Postup : 2017/2510(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0121/2017

Předložené texty :

B8-0121/2017

Rozpravy :

PV 01/02/2017 - 16
CRE 01/02/2017 - 16

Hlasování :

PV 02/02/2017 - 7.6
CRE 02/02/2017 - 7.6
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0017

NÁVRH USNESENÍ
PDF 276kWORD 53k
Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0120/2017
25.1.2017
PE598.432v01-00
 
B8-0121/2017

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o krizi právního státu v Demokratické republice Kongo a v Gabonu (2017/2510(RSP))


Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Javier Nart, Carolina Punset, Pavel Telička za skupinu ALDE

Usnesení Evropského parlamentu o krizi právního státu v Demokratické republice Kongo a v Gabonu (2017/2510(RSP))  
B8-0121/2017

Evropský parlament,

–  s ohledem na společné prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Federicy Mogheriniové a komisaře Nevena Mimicy ze dne 24. září 2016 v návaznosti na vyhlášení konečných výsledků prezidentské volby gabonským ústavním soudem,

–  s ohledem na tiskovou zprávu Africké unie ze dne 1. září 2016, v níž odsuzuje násilí páchané během povolebního konfliktu v Gabonu a vyzývá k jeho mírovému urovnání,

–  s ohledem na prohlášení mluvčí místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku ze dne 11. září 2016 o Gabonu,

–  s ohledem na předběžné prohlášení volební pozorovatelské mise EU ze dne 29. srpna 2016,

–  s ohledem na dohodu z Cotonou, jež byla podepsána v roce 2000 skupinou států AKT a EU, a její následné změny,

–  s ohledem na zásady Charty Organizace spojených národů a na Všeobecnou deklaraci lidských práv,

–  s ohledem na protokol Africké charty lidských práv a práv národů o právech žen v Africe, který byl přijat dne 11. července 2003, a zejména na článek 9 tohoto protokolu,

–  s ohledem na společné prohlášení, které dne 24. září 2016 vydala Africká unie, Organizace spojených národů, Evropská unie a Mezinárodní organizace frankofonních zemí (La Francophonie) o situaci v Demokratické republice Kongo,

–  s ohledem na usnesení Smíšeného parlamentního shromáždění AKT-EU ze dne 18. května 2011 o výzvách pro budoucnost demokracie a dodržování ústavního pořádku v zemích AKT a EU, ze dne 27. listopadu 2013 o dodržování právního státu a úloze nestranného a nezávislého soudnictví, a ze dne 13. června 2016 o předvolební a bezpečnostní situaci v Demokratické republice Kongo,

–  s ohledem na prohlášení o politické situaci v Demokratické republice Kongo po prezidentských volbách, které vydala dne 7. dubna 2016 vysoká představitelka, místopředsedkyně Komise Federica Mogheriniová,

–  s ohledem na gabonskou ústavu,

–  s ohledem na konžskou ústavu,

–  s ohledem na rezoluci Rady OSN pro lidská práva č. 19/36 ze dne 23. března 2012 o lidských právech, demokracii a právním státu,

–  s ohledem na rezoluci Valného shromáždění OSN č. 67/97 ze dne 14. prosince 2012 o právním státu na vnitrostátní a mezinárodní úrovni,

–  s ohledem na Deklaraci Africké unie o zásadách, jimiž se řídí demokratické volby v Africe (2002),

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že se v Gabonu dne 27. srpna 2016 konaly prezidentské volby; vzhledem k tomu, že dne 31. srpna 2016 byl Ali Bongo, odstupující prezident, prohlášen za vítěze prezidentských voleb poté, co byl Ministerstvem vnitra vyhlášen předběžný výsledek založený na výsledcích, které poskytla národní volební komise (CENAP), a to s přibližně o 5 600 hlasů více než jeho hlavní konkurent, Jean Ping; vzhledem k tomu, že Jean Ping a jeho stoupenci tento výsledek okamžitě napadli a odsoudili; vzhledem k tomu, že bylo u gabonského ústavního soudu podáno odvolání, které vyzvalo k přepočítání hlasů z důvodu údajných volebních nesrovnalostí;

B.  vzhledem k tomu, že mezinárodní pozorovatelé, a zejména volební pozorovatelská mise EU, odhalili anomálie v sestavení výsledků, zejména v provincii Haut-Ogooué, která představuje pole působnosti Aliho Bonga; vzhledem k tomu, že rovněž opozice vyzvala k přepočítání hlasů v této provincii, v níž prezident Ali Bongo získal 95 % hlasů, přičemž voleb se zúčastnilo 99 % voličů, a tvrdila, že hlasy zastoupené během oficiální volební účasti v této provincii by samy o sobě stačily k vítězství ve volbách; vzhledem k tomu, že členové volební komise v Gabonu rovněž zpochybnili sčítání hlasů v provincii Haut-Ogooué;

C.  vzhledem k tomu, že se volební pozorovatelská mise EU stavěla k tomuto volebnímu procesu velmi kriticky, stala se cílem opakovaného zastrašování v Gabonu, zejména formou velmi intenzivní pomlouvačné kampaně v tisku, a rovněž čelila závažným hrozbám a tlaku ze strany gabonských orgánů, které podaly odvolání a vedly vyšetřování činnosti pozorovatelské mise EU s cílem znevěrohodnit její zprávu;

D.  vzhledem k tomu, že dne 24. září 2016 ústavní soud oznámil konečné oficiální výsledky prezidentských voleb potvrzující, že Ali Bongo zvítězil; avšak vzhledem k tomu, že projednáváním odvolání nebyly rozptýleny veškeré pochybnosti o výsledku prezidentských voleb;

E.  vzhledem k tomu, že Joseph Kabila je prezidentem Demokratické republiky Kongo od roku 2001; vzhledem k tomu, že funkční období prezidenta Kabily končí dne 20. prosince 2016, a vzhledem k tomu, že podle ústavy je mandát prezidenta DRK omezen na dvě funkční období a příští prezidentské a parlamentní volby byly původně plánovány na konec roku 2016;

F.  vzhledem k tomu, že první pokus o změnu ústavy Demokratické republiky Kongo s cílem umožnit prezidentu Kabilovi zvolení pro třetí funkční období byl v roce 2015 ukončen kvůli silné opozici občanské společnosti a její mobilizaci; vzhledem k tomu, že tyto snahy vyvolaly v zemi rostoucí politické napětí, nepokoje a násilí;

G.  vzhledem k tomu, že prezident Kabila podepsal dne 18. října 2016 s částí opozice dohodu o odložení prezidentských voleb do dubna 2018; vzhledem k tomu, že v souladu s podmínkami této dohody pověřil prezident Kabila, jemuž tak bylo následně dovoleno zůstat u moci i po roce 2016, vytvořením nové vlády člena opozice a nového prozatímního předsedu vlády Samyho Badibangu;

H.  vzhledem k tomu, že smluvní strany dohody ze dne 18. října 2016 uzavřely po měsících vyjednávání dne 31. prosince 2016 celkovou a úplnou politickou dohodu;

I.  vzhledem k tomu, že ačkoliv je situace v obou zemích velmi odlišná, lze země srovnávat, pokud jde o politickou nestabilitu a násilí;

J.  vzhledem k tomu, že zastávání úřadu po delší dobu umožňuje větší soustředění a personalizaci moci a získání vlivu nad výsadami a korupcí a znesnadňuje obnovení politické scény;

K.  vzhledem k tomu, že jednou z charakteristik demokratických systémů je respektování ústavy, která je základem státu, jeho orgánů i právního státu, a rovněž svobodných a spravedlivých voleb, jejichž prostřednictvím je moc pokojně předána osobám, které k tomu byly oprávněny na základě výkonu volebního práva, práva na svobodu projevu a shromažďování a svobodu tisku;

L.  vzhledem k tomu, že skupiny vystupující na podporu lidských práv opakovaně informují o zhoršující se situaci, pokud jde o lidská práva a možnost svobodně se vyjadřovat, shromažďovat a manifestovat v těchto zemích v období před volbami, včetně používání nepřiměřeného násilí vůči pokojným demonstrantům, novinářům, politickým vůdcům a dalším osobám;

1.  lituje ztrát na životech během demonstrací, k nimž došlo v obou zemích v několika posledních měsících, a vyjadřuje svou nejhlubší soustrast rodinám obětí a lidu Demokratické republiky Kongo a Gabonu;

2.  vyjadřuje hluboké znepokojení nad čím dál nestabilnější situací, pokud jde o předvolební a povolební podmínky v obou zemích; připomíná orgánům, a zejména oběma prezidentům, že je jejich povinností chránit občany žijící kdekoli na území státu, obzvláště je pak chránit proti zneužívání a trestným činům, a vykonávat úlohu vlády při co nejpřísnějším dodržování zásad právního státu;

3.  důrazně odsuzuje veškeré spáchané násilí, porušování lidských práv, svévolné zatýkání a nezákonné zadržování, zejména zneužívání soudního systému a zastrašování obhájců lidských práv, politických oponentů a novinářů a násilí páchané na těchto osobách, stejně jako porušování svobody tisku a svobody projevu před prezidentskými volbami a po nich; vyzývá orgány, aby neprodleně zrušily všechna omezení, jimž čelí sdělovací prostředky; vyzývá k okamžitému a bezpodmínečnému propuštění všech politických vězňů;

4.  vyzývá k nezávislému a objektivnímu prošetření násilí spáchaného ve spojitosti s volbami a případů údajného vážného porušení lidských práv a základních svobod a zdůrazňuje, že je nutné zajistit, aby byly všechny zodpovědné osoby předvedeny před soud; vyzývá země EU a AKT, aby ve spolupráci s OSN a Africkou unií nadále pečlivě sledovaly celkovou situaci v obou zemích;

5.  konstatuje, že bezpečnostní situace se zlepšila, a vyzývá všechny strany, aby se zdržely veškerých kroků, které by mohly ohrozit mír a stabilitu v obou zemích; vyzývá všechny politické subjekty zapojené do předvolebních i povolebních kontroverzí, aby se chovaly zodpovědně, projevily zdrženlivost a pro vyřešení sporů využívaly existující ústavní a legální cesty;

6.  vyzývá úřady k přijetí veškerých nutných opatření, díky nimž bude za každých okolností zaručeno respektování zásad demokracie, právního státu, řádné správy a lidských práv včetně svobody projevu a tisku;

7.  bere na vědomí rozhodnutí části opozičních příznivců kladně reagovat na výzvu k dialogu, kterou dne 14. listopadu 2016 vydal nově zvolený prezident Ali Bongo s cílem připravit půdu pro budoucí volby, zvláště parlamentní volby plánované na rok 2017; nicméně poukazuje na to, že vedoucí představitel opozice Jean Ping se této iniciativy odmítá zúčastnit a usiluje o zahájení vlastního národního dialogu; vznáší proto výhrady ke smyslu těchto postupů a zdůrazňuje, že je naléhavě nutné zavést otevřený a transparentní dohodovací postup, který tuto povolební krizi ukončí;

8.  vyzývá země EU a AKT k navázání komplexního a vyváženého politického dialogu s gabonskou vládou, v němž by se zavázala posílit zásady demokracie a řádné správy a dodržovat lidská práva a základní svobody, což jsou hodnoty zanesené v dohodě z Cotonou i v Zakládací listině Africké unie;

9.  připomíná závazek přijatý Demokratickou republikou Kongo v rámci Dohody z Cotonou, že bude respektovat demokracii, právní stát a zásady lidských práv, které zahrnují svobodu projevu a sdělovacích prostředků, řádnou správu věcí veřejných a transparentnost v politických funkcích; konstatuje, že selhává dialog s orgány Demokratické republiky Kongo podle článku 8 Dohody z Cotonou s cílem obdržet definitivní vyjasnění týkající se volebního procesu;

10.  vyjadřuje politování nad tím, že se vládě ani Nezávislé národní volební komisi (CENI) nepodařilo uspořádat prezidentské volby ve lhůtě stanovené ústavou; je nadále hluboce znepokojen účinností role volební komise CENI, na níž bude do značné míry záviset legitimita volebního procesu; připomíná, že Nezávislá národní volební komise by měla být nestrannou a inkluzivní institucí s dostatečnými zdroji, které umožní komplexní a transparentní proces;

11.  vítá úsilí, jež vynakládá Národní konžská biskupská konference (CENCO) k tomu, aby dosáhla většího konsensu o politické transformaci; uznává, že bude však zapotřebí přechodné období, během něhož lze prezidentskou funkci vykonávat pouze pod vedením přechodné rady, ve které bude hrát opozice klíčovou úlohu;

12.  vítá celkovou a úplnou politickou dohodu uzavřenou dne 31. prosince 2016; všem smluvním stranám této dohody připomíná jejich závazek a vyzývá je, aby jej dodržovaly ve všech bodech a aby co nejdříve stanovily konkrétní harmonogram příštích voleb; vyzývá Evropskou unii a členské státy, aby veškerou možnou podporou přispěly k uspořádání poklidných, transparentních a spravedlivých voleb;

13.  ostře odsuzuje jakékoliv snahy o setrvání v úřadu proti vůli lidu a v rozporu s ústavou a dalšími právními předpisy dané země; vybízí k posílení dialogu v rámci AKT s cílem zajistit respektování právního státu a ústav jednotlivých zemí; vyzývá EU a země AKT, aby případným budoucím politickým krizím čelily prostřednictvím posíleného politického dialogu stanoveného v článku 8 dohody z Cotonou;

14.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení vládě a parlamentu Demokratické republiky Kongo a Gabonu, Radě ministrů AKT-EU, Komisi, Radě, Východoafrickému společenství a vládám jeho členských států, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, orgánům Africké unie a generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů.

 

Právní upozornění - Ochrana soukromí