Rezolūcijas priekšlikums - B8-0121/2017Rezolūcijas priekšlikums
B8-0121/2017

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par tiesiskuma krīzi Kongo Demokrātiskajā Republikā un Gabonā

25.1.2017 - (2017/2510(RSP))

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu,
saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu

Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Javier Nart, Carolina Punset, Pavel Telička ALDE grupas vārdā

Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-0120/2017

Procedūra : 2017/2510(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
B8-0121/2017

B8-0121/2017

Eiropas Parlamenta rezolūcija par tiesiskuma krīzi Kongo Demokrātiskajā Republikā un Gabonā

(2017/2510(RSP))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos Federikas Mogerīni un komisāra Nevena Mimicas 2016. gada 24. septembra kopīgo paziņojumu, kas tika sniegts pēc Gabonas Konstitucionālās tiesas paziņojuma par galīgajiem prezidenta vēlēšanu rezultātiem,

–  ņemot vērā Āfrikas Savienības 2016. gada 1. septembra paziņojumu presei, kurā pausts vardarbības nosodījums un aicinājums miermīlīgā veidā atrisināt pēcvēlēšanu konfliktu Gabonā,

–  ņemot vērā PV/AP runaspersonas 2016. gada 11. septembra paziņojumu par Gabonu,

–  ņemot vērā ES vēlēšanu novērošanas misijas 2016. gada 29. augusta provizorisko paziņojumu,

–  ņemot vērā Kotonū nolīgumu, ko 2000. gadā parakstīja ĀKK valstis un ES, un tā vairākkārtēju pārskatīšanu,

–  ņemot vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas Statūtus un Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju,

–  ņemot vērā Āfrikas Cilvēktiesību un tautu tiesību hartas 2003. gada 11. jūlija Protokolu par sieviešu tiesībām Āfrikā un jo īpaši tā 9. pantu,

–  ņemot vērā Āfrikas Savienības, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības un Starptautiskās Frankofonijas organizācijas 2016. gada 24. septembra kopīgo paziņojumu par situāciju Kongo Demokrātiskajā Republikā,

–  ņemot vērā ĀKK un ES Apvienotās parlamentārās asamblejas 2011. gada 18. maija rezolūciju par nākotnes izaicinājumiem attiecībā uz demokrātiju un konstitucionālās kārtības ievērošanu ĀKK un ES valstīs, 2013. gada 27. novembra rezolūciju par tiesiskuma ievērošanu un objektīvas un neatkarīgas tiesu varas nozīmi un 2016. gada 13. jūnija rezolūciju par pirmsvēlēšanu un drošības situāciju Kongo Demokrātiskajā Republikā,

–  ņemot vērā PV/AP Federikas Mogerīni 2016. gada 7. aprīļa paziņojumu par politisko situāciju Kongo Demokrātiskajā Republikā pēc prezidenta vēlēšanām,

–  ņemot vērā Gabonas konstitūciju,

–  ņemot vērā Kongo konstitūciju,

–  ņemot vērā ANO Cilvēktiesību padomes 2012. gada 23. marta Rezolūciju Nr. 19/36 par cilvēktiesībām, demokrātiju un tiesiskumu,

–  ņemot vērā ANO Ģenerālās asamblejas 2012. gada 14. decembra Rezolūciju Nr. 67/97 par tiesiskumu valsts un starptautiskā līmenī,

–  ņemot vērā Āfrikas Savienības Deklarāciju par demokrātisku vēlēšanu pārvaldības principiem Āfrikā (2002. gads),

–  ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

A.  tā kā Gabonā 2016. gada 27. augustā notika prezidenta vēlēšanas; tā kā pēc Iekšlietu ministrijas paziņojuma par vēlēšanu provizoriskajiem rezultātiem, pamatojoties uz Nacionālās vēlēšanu komisijas (CENAP) sniegtajiem datiem, 2016. gada 31. augustā pašreizējais prezidents Ali Bongo tika pasludināts par prezidenta vēlēšanu uzvarētāju, saņemot aptuveni 5 600 balsis vairāk nekā viņa galvenais konkurents Jean Ping; tā kā Jean Ping un viņa atbalstītāji nekavējoties apstrīdēja un nosodīja šo vēlēšanu rezultātu; tā kā Gabonas Konstitucionālajā tiesā tika iesniegta apelācijas sūdzība par pārkāpumiem vēlēšanu norisē un aicinājums balsis pārskaitīt;

B.  tā kā starptautiskie novērotāji, jo īpaši ES vēlēšanu novērošanas misija, konstatēja neatbilstības datu apkopošanā, jo īpaši Ali Bongo kontrolētajā Augšogoves provincē; tā kā opozīcija arī aicināja pārskaitīt balsis minētajā provincē, kurā prezidents Ali Bongo ieguva 95 % vēlētāju atbalstu, vēlētāju aktivitātei sasniedzot 99 %, un norādīja, ka to vēlētāju skaits, kas saskaņā ar oficiālajiem rezultātiem ir piedalījušies vēlēšanās minētajā provincē, pats par sevi ir pietiekams, lai uzvarētu vēlēšanās; tā kā arī Gabonas vēlēšanu komisijas locekļi apšaubīja Augšogoves provinces balsu skaitīšanas rezultātus;

C.  tā kā pret ES vēlēšanu novērošanas misiju, kas ļoti kritiski vērtēja vēlēšanu procesu, Gabonā ir tikuši vērsti atkārtoti iebiedēšanas pasākumi, jo īpaši ļoti intensīva apmelošanas kampaņa presē, un tā ir saskārusies ar būtiskiem draudiem un spiedienu no Gabonas iestāžu puses, kuras iesniedza apelācijas sūdzību un veica izmeklēšanu par ES vēlēšanu novērošanas misijas darbu, cenšoties diskreditēt misijas ziņojumu;

D.  tā kā Konstitucionālā tiesa 2016. gada 24. septembrī paziņoja galīgos oficiālos prezidenta vēlēšanu rezultātus, apstiprinot Ali Bongo uzvaru; tā kā apelācijas sūdzības izskatīšana tomēr nav kliedējusi visas šaubas par prezidenta vēlēšanu rezultātiem;

E.  tā kā Joseph Kabila ir Kongo Demokrātiskās Republikas prezidents kopš 2001. gada; tā kā prezidenta J. Kabila amata pilnvaru termiņš beidzās 2016. gada 20. decembrī un saskaņā ar KDR konstitūciju prezidents var atrasties amatā ne ilgāk kā divus termiņus; tā kā nākamās valsts prezidenta un likumdošanas varas vēlēšanas sākotnēji bija paredzētas 2016. gada beigās;

F.  tā kā pirmais mēģinājums grozīt KDR konstitūciju, lai ļautu prezidentam J. Kabila kandidēt uz trešo termiņu, 2015. gadā tika pārtraukts, jo pilsoniskā sabiedrība pret to stingri iebilda un pretojās; tā kā minētie centieni ir izraisījuši politiskās spriedzes palielināšanos, nemierus un vardarbību valstī;

G.  tā kā 2016. gada 18. oktobrī tika parakstīts nolīgums starp prezidentu J. Kabila un daļu no opozīcijas par prezidenta vēlēšanu atlikšanu līdz 2018. gada aprīlim; tā kā saskaņā ar šā nolīguma noteikumiem prezidents J. Kabila, kuram tika atļauts palikt amatā pēc 2016. gada, par jaunu pagaidu premjerministru iecēla opozīcijas pārstāvi Samy Badibanga, kuram uzdeva izveidot jaunu valdību;

H.  tā kā pēc mēnešiem ilgām sarunām 2016. gada 18. oktobra nolīguma puses 2016. gada 31. decembrī panāca vispārēju un iekļaujošu politisko vienošanos;

I.  tā kā, lai gan situācija minētajās divās valstīs ir ļoti atšķirīga, tā joprojām ir salīdzināma attiecībā uz politisko nestabilitāti un vardarbību;

J.  tā kā ieilgušais amata pilnvaru laiks ļauj lielākā mērā uzkrāt un personalizēt varu un ietekmē privilēģijas un korupciju, kā arī neveicina politiskās iesaistes atjaunošanos;

K.  tā kā viens no demokrātijas pamatprincipiem ir konstitūcijas ievērošana, jo tā nosaka valsts darbības pamatprincipus, iestādes un tiesiskumu, brīvas un godīgas vēlēšanas, kurās varu miermīlīgā ceļā nodod personām, kas ir leģitīmi uzvarējušas vēlēšanās, kā arī vārda un pulcēšanās brīvību un preses brīvību;

L.  tā kā cilvēktiesību grupas atkārtoti informē par to, ka minētajās valstīs pirmsvēlēšanu laikā pasliktinās situācija cilvēktiesību un vārda, pulcēšanās un piedalīšanās demonstrācijās brīvības jomā, tostarp tiek izmantots pārmērīgs spēks pret miermīlīgiem demonstrantiem, žurnālistiem, politiskajiem līderiem un citiem,

1.  pauž nožēlu par bojā gājušajiem pēdējo dažu mēnešu laikā notikušajās demonstrācijās un pauž visdziļāko līdzjūtību upuru ģimenēm un KDR un Gabonas iedzīvotājiem;

2.  pauž nopietnas bažas par aizvien nestabilāko situāciju pirmsvēlēšanu un pēcvēlēšanu posmā abās valstīs; atgādina iestādēm un galvenokārt prezidentiem, ka to pienākums ir aizsargāt savu pilsoņu dzīvību visā valsts teritorijā, jo īpaši aizsargāt pilsoņus pret vardarbību un noziegumiem, un īstenot valsts pārvaldību, stingri ievērojot tiesiskumu;

3.  stingri nosoda visu veidu vardarbību, cilvēktiesību pārkāpumus, patvaļīgus arestus un nelikumīgu aizturēšanu, jo īpaši tiesu sistēmas izmantošanu un pret cilvēktiesību aizstāvjiem, politiskajiem oponentiem un žurnālistiem vērsto vardarbību un iebiedēšanu, kā arī pārkāpumus attiecībā uz preses brīvību un vārda brīvību pirms un pēc prezidenta vēlēšanām; aicina varas iestādes nekavējoties atcelt visus ierobežojumus, kas noteikti plašsaziņas līdzekļiem; prasa nekavējoties un bez nosacījumiem atbrīvot visus politieslodzītos;

4.  prasa neatkarīgi un objektīvi izmeklēt ar vēlēšanām saistīto vardarbību un apsūdzības par nopietniem cilvēktiesību un pamatbrīvību pārkāpumiem, un uzsver nepieciešamību nodrošināt, ka visi par vainīgiem atzītie tiek saukti pie atbildības; turklāt aicina ES un ĀKK valstis, sadarbojoties ar ANO un Āfrikas Savienību, arī turpmāk rūpīgi pārraudzīt vispārējo situāciju abās valstīs;

5.  norāda, ka drošības situācija ir kļuvusi stabilāka, un aicina visas puses atturēties no turpmākām darbībām, kas varētu apdraudēt mieru un stabilitāti minētajās valstīs; aicina visus politiskos spēkus, kas patlaban ir iesaistīti pirmsvēlēšanu un pēcvēlēšanu nesaskaņās, rīkoties atbildīgi un savaldīgi un atrisināt radušos strīdus, izmantojot pašreizējos konstitucionālos un tiesiskās aizsardzības līdzekļus;

6.  mudina iestādes veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai jebkuros apstākļos garantētu demokrātijas ievērošanu, tiesiskumu un labas pārvaldības un cilvēktiesību principus, tostarp vārda brīvību un preses brīvību;

7.  pieņem zināšanai dažu opozīcijas atbalstītāju lēmumu sniegt pozitīvu atbildi uz dialoga aicinājumu, ar ko 2016. gada 14. novembrī nāca klajā jaunievēlētais priekšsēdētājs Ali Bongo, nolūkā sagatavot gaidāmās vēlēšanas, jo īpaši parlamenta vēlēšanas, kas plānotas 2017. gadā; tomēr norāda, ka vadošais opozīcijas politiķis Jean Ping atsakās tajā piedalīties un vēlas pats sākt savu šāda veida dialogu; tāpēc pauž šaubas par šādu procesu lietderību un uzsver, ka steidzami ir vajadzīga atklāta un pārredzama izlīguma procedūra, lai izbeigtu pēcvēlēšanu krīzi;

8.  aicina ES un ĀKK valstis iesaistīties visaptverošā un līdzsvarotā politiskajā dialogā ar Gabonas valdību ar mērķi uzņemties saistības attiecībā uz demokrātijas stiprināšanu, labu pārvaldību, kā arī cilvēktiesību un pamatbrīvību ievērošanu, kas ir Kotonū nolīgumā un Āfrikas Savienības dibināšanas aktā noteiktas vērtības;

9.  atgādina par KDR saistībām saskaņā ar Kotonū nolīgumu ievērot demokrātijas, tiesiskuma un cilvēktiesību principus, kuri ietver vārda un plašsaziņas līdzekļu brīvību, labu pārvaldību un politiskās varas pārredzamību; norāda, ka saskaņā ar Kotonū nolīguma 8. pantu ar KDR iestādēm notiekošais dialogs, kura uzdevums ir līdz galam precizēt vēlēšanu procesu, draud neizdoties;

10.  pauž nožēlu par to, ka valdība un Neatkarīgā valsts vēlēšanu komisija (CENI) nav organizējušas prezidenta vēlēšanas konstitūcijā noteiktajā termiņā; joprojām pauž dziļas bažas par CENI lomas efektivitāti, jo no tās lielā mērā ir atkarīga vēlēšanu procesa leģitimitāte; atgādina, ka vēlēšanu komisijai vajadzētu būt objektīvai un iekļaujošai institūcijai ar pietiekamiem resursiem, lai varētu īstenot visaptverošu un pārredzamu vēlēšanu procesu;

11.  atzinīgi vērtē Katoļu baznīcas bīskapu nacionālās konferences (CENCO) centienus panākt lielāku vienprātību par politisku pāreju; atzīst, ka nepieciešams pārejas periods, kurā prezidenta amata pienākumus var īstenot tikai pārejas padomes uzraudzībā, kurā būtiska loma būtu opozīcijai;

12.  pauž gandarījumu par vispārējo un iekļaujošo politisko vienošanos, kas tika panākta 2016. gada 31. decembrī; atgādina visām iesaistītajām pusēm par to apņemšanos īstenot šo vienošanos un tādēļ mudina tās piemērot visus minētās vienošanās aspektus un iespējami drīz noteikt konkrētu grafiku nākamajām vēlēšanām; aicina ES un dalībvalstis sniegt visu iespējamo atbalstu mierīgu, pārredzamu un taisnīgu vēlēšanu organizēšanā;

13.  stingri nosoda visus mēģinājumus palikt amatā pret tautas gribu, tādējādi pārkāpjot konstitūciju un citus valsts tiesību aktus; mudina pastiprināt ĀKK iekšējo dialogu kā līdzekli, ar ko nodrošina tiesiskuma un valstu konstitūciju ievērošanu; aicina ES un ĀKK valstis novērst iespējamas turpmākās politiskās krīzes, izmantojot pastiprinātu politisko dialogu, kā izklāstīts Kotonū nolīguma 8. pantā;

14.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju KDR un Gabonas valdībai un parlamentam, ĀKK un ES Ministru padomei, Komisijai, Padomei, Austrumāfrikas valstu kopienai un tās dalībvalstu valdībām, Komisijas priekšsēdētāja vietniecei/ augstajai pārstāvei Savienības ārlietās un drošības politikas jautājumos, Āfrikas Savienības iestādēm un ANO ģenerālsekretāram.