Menetlus : 2017/2510(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0120/2017

Esitatud tekstid :

B8-0120/2017

Arutelud :

PV 01/02/2017 - 16
CRE 01/02/2017 - 16

Hääletused :

PV 02/02/2017 - 7.6
CRE 02/02/2017 - 7.6
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0017

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 261kWORD 46k
Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-0120/2017
25.1.2017
PE598.431v01-00
 
B8-0120/2017

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel

vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2


õigusriigi kriisi kohta Kongo Demokraatlikus Vabariigis ja Gabonis (2017/2510(RSP))


Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Raffaele Fitto fraktsiooni ECR nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon õigusriigi kriisi kohta Kongo Demokraatlikus Vabariigis ja Gabonis (2017/2510(RSP))  
B8-0120/2017

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Kongo Demokraatliku Vabariigi (Kongo DV) kohta, eriti 10. märtsi 2016. aasta(1), 23. juuni 2016. aasta(2) ja 1. detsembri 2016. aasta resolutsiooni(3),

–  võttes arvesse AKV-ELi parlamentaarse ühisassamblee 15. juuni 2016. aasta resolutsiooni valimiseelse ja julgeolekuolukorra kohta Kongo DVs,

–  võttes arvesse ELi 2. augusti 2016. aasta ja 24. augusti 2016. aasta kohapealseid avaldusi riigisisese dialoogi algatamisele järgnenud valimisprotsessi kohta Kongo DVs,

–  võttes arvesse nõukogu 23. mai 2016. aasta ja 17. oktoobri 2016. aasta järeldusi Kongo DV kohta,

–  võttes arvesse ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioone Kongo DV kohta, eriti resolutsioone 2293 (2016) Kongo DV sanktsioonide uuendamise ja eksperdirühma mandaadi kohta ning 2277 (2016), millega uuendati ÜRO Kongo DV stabiliseerimise missiooni (MONUSCO) mandaati,

–  võttes arvesse Kongo katoliku piiskoppide konverentsi (National Episcopal Conference of Congo - CENCO) kokkulepet, mis saavutati Joseph Kabila ja demokraatliku opositsiooni vahel 31. detsembril 2016. aastal;

–  võttes arvesse demokraatia, valimiste ja valitsemise Aafrika hartat,

–  võttes arvesse 16. detsembri 1966. aasta kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelist pakti,

–  võttes arvesse Gabonis 27. augustil 2016. aastal toimunud presidendivalimisi ja Gabonisse lähetatud Euroopa Liidu valimisvaatlusmissiooni tähelepanekuid,

–  võttes arvesse komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldusi Gaboni kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.  arvestades, et Gaboni 2016. aasta presidendivalmiste peamised kandidaadid olid seni võimul olnud president Ali Bongo Ondimba Gaboni Demokraatlikust Parteist, kes on ühtlasi eelmise presidendi Omar Bongo poeg, ja Jean Ping muutusi pooldavast opostisoonist (Union of the Forces of Change);

B.  arvestades, et pärast 27. augustil 2016 toimunud valimiste läbiviimist viivitas Gaboni valimiskomisjon väidetavalt logistiliste probleemide tõttu valimiste ametlike tulemuste teatavaks tegemisega; arvestades, et sellest hoolimata kuulutati 31. augustil 2016 välja ametis olnud presidendi Bongo võit 49,8%, Ping sai 48,2% häältest ning valimisaktiivsus oli 59,5%;

C.  arvestades, et pärast 27. augustil 2016 läbi viidud presidendivalimisi tekkinud olukorrast lahvatas Gabonis riigisisene kriis, mida saatsid Liberville´is toimunud Ali Bongo Ondimba uuesti valimise vastu suunatud protestiavaldused, millega kaasnes vägivald ja suur korratus; arvestades, et rahutuste tagajärjel sai surma palju inimesi, süüdati valitsushooneid ja väidetavalt pommitati opositsiooni peakorterit;

D.  arvestades, et ELi Gabonisse lähetatud vaatlusmissioon mõistis hukka valimistulemuste teatavaks tegemisele järgnenud vägivalla ja tõstis esile valimisaktiivsust puudutavad puudused vähemalt kahes piirkonnas, märkides, et aktiivsus oli ebaloomulikult kõrge ning viidates asjaolule, et valimisjaoskondade haldamine ei olnud läbipaistev ja ELi vaatlejad said hääletusprotsessi jälgida üksnes piiratud määral, millega rikuti Gaboni valitsusega sõlmitud kokkulepet;

E.  arvestades, et Gaboni konstitutsioonikohus ei olnud võimeline häältelugemisel tuvastatud puudusi rahuldaval viisil kõrvaldama, samuti ei suutnud ta rahuldada opositsiooni häälte uuesti lugemise nõuet;

F.  arvestades, et väidetavalt pandi mitmed vägivaldsed kuriteod toime nii ametis oleva Gaboni valitsuse kui ka Jean Pingi juhitava poliitilise opositsiooni poolt, sealhulgas hävitati hooneid, rüüstati, mõrvati ja piinati ning tehti kihutustööd nende tegude toime panemiseks, et ettekavatsetult luua tsiviilkodanike hulgas hirmu ja terrori õhkkond;

G.  arvestades, et vaatamata Ali Bongo Ondimba lubadusele, et tema juhitav ja 2. oktoobril 2016 ametisse nimetatud uus valitsus saab olema kaasav ja kõiki esindav, ei olnud uues valitsuses opositsioon suures osas siiski esindatud, võimalus anti mingil määral vaid kolmanda erakonna kandidaatidele, kuid Jean Pingi erakonna liikmeid valitsusse ei kaasatud;

H.  arvestades, et Joseph Kabila on olnud Kongo DV president alates 2001. aastast; arvestades, et president Kabila ametiaeg lõppes 20. detsembril 2016. aastal, ning arvestades, et põhiseadus piirab Kongo DV presidendi volitused kahe ametiajaga ning järgmised presidendi- ja parlamendivalimised olid esialgu kavandatud 2016. aasta lõpuks;

I.  arvestades, et viimasel kahel aastal on president Kabila kasutanud tehnilisi ja haldusmeetmeid, et valimisi edasi lükata ja põhiseadusega ette nähtud tähtajast kauemaks võimule jääda;

J.  arvestades, et EL kehtestas 2016. aasta detsembris sanktsioonid Kongo vägede seitsme liikme suhtes, sest nad olid rikkunud inimõigusi; arvestades, et Ameerika Ühendriigid kehtestasid sanktsioonid kindralmajor Gabriel Amisi Kumba ja John Numbi suhtes, kes on Kabila siseringi liikmed ja on väidetavalt nende isikute hulgas, kes ergutasid presidenti võtma meeleavaldajate suhtes karmi hoiakut ja osalesid tegevustes, millega õõnestati demokraatiat Kongo DVs;

K.  arvestades, et detsembris tapeti Kongo DVs rohkem kui 80 inimest meeleavaldustel, kus protestiti Kabila püüa vastu jääda võimule ilma valimisteta;

L.  arvestades, et 23. jaanuaril 2017 kinnitas valitsuse pressiesindaja Lambert Mende, et organisatsiooni Human Rights Watch´i Kesk-Aafrika direktor Ida Sawyer saadeti riigist välja, sest ta võltsis sisserändedokumentides oma nime;

M.  arvestades, et 31. detsembril 2016 teatas Kongo katoliku piiskoppide konverentsi peasekretär, et president Kabila ja opositsiooni esindaja Felix Tshisekedi (Le Rassemblement) jõudsid kokkuleppele, et valimised toimuvad 2017. aastal ja põhiseadust ei muudeta, mis annaks presidendile võimaluse kolmandaks järjestikuseks ametiajaks võimule jääda;

N.  arvestades, et president Kabila ja opositsiooni vahelised jätkuvad läbirääkimised kokkuleppe rakendamiseks takerduvad, sest on ilmnenud erimeelsused, mis puudutavad nõukogu koosseisu, kelle ülesanne on jälgida valimistega seotud protsessi ja Kabila suutlikkust valida peaminister;

1.  mõistab hukka vägivalla kasutamise Gabonis nii meeleavaldajate poolt kui ka sellisel viisil, nagu politsei- ja valitsusametnikud püüdsid olukorda lahendada;

2.  ühineb ÜRO, eelkõige Prantsusmaa ja Ameerika Ühendriikide, nõudega mõlemale poolele pingutada Gabonis jätkuvates vaidlustes pingete maandamise nimel, lõpetada kohe vägivalla kasutamine ja vägivallale õhutamine ning teha hääletamistulemuste üksikasjad läbipaistval viisil ja viivitamata avalikuks;

3.  ühineb Aafrika Liidu rahu- ja julgeolekunõukogu arvamusega, kes on korduvalt rõhutanud, et riigi stabiilsuse säilitamiseks peab Gaboni konstitutsioonikohtu edasikaebamise kord olema läbipaistev ja korrapärane;

4.  palub Gaboni valitsusel teha täielikult koostööd prantsuse keelt kõnelevate vaatlejatega teiste Aafrika riikide kõrgematest kohtutest, kelle ülesanne on Gaboni konstitutsioonikohtu tegevust toetada;

5.  kutsub Gaboni valitsust üles võtma endale ise kohustuse tagada, et tulevased valimised oleksid vabad, õiglased ja demokraatlikud ning läbipaistva ja range hääletusprotsessiga, mida saavad rahvusvahelised vaatlejad jälgida;

6.  palub läbirääkijatel meeles pidada, et pärast 2016. aasta detsembrit on läbirääkimiste eesmärk korraldada Kongo DVs valimised enne 2017. aasta lõppu; nõuab tungivalt, et läbirääkijad ei kalduks sellest eesmärgist läbirääkimiste üksikasjade käsitlemisel kõrvale ja kahekordistaksid oma jõupingutusi heas usus pärast Kongo piiskoppide konverentsi (CENCO) vahendustegevuse tulemusel viimasel hetkel saavutatud kokkuleppe; tuletab neile meelde, et kaalul on väga palju, kui nad positiivset tulemust saavutada ei suuda;

7.  palub kõigil rahvusvahelistel osalejatel anda vajaduse korral Kongole valimiste korraldamiseks 2017. aasta detsembris olulist poliitilist, rahalist, tehnilist ja logistilist abi;

8.  mõistab hukka inimõiguste kaitsjate riigist väljasaatmise ja nõuab, et Kongo DV valitsus lubaks kaitsjatel riiki edasi jääda;

9.  palub komisjonil ja kõrgel esindajal täiendada nende isikute nimekirja, kes soovitasid president Kabilal presidendi ametiajaga seoses põhiseadust eirata ning kes vastutavad vägivaldse allasurumise ja inimõiguste rikkumise eest, ning esitada nõukogule ettepanek täiendada nende süüdlaste nimekirja, kelle suhtes kehtivad ELi piiravad meetmed (sanktsioonid);

10.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, ÜROle, Kongo Demokraatliku Vabariigi presidendile ja valitsusele ning Gaboni presidendile ja valitsusele.

(1)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2016)0085.

(2)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2016)0290.

(3)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2016)0479.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika