RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 150kWORD 46k
9.1.2017
PE598.413v01-00
 
B8-0105/2017

vastavalt kodukorra artiklile 133


alumiiniumisoolasid sisaldavate vaktsiinide kohta


Mireille D'Ornano

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek alumiiniumisoolasid sisaldavate vaktsiinide kohta  
B8-0105/2017

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 168,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.  arvestades, et mitmed tõsised teadusuuringud on toonud välja võimaliku põhjusliku seose vaktsiinides sisalduvate alumiiniumisoolade ja autismijuhtumite arvu suurenemise vahel riikides, kus selliseid vaktsiine kõige rohkem kasutatakse, ning et Briti Columbia Ülikooli uuring (Kanada, 2011) tõestab eelkõige suuremat neuroloogiliste häirete tekkimise ohtu selliste vaktsiinide kasutamise puhul;

B.  arvestades, et Maailma Terviseorganisatsioon jõudis 27. juulil 2012 autismiohuga seostatud alumiiniumi sisaldavate adjuvantide kasutamise riski ja kasulikkuse hindamisel positiivsele järeldusele, kuid arvesse tuleb veel võtta ka muid, eelkõige põhjenduses A nimetatud terviseohte;

1.  innustab komisjoni tegema Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse kaudu uuringu vaktsiinides kasutatavate alumiiniumi sisaldavate adjuvantidega seotud ohtude kohta.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika