Resolutsiooni ettepanek - B8-0121/2017Resolutsiooni ettepanek
B8-0121/2017

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK õigusriigi kriisi kohta Kongo Demokraatlikus Vabariigis ja Gabonis

25.1.2017 - (2017/2510(RSP))

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel
vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2

Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Javier Nart, Carolina Punset, Pavel Telička fraktsiooni ALDE nimel

Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-0120/2017

Menetlus : 2017/2510(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
B8-0121/2017

B8-0121/2017

Euroopa Parlamendi resolutsioon õigusriigi kriisi kohta Kongo Demokraatlikus Vabariigis ja Gabonis

(2017/2510(RSP))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Federica Mogherini ning volinik Neven Mimica 24. septembri 2016. aasta ühisavaldust pärast presidendivalimiste lõpptulemuste väljakuulutamist Gaboni konstitutsioonikohtu poolt,

–  võttes arvesse Aafrika Liidu 1. septembri 2016. aasta pressiteadet, milles mõisteti hukka vägivald ja nõuti valimisjärgse konflikti rahumeelset lahendamist Gabonis,

–  võttes arvesse komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja pressiesindaja 11. septembri 2016. aasta avaldust Gaboni kohta,

–  võttes arvesse ELi valimisvaatlusmissiooni 29. augusti 2016. aasta esialgset avaldust,

–  võttes arvesse Cotonou lepingut, mille allkirjastasid 2000. aastal Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riikide rühm ning EL, ja selle hilisemaid läbivaadatud versioone,

–  võttes arvesse Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni põhikirja ja inimõiguste ülddeklaratsiooni,

–  võttes arvesse 11. juulil 2003. aastal vastu võetud inimõiguste ja rahvaste õiguste Aafrika harta protokolli naiste õiguste kohta Aafrikas, eriti selle artiklit 9,

–  võttes arvesse Aafrika Liidu, ÜRO, Euroopa Liidu ja Rahvusvahelise Frankofoonia Organisatsiooni 24. septembri 2016. aasta ühisavaldust olukorra kohta Kongo Demokraatlikus Vabariigis,

–  võttes arvesse AKV-ELi parlamentaarse ühisassamblee 18. mai 2011. aasta resolutsiooni demokraatia tuleviku osas esinevate probleemide ning AKV riikide ja ELi liikmesriikide põhiseadusliku korra austamise kohta, 27. novembri 2013. aasta resolutsiooni õigusriigi põhimõtete järgimise ning erapooletu ja sõltumatu kohtusüsteemi tähtsuse kohta ning 13. juuni 2016. aasta resolutsiooni valimiseelse ja julgeolekuolukorra kohta Kongo Demokraatlikus Vabariigis,

–  võttes arvesse komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Federica Mogherini 7. aprilli 2016. aasta avaldust poliitilise olukorra kohta Kongo Demokraatlikus Vabariigis pärast presidendivalimisi,

–  võttes arvesse Gaboni põhiseadust,

–  võttes arvesse Kongo põhiseadust,

–  võttes arvesse ÜRO Inimõiguste Nõukogu 23. märtsi 2012. aasta resolutsiooni 19/36 inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtte kohta,

–  võttes arvesse ÜRO Peaassamblee 14. detsembri 2012. aasta resolutsiooni 67/97 riikide ja rahvusvahelisel tasandil õigusriigi edendamise kohta,

–  võttes arvesse Aafrika Liidu deklaratsiooni demokraatlike valimiste korraldamise põhimõtete kohta Aafrikas (2002),

–  võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.  arvestades, et Gabonis toimusid presidendivalimised 27. augustil 2016. aastal; arvestades, et 31. augustil 2016. aastal kuulutati ametist lahkuv president Ali Bongo presidendivalimiste võitjaks pärast seda, kui siseministeerium oli teada andnud esialge tulemuse riikliku valimiskomisjoni (CENAP) esitatud tulemuste põhjal, ning et Ali Bongo sai umbes 5600 häält rohkem kui tema peamine konkurent Jean Ping; arvestades, et Jean Ping ja tema toetajad vaidlustasid viivitamata kõnealuse tulemuse ja mõistsid selle hukka; arvestades, et Gaboni konstitutsioonikohtule esitati seoses valimiseeskirjade väidetavate rikkumistega hagi, milles nõuti ka häälte ülelugemist;

B.  arvestades, et rahvusvahelised vaatlejad ja eelkõige ELi valimisvaatlusmissioon tuvastasid kõrvalekaldeid tulemuste kompileerimisel, eelkõige Ülem-Ogooué provintsis, mis kuulub Ali Bongo mõjusfääri; arvestades, et ka opositsioon nõudis häälte ülelugemist selles provintsis, kus president Ali Bongo sai 95% häältest ja valimisaktiivsus oli 99%, väites, et selle provintsi ametlikule valimisaktiivsusele vastavatest häältest oleks iseenesest piisanud valimiste võitmiseks; arvestades, et ka Gaboni valimiskomisjoni liikmed seadsid Ülem-Ogooué provintsis toimunud häältelugemise kahtluse alla;

C.  arvestades, et ELi valimisvaatlusmissioon, mis on olnud valimisprotsessi suhtes ülimalt kriitiline, on olnud Gabonis korduvalt niisuguste hirmutamistegude sihtmärgiks, mis on toimunud eelkõige väga intensiivse laimukampaania vormis ajakirjanduses, ning sellele on osaks saanud ka märkimisväärsed ähvardused ja surveavaldused Gaboni ametivõimude poolt, kes esitasid ELi valimisvaatlusmissiooni töö suhtes hagi ja viisid selle suhtes läbi uurimise, püüdes alandada missiooni aruande usaldusväärsust;

D.  arvestades, et 24. septembril 2016. aastal kuulutas konstitutsioonikohus välja presidendivalimiste ametliku lõpptulemuse, kinnitades Ali Bongo võitu; arvestades, et hagi arutamine ei ole hajutanud kõiki presidendivalimiste tulemusega seotud kahtlusi;

E.  arvestades, et Joseph Kabila on olnud Kongo Demokraatliku Vabariigi president alates 2001. aastast; arvestades, et president Kabila ametiaeg lõppes 20. detsembril 2016. aastal ja et põhiseadus piirab Kongo DV presidendi volitused kahe ametiajaga ning järgmised presidendi- ja parlamendivalimised olid esialgu kavandatud toimuma 2016. aasta lõpus;

F.  arvestades, et esimene katse muuta Kongo DV põhiseadust, et võimaldada president Kabilal kandideerida kolmandaks ametiajaks, nurjus 2015. aastal kodanikuühiskonna tugeva vastuseisu ja mobiliseerumise tõttu; arvestades, need katsed on tekitanud riigis üha rohkem poliitilisi pingeid, rahutusi ja vägivalda;

G.  arvestades, et 18. oktoobril 2016. aastal allkirjastasid president Kabila ja üks osa opositsioonist kokkuleppe lükata presidendivalimised edasi 2018. aasta aprilli; arvestades, et kokkuleppe tingimuste kohaselt tegi president Kabila, kellel võimaldati selle tagajärjel pärast 2016. aastat edasi võimule jääda, uue valitsuse moodustamise ülesandeks opositsiooni liikmete seast nimetatud uuele ajutisele peaministrile Samy Badibangale;

H.  arvestades, et pärast kuid kestnud läbirääkimisi saavutasid 18. oktoobri 2016. aasta kokkuleppe osalised 31. detsembril 2016. aastal üldise ja kaasava poliitilise kokkuleppe;

I.  arvestades, et kuigi olukord kõnealuses kahes riigis on väga erinev, on see siiski poliitilise ebastabiilsuse ja vägivalla seisukohast võrreldav;

J.  arvestades, et pikendatud ametiaeg võimaldab suuremas ulatuses võimu koondumist ja isikustamist ning mõjutada privileege ja korruptsiooni ning ei soodusta poliitilise klassi uuenemist;

K.  arvestades, et demokraatiat iseloomustavad õigusriigi põhimõtte, institutsioonide ja riigi aluseks oleva põhiseaduse austamine ning vabad ja õiglased valimised, mille käigus antakse võim rahumeelselt üle isikutele, kes said legitiimsuse hääletuse, sõna- ja kogunemisvabaduse ning ajakirjandusvabaduse kasutamise teel;

L.  arvestades, et inimõiguste rühmad teatavad pidevalt inimõiguste ning sõna-, kogunemis- ja meeleavaldusvabaduse olukorra halvenemisest riikides valimiseelsel ajal, sealhulgas ülemäärase jõu kasutamisest rahumeelsete meeleavaldajate, ajakirjanike, poliitiliste liidrite ja teiste vastu;

1.  peab kahetsusväärseks, et viimastel kuudel mõlemas riigis toimunud meeleavaldused on nõudnud inimohvreid, ning avaldab sügavat kaastunnet ohvrite peredele ning Kongo DV ja Gaboni rahvale;

2.  on sügavalt mures üha ebastabiilsema olukorra pärast mõlemas riigis valimiseelsel ja
-järgsel perioodil; tuletab ametivõimudele ja eeskätt presidentidele meelde, et nende kohustus on kaitsta kõikjal riigi territooriumil elavaid kodanikke ning eelkõige kaitsta neid kuritarvitamise ja kuritegude eest ning täita valitsemisülesannet rangelt õigusriigi põhimõtet järgides;

3.  mõistab teravalt hukka kõik toime pandud vägivallateod, inimõiguste rikkumised, meelevaldsed vahistamised ja ebaseaduslikud kinnipidamised, eelkõige kohtusüsteemi võimu tööriistaks muutmise ning inimõiguste kaitsjate, poliitiliste vastaste ja ajakirjanike vastu suunatud vägivalla ja hirmutamise ning ajakirjandusvabaduse ja sõnavabaduse rikkumised enne ja pärast presidendivalimisi; nõuab, et ametivõimud kõrvaldaksid viivitamata kõik meediapiirangud; nõuab kõigi poliitvangide viivitamatut ja tingimusteta vabastamist;

4.  nõuab, et sõltumatult ja objektiivselt uuritaks valimistega seotud vägivalla kasutamise juhtumeid ja väidetavaid inimõiguste ja põhivabaduste olulisi rikkumisi, ning rõhutab vajadust tagada kõikide niisuguste tegude eest vastutajate vastutusele võtmine; nõuab lisaks, et EL ja AKV riigid jätkaksid koostöös ÜRO ja Aafrika Liiduga hoolikalt üldise olukorra jälgimist mõlemas riigis;

5.  märgib, et julgeolekuolukord on paranenud, ja kutsub kõiki osapooli üles hoiduma edasistest tegudest, mis võivad õõnestada riikide rahu ja stabiilsust; palub kõikidel poliitilistel osalistel, kes on kaasatud valimiseelsetesse ja -järgsetesse vastuoludesse, käituda vastutustundlikult ja näidata üles vaoshoitust ning lahendada mis tahes võimalikud vaidlused olemasolevate põhiseaduslike ja õiguslike kanalite kaudu;

6.  palub ametivõimudel võtta kõik vajalikud meetmed, et tagada kõikidel asjaoludel demokraatia, õigusriigi, hea valitsemistava ja inimõiguste põhimõtete, sealhulgas sõna- ja ajakirjandusvabaduse austamine;

7.  võtab teadmiseks teatavate opositsiooni toetajate otsuse reageerida soosivalt ametisseastuva presidendi Ali Bongo 14. novembril 2016. aastal esitatud üleskutsele alustada dialoogi eesmärgiga teha juba praegu ettevalmistusi eelseisvateks valimisteks, eelkõige parlamendivalimisteks, mis peaksid toimuma 2017. aastal; juhib siiski tähelepanu asjaolule, et opositsiooni juhtisik Jean Ping keeldub selles osalemast ja on huvitatud omapoolse siseriikliku dialoogi käivitamisest; väljendab seetõttu kahtlusi niisuguste protsesside asjakohasuse suhtes ning rõhutab tungivat vajadust avatud ja läbipaistva lepitusmenetluse järele, et teha lõpp valimisjärgsele kriisile;

8.  nõuab, et EL ja AKV riigid peaksid Gaboni valitsusega laiaulatuslikku ja tasakaalustatud poliitilist dialoogi, et täita kohustused, mis on võetud demokraatia tugevdamise, hea valitsemistava ning inimõiguste ja põhivabaduste järgimise alal, mis on Cotonou lepingus ja Aafrika Liidu põhikirjas sisalduvad väärtused;

9.  tuletab meelde Kongo DV poolt Cotonou lepingu raames võetud kohustust austada demokraatiat, õigusriigi põhimõtet ja inimõiguste põhimõtteid, mis hõlmavad sõna- ja meediavabadust, head valitsemistava ja läbipaistvust poliitilistel ametikohtadel; märgib, et Kongo DV ametivõimudega Cotonou lepingu artikli 8 alusel peetav dialoog, mille eesmärk on saada valimisprotsessi kohta lõplik selgus, on läbi kukkumas;

10.  taunib asjaolu, et valitsus ja sõltumatu riiklik valimiskomisjon (CENI) ei suutnud korraldada presidendivalimisi põhiseaduses ette nähtud aja jooksul; tunneb jätkuvalt sügavat muret CENI rolli tulemuslikkuse pärast, kuna sellest komisjonist sõltub suurel määral valimisprotsessi legitiimsus; tuletab meelde, et valimiskomisjon peaks olema erapooletu ja kaasav institutsioon, millel on piisavad vahendid laiaulatusliku ja läbipaistva protsessi võimaldamiseks;

11.  tunneb heameelt edusammude üle, mida on teinud Kongo piiskoppide rahvuskonverents (CENCO) poliitilise ülemineku alase laialdasema konsensuse loomisel; tunnistab, et vaja on üleminekuperioodi, mille jooksul valvaks presidendi tegevust üleminekunõukogu, milles on otsustav roll opositsioonil;

12.  tunneb heameelt üldise ja kaasava poliitilise kokkuleppe üle, mis saavutati 31. detsembril 2016. aastal; tuletab kõikidele osalistele meelde kohustust järgida seda kokkulepet ning ergutab neid seetõttu kohaldama selle kõiki osasid ning koostama võimalikult kiiresti järgmiste valimiste konkreetse ajakava; nõuab, et EL ja liikmesriigid toetaksid kõikvõimalikul viisil rahumeelsete, läbipaistvate ja õiglaste valimiste korraldamist;

13.  mõistab teravalt hukka mis tahes ja kõik katsed jääda rahva tahte vastaselt ning põhiseadust ja muid siseriiklikke õigusakte rikkudes võimule ettenähtust kauemaks; julgustab tugevdama AKV-sisest dialoogi õigusriigi põhimõtte ja riikide põhiseaduste austamise tagamise vahendina; nõuab, et EL ja AKV riigid tegeleksid võimalike tekkivate poliitiliste kriisidega Cotonou lepingu artiklis 8 sätestatud tõhustatud poliitilise dialoogi raames;

14.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon Kongo Demokraatliku Vabariigi ja Gaboni valitsusele ja parlamendile, AKV-ELi ministrite nõukogule, komisjonile, nõukogule, Ida-Aafrika Ühendusele ja selle liikmesriikide valitsustele, komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, Aafrika Liidu institutsioonidele ja ÜRO peasekretärile.