Návrh uznesenia - B8-0121/2017Návrh uznesenia
B8-0121/2017

NÁVRH UZNESENIA o kríze právneho štátu v Konžskej demokratickej republike a v Gabone

25.1.2017 - (2017/2510(RSP))

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
predložené v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku

Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Javier Nart, Carolina Punset, Pavel Telička v mene skupiny ALDE

Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0120/2017

Postup : 2017/2510(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B8-0121/2017

B8-0121/2017

Uznesenie Európskeho parlamentu o kríze právneho štátu v Konžskej demokratickej republike a v Gabone

(2017/2510(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na spoločné vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (PK/VP) Federicy Mogheriniovej a komisára Nevena Mimicu v nadväznosti na vyhlásenie konečných výsledkov prezidentských volieb ústavným súdom Gabonu,

–  so zreteľom na tlačové vyhlásenie Africkej únie z 1. septembra 2016, v ktorom odsúdila násilie a požaduje mierové riešenie povolebného konfliktu v Gabone,

–  so zreteľom na vyhlásenie hovorkyne podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku o Gabone z 11. septembra 2016,

–  so zreteľom na predbežné vyhlásenie volebnej pozorovateľskej misie EÚ z 29. augusta 2016,

–  so zreteľom na Dohodu z Cotonou, ktorá bola podpísaná v roku 2000 skupinou štátov AKT a EÚ a jej následné revízie,

–  so zreteľom na Chartu Organizácie Spojených národov a Všeobecnú deklaráciu ľudských práv,

–  so zreteľom na protokol k Africkej charte ľudských práv a práv národov týkajúci sa práv žien v Afrike prijatý 11. júla 2003, a najmä na jeho článok 9,

–  so zreteľom na spoločné vyhlásenie Africkej únie, Organizácie Spojených národov, Európskej únie a Medzinárodnej organizácie frankofónie k situácii v Konžskej demokratickej republike z 24. septembra 2016,

–  so zreteľom na uznesenia prijaté Spoločným parlamentným zhromaždením AKT – EÚ z 18. mája 2011 o výzvach pre budúcnosť demokracie a rešpektovaní ústavného poriadku v krajinách AKT a EÚ, z 27. novembra 2013 o rešpektovaní zásad právneho štátu a úlohe nestranného a nezávislého súdnictva a z 13. júna 2016 o predvolebnej a bezpečnostnej situácii v Konžskej demokratickej republike,

–  so zreteľom na vyhlásenie PK/VP Federicy Mogheriniovej o politickej situácii v Konžskej demokratickej republike po prezidentských voľbách zo 7. apríla 2016,

–  so zreteľom na ústavu Gabonu,

–  so zreteľom na ústavu Konga,

–  so zreteľom na rezolúciu Rady OSN pre ľudské práva 19/36 z 23. marca 2012 o ľudských právach, demokracii a právnom štáte,

–  so zreteľom na rezolúciu Valného zhromaždenia OSN č. 67/97 zo 14. decembra 2012 o zásadách právneho štátu na národnej a medzinárodnej úrovni,

–  so zreteľom na vyhlásenie Africkej únie o zásadách demokratických volieb v Afrike z roku 2002,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže v Gabone sa 27. augusta 2016 konali prezidentské voľby; keďže 31. augusta 2016 bol odstupujúci prezident Ali Bongo vyhlásený za víťaza prezidentských volieb, a to po tom, ako boli ministerstvom vnútra oznámené predbežné výsledky na základe výsledkov poskytnutých národnou volebnou komisiou (CENAP), pričom získal približne o 5 600 hlasov viac ako jeho hlavný protivník Jean Ping; keďže Jean Ping a jeho stúpenci okamžite spochybnili a odsúdili tento výsledok; keďže na ústavný súd Gabonu bolo podané odvolanie, v ktorom sú namietané volebné nezrovnalosti a požaduje sa prepočítanie hlasov;

B.  keďže medzinárodní pozorovatelia, najmä volebná pozorovateľská misia EÚ, zistili nezrovnalosti v zostavovaní výsledkov, a to najmä v Haut-Ogooué, kniežatstve Aliho Bonga; keďže aj opozícia požadovala prepočítanie hlasov odovzdaných v tejto provincii, v ktorej prezident Ali Bongo získal 95 % hlasov, pričom účasť bola 99 %, tvrdiac, že už samotný počet hlasov na základe oficiálnej volebnej účasti v tejto provincii by stačil na víťazstvo vo voľbách; keďže členovia volebnej komisie v Gabone tiež spochybnili sčítanie hlasov v Haut-Ogooué;

C.  keďže volebná pozorovateľská misia EÚ, ktorá výrazne kritizovala volebný proces, bola v Gabone opakovane predmetom zastrašovania, najmä formou veľmi intenzívnej kampane ohovárania v tlači, a navyše čelila aj významným hrozbám a tlaku zo strany gabonských orgánov, ktoré sa odvolali a viedli vyšetrovanie činnosti volebnej pozorovateľskej misie EÚ s cieľom zdiskreditovať jej správu;

D.  keďže 24. septembra 2016 ústavný súd oznámil konečné oficiálne výsledky prezidentských volieb potvrdzujúce víťazstvo Aliho Bonga; keďže však preskúmanie odvolania nerozptýlilo všetky pochybnosti týkajúce sa výsledku prezidentských volieb;

E.  keďže Joseph Kabila je prezidentom Konžskej demokratickej republiky (KDR) od roku 2001; keďže funkčné obdobie prezidenta Kabilu skončilo 20. decembra 2016 a keďže mandát prezidenta KDR je obmedzený ústavou na dve funkčné obdobia, a nasledujúce prezidentské a parlamentné voľby boli pôvodne plánované na koniec roku 2016;

F.  keďže prvý pokus o zmenu ústavy KDR s cieľom umožniť prezidentovi Kabilovi kandidovať na tretie funkčné obdobie bol v roku 2015 zmarený z dôvodu silného odporu a mobilizácie občianskej spoločnosti; keďže tieto pokusy viedli k rastúcemu politickému napätiu, nepokojom a násiliu naprieč krajinou;

G.  keďže 18. októbra 2016 bola podpísaná dohoda medzi prezidentom Kabilom a časťou opozície o odložení prezidentských volieb na apríl 2018; keďže podľa podmienok tejto dohody prezident Kabila, ktorému bolo následne umožnené zostať pri moci po roku 2016, vymenoval nového dočasného premiéra, Samyho Badibangu, člena opozície, ktorého poveril vytvorením novej vlády;

H.  keďže po mesiacoch rokovaní zmluvné strany dohody z 18. októbra 2016 dospeli 31. decembra 2016 k celkovej a komplexnej politickej dohode;

I.  keďže aj napriek odlišnosti situácie v týchto dvoch krajinách je porovnateľná z hľadiska politickej nestability a násilia;

J.  keďže predĺženie funkčného obdobia umožňuje väčšiu koncentráciu a personalizáciu moci, získanie vplyvu, výsad a korupciu a neprispieva k obnoveniu politickej triedy;

K.  keďže jednou z charakteristík demokracie je rešpektovanie ústavy, ktorá je základom štátu, inštitúcií a zásady právneho štátu, a tiež slobodných a spravodlivých volieb, prostredníctvom ktorých moc prechádza pokojnou cestou na tých, ktorí získali legitimitu prostredníctvom výkonu hlasovacích práv, slobody prejavu a zhromažďovania a slobody tlače;

L.  keďže skupiny ochrancov ľudských práv opakovane informovali o zhoršujúcej sa situácii v oblasti ľudských práv a slobody prejavu, zhromažďovania a demonštrovania v krajinách pred voľbami, ako aj o používaní neprimeranej sily proti pokojným demonštrantom, novinárom, politickým lídrom a iným;

1.  vyjadruje poľutovanie nad stratami na životoch počas demonštrácií v posledných mesiacoch v obidvoch krajinách a vyjadruje úprimnú sústrasť rodinám obetí a obyvateľom KDR a Gabonu;

2.  je hlboko znepokojený čoraz nestabilnejšou situáciou v predvolebnom a povolebnom kontexte; pripomína orgánom a v prvom rade jej prezidentom, že je ich povinnosťou chrániť občanov, ktorí sa nachádzajú na celom území štátu, a najmä chrániť ich pred zneužívaním a zločinom a vládnuť pri plnom rešpektovaní zásad právneho štátu;

3.  dôrazne odsudzuje všetko páchané násilie, porušovanie ľudských práv, svojvoľné zatýkanie a nezákonné zadržiavanie, zneužívanie systému súdnictva a násilie voči obhajcom ľudských práv, politickým oponentom a novinárom a ich zastrašovanie, porušovanie slobody tlače a slobody prejavu pred prezidentskými voľbami aj po nich; žiada orgány, aby okamžite zrušili všetky obmedzenia médií; vyzýva na okamžité a bezpodmienečné prepustenie všetkých politických väzňov;

4.  požaduje nezávislé a objektívne vyšetrenie násilia súvisiaceho s voľbami, a obvinení z vážneho porušovania ľudských práv a základných slobôd, a zdôrazňuje, že je potrebné zabezpečiť, aby všetky zodpovedné osoby boli potrestané; okrem toho žiada, aby EÚ a krajiny AKT, v spolupráci s OSN a Africkou úniou, pokračovali v dôslednom monitorovaní celkovej situácie v oboch krajinách;

5.  konštatuje, že bezpečnostná situácia sa upokojila, a vyzýva všetky strany, aby sa zdržali ďalších krokov, ktoré by mohli podkopať mier a stabilitu v týchto krajinách; vyzýva všetkých politických aktérov v súčasnosti zapojených do predvolebných a povolebných sporov, aby konali zodpovedne a aby prejavili zdržanlivosť a riešili akékoľvek prípadné spory existujúcimi ústavnými a zákonnými prostriedkami;

6.  vyzýva orgány, aby prijali všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie demokracie, dodržiavanie zásad právneho štátu, dobrej správy vecí verejných a zásad v oblasti ľudských práv vrátane slobody prejavu a slobody tlače, a to za každých okolností;

7.  berie na vedomie rozhodnutie niektorých zástupcov opozície pozitívne reagovať na výzvu na dialóg, ktorú 14. novembra 2016 vydal novozvolený prezident Ali Bongo, s cieľom pripraviť pôdu pre nadchádzajúce voľby, najmä na parlamentné voľby, ktoré sa majú konať v roku 2017; poukazuje však na to, že vedúci predstaviteľ opozície Jean Ping sa na ňom odmieta zúčastniť a má záujem začať vlastný národný dialóg; vyjadruje preto výhrady, pokiaľ ide o relevantnosť takýchto procesov, a zdôrazňuje naliehavú potrebu otvoreného a transparentného zmierovacieho procesu s cieľom ukončiť povolebnú krízu;

8.  vyzýva krajiny EÚ a AKT, aby sa zapojili do komplexného a vyváženého politického dialógu s gabonskou vládou s cieľom dosiahnuť záväzky v oblasti posilnenia demokracie, dobrej správy vecí verejných a dodržiavania ľudských práv a základných slobôd, ktoré sú hodnotami zakotvenými v Dohode z Cotonou a v Zakladajúcom akte Africkej únie;

9.  pripomína záväzok, ktorý KDR prijala v rámci Dohody z Cotonou, t. j. rešpektovať demokraciu, zásady právneho štátu a ľudské práva, ku ktorým patrí sloboda prejavu a médií, dobrá správa vecí verejných a transparentnosť v politických funkciách; konštatuje, že dialóg podľa článku 8 Dohody z Cotonou s orgánmi KDR, ktorého cieľom je definitívne objasniť volebný proces, zlyháva;

10.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že vláda a nezávislá národná volebná komisia (CENI) nedokázali usporiadať prezidentské voľby v termíne podľa ústavy; ostáva hlboko znepokojený v súvislosti s účinnosťou práce CENI, od ktorej bude do veľkej miery závisieť legitimita volebného procesu; pripomína, že volebná komisia by mala byť nestrannou a inkluzívnou inštitúciou s dostatočnými zdrojmi na umožnenie komplexného a transparentného procesu;

11.  víta úsilie Národnej konferencie biskupov Konga (CENCO) o dosiahnutie širšieho konsenzu o politickom prechode; uznáva, že je potrebné prechodné obdobie, počas ktorého sa funkcia prezidenta bude vykonávať len s poverením prechodnej rady, v ktorej bude hrať zásadnú úlohu opozícia;

12.  víta globálnu a inkluzívnu politickú dohodu dosiahnutú 31. decembra 2016; pripomína všetkým zúčastneným stranám ich záväzok vyplývajúci z tejto dohody a vyzýva ich preto, aby ho uplatňovali vo všetkých jej zložkách a stanovili čo najskôr konkrétny harmonogram nadchádzajúcich volieb; žiada EÚ a členské štáty, aby v čo najväčšom rozsahu podporili organizáciu pokojných, transparentných a spravodlivých volieb;

13.  dôrazne odsudzuje všetky pokusy o predlžovanie výkonu moci proti vôli ľudu, čo je v rozpore s ústavou a inými zákonmi krajiny; nabáda na posilnenie dialógu medzi štátmi AKT ako prostriedok na zabezpečenie dodržiavania zásad právneho štátu a ústav krajín; žiada EÚ a krajiny AKT, aby sa zaoberali možnými budúcimi politickými krízami prostredníctvom intenzívnejšieho politického dialógu stanoveného v článku 8 Dohody z Cotonou;

14.  poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil vláde a parlamentu KDR a Gabonu, Rade ministrov AKT – EÚ, Komisii, Rade, Východoafrickému spoločenstvu a vládam jeho členských štátov, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku, inštitúciám Africkej únie a generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov.