Forslag til beslutning - B8-0120/2017Forslag til beslutning
B8-0120/2017

FORSLAG TIL BESLUTNING om den retsstatsmæssige krise i Den Demokratiske Republik Congo og i Gabon

25.1.2017 - (2017/2510(RSP))

på baggrund af redegørelsen fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik
jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2

Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Raffaele Fitto for ECR-Gruppen

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0120/2017

Procedure : 2017/2510(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B8-0120/2017
Indgivne tekster :
B8-0120/2017
Vedtagne tekster :

B8-0120/2017

Europa-Parlamentets beslutning om den retsstatsmæssige krise i Den Demokratiske Republik Congo og i Gabon

(2017/2510(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Den Demokratiske Republik Congo (DRC), navnlig beslutningerne af 10. marts 2016[1], 23. juni 2016[2] og 1. december 2016[3],

–  der henviser til beslutning af 15. juni 2016 fra Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU om situationen forud for valget og den sikkerhedsmæssige situation i Den Demokratiske Republik Congo (DRC),

–  der henviser til EU's lokale erklæringer af 2. august 2016 og 24. august 2016 om valgprocessen i Den Demokratiske Republik Congo efter iværksættelsen af den nationale dialog dér,

–  der henviser til Rådets konklusioner af 23. maj 2016 og af 17. oktober 2016 om Den Demokratiske Republik Congo,

–  der henviser til FN's Sikkerhedsråds resolutioner om Den Demokratiske Republik Congo, navnlig resolution 2293 (2016) om fornyelse af sanktionsordningen for DRC og mandatet for Ekspertgruppen og 2277 (2016), der fornyede mandatet for FN's stabiliseringsmission i DRC (MONUSCO),

–  der henviser til CENCO-aftalen, som Joseph Kabila og den demokratiske opposition nåede til enighed om den 31. december 2016,

–  der henviser til det afrikanske charter om demokrati, valg og regeringsførelse,

–  der henviser til den internationale konvention om civile og politiske rettigheder af 16. december 1966,

–  der henviser til det gabonesiske præsidentvalg af 27. august 2016 og EU-valgobservationsmissionen til Gabons iagttagelser,

–  der henviser til erklæringen om Gabon fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at de ledende kandidater ved præsidentvalget i 2016 i Gabon var den siddende præsident, Ali Bongo Ondimba, fra Det Gabonesiske Demokratiske Parti, søn af den tidligere præsident Omar Bongo, og Jean Ping fra Unionen for Kræfter for Forandring;

B.  der henviser til, at den gabonesiske valgkommissions offentliggørelse af det officielle valgresultat efter afslutningen af valget den 27. august 2016 blev forsinket på grund af påståede logistiske problemer; der henviser til, at det ikke desto mindre den 31. august 2016 blev erklæret, at den siddende præsident havde vundet, idet Bongo fik 49,8 % og Ping 48,2 % af stemmerne med en valgdeltagelse på 59,5 %;

C.  der henviser til, at situationen i Gabon efter præsidentvalget den 27. august udviklede sig til en national krise, hvor protesterne i Libreville mod Ali Bongo Ondimbas genvalg udartede til vold og ekstrem uorden, og til, at disse uroligheder kostede mange liv, at regeringsbygninger blev sat i brand og at det forlød, at oppositionens hovedkvarter var blevet bombet;

D.  der henviser til, at EU's valgobservationsmission til Gabon fordømte volden efter offentliggørelsen af valgresultatet og påpegede uregelmæssigheder i valgdeltagelsen i mindst to områder, idet den bemærkede, at valgdeltagelsen var unaturligt høj, og at valgstederne var blevet forvaltet på en uigennemsigtig måde, samt at EU-valgobservatørerne kun havde begrænset adgang til at overvåge afstemningsproceduren, hvilket var i strid med aftalen med Gabons regering;

E.  der henviser til, at Gabons forfatningsdomstol ikke var i stand til på tilfredsstillende vis at afhjælpe uregelmæssigheder, der blev iagttaget under stemmeoptællingen, ligesom den ikke var i stand til at efterkomme oppositionens anmodninger om en genoptælling af stemmerne;

F.  der henviser til, at både den nuværende regering i Gabon og den politiske opposition under Jean Ping skal have begået forskellige voldsforbrydelser, herunder ødelæggelse af bygninger, plyndring, mord og tortur samt tilskyndet til sådanne handlinger med den udtrykkelige hensigt at skabe en atmosfære af frygt og terror i civilbefolkningen;

G.  der henviser til, at oppositionen – trods Ali Bongo Ondimbas løfter om, at hans nye regering, der blev udpeget den 2. oktober 2016, ville blive inklusiv og repræsentativ – stort set ikke var repræsenteret i den nye regering, hvor kun kandidater fra tredjepartier blev repræsenteret, og hvor medlemmer af Jean Pings parti var helt udelukket fra poster i regeringen;

H.  der henviser til, at Joseph Kabila har været præsident for Den Demokratiske Republik Congo siden 2001; der henviser til, at præsident Kabilas embedsperiode udløb den 20. december 2016, og at mandatet for præsidenten for DRC i henhold til forfatningen er begrænset til to valgperioder, samt at det næste præsident- og parlamentsvalg oprindeligt skulle have været afholdt ved udgangen af 2016;

I.  der henviser til, at præsident Kabila i de sidste to år har anvendt administrative og tekniske midler med henblik på at forsinke valget og forblive ved magten efter udløbet af sit forfatningsmæssige mandat;

J.  der henviser til, at EU i december 2016 pålagde syv medlemmer af den congolesiske hær sanktioner for krænkelse af menneskerettighederne; der henviser til, at USA har indført sanktioner mod generalmajor Gabriel Amisi Kumba og John Numbi, som er medlemmer af Kabilas inderkreds og formodes at være blandt dem, der har tilskyndet præsidenten til at lægge en hård linje over for demonstranterne og har været involveret i aktiviteter, der underminerer demokratiet i DRC;

K.  der henviser til, at over 80 mennesker i december blev dræbt i DRC, mens de protesterede mod, at Kabila fastholdt magten uden et valg;

L.  der henviser til, at den congolesiske regerings talsmand, Lambert Mende, den 23. januar 2017 bekræftede, at direktøren for Human Rights Watch (HRW) i Centralafrika, Ida Sawyer, var blevet udvist af landet for at have forfalsket sit navn på immigrationspapirer;

M.  der henviser til, at generalsekretæren for Den Katolske Episkopale Konference for Congo den 31. december 2016 på vegne af Le Rassemblement meddelte, at der var blevet indgået en aftale mellem præsident Kabila og Felix Tshisekedi, at der ville blive afholdt valg i 2017, og at forfatningen ikke ville blive ændret for at gøre det muligt for præsidenten at stille op til en tredje, påfølgende embedsperiode;

N.  der henviser til, at de igangværende drøftelser om gennemførelsen af aftalen mellem præsident Kabila og oppositionen står i stampe på grund af uenighed om sammensætningen af det råd, der skal overvåge fremskridtene frem mod valget, og Kabilas ret til at udpege premierministeren;

1.  fordømmer voldsanvendelsen i Gabon, både hos demonstranterne og i forbindelse med politiets og myndighedsrepræsentanters forsøg på at løse situationen;

2.  tilslutter sig opfordringen fra FN, navnlig Frankrig og USA, til begge parter om nedtrapning af den igangværende konflikt i Gabon, øjeblikkelig indstilling af voldelige handlinger og opfordringer til vold og øjeblikkelig fremlæggelse af gennemsigtige detaljer om valgresultatet;

3.  gentager i lighed med Den Afrikanske Unions Freds- og Sikkerhedsråd, at det for at bevare stabiliteten i landet er vigtigt, at der findes en gennemsigtig og regelmæssig procedure for appel til den gabonesiske forfatningsdomstol;

4.  opfordrer Gabons regering til at samarbejde fuldt om udsendelsen af fransksprogede observatører fra andre afrikanske landes højesteretter for at bistå Gabons forfatningsdomstol;

5.  opfordrer regeringen i Gabon til at forpligte sig til at sikre, at fremtidige valg er frie, retfærdige og demokratiske og sker med anvendelse af gennemsigtige og strenge valgprocedurer, som er åbne for international observation;

6.  opfordrer forhandlerne til at huske på, at formålet med forhandlingerne efter december 2016 er at få afholdt valg i DRC inden udgangen af 2017; opfordrer dem indtrængende til ikke at lade sig distrahere af detaljer om forhandlingerne og til i god tro at forstærke deres bestræbelser efter den aftale, som Den Nationale Episkopale Konference (CENCO) formidlede i ellevte time; minder dem om, at meget står på spil, hvis de ikke formår at nå frem til et vellykket resultat;

7.  opfordrer alle internationale aktører til at yde kraftig politisk, finansiel, teknisk og logistisk bistand til Congo, hvis det er nødvendigt af hensyn til de valg, der skal finde sted i december 2017;

8.  fordømmer udvisningen af menneskerettighedsforkæmpere og opfordrer indtrængende DRC's regering til at tillade menneskerettighedsforkæmpere at forblive i landet;

9.  opfordrer Kommissionen og den højtstående repræsentant til at udvide listen over dem, der indtrængende opfordrer præsident Kabila til at tilsidesætte forfatningen, og dem, der er ansvarlige for voldelig undertrykkelse og krænkelser af menneskerettighederne, samt til at fremsætte et forslag til Rådet om at udvide listen over lovovertrædere, som EU har pålagt restriktive foranstaltninger (sanktioner);

10.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, De Forenede Nationer, Den Demokratiske Republik Congos præsident og regering samt Gabons præsident og regering.