Förslag till resolution - B8-0121/2017Förslag till resolution
B8-0121/2017

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om krisen för rättsstatsprincipen i Demokratiska republiken Kongo och i Gabon

25.1.2017 - (2017/2510(RSP))

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen

Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Javier Nart, Carolina Punset, Pavel Telička för ALDE-gruppen

Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0120/2017

Förfarande : 2017/2510(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B8-0121/2017

B8-0121/2017

Europaparlamentets resolution om krisen för rättsstatsprincipen i Demokratiska republiken Kongo och i Gabon

(2017/2510(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av det gemensamma uttalandet av den 24 september 2016 från vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Federica Mogherini, och kommissionens ledamot Neven Mimica, till följd av Gabons författningsdomstols tillkännagivande av det slutliga resultatet av presidentvalet,

–  med beaktande av det pressmeddelande som utfärdades av Afrikanska unionen den 1 september 2016 med ett fördömande av våldet och en begäran om en fredlig lösning på den konflikt som uppstod efter valet i Gabon,

–  med beaktande av uttalandet den 11 september 2016 från talespersonen från vice ordföranden/unionens höga representant om Gabon,

–  med beaktande av det preliminära uttalandet den 29 augusti 2016 från EU:s valobservatörsuppdrag,

–  med beaktande av Cotonouavtalet, som undertecknades 2000 av AVS-länderna och EU, och dess efterföljande ändringar,

–  med beaktande av Förenta nationernas stadga och den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna,

–  med beaktande av protokollet till den afrikanska stadgan om mänskliga och folkens rättigheter om afrikanska kvinnors rättigheter som antogs den 11 juli 2003, särskilt dess artikel 9,

–  med beaktande av det gemensamma uttalandet av den 24 september 2016 från Afrikanska unionen, Förenta nationerna, Europeiska unionen och Internationella organisationen för frankofoni om situationen i Demokratiska republiken Kongo,

–  med beaktande av de resolutioner, som antogs av den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingen den 18 maj 2011, om utmaningar för demokratin i framtiden och respekten för den konstitutionella ordningen i AVS- och EU-länderna, av den 27 november 2013 om respekten för rättsstatsprincipen och rollen för ett opartiskt och oberoende rättsväsen samt av den 13 juni 2016 om situationen före valen och säkerhetsläget i Demokratiska republiken Kongo,

–  med beaktande av uttalandet av den 7 april 2016 från vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Federica Mogherini, om den politiska situationen i Demokratiska republiken Kongo efter presidentvalet,

–  med beaktande av den gabonesiska konstitutionen,

–  med beaktande av den kongolesiska konstitutionen,

–  med beaktande av resolution 19/36 från FN:s råd för mänskliga rättigheter, av den 23 mars 2012, om de mänskliga rättigheterna, demokratin och rättsstatsprincipen,

–  med beaktande av FN:s generalförsamlings resolution 67/97 av den 14 december 2012 om rättsstatsprincipen på nationell och internationell nivå,

–  med beaktande av Afrikanska unionens förklaring om principerna för demokratiska val i Afrika (2002),

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Presidentval hölls i Gabon den 27 augusti 2016. Den 31 augusti 2016 utsågs den avgående presidenten Ali Bongo till vinnare i presidentvalet till följd av inrikesministeriets tillkännagivande av det preliminära resultatet, på grundval av resultaten från den nationella valkommissionen, med ca 5 600 fler röster än sin huvudsaklige medtävlare Jean Ping. Jean Ping och hans anhängare ifrågasatte och fördömde omedelbart resultatet. Ett överklagande med åberopande av oriktigheter i samband med valet och med en begäran om omräkning lämnades in till Gabons författningsdomstol.

B.  Internationella observatörer, särskilt EU:s valobservatörsuppdrag, kunde fastställa tydliga avvikelser i sammanställningen av resultatet, särskilt i Haut-Ogooué, Ali Bongos högborg. Oppositionen krävde även en omräkning av rösterna i den provinsen, där president Ali Bongo fick 95 % av rösterna med ett valdeltagande på 99 %, och vidhöll att de röster som utgjordes av det officiella valdeltagandet i den provinsen skulle ha varit tillräckliga för att vinna valet. Medlemmar i Gabons valkommission ifrågasatte också rösträkningen i Haut-Ogooué.

C.  EU:s valobservatörsuppdrag, som har varit starkt kritiskt till valprocessen, har upprepade gånger utsatts för trakasserier i Gabon, särskilt i form av en mycket intensiv smutskastningskampanj i pressen, och har dessutom utsatts för betydande hot och påtryckningar från de gabonesiska myndigheterna, som har lämnat in en överklagan och genomfört en utredning om EU:s valobservatörsuppdrags arbete i ett försök att misskreditera uppdragsrapporten.

D.  Den 24 september 2016 tillkännagav författningsdomstolen det slutgiltiga resultatet från presidentvalet, genom vilket segern för Ali Bongo bekräftades. Prövningen av överklagandet har dock inte undanröjt alla tvivel i samband med resultatet av presidentvalet.

E.  Joseph Kabila har varit president i Demokratiska republiken Kongo sedan 2001. Ämbetstiden för Demokratiska republiken Kongos president är i konstitutionen begränsad till två mandatperioder och nästa presidentval och parlamentsval hade ursprungligen utlysts till slutet av 2016, i och med att president Kabilas mandatperiod gick ut den 20 december 2016.

F.  Ett första försök att ändra Demokratiska republiken Kongos konstitution för att president Kabila skulle kunna ställa upp som presidentkandidat för en tredje ämbetsperiod övergavs under 2015 på grund av ett starkt motstånd från och mobilisering av det civila samhället. Dessa försök har orsakat tilltagande politiska spänningar, oroligheter och våld i landet.

G.  Den 18 oktober 2016 undertecknades ett avtal mellan president Kabila och en del av oppositionen om att senarelägga presidentvalet till april 2018. Med stöd av detta avtal fick president Kabila sitta kvar vid makten efter 2016 och han uppdrog åt en ny tillfällig premiärminister, oppositionsmedlemmen Samy Badibanga, att bilda en ny regering.

H.  Efter månader av förhandlingar nådde parterna i avtalet av den 18 oktober 2016 en övergripande och omfattande politisk överenskommelse den 31 december 2016.

I.  Även om situationen i de båda länderna är mycket svår är den jämförbar i fråga om politisk instabilitet och våld.

J.  Förlängda mandatperioder tillåter en större anhopning och personifiering av makten och ger inflytande över privilegier och korruption, och bidrar inte till förnyelse av den politiska klassen.

K.  Ett av demokratiers kännetecken är respekten för den konstitution som ligger till grund för staten, samt för institutionerna och rättsstatsprincipen, och även fria och rättvisa val genom vilka makten överförs på ett fredligt sätt till personer som har fått legitimitet genom utövande av rösträtt, yttrandefrihet och mötesfrihet samt pressfrihet.

L.  Under de senaste månaderna har människorättsgrupper upprepade gånger rapporterat om en försämrad situation för de mänskliga rättigheterna och yttrande-, mötes- och demonstrationsfriheten i länder under perioden före valen, inklusive överdrivet bruk av maktmedel mot fredliga demonstranter, journalister, politiska ledare och andra.

1.  Europaparlamentet beklagar djupt förlusten av människoliv i samband med de senaste månadernas demonstrationer i båda länderna och uttrycker sitt djupaste deltagande med offrens anhöriga och Demokratiska republiken Kongos folk.

2.  Europaparlamentet finner den alltmer osäkra situationen i båda länderna före och efter valet mycket oroande. Parlamentet påminner myndigheterna, och i första hand presidenterna, att de har ansvaret för att skydda medborgare överallt på landets territorium, framför allt mot övergrepp och brott, och att utöva sin styrande makt med den striktaste respekt för rättsstatsprincipen.

3.  Europaparlamentet fördömer alla våldshandlingar, brott mot de mänskliga rättigheterna, godtyckliga gripanden och olagliga frihetsberövanden, framför allt att rättsväsendet gjorts till ett redskap i de makthavandes händer, att människorättsförsvarare, politiska meningsmotståndare och journalister utsätts för våld och skrämseltaktik och kränkningarna mot press- och yttrandefriheten före och efter presidentvalen. Parlamentet uppmanar myndigheterna att omedelbart avskaffa alla begränsningar som medierna utsätts för. Parlamentet kräver ett omedelbart och villkorslöst frigivande av samtliga politiska fångar.

4.  Europaparlamentet efterfrågar en oberoende och objektiv utredning av det valrelaterade våldet och anklagelserna om allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter och grundläggande friheter, och understryker att man måste se till att alla de som befunnits ansvariga ställs inför rätta. Parlamentet uppmanar dessutom EU och AVS-länderna att i samarbete med FN och Afrikanska unionen fortsätta att noga övervaka den övergripande situationen i båda länderna.

5.  Europaparlamentet noterar att säkerhetsläget blivit mindre spänt och uppmanar alla parter att avstå från ytterligare handlingar som skulle kunna undergräva freden och stabiliteten i länderna. Parlamentet uppmanar alla de politiska aktörer som för närvarande är inblandade i de tvister som uppstod före och efter valet att handla på ett ansvarsfullt sätt, att visa återhållsamhet och att lösa alla eventuella konflikter via befintliga konstitutionella och rättsliga kanaler.

6.  Europaparlamentet uppmanar Gabons myndigheter att vidta alla nödvändiga åtgärder för att under alla omständigheter garantera respekten för demokrati, rättsstatsprincipen, god samhällsstyrning och principerna om mänskliga rättigheter, inbegripet yttrande- och pressfriheten.

7.  Europaparlamentet tar del av beslutet från vissa oppositionsanhängare att efterkomma den begäran om dialog som utlystes den 14 november 2016 av den tillträdande presidenten Ali Bongo, i syfte att redan nu lägga grunden för kommande val, i synnerhet parlamentsvalet, som kommer att äga rum under 2017. Parlamentet påpekar dock att den ledande oppositionsföreträdaren, Jean Ping, vägrar att delta och vill inleda en egen nationell dialog. Parlamentet uttrycker därför reservationer i fråga om hur relevanta dessa processer egentligen är, och betonar att man brådskande behöver ett öppet och insynsvänligt förlikningsförfarande för att få ett slut på krisen efter valet.

8.  Europaparlamentet uppmanar EU och AVS-länderna att inleda en heltäckande och balanserad politisk dialog med den gabonesiska regeringen i syfte att utverka åtaganden om en förstärkning av demokratin, god samhällsstyrning och respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, värden som uttrycks i Cotonouavtalet och Afrikanska unionens konstituerande akt.

9.  Europaparlamentet påminner om det åtagande som Demokratiska republiken Kongo ingått inom ramen för Cotonouavtalet om att respektera demokratin och rättsstats- och människorättsprinciperna, som inbegriper yttrande- och mediefrihet, god samhällsstyrning och insyn i politiska ämbeten. Parlamentet konstaterar att den dialog som i syfte att få ett definitivt klargörande angående valprocessen förs med myndigheterna i Demokratiska republiken Kongo i enlighet med artikel 8 i Cotonouavtalet håller på att stranda.

10.  Europaparlamentet beklagar att inte regeringen och CENI (den oberoende nationella valkommissionen) klarat av att hålla presidentvalet inom den tidsrymd som konstitutionen förutsätter. Parlamentet är fortsatt mycket oroat över den faktiska rollen för den oberoende valkommissionen (CENI), som i stor utsträckning kommer att vara avgörande för valprocessens legitimitet. Parlamentet påminner om att valkommissionen bör vara en opartisk och inkluderande institution med tillräckliga resurser för att möjliggöra en heltäckande och insynsvänlig process.

11.  Europaparlamentet välkomnar vad CENCO (Kongos nationella katolska biskopskonferens) gjort för att skapa en bredare samsyn om en politisk omvandling. Parlamentet håller under tiden med om att det behövs en övergångsperiod, under vilken presidentämbetet kan utövas endast under ledning av ett övergångsråd, där oppositionen kommer att spela en ytterst viktig roll.

12.  Europaparlamentet välkomnar den övergripande och omfattande politiska överenskommelse som nåddes den 31 december 2016. Parlamentet påminner alla parter om att de bundit upp sig vid denna överenskommelse, och uppmanar dem därför att genomföra den i dess helhet och att så snart som möjligt tidfästa nästa val. Parlamentet uppmanar EU och medlemsstaterna att ge sitt fullständiga stöd till anordnandet av fredliga, öppna och rättvisa val.

13.  Europaparlamentet fördömer skarpt alla försök att hålla sig kvar vid makten mot folkets vilja genom att överträda konstitutionen och annan lagstiftning i landet. Parlamentet uppmanar till förstärkning av dialogen mellan AVS-länderna som ett sätt att säkerställa efterlevnad av rättsstatsprincipen. Parlamentet uppmanar EU och AVS-länderna att behandla framtida möjliga politiska kriser genom den intensifierade politiska dialog som fastställs i artikel 8 i Cotonouavtalet.

14.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till regeringarna och parlamenten i Demokratiska republiken Kongo och Gabon, AVS−EU‑ministerrådet, kommissionen, rådet, Östafrikanska gemenskapen och regeringarna i dess medlemsstater, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Afrikanska unionens institutioner samt FN:s generalsekreterare.