

JO L 141, 5.6.2015, p. 73.

(2)

JO L 254, 20.9.2016, p. 1.

Notă juridică - Politica de confidențialitate