Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B8-0120/2017Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B8-0120/2017

  PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl teisinės valstybės krizės Kongo Demokratinėje Respublikoje ir Gabone

  25.1.2017 - (2017/2510(RSP))

  siekiant užbaigti diskusijas dėl Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojos pareiškimo,
  pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 2 straipsnį

  Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Raffaele Fitto ECR frakcijos vardu

  Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0120/2017

  Procedūra : 2017/2510(RSP)
  Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
  Dokumento priėmimo eiga :  
  B8-0120/2017

  B8-0120/2017

  Europos Parlamento rezoliucija dėl teisinės valstybės krizės Kongo Demokratinėje Respublikoje ir Gabone

  (2017/2510(RSP))

  Europos Parlamentas,

  –  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Kongo Demokratinės Respublikos (KDR), ypač į 2016 m. kovo 10 d.[1], 2016 m. birželio 23 d.[2] ir 2016 m. gruodžio 1 d.[3] rezoliucijas,

  –  atsižvelgdamas į 2016 m. birželio 15 d. AKR ir ES jungtinės parlamentinės asamblėjos rezoliuciją dėl padėties prieš rinkimus ir saugumo padėties Kongo Demokratinėje Respublikoje (KDR),

  –  atsižvelgdamas į 2016 m. rugpjūčio 2 d. ir 2016 m. rugpjūčio 24 d. ES vietos pareiškimus dėl rinkimų proceso KDR po to, kai šioje šalyje buvo pradėtas nacionalinis dialogas.

  –  atsižvelgdamas į 2016 m. gegužės 23 d. ir spalio 17 d. ES Tarybos išvadas dėl Kongo Demokratinės Respublikos,

  –  atsižvelgdamas į JT Saugumo Tarybos rezoliucijas dėl KDR, visų pirma į rezoliuciją Nr. 2293 (2016 m.) dėl sankcijų KDR režimo atnaujinimo ir ekspertų grupės įgaliojimų ir rezoliuciją Nr. 2277 (2016 m.), kuria buvo atnaujinti JT stabilizavimo misijos KDR (MONUSCO) įgaliojimai,

  –  atsižvelgdamas į 2016 m. gruodžio 31 d. Kongo nacionalinės vyskupų konferencijos (CENCO) pasiektą susitarimą tarp Josepho Kabilos ir demokratinės opozicijos,

  –  atsižvelgdamas į Afrikos demokratijos, rinkimų ir valdymo chartiją,

  –  atsižvelgdamas į 1966 m. gruodžio 16 d. Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą,

  –  atsižvelgdamas į 2016 m. rugpjūčio 27 d. Gabono prezidento rinkimus ir Europos Sąjungos rinkimų stebėjimo misijos Gabone išvadas,

  –  atsižvelgdamas į Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai deklaraciją dėl Gabono,

  –  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

  A.  kadangi pagrindiniai kandidatai 2016 m. vykusiuose Gabono prezidento rinkimuose buvo Gabono demokratinės partijos kandidatas šalies prezidentas bei ankstesnio prezidento Omaro Bongo sūnus Ali Bongo Ondimba ir Permainų siekiančių jėgų sąjungos vadovas Jean Ping;

  B.  kadangi pasibaigus 2016 m. rugpjūčio 27 d. rinkimams Gabono rinkimų komisija vėlavo pranešti oficialius rinkimų rezultatus dėl tariamų logistinių problemų; kadangi nepaisant to, 2016 m. rugpjūčio 31 d. buvo paskelbta, kad prezidento rinkimus, kuriuose dalyvavo 59,5 proc. gyventojų, iš kurių 49,8 proc. balsavo už A. Bongą ir 48,2 proc. už J. Pingą, laimėjo valdantysis prezidentas;

  C.  kadangi padėtis Gabone po 2016 m. rugpjūčio 27 d. prezidento rinkimų peraugo į nacionalinę krizę, protestai prieš Ali Bongo Ondimbos perrinkimą Librevilyje virto smurtu ir didžiuliais neramumais, kuriuose žuvo daug žmonių, buvo padegti vyriausybiniai pastatai, taip pat būta tvirtinimų, kad susprogdinta opozicijos būstinė;

  D.  kadangi ES stebėtojų misija Gabone pasmerkė po rinkimų rezultatų paskelbimo prasiveržusį smurtą ir atkreipė dėmesį į nukrypimus, susijusius su rinkėjų aktyvumu mažiausiai dviejose vietovėse, pažymėdama, kad jis buvo nenatūraliai didelis, ir faktą, kad darbas rinkimų apylinkėse buvo organizuotas neskaidriai ir kad ES stebėtojų galimybės stebėti balsavimo eigą buvo labai ribotos, taip pažeidžiant susitarimą su Gabono vyriausybe;

  E.  kadangi Gabono konstitucinis teismas negalėjo nei tinkamai ištaisyti nukrypimų, pastebėtų skaičiuojant balsus, nei patenkinti opozicijos prašymų perskaičiuoti balsus;

  F.  kadangi teigiama, kad įvairius smurtinius nusikaltimus, įskaitant pastatų niokojimą, plėšikavimą, žudymą ir kankinimą, vykdė bei tokius veiksmus kurstė tiek valdančioji Gabono vyriausybė, tiek Jeano Pingo vadovaujama politinė opozicija, aiškiai siekdamos sukurti baimės ir teroro atmosferą tarp civilių gyventojų;

  G.  kadangi nepaisant Ali Bongo Ondimbos pažadų, kad jo 2016 m. spalio 2 d. paskirta naujoji vyriausybė bus įtrauki ir plačiai atstovaujama, opozicijos atstovų naujosios vyriausybės sudėtyje iš esmės nebuvo, į ją pateko tik keletas trečiosios šalies kandidatų, o Jeano Pingo partijos nariai negavo nė vieno vyriausybinio posto;

  H.  kadangi Joseph Kabila yra Kongo Demokratinės Respublikos prezidentas nuo 2001 m.; kadangi prezidento J. Kabilos kadencija turėjo baigtis 2016 m. gruodžio 20 d. ir kadangi Kongo Demokratinės Respublikos prezidento įgaliojimai konstituciškai apriboti dviem kadencijomis, o kitus prezidento ir parlamento rinkimus iš pradžių buvo numatyta surengti iki 2016 m. pabaigos;

  I.  kadangi per pastaruosius dvejus metus Prezidentas J. Kabila naudoja administracines ir technines priemones, siekdamas atidėti rinkimus ir likti valdžioje pasibaigus Konstitucijoje nustatytam įgaliojimų laikotarpiui;

  J.  kadangi 2016 m. gruodžio mėn. ES paskyrė sankcijas septyniems Kongo pajėgų nariams už žmogaus teisių pažeidimus; kadangi Jungtinės Valstijos įvedė sankcijas generolui majorui Gabrieliui Amisi Kumbai ir Johnui Numbi, kurie yra J. Kabilos artimiausios aplinkos nariai ir kurie, kaip manoma, paskatino prezidentą laikytis griežtos pozicijos protestuotojų atžvilgiu ir dalyvavo prieš demokratiją nukreiptuose veiksmuose KDR;

  K.  kadangi gruodžio mėn. KDR buvo nužudyta daugiau kaip 80 žmonių, protestavusių prieš J. Kabilos buvimą valdžioje be rinkimų;

  L.  kadangi 2017 m. sausio 23 d. Kongo vyriausybės atstovas spaudai Lambert Mende patvirtino, kad Žmogaus teisių stebėjimo organizacijos „Human Rights Watch“ (HRW) vadovė Centrinei Afrikai Ida Sawyer buvo išsiųsta iš šalies už savo vardo ir pavardės suklastojimą imigracijos dokumentuose;

  M.  kadangi 2016 m. gruodžio 31 d. Kongo katalikų vyskupų konferencijos generalinis sekretorius pranešė, kad buvo pasiektas susitarimas tarp prezidento J. Kabilos ir Le Rassemblement atstovaujančio Felixo Tshisekedi, kad 2017 m. bus surengti rinkimai ir kad Konstitucija nebus keičiama, siekiant leisti prezidentui likti poste trečią kadenciją iš eilės;

  N.  kadangi vykstančios derybos dėl susitarimo tarp prezidento J. Kabilos ir opozicijos įgyvendinimo stringa nesutariant dėl tarybos, stebėsiančios pažangą siekiant rinkimų ir J. Kabilos gebėjimą pasirinkti ministrą pirmininką, sudėties;

  1.  smerkia smurtą Gabone, tiek naudojamą protestuotojų, tiek policijos ir vyriausybės pareigūnų pasirinktą būdą siekiant išspręsti susidariusią padėtį;

  2.  prisideda prie Jungtinių Tautų, ypač Prancūzijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų, raginimų abiem besitęsiančio ginčo Gabone pusėms nebeaštrinti padėties, nedelsiant sustabdyti smurtinius išpuolius ir kurstymus imtis smurto, taip pat nedelsiant išplatinti skaidrią informaciją apie balsavimo rezultatus;

  3.  drauge su Afrikos Sąjungos Taikos ir saugumo taryba primena, kad siekiant išlaikyti stabilumą šalyje labai svarbu laikytis skaidrios ir įprastinės kreipimosi į Gabono konstitucinį teismą tvarkos;

  4.  ragina Gabono vyriausybę visapusiškai bendradarbiauti su šalyje dislokuotais prancūzakalbiais stebėtojais iš kitų Afrikos šalių aukštesniųjų teismų siekiant padėti Gabono konstituciniam teismui;

  5.  ragina Gabono vyriausybę įsipareigoti užtikrinti, kad būsimi rinkimai būtų laisvi, sąžiningi ir demokratiški, kad jie būtų vykdomi laikantis skaidrių ir griežtų balsavimo procedūrų bei būtų atviri tarptautiniams stebėtojams;

  6.  ragina derybininkus turėti omenyje, kad po 2016 m. gruodžio mėn. prasidėjusių derybų tikslas yra pasiekti, kad rinkimai Kongo Demokratinėje Respublikoje būtų surengti iki 2017 m. pabaigos; ragina juos nenukrypti į derybų smulkmenas bei geranoriškai padvigubinti savo pastangas, po to, kai tarpininkaujant Nacionalinei vyskupų konferencijai (CENCO) buvo pasiektas paskutinės minutės susitarimas; primena jiems, kokie didžiuliai būtų praradimai, jei jiems nepavyktų pasiekti sėkmingo rezultato;

  7.  ragina visus tarptautinius veikėjus suteikti svarbią politinę, finansinę, techninę ir logistinę paramą Kongui, jei jos prireiktų tam, kad rinkimai įvyktų iki 2017 m. gruodžio mėn.;

  8.  smerkia žmogaus teisių gynėjų išvarymą ir ragina KDR vyriausybę leisti gynėjams likti šalyje;

  9.  ragina Komisiją ir vyriausiąjį įgaliotinį išplėsti sąrašą asmenų, raginančių prezidentą J. Kabilą nepaisyti konstitucijos, taip pat tų, kurie yra atsakingi už smurtines represijas bei žmogaus teisių pažeidimus, bei pateikti pasiūlymą Tarybai išplėsti pažeidėjų, kurių atžvilgiu ES taiko ribojančias priemones (sankcijas), sąrašą;

  10.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, Tarybai, Komisijai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, Jungtinėms Tautoms, Kongo Demokratinės Respublikos prezidentui ir vyriausybei bei Gabono prezidentui ir vyriausybei.