ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 448kWORD 47k
13.1.2017
PE596.775v01-00
 
B8-0065/2017

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με την έρευνα για τον ιό Ζίκα


Mireille D’Ornano

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την έρευνα για τον ιό Ζίκα  
B8-0065/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 168 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ιός Ζίκα εξακολουθεί να εξαπλώνεται και ότι μετά την Αμερική, έπληξε την Αφρικανική ήπειρο, όπου καταγράφηκαν περιστατικά στο Πράσινο Ακρωτήριο και στην Αγκόλα, και ότι η Ευρώπη είναι πιθανώς εκτεθειμένη σε κίνδυνο, λόγω της μετανάστευσης και του τουρισμού·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι έρευνες για τον ιό αυτό συχνά αποκαλύπτουν στοιχεία που μπορεί να συμβάλλουν στην καλύτερη πρόληψη της ασθένειας, όπως η παρατεταμένη παρουσία του ιού στα ούρα, αλλά και στα σπερματοζωάρια, επί πολλούς μήνες μετά τη μόλυνση, ή ακόμη και η ανακάλυψη αντισωμάτων που μπορούν να εξουδετερώσουν τον ιό·

1.  ενθαρρύνει την Επιτροπή να στηρίξει την έρευνα για τον ιό Ζίκα, ο οποίος εμφανίστηκε σχετικά πρόσφατα, ώστε να είναι σε θέση να βρει τις κατάλληλες λύσεις για την καταπολέμηση αυτής της επιδημίας.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου