Postup : 2017/2510(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0122/2017

Předložené texty :

B8-0122/2017

Rozpravy :

PV 01/02/2017 - 16
CRE 01/02/2017 - 16

Hlasování :

PV 02/02/2017 - 7.6
CRE 02/02/2017 - 7.6
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0017

NÁVRH USNESENÍ
PDF 213kWORD 59k
Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0120/2017
25.1.2017
PE598.433v01-00
 
B8-0122/2017

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o krizi právního státu v Demokratické republice Kongo a v Gabonu (2017/2510(RSP))


Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Paloma Lopez Bermejo, Angela Vallina, Javier Couso Permuy, Dimitris Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Merja Kyllönen za skupinu GUE/NGL

Usnesení Evropského parlamentu o krizi právního státu v Demokratické republice Kongo a v Gabonu (2017/2510(RSP))  
B8-0122/2017

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Demokratické republice Kongo (DRK), zejména na usnesení ze dne 7. října 2010, 9. července 2015, 10. března 2016 a 1. prosince 2016 a na usnesení Smíšeného parlamentního shromáždění AKT-EU, zejména na usnesení ze dne 15. června 2016,

–  s ohledem na usnesení politických skupin a s tím, že nebylo přijato společné usnesení o Gabonu na zasedání Smíšeného parlamentního shromáždění AKT-EU v keňském Nairobi v prosinci 2016,

–  s ohledem na rozpravu o povolební situaci v Gabonu, která se konala v Evropském parlamentu dne 13. září 2016,

–  s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948 a na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech z roku 1966,

–  s ohledem na Ústavu Demokratické republiky Kongo, a zejména na její článek 56, který stanoví: „[a]niž jsou dotčena mezinárodní ustanovení o hospodářských trestných činech, je jakýkoli akt, dohoda, úmluva, ujednání či jiná skutečnost, v jejichž důsledku je národ, fyzické či právnické osoby připraveny o veškeré prostředky obživy odvozené z jejich zdrojů nebo přírodního bohatství, nebo o část těchto prostředků, trestně stíhán jakožto drancování“,

–  s ohledem na Africkou chartu lidských práv a práv národů,

–  s ohledem na Africkou chartu pro demokracii, volby a veřejnou správu,

–  s ohledem na článek 3 Ženevské úmluvy z roku 1949 a na její protokol č. II, které zakazují zejména hromadné popravy, znásilňování, nucený odvod a další krutosti,

–  s ohledem na mezinárodní úmluvu o právech dítěte ze dne 20. listopadu 1989,

–  s ohledem na rezoluci Rady bezpečnosti č. 2211 z března 2015, která prodloužila mandát stabilizační mise OSN v Demokratické republice Kongo (MONUSCO) do 31. března 2016;

–  s ohledem na to, že v roce 2014 byla Sacharovova cena udělena doktoru Denisovi Mukwegemu, konžskému gynekologovi, za jeho boj za práva žen v DRK,

–  s ohledem na usnesení Evropského parlamentu přijaté dne 20. května 2015 o certifikaci dovozců určitých minerálů a kovů, které pocházejí z oblastí postižených konflikty a vysoce rizikových oblastí,

–  s ohledem na dohodu o evropském souboru pravidel o „konfliktních minerálech“, kterou členské státy schválily dne 15. června 2016,

–  s ohledem na zprávu Programu OSN pro životní prostředí (UNEP) ze dne 15. dubna 2015 o těžbě a nelegálním obchodu s přírodními zdroji, z nichž těží organizované zločinecké skupiny,

–  s ohledem na zprávu volební pozorovatelské mise Evropské unie vyslané do Gabonu, která byla zveřejněna dne 12. prosince 2016,

–  s ohledem na dohodu z Cotonou,

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že situace v Gabonu a v Demokratické republice Kongo je naprosto odlišná a že není žádný důvod zabývat se oběma těmito tématy v jediném usnesení;

Demokratická republika Kongo

B.  vzhledem k tomu, že vznik mnoha ozbrojených frakcí, dezorganizace a neexistence stabilního státu, neschopnost OSN jednotně reagovat na genocidu a její důsledky a napomáhání států, například Spojených států, Belgie a Francie, které mají v regionu své zájmy, vedly k dramatické situaci, která od roku 1996 způsobila smrt několika statisíců až milionů osob (podle některých nevládních organizací jde až o 6 milionů osob), v převážné většině civilistů, kteří podlehli zejména represím a vraždám, podvýživě, nemocem a chudobě v důsledku válek v roce 1996 a 1998; vzhledem k tomu, že dopady této situace se v zemi projevují dodnes;

C.  vzhledem k nestabilitě, kterou se Demokratická republika Kongo opět vyznačuje od roku 2012 a která způsobila několik tisíc obětí v souvislosti s boji a krutostmi, k nimž dochází zejména v provinciích Severní Kivu a Jižní Kivu na východě země; vzhledem k tomu, že podle Úřadu pro koordinaci humanitárních záležitostí (OCHA) dosahoval ke dni 31. července 2015 počet vnitřně vysídlených osob výše 1,5 milionu, což je 7 % celkového obyvatelstva; vzhledem k tomu, že více než 400 000 konžských uprchlíků stále žije v exilu; vzhledem k tomu, že do Demokratické republiky Kongo přicházejí uprchlíci, kteří utíkají před závažnou humanitární krizí v sousední Středoafrické republice; vzhledem k tomu, že účelové využívání „etnické otázky“ v tomto regionu výrazně vyostřilo konflikty a nadále území rozděluje; vzhledem k tomu, že od začátku konfliktu se výrazně zvýšila cena potravin;

D.  vzhledem k mnoha válečným zločinům a zločinům proti lidskosti, hromadnému porušování lidských práv, zpřísňování represí vůči opozici, hromadnému znásilňování žen a dívek a rozsáhlému přesídlování obyvatelstva; vzhledem k tomu, že od roku 1996 mělo být v Demokratické republice Kongo nejméně 200 000 oficiálních obětí znásilnění a nepochybně ještě mnohem více, protože řada případů znásilnění nebyla zaznamenána; vzhledem k tomu, že znásilňování je válečnou zbraní, kterou používají všechny válčící strany, včetně oficiálních ozbrojených sil; vzhledem k tomu, že v Demokratické republice Kongo jsou běžné násilné odvody bojovníků, zejména dětí;

E.  vzhledem k tomu, že nadnárodní společnosti financují ozbrojené skupiny, aby mohly pokračovat v těžbě konžských podzemních ložisek; vzhledem k tomu, že se v DRK nachází 80 % známých zásob coltanu, což je nerost používaný zejména v kondenzátorech počítačů a mobilních telefonů, že však toto bohatství přináší prospěch nadnárodním společnostem, nikoli konžskému lidu; vzhledem k tomu, že na tento jev opakovaně poukazují zveřejněné zprávy OSN; vzhledem k tomu, že Ibrahim Thiaw, zástupce výkonného ředitele Programu OSN pro životní prostředí (UNEP), v dubnu 2015 prohlásil, že se každoročně vytěží přírodní zdroje v hodnotě přesahující miliardu USD a že většina zisků – až 98% výnosů – plyne mezinárodním skupinám a ze zbývajících 2 % jsou financovány domácí ozbrojené skupiny; vzhledem k tomu, že dne 15. června 2016 dospěly členské státy k dohodě o evropském souboru pravidel o „konfliktních minerálech“, která však zdaleka nepokrývá celou tuto oblast, protože se týká pouze „surových produktů“, tj. 10 až 15 % evropského dovozu;

F.  vzhledem k tomu, že mezinárodní finanční instituce, především Světová banka, svými programy strukturálních změn ještě zvýšily zranitelnost země a učinily z ní právní a daňový ráj pro nadnárodní společnosti, zejména společnosti působící v těžebním průmyslu; vzhledem k tomu, že v návaznosti na tyto programy změn došlo k rozpadu pilířů konžské ekonomiky a byly propuštěny tisíce pracovníků, čímž bylo obyvatelstvo připraveno o obživu a zhoršily se jeho životní podmínky ve prospěch zabírání zdrojů a ovládnutí hospodářství velkými průmyslovými, především západními, uskupeními;

G.  vzhledem k tomu, že výsledkem mise MONUSCO zahájené v roce 1999 je naprostý neúspěch, neboť neumožnila zlepšit situaci civilního obyvatelstva těžce zasaženého válkou a její podpora konžské národní armádě (ozbrojené síly Demokratické republiky Kongo – FARDC) jen posílila zločiny páchané touto armádou; vzhledem k tomu, že po pozastavení vojenské spolupráce mezi misí MONUSCO a jednotkami FARDC v únoru 2015 rozhodla OSN dne 2. března 2016 o obnovení vojenské podpory vládním jednotkám;

H.  vzhledem k tomu, že konžská ústava omezuje mandát prezidenta DRK na dvě volební období a že prezident měl opustit svou funkci o půlnoci 19. prosince minulého roku; vzhledem k tomu, že prezident Joseph Kabila pouze znemožnil nové volby v odpovídajících lhůtách, které by umožnily jeho nahrazení, a to tím, že zabránil přezkumu seznamů voličů, což vedlo k politickému napětí, k manifestacím a k výbuchu násilí, jehož bilance činí několik desítek mrtvých; vzhledem k tomu, že podle OSN jen od 19. do 20. prosince 2016 přišlo o život 40 lidí, 107 osob bylo zraněno a 460 osob zatčeno;

I.  vzhledem k tomu, že dne 31. prosince 2016 představitelé vlády a opozice po třítýdenních rozhovorech pod záštitou katolické církve dospěli k dohodě, která stanovuje vytvoření Národní přechodné rady (CNT) za předsednictví dlouholetého představitele opozice Étienna Tshisekediho a jmenování předsedy vlády vybraného z jeho koalice „Rassemblement“ (Sdružení); vzhledem k tomu, že podle této dohody zůstane Joseph Kabila u moci až do konání parlamentních a prezidentských voleb nejpozději v prosinci 2017 a nebude se ucházet o třetí mandát; vzhledem k tomu, že někteří členové opozice dohodu nepodepsali, zejména členové Hnutí za osvobození Konga (MLC), spolupracovníci bývalého viceprezidenta republiky Jeana-Pierra Bemby a někteří vyjednavači patřící k menšinové části opozice;

J.  vzhledem k tomu, že ačkoli dohoda uzavřená 31. prosince představuje významný pokrok, nadále v ní zůstávají nevyjasněné otázky, zejména pokud jde o uspořádání a financování příštích voleb (jejichž náklady se odhadují na 1,2 miliardy dolarů, přičemž státní rozpočet činí jen 4 miliardy); vzhledem k tomu, že provádění dohody nadále zůstává předmětem diskusí; Vzhledem k tomu, že v pondělí 23. ledna musel Étienne Tschisekedi odjet z Kinshasy, aby se v Belgii podrobil „lékařské prohlídce“;

Gabon

K.  vzhledem k tomu, že podle Rozvojového programu OSN (UNDP) index lidského rozvoje (HDI) v Gabonu v roce 2014 činil 0,684, což tuto zemi řadí na 110. místo ze 188 zemí, a že více než polovina obyvatel Gabonu žije pod prahem chudoby, ačkoli úroveň HDP na obyvatele je relativně vysoká;

L.  vzhledem k tomu, že podle indexu vnímání korupce za rok 2015, který vydala organizace Transparency International, zaujímá Gabon mezi 168 zeměmi 99. místo;

M.  vzhledem k tomu, že Gabon v roce 2010 podepsal Africkou chartu pro demokracii, volby a správu věcí veřejných, že ji však dosud neratifikoval;

N.  vzhledem k tomu, že dne 27. srpna 2016 se v Gabonu uskutečnily volby a že tam od 12. července do 30. září 2016 se souhlasem gabonských orgánů působila pozorovatelská mise Evropské unie; vzhledem k tomu, že podle ministerstva vnitra získal odcházející prezident Ali Bongo 49,80 % hlasů, což znamená náskok o pouhých 5 000 hlasů; vzhledem k tomu, že opozice výsledek volby zpochybňuje a že v některých čtvrtích Libreville došlo ke střetům, vzhledem k tomu, že byl založen požár v Národním shromáždění, že se uskutečnily manifestace a že dne 31. srpna bylo nejméně 6 osob zraněno střelbou;

O.  vzhledem k tomu, že dne 1. září zaútočily bezpečnostní síly na sídlo strany Jeana Pinga, přičemž 2 lidé byli zabiti a další zraněni a svědci mluvili o „masakru“; vzhledem k tomu, že v hlavním městě a na několika dalších místech v zemi došlo k dalším násilnostem; vzhledem k tomu, že v Gabonu byl znemožněn přístup k internetu a k sociálním sítím; vzhledem k tomu, že během násilných protestů po volbách bylo v hlavním městě zatčeno více než 800 osob; vzhledem k tomu, že podle opozice zemřelo při nepokojích v celé zemi nejméně 50 osob; vzhledem k tomu, že některé africké noviny upozorňují na to, že francouzští vojáci působící v Republikánské gardě se podíleli na bombardování sídla strany Jeana Pinga;

P.  vzhledem k tomu, že opozice, ačkoli pochybuje o nezávislosti státních orgánů, dbala institucionální cesty a předložila gabonskému ústavnímu soudu žalobu, která byla dne 23. září zamítnuta, a poté předložila začátkem listopadu druhou žalobu s cílem opět zpochybnit výsledky prezidentských voleb, které se konaly dne 27. srpna;

Q.  vzhledem k tomu, že navzdory nátlaku na své členy předložila volební pozorovatelská mise EU dne 12. prosince 2016 svou zprávu, v níž volby označila za neprůhledné a upozornila na „nedostatečnou transparentnost volebních orgánů, které účastníkům nezpřístupnily důležité informace, například volební seznam a seznam volebních míst“; vzhledem k tomu, že hlavní nesrovnalost podle volební pozorovatelské mise představuje volební výsledek Aliho Bonga Ondimby v provincii Haut-Ogooué, která je volební základnou rodiny Bongo, kde odstupující prezident podle údajů ministerstva vnitra získal 95,47 % hlasů při 99,93% účasti; vzhledem k tomu, že mise tyto výsledky zpochybnila a zdůraznila, že „jsou v rozporu s trendem, který mise zjistila na základě výsledků oznámených vládami ostatních osmi provincií“; vzhledem k tomu, že mise se proto domnívá, že „tyto nesrovnalosti zpochybňují řádný průběh konsolidace výsledků a konečný výsledek voleb“; vzhledem k tomu, že ústavní soud se ve svém rozsudku ze dne 23. září nezabýval podvody v provincii Haut-Ogooué;

R.  vzhledem k tomu, že navzdory konečným zjištěným uvedeným v této zprávě z nich nebyl vyvozen žádný důsledek a Unie zřejmě raději mlčela, poté, co francouzské orgány fakticky uznaly převzetí úřadu Alim Bongem na konci září;

S.  vzhledem k tomu, že pokles ceny ropy a škrty ve státním rozpočtu ještě zhoršují hospodářskou a sociální situaci jak v Gabonu, tak v Demokratické republice Kongo; vzhledem k častým stávkám odborů učitelů, zaměstnanců v ropném průmyslu, důchodců, poštovních úředníků, odborů zaměstnanců soudů atd., k nimž dochází v Gabonu; vzhledem k tomu, že požadavky se týkají nevyplacených dávek a důchodů, integrace úředníků, zasahování prezidenta do činnosti Justiční rady, osvobození posledních „politických“ vězňů nebo uzavření/odkoupení podniků v ropném průmyslu;

T.  vzhledem k tomu, že proti pořádání Poháru afrických národů v Gabonu vznikla silná protestní kampaň; vzhledem k tomu, že mladí členové sdružení JOUR (Jeunesse de l’Opposition Unie pour la Résistance – Mládež opoziční Unie pro odboj) uspořádali ve středu 18. ledna 2017 mírový pochod proti konání Poháru afrických národů 2017 v Gabonu; vzhledem k tomu, že někteří z nich, mimo jiné předseda Marceau Malekou, byli zadrženi pro narušování veřejného pořádku;

U.  vzhledem k tomu, že od vyhlášení nezávislosti této země v roce 1960 Francie vysílá do Gabonu v souladu s dohodami o obraně uzavřenými v srpnu 1960 své ozbrojené síly; vzhledem k tomu, že podle ministerstva vnitra je v současné době údajně vysláno 350 vojáků (příslušníků francouzských jednotek v Gabonu - EFG); vzhledem k tomu, že dne 7. září 2016 se francouzská vláda rozhodla vyslat do Libreville druhý pluk výsadkářů, podle oficiálního vyjádření na ochranu francouzských občanů; vzhledem k tomu, že v roce 2010 byla podepsána nová dohoda, která stanoví, že „přechodně pobývající francouzské jednotky se mohou pohybovat po území Gabonské republiky, včetně teritoriálních vod a vzdušného prostoru. Volný pohyb v gabonských teritoriálních vodách zahrnuje zejména zastavení a zakotvení za všech okolností“; vzhledem k tomu, že francouzské vojenské jednotky v Gabonu neplatí žádné daně ani nájemné, což je v naprostém rozporu s obvyklými poměry ve většině zemí; vzhledem k tomu, že dohoda zaručuje francouzským vojákům vyslaným do Gabonu naprostou beztrestnost, a to i v případě, že při jejich činnosti dojde k úmrtí;

V.  vzhledem k tomu, že nad bývalou kolonií se vždy vznášel stín Francie; vzhledem k tomu, že dohody o hospodářské spolupráci podepsané v červenci 1960, tedy měsíc před nezávislostí, stanoví, že „Francouzská republika bude nadále Gabonské republice poskytovat hmotnou pomoc (...), kterou tato země potřebuje k uskutečnění cílů hospodářského a sociálního pokroku, které si stanovila“; vzhledem k tomu, že v Gabonu dnes žije přibližně 14 000 francouzských státních příslušníků, a že Francie, hlavní hospodářský partner Gabonu, zde má zhruba 120 podniků (přibližně 200 malých a středních podniků);

W.  vzhledem k tomu, že podpora Francie režimu Aliho Bonga (zejména prostřednictvím vojenské spolupráce) a vazby, které má téměř celá gabonská politická třída, vedou k obavám, že bude nadále prováděna tato politika „Francafriky“ na úkor gabonského lidu;

1.  vyjadřuje politování nad skutečností, že v jednom usnesení se řeší dvě rozdílné situace – Demokratická republika Kongo a Gabon;

Demokratická republika Kongo

2.  odsuzuje veškeré projevy násilí, porušování lidských práv a sexuálního násilí; vyjadřuje svou solidaritu se všemi obyvateli postiženými dlouholetým konfliktem; opět odsuzuje účelové využívání „etnické otázky“, které způsobilo miliony obětí v celém regionu a jehož jediným výsledkem je rozdělení obyvatelstva;

3.  odsuzuje všechny formy zastrašování a obtěžování ochránců lidských práv, novinářů, politických odpůrců a dalších nezávislých nebo kritických hlasů, včetně zastrašování ze strany soudů; zdůrazňuje, že je třeba dodržovat a chránit práva na svobodu vyjadřování, sdružování a pokojného shromažďování; požaduje okamžité a bezpodmínečné osvobození všech svévolně zadržovaných osob;

4.  bere na vědomí dohodu uzavřenou dne 31. prosince 2016 mezi vládou a opozicí, která může být krokem k obnově míru v této zemi; žádá proto Evropskou unii a její členské státy, aby podporovaly provádění dohody a konání voleb, zejména posílením své finanční pomoci Demokratické republice Kongo, aby se mohly konat transparentní a demokratické volby podle harmonogramu přijatého v této dohodě; vyžaduje transparentnost ohledně veškeré finanční podpory Unie a členských států pro účely voleb v Demokratické republice Kongo;

5.  domnívá se, že potírání beztrestnosti, pokud jde o porušování humanitárního práva a stíhání hospodářských a finančních trestných činů, je jednou z nezbytných podmínek pro obnovení míru v Demokratické republice Kongo;

6.  je obzvláště znepokojen situací žen v zemi a trestnými činy a diskriminací namířenými proti ženám; považuje za nezbytné zintenzivnit úsilí orgánů a mezinárodního společenství o ukončení hromadného znásilňování, které je používáno jako válečná zbraň, zaručit přístup k veřejné a bezplatné zdravotní péči, zejména v případě péče v oblasti sexuálního zdraví, antikoncepce a potratů, a podporovat skutečnou rovnost pohlaví;

7.  domnívá se rovněž, že orgány a mezinárodní společenství musí přednostně usilovat o ukončení verbování dětí jako vojáků;

8.  odsuzuje skutečnost, že základní potřeby obyvatel Demokratické republiky Kongo jsou systematicky obětovány hospodářským a geopolitickým zájmům nadnárodních společností a cizích mocností;

9.  domnívá se, že dramatickou situaci na východě Demokratické republiky Kongo nelze trvale vyřešit, pokud nebudou přijata opatření zajišťující konečně obyvatelům prospěch z přírodního bohatství; zdůrazňuje, že aby se tak stalo, musí země získat zpět svrchovanost nad svým přírodním bohatstvím převzetím demokratické kontroly nad činností zahraničních nadnárodních firem a rozvojem vnitrostátní infrastruktury pro těžbu a zpracování surovin a obchodování s nimi, což znamená revizi a zrušení všech smluv o těžbě v dolech a v lesích v souladu s článkem 56 ústavy Demokratické republiky Kongo, aby bylo zajištěno, že z tohoto bohatství bude mít prospěch co nejvíce lidí, nikoli jen malá část;

10.  znovu připomíná, že je nezbytné zaručit Demokratické republice Kongo právo na potravinovou soběstačnost, které zahrnuje právo venkovanů produkovat potraviny pro obživu místního obyvatelstva, k čemuž je třeba ukončit zabírání půdy a zajistit přístup zemědělců a zemědělkyň k půdě, k osivu a k vodě;

11.  žádá mezinárodní společenství a zejména země, které jsou „věřiteli“ Demokratické republiky Kongo (a zvláště Belgii), aby odstranily překážky bránící rozvoji Demokratické republiky Kongo a míru tím, že odpustí dluh a úroky z dluhu, které země nadále platí, a zahájí skutečnou mezinárodní spolupráci na základě dodržování základních lidských práv a svrchovanosti Demokratické republiky Kongo namísto dohod o volném obchodu a programů strukturálních změn; vyzývá orgány Demokratické republiky Kongo, aby vyžadovaly audit svých dluhů a odpuštění všech nelegitimních dluhů vůči zahraničním věřitelům, s cílem dluh zcela odstranit a začít řešit základní lidské potřeby svých obyvatel;

12.  žádá Unii a její členské státy, aby zvýšily finanční podporu a humanitární pomoc a reagovaly na naléhavé potřeby těchto obyvatel; žádá, aby byla pomoc Unie a členských států poskytována ve formě darů, nikoli půjček, aby se tak neprohlubovala dluhová zátěž; vyjadřuje politování nad tím, že mnohé členské státy Unie nedosáhly cíle věnovat na rozvojovou pomoc 0,7 % hrubého národního důchodu a že některé země svůj podíl na rozvojové pomoci dokonce snížily; vyjadřuje politování nad poklesem účasti členských států v programech potravinové pomoci; naléhavě žádá, aby rozvojová pomoc nebyla využívána k uzavírání či kontrole hranic nebo k zajišťování zpětného přebírání migrantů; žádá, aby pomoc poskytovaná ze strany Unie a členských států v Demokratické republice Kongo sloužila především k řešení problémů spojených se zásadní nerovností, chudobou, chronickou podvýživou, přístupem ke zdravotní péči a veřejným službám, zejména k péči o sexuální a reprodukční zdraví, a dosažení cílů trvalého rozvoje; žádá rovněž, aby byla potravinová pomoc posílena a určena především na nákup potravin od místních zemědělců;

13.  znovu připomíná, že činnosti společností EU působících ve třetích zemích musí být plně v souladu s mezinárodními standardy v oblasti lidských práv; vyzývá proto členské státy, aby dbaly na to, aby se podniky, na něž se vztahuje jejich vnitrostátní právo, nevyhýbaly povinnosti dodržovat lidská práva a sociální, zdravotní a environmentální normy, které pro ně platí, pokud se usadí nebo pokud provádějí svou činnost ve třetí zemi; vyzývá Evropskou komisi a členské státy, aby přijaly nezbytná opatření vůči evropským podnikům, které tyto normy nedodržují nebo které náležitě neodškodňují oběti porušování lidských práv, za něž nesou přímou nebo nepřímou odpovědnost;

14.  zejména žádá, pokud jde o Demokratickou republiku Kongo, zahájení nezávislého šetření ohledně toho, jak evropské podniky dodržují sociální a environmentální normy, a to především v odvětví těžby přírodních zdrojů a zvláště coltanu, a případného propojení těchto podniků s financováním ozbrojených skupin; žádá rovněž, aby bylo zahájeno mezinárodní vyšetřování s cílem osvětlit údajné souvislosti mezi programy strukturálních změn, finanční podporou mezinárodních finančních institucí a zločiny páchanými v této zemi;

15.  staví se proti jakékoli externalizaci migrační politiky Unie do třetích zemí; odsuzuje skutečnost, že rabatský proces, jehož je Demokratická republika Kongo smluvní stranou, v žádném případě neumožňuje řešit hluboké příčiny migrace, ale je zaměřen pouze na prosazování návratové politiky a politiky zpětného přebírání; domnívá se, že tyto politiky jsou v rozporu s právem na volný pohyb, právem na azyl a z širšího hlediska i s právy migrantů definovanými v mezinárodních úmluvách;

Gabon

16.  je velmi znepokojen povolební krizí v Gabonu i důsledky, které by mohla mít pro tuto zemi, region i postižené obyvatele, odsuzuje skutečnost, že poté, co požádala o zveřejnění výsledků, uznala Francie opět vítězství Aliho Bonga a to i přes námitky evropských a mezinárodních pozorovatelů;

17.  odsuzuje veškeré násilí spáchané po volbách a zejména porušování lidských práv, svévolné zatýkání a nezákonné zadržování i porušování svobody tisku a svobody projevu;

18.  žádá o okamžité ukončení všech projevů násilí, porušování lidských práv a politického zastrašování namířených vůči občanské společnosti a opozici, jakož i dodržování mezinárodního práva a lidských práv;

19.  žádá o zahájení mezinárodního vyšetřování pod záštitou OSN týkajícího se voleb a následného zneužívání moci s cílem zjistit, jak zahájit politický dialog, který by umožnil ukončit krizi a zároveň zaručit dodržování demokratických práv gabonského lidu;

20.  žádá Gabon, aby ratifikoval, uplatňoval a dodržoval Africkou chartu pro demokracii, volby a veřejnou správu;

21.  opět odsuzuje vměšování a vliv Francie, bývalé koloniální mocnosti, v Gabonu; rozhodně se staví proti jakémukoli provádění politiky „Francafriky“ v této zemi; žádá okamžité stažení francouzských jednotek z této země;

22.  domnívá se, že problémy Gabonu lze v této zemi vyřešit pouze prostřednictvím zaručení stejných práv všem občanům, vypořádání se s problémy spojenými s kontrolou nad úrodnou zemědělskou půdou, nezaměstnaností a chudobou, boje proti korupci, chudobě, nerovnostem a diskriminaci a prostřednictvím podpory sociálních, politických a ekonomických reforem s cílem vytvořit svobodný, demokratický a stabilní stát; je obzvláště znepokojen situací na školách;

23.  domnívá se, že skutečnost, že obyvatelé nemají přístup k přírodním zdrojům země, že dochází ke zvyšování nezaměstnanosti, zhoršování sociální situace a ke snižování životní úrovně obyvatel, brání stabilitě, a že řešení těchto problémů musí proto v nadcházejícím období představovat absolutní prioritu;

24.  odsuzuje hospodářské, sociální a politické vměšování, které třetí země uskutečňují prostřednictvím programů strukturálních změn Světové banky a MMF, i dohody o volném obchodu, zvané „dohody o hospodářském partnerství“, které uzavírá Unie; zdůrazňuje, že tyto politiky vedly k zabírání půdy, zdrojů (zejména ropy) a k hospodářské, sociální, politické a humanitární krizi, která obyvatele nutí k exilu;

25.  vyzývá EU a její členské státy, aby skutečně uplatňovaly zásadu soudržnosti politik ve prospěch rozvoje ve všech opatřeních, která v souvislosti s Gabonem přijímají, aby tak zajistily, že budou v řádném souladu a nebudou podkopávat dosahování cílů v oblasti snižování chudoby a cílů udržitelného rozvoje; odsuzuje jakoukoli podmíněnost rozvojové pomoci externalizací hranic a řízením migračních politik Unie;

26.  pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise a vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Africké unii, vládám zemí oblasti Velkých jezer, prezidentovi, předsedovi vlády a parlamentu Demokratické republiky Kongo, vládě Gabonu, generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů, Radě OSN pro lidská práva a Smíšenému parlamentnímu shromáždění AKT-EU.

 

Právní upozornění - Ochrana soukromí