Procedure : 2017/2510(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0122/2017

Indgivne tekster :

B8-0122/2017

Forhandlinger :

PV 01/02/2017 - 16
CRE 01/02/2017 - 16

Afstemninger :

PV 02/02/2017 - 7.6
CRE 02/02/2017 - 7.6
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0017

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 200kWORD 58k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0120/2017
25.1.2017
PE598.433v01-00
 
B8-0122/2017

på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2, første afsnit


om den retsstatsmæssige krise i Den Demokratiske Republik Congo og i Gabon  (2017/2510 (RSP))


Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Paloma Lopez Bermejo, Angela Vallina, Javier Couso Permuy, Dimitris Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Merja Kyllönen for GUE/NGL-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om den retsstatsmæssige krise i Den Demokratiske Republik Congo og i Gabon  (2017/2510 (RSP))  
B8-0122/2017

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Den Demokratiske Republik Congo (DRC), især beslutningerne af 7. oktober 2010, 9. juli 2015, 10. marts 2016 og 1. december 2016, og til beslutningerne fra Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU, især beslutningen af 15. juni 2016,

–  der henviser til beslutningerne fra de politiske grupper og det fejlslagne forsøg på at vedtage en fælles beslutning om Gabon på Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU i Nairobi i Kenya i december 2016,

–  der henviser til debatten af 13. september 2016 i Europa-Parlamentet om situationen efter valget i Gabon,

–  der henviser til verdenserklæringen om menneskerettigheder fra 1948 og konventionen om borgerlige og politiske rettigheder fra 1966,

–  der henviser til DRC's forfatning, især artikel 56, hvori det fastsættes, at "alle retsakter, aftaler, konventioner, ordninger eller andre forhold, som har den virkning, at nationen, fysiske eller juridiske personer helt eller delvis fratages deres forsyningsmuligheder, der hidrører fra deres ressourcer eller naturværdier, med forbehold af de internationale bestemmelser om økonomisk kriminalitet, udgør plyndringer og straffes ved lov",

–  der henviser til det afrikanske charter om menneskerettigheder og befolkningers rettigheder,

–  der henviser til det afrikanske charter om demokrati, valg og regeringsførelse,

–  der henviser til artikel 3 i Genève-konventionen af 1949 og protokol II hertil, som blandt andet forbyder summariske henrettelser, voldtægt, tvangsrekruttering og andre grusomheder,

–  der henviser til den internationale konvention af 20. november 1989 om barnets rettigheder,

–  der henviser til FN's Sikkerhedsråds resolution 2211 fra marts 2015, som har forlænget mandatet for FN's stabiliseringsmission i DR Congo (MONUSCO) til den 31. marts 2016,

–  der henviser til, at Sakharov-prisen i 2014 blev givet til den congolesiske gynækolog dr. Denis Mukwege for hans indsats for at beskytte kvinders rettigheder i DRC,

–  der henviser til Parlamentets beslutning af 20. maj 2015 om certificering af importører af visse mineraler og metaller fra konfliktramte områder og højrisikoområder,

–  der henviser til aftalen om en EU-forordning om "konfliktmineraler", som medlemsstaterne ratificerede den 15. juni 2016,

–  der henviser til rapporten af 15. april 2015 fra De Forenede Nationers Miljøprogram om ulovlig udnyttelse af og handel med naturressourcer til gavn for organiserede kriminelle grupper,

–  der henviser til rapporten fra EU's valgobservationsmission til Gabon af 12. april 2016,

–  der henviser til Cotonouaftalen,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at situationen i Gabon og Den Demokratiske Republik Congo er vidt forskellige, hvorfor der ikke er nogen grund til at behandle de to emner i samme beslutning;

Den Demokratiske Republik Congo

B.  der henviser til, at mangedoblingen af væbnede grupper, opløsningstendenser og fraværet af en stabil statsmagt, FN's manglende evne til at sikre en sammenhængende reaktion på folkemord og konsekvenserne heraf og den medskyld, som lande med interesser i regionen har pådraget sig, f.eks. USA, Belgien og Frankrig, har resulteret i en tragisk situation, der siden 1996 har kostet flere hundredtusinder eller sågar millioner af mennesker livet (ifølge nogle ngo'er op mod 6 millioner menneskeliv), det store flertal heraf civile, der er blevet ofre for undertrykkelse og drab, underernæring, sygdom og fattigdom som følge af krigene i 1996 og 1998; der henviser til, at denne situation fortsat har konsekvenser i landet i dag;

C.  der henviser til den ustabile situation, der på ny har hersket i DRC siden 2012 og har resulteret i tusinder af ofre i forbindelse med kampe og overgreb, navnlig i provinserne Nordkivu og Sydkivu i den østlige del af landet; der henviser til, at der ifølge FN's Kontor for Koordination af Humanitære Anliggender (OCHA) pr. 31. juli 2015 var omkring 1,5 millioner internt fordrevne i landet, dvs. 7 % af DRC's samlede befolkning; der henviser til, at over 400 000 congolesiske flygtninge stadig lever i eksil; der henviser til, at flygtninge på flugt fra den alvorlige humanitære krise i nabolandet Den Centralafrikanske Republik, ankommer til DRC; der henviser til, at udnyttelsen af det "etniske spørgsmål" i regionen i høj grad har forværret konflikterne og fortsat er med til at opsplitte områderne; der henviser til, at prisen på fødevarer er steget kraftigt siden begyndelsen på konflikten;

D.  der henviser til adskillige krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden, alvorlige krænkelser af menneskerettighederne, den stadig mere omfattende undertrykkelse af oppositionen, massevoldtægter af kvinder og unge piger og den massive fordrivelse af befolkningsgrupper; der henviser til, at voldtægterne i DRC siden 1996 officielt har talt mindst 200 000 ofre og ganske afgjort mange flere, eftersom adskillige voldtægter aldrig bliver anmeldt; der henviser til, at voldtægt er en krigstaktik, der anvendes af alle krigsførende parter, herunder de officielle militærstyrker; der henviser til, at tvangsrekruttering, navnlig af børn med henblik på at gøre dem til krigere, er almindeligt i DRC;

E.  der henviser til, at multinationale virksomheder finansierer de væbnede grupper for fortsat at kunne udnytte den congolesiske undergrund; der henviser til, at 80 % af de kendte forekomster af coltan, et mineral der især bruges til computerkondensatorer og mobiltelefoner, findes i DRC, men at disse rigdomme kommer multinationale selskaber og ikke det congolesiske folk til gode; der henviser til, at dette fænomen gentagne gange er blevet påpeget i rapporter fra FN; der henviser til, at Ibrahim Thiaw, administrerende vicedirektør for FN's Miljøprogram, i april 2015 erklærede, at de årlige indtægter fra udnyttelsen af disse naturressourcer beløb sig til mere end 1 mia. USD, og at størstedelen af fortjenesten – op til 98 % af overskuddet – gik til internationale koncerner, mens de resterende 2 % blev anvendt til at finansiere interne væbnede grupper; der henviser til, at medlemsstaterne den 15. juni 2016 nåede til enighed om en aftale om en EU-forordning om "konfliktmineraler", der langtfra står mål med problemets omfang, idet aftalen kun vedrører "råvarer", og disse udgør blot 10-15 % af importen til Europa;

F.  der henviser til, at de internationale finansielle institutioner, herunder først og fremmest Verdensbanken, gennem deres strukturelle tilpasningsplaner yderligere har svækket landet ved at gøre det til et juridisk paradis og skattely for multinationale selskaber, navnlig i minesektoren; der henviser til, at de bærende elementer under den congolesiske økonomi som følge af disse tilpasningsplaner er brudt sammen og tusindvis af arbejdstagere afskediget, hvad der har frataget befolkningen dens eksistensgrundlag og forværret levevilkårene, mens store industrikoncerner – først og fremmest vestlige – har kunnet kapre ressourcerne og få kontrol over landets økonomi;

G.  der henviser til, at MONUSCO, som blev oprettet i 1999, har været en komplet fiasko, idet missionen ikke har forbedret situationen for civilbefolkningen, der er hårdt ramt af krigen, og at dens støtte til den nationale congolesiske hær (FARDC) blot har forværret hærens forbrydelser; der henviser til, at FN den 2. marts 2016 efter en suspendering af det militære samarbejde i februar 2015 mellem MONUSCO og FARDC besluttede at genoptage den miltære støtte til regeringsstyrkerne;

H.  der henviser til, at mandatet til præsidenten for DRC som fastsat i den congolesiske forfatning er begrænset til to embedsperioder, og at præsidenten skulle være fratrådt posten den 19. december ved midnatstid; der henviser til, at præsident Joseph Kabila tog skridt til at gøre det umuligt at afholde nyt valg i tide, således at magtoverdragelsen ikke kunne finde sted, idet han forhindrede revision af valglisterne, hvilket gav anledning til politiske spændinger, demonstrationer og voldsepisoder, der kostede snesevis af mennesker livet; der henviser til, at alene mellem den 19. og 20. december 2016 blev 40 dræbt, 107 såret og 460 arresteret ifølge FN;

I.  der henviser til, at regeringen og oppositionen efter tre uger lange forhandlinger i den katolske kirkes regi den 31. december 2016 nåede frem til en aftale, ifølge hvilken der skal oprettes et nationalt overgangsråd (CNT) under forsæde af den markante oppositionsleder Étienne Tshisekedi, såvel som udnævnelse af en premierminister fra hans koalition "Samlingen"; der henviser til, at Joseph Kabila i henhold til denne aftale skal forblive ved magten, indtil der afholdes parlaments- og præsidentvalg senest i december 2017 og ikke må forsøge at opnå en tredje embedsperiode; der henviser til, at visse medlemmer af oppositionen ikke har undertegnet aftalen, især medlemmer af MLC (bevægelsen til Congos befrielse), tidligere vicepræsident Jean-Pierre Bemba og en række forhandlere fra en mindretalsgruppering i oppositionens periferi;

J.  der henviser til, at selv om aftalen af 31. december udgør et vigtigt skridt fremad, består der fortsat visse uafklarede spørgsmål, især vedrørende afholdelse og finansiering af de forestående valg (anslået til 1,2 mia. dollars, mens statsbudgettet kun er på 4 mia.); der henviser til, at gennemførelsen fortsat er genstand for debat; der henviser til, at Étienne Tshisekedi mandag den 23. januar skulle rejse fra Kinshasa til Belgien for at gennemgå en lægeundersøgelse;

Gabon

K.  der henviser til, at Gabon ifølge De Forenede Nationers udviklingsprogram (UNDP) i 2014 var på 0,684 på indekset for menneskelig udvikling (HDI), eller nr. 110 ud af 188 lande, og at mere end halvdelen af gabonesere lever under fattigdomsgrænsen til trods for et relativt højt BNP pr. indbygger;

L.  der henviser til, at ifølge Transparency Internationals korruptionsindeks for 2015 var Gabon nr. 99 ud af 168 lande;

M.  der henviser til, at Gabon har undertegnet af det afrikanske charter om demokrati, valg og regeringsførelse af 2010, men har endnu ikke ratificeret det;

N.  der henviser til, at der blev afholdt valg i Gabon den 27. august 2016 og at EU udsendte en valgobservatørmission fra 12. juli til 30. september 2016 efter samtykke fra de gabonesiske myndigheder; der henviser til, at ifølge indenrigsministeren fik den afgående præsident, Ali Bongo, 49,80 % af stemmerne, svarende til et forspring på kun 5000 stemmer; der henviser til, at oppositionen har draget valgresultatet i tvivl, og at der har fundet sammenstød sted i flere kvarterer i Libreville, at parlamentsbygningen er blevet stukket i brand, at der har fundet demonstrationer sted, og at 6 personer ulykkeligvis blev dræbt af skud den 31. august;

O.  der henviser til, at politiet den 1. september angreb og indtog Jean Pings hovedkvarter, hvorunder to personer blev dræbt og mange såret i, hvad vidner beskriver som et "blodbad"; der henviser til, at der desuden har fundet voldsepisoder sted i hovedstaden og mange andre steder rundt om i landet; der henviser til, at Gabon har været afskåret fra adgang til internettet og til de sociale netværk; og til at mere end 8000 personer blev arresteret i hovedstaden under urolighederne efter valget; der henviser til, at oppositionen taler om mindst 50 dræbte landet over; der henviser til, at nogle afrikanske aviser har fordømt, at franske militærpersoner tilknyttet den republikanske garde deltog i bombardementet af Jean Pings hovedkvarter;

P.  der henviser til, at oppositionen, der omhyggeligt følger statsinstitutionernes regler til trods for, at den nærer tvivl om disses uafhængighed, indbragte sagen for den gabonesiske forfatningsdomstol i begyndelsen af september, som afviste sagen den 23. september, hvorefter der blev indgivet ny sag i begyndelsen af november om anfægtelse af valgresultatet af 27. august;

Q.  der henviser til, at EU's valgobservatørmission (MOE) til trods for det pres, som dens medlemmer var udsat for, kunne fremlægge sin rapport den 12. december 2016, hvori den kaldte valget for uigennemsigtigt og henviste til "en mangel på gennemsigtighed hos de valgadministrerende organer, der undlod at forsyne de berørte parter med væsentlige oplysninger såsom valglister og oversigter over valgsteder"; der henviser til, at de væsentligste uregelmæssigheder påpeget af MOE er antal stemmer på Ali Bongo Ondimba i provinsen Øvre Ogooué, som er Bongo-slægtens domæne, hvor den afgående præsident fik 95,47 % af stemmerne ved en valgdeltagelse på 99,93 % ifølge indenrigsministeriets tal; der henviser til, at der er blevet rejst tvivl om dette resultat af MOE, der fremhæver, at tallene "går i modsat retning af den tendens, som missionen har kunnet konstatere på grundlag af de endelige resultater fra myndighederne i otte andre provinser i landet"; der henviser til, at MOE på grundlag heraf konkluderer, at "disse afvigelser sår tvivl om integriteten af proceduren til konsolidering af resultaterne og det endelige udfald af valget"; der henviser til, at forfatningsdomstolen ikke berørte spørgsmålet om valgsvindel i provinsen Øvre Ogooué i sin dom af 23. september;

R.  der henviser til, at der til trods for de uigendrivelige konklusioner i MOE-rapporten ikke er blevet taget nogen konsekvenser, idet EU synes at ville forholde sig tavs efter de franske myndigheders anerkendelse af indsættelsen af Ali Bongo i slutningen af september;

S.  der henviser til, at faldet i oliepriser og nedskæringer på det gabonesiske statsbudget ligesom i DRC skaber en forværret økonomisk og social situation for befolkningen i Gabon; der henviser til, at der er udbrudt stadig flere strejker i Gabon blandt fagforeninger for lærere, oliearbejdere, pensionister, postmedarbejdere, dommernes fagforening etc.; der henviser til, at klagepunkterne omfatter udeblevne udbetalinger af dagpenge og pensioner, samordning af embedsfolk, præsidentens indblanding i dommerrådets arbejde, løsladelse af de sidste tilbageholdte "politiske fanger" såvel som lukning/tilbagekøb af fabrikker inden for oliesektoren;

T.  der henviser til, at der er opstået en vældig kampagne mod afholdelsen af fodboldturneringen Africa Cup of Nations i Gabon; der henviser til, at unge fra sammenslutningen J.O.U.R. (Ungdom fra den forenede opposition for modstand) onsdag den 18. januar 2015 afholdt en fredelig protestmarch mod afholdelsen af Africa Cup of Nations 2017 i Gabon; der henviser til, at nogle af deltagerne, herunder sammenslutningens formand Marceau Malekou, blev tilbageholdt for forstyrrelse af den offentlige orden;

U.  der henviser til, at Frankrig har haft væbnede styrker udstationeret i Gabon siden landets uafhængighed i 1960 i henhold til en forsvarsaftale af august dette år; der henviser til, at der i øjeblikket er udstationeret 350 militærfolk (EFG-styrken) ifølge indenrigsministeriet; der henviser til, at den franske regering den 7. september 2016 besluttede at sende endnu et faldskærmsregiment til Libreville, officielt for at beskytte derboende franske borgere; der henviser til, at der blev indgået en ny aftale i 2010, ifølge hvilken "de udstationerede franske styrker kan bevæge sig inden for Den Gabonesiske Republiks territorium, herunder dens territorialfarvand og luftrum. Bevægelsesfriheden i de gabonesiske territorialfarvande indbefatter ikke mindst standsning og opankring under alle forhold"; der henviser til, at der i øvrigt ikke opkræves hverken afgifter eller leje af de franske styrker i Gabon, modsat hvad der er kutyme i de fleste lande; der henviser til, at aftalen også sikrer fransk militærpersonel i Gabon fuld immunitet, selv hvis de forårsager dødsfald i forbindelse med deres aktiviteter;

V.  der henviser til, at Frankrig fortsat kaster skygger over sin tidligere koloni; der henviser til, at de økonomiske samarbejdsaftaler, der blev indgået i juni 1960, en måned før uafhængigheden, faktisk fastsætter, at "den Franske Republik fortsat yder Republikken Gabon den materielle bistand (...) som er nødvendig for, at landet kan gennemføre de økonomiske og sociale målsætninger, som det opstiller"; der henviser til, at op mod 14 000 franske borgere i dag bor i Gabon, hvor Frankrig, der er landets vigtigste økonomiske handelspartner, har nærved 120 virksomheder (ca. 200 små og mellemstore virksomheder og industrier);

W.  der henviser til, at Frankrigs støtte til Ali Bongos regime (navnlig gennem det militære samarbejde) og de forbindelser, som næsten hele den gabonesiske politiske klasse har, giver stor anledning til at frygte en videreførelse af, hvad der kan kaldes en "Frankafrika-politik" til skade for det gabonesiske folk;

1.  fordømmer kraftigt at skulle behandle de to vidt forskellige situationer i DRC og Gabon inden for samme beslutning;

Den Demokratiske Republik Congo

2.  fordømmer enhver form for vold, krænkelser af menneskerettighederne og seksuel vold; udtrykker sin solidaritet med alle de befolkninger, der har gennemstået så mange års konflikt; fordømmer på ny udnyttelsen af "det etniske spørgsmål", der har kostet millioner af ofre i regionen, og som kun tjener til at splitte befolkningen;

3.  fordømmer alle former for intimidering og chikane, herunder juridisk, mod menneskerettighedsforkæmpere, journalister, oppositionspolitikere og andre uafhængige stemmer eller kritikere; understreger nødvendigheden af, at ytringsfriheden, foreningsfriheden og retten til fredelig forsamling respekteres og beskyttes; kræver øjeblikkelig og betingelsesløs løsladelse af alle vilkårligt tilbageholdte;

4.  tager aftalen indgået den 31. december 2016 mellem regeringen og oppositionen til efterretning som et muligt skridt hen imod skabelsen af fredelige tilstande i landet; anmoder i den henseende EU og medlemsstaterne om at støtte op om gennemførelsen af aftalen og gennemførelsen af valgprocessen, navnlig ved at øge sin finansielle bistand til DRC, således at valgene kan finde sted på gennemsigtig og demokratisk vis og i henhold til den tidsplan, der er fastsat i aftalen; kræver gennemsigtighed om al finansiel bistand fra EU og medlemsstaterne til de congolesiske valg;

5.  mener, at bekæmpelse af straffrihed for krænkelser af den humanitære folkeret og økonomiske og finansielle forbrydelser er en af forudsætningerne for at genoprette freden i DR Congo;

6.  er særlig bekymret over kvindernes situation i landet og de lovovertrædelser og den diskrimination, som de er ofre for; finder det afgørende, at myndighederne og det internationale samfund gør en øget indsats for at sætte en stopper for massevoldtægter som en krigstaktik, sikre adgangen til gratis offentlig sundhedspleje, navnlig reproduktiv pleje, prævention og abort, og fremme reel ligestilling mellem kønnene;

7.  mener ligeledes, at myndighederne og det internationale samfund skal prioritere at sætte en stopper for rekrutteringen af børnesoldater;

8.  fordømmer det forhold, at den congolesiske befolknings basale behov systematisk bliver ofret til fordel for multinationale selskabers og udenlandske magters økonomiske og geopolitiske interesser;

9.  mener, at den tragiske situation i den østlige del af landet kun kan finde en holdbar løsning, hvis der iværksættes foranstaltninger, der sætter befolkningen i stand til langt om længe at få gavn af naturressourcerne; understreger, at landet for at opnå dette skal genvinde suveræniteten over sine naturressourcer gennem indførelse af en demokratisk kontrol med udenlandske multinationale selskabers aktiviteter og gennem udvikling af national infrastruktur med henblik på udnyttelse, forarbejdning og afsætning af landets råstoffer, hvilket indebærer revision og ophævelse af alle kontrakter i forbindelse med minedrift og skovbrug i henhold til den congolesiske forfatnings artikel 56 for at sikre, at disse ressourcer går til så mange som muligt, og ikke til et mindretal;

10.  understreger på ny behovet for at sikre DRC's ret til fødevaresuverænitet, hvilket omfatter landbrugeres ret til at producere fødevarer til befolkningen, idet der sættes en stopper for land grabbing, og landbrugere sikres adgang til jord, såsæd og vand;

11.  opfordrer det internationale samfund og navnlig "kreditornationerne" (og især Belgien) til, hvad angår DRC, at fjerne hindringerne for landets udvikling og dermed for fred ved at eftergive den gæld og de renter af gælden, som landet fortsat betaler, og ved at iværksætte et reelt internationalt samarbejde, som respekterer de grundlæggende menneskerettigheder og den congolesiske stats suverænitet, i stedet for frihandelsaftaler og strukturtilpasningsplaner; opfordrer myndighederne i DRC til at kræve en revision af landets gæld og eftergivelse af al uretmæssig gæld til udenlandske kreditorer med henblik på en fuldstændig eftergivelse af gælden og på at opfylde befolkningens basale menneskelige behov;

12.  opfordrer EU og medlemsstaterne til at øge den økonomiske støtte og humanitære bistand for at imødekomme befolkningens presserende behov; opfordrer til, at bistanden fra EU og medlemsstaterne gives i form af gavebistand og ikke som lån for således ikke at øge gældsbyrden; beklager, at mange af EU's medlemsstater ikke har nået målet om at afsætte 0,7 % af deres BNP til dette formål, og at visse medlemsstater har reduceret den procentdel, der er bestemt til udviklingsbistand; beklager faldet i medlemsstaternes deltagelse i programmerne for fødevarehjælp; opfordrer indtrængende til, at udviklingsstøtten ikke bliver et værktøj for at lukke og kontrollere grænserne eller for at sikre tilbagetagelse af migranter; opfordrer til, at støtten fra Unionen og medlemsstaterne til DRC primært går til at afhjælpe problemer med omfattende ulighed, fattigdom, kronisk fejlernæring, adgang til sundhedspleje og adgang til offentlige tjenester, navnlig seksuel og reproduktiv sundhedspleje, og opfyldelse af målene for bæredygtig udvikling; opfordrer på samme måde til, at fødevarehjælpen øges og primært rettes mod køb af fødevarer fra lokale landmænd;

13.  gør på ny opmærksom på, at aktiviteter, som udøves af EU-virksomheder, der opererer i tredjelande, bør være i fuld overensstemmelse med internationale menneskerettighedsstandarder; opfordrer medlemsstaterne til at sikre, at virksomheder, som er omfattet af deres nationale lovgivning, ikke overtræder menneskerettighederne eller de sociale, sundhedsmæssige eller miljømæssige standarder, som gælder for dem, når de flytter til eller udfører forretningsaktiviteter i et tredjeland; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at træffe passende foranstaltninger mod europæiske virksomheder, som ikke overholder disse standarder, eller som ikke i tilstrækkelig grad betaler erstatning til ofrene for menneskerettighedskrænkelser, som disse virksomheder direkte eller indirekte er ansvarlige for;

14.  anmoder navnlig, for så vidt angår DRC, om iværksættelse af en uafhængig undersøgelse af overholdelsen af sociale og miljømæssige standarder for europæiske virksomheder, især inden for sektoren for naturressourcer, særligt coltan, og af de mulige forbindelser mellem disse virksomheder og finansieringen af væbnede grupper; anmoder ligeledes om, at der iværksættes en international undersøgelse med henblik på at kaste lys over beskyldningerne om en lyssky sammenhæng mellem strukturtilpasningsplanerne, den finansielle bistand fra de internationale finansielle institutioner og de forbrydelser, der er begået i landet;

15.  modsætter sig ethvert forsøg på at eksternalisere EU's migrationspolitikker til tredjelande; fordømmer, at Rabatprocessen, som DR Congo er part i, på ingen måde giver mulighed for at imødegå de grundlæggende årsager til migration, men blot fremmer tilbagetagelses- og tilbagesendelsespolitikkerne; finder, at disse politikker strider imod retten til fri bevægelighed, retten til asyl og, bredere set, migranters rettigheder som fastsat i de internationale konventioner;

Gabon

16.  er såre bekymret over den krise, der har præget Gabon siden valget, og over de konsekvenser som denne vil kunne få for landet og regionen og de berørte befolkninger, og fordømmer, at Frankrig efter at have udbedt sig offentliggørelse af valgresultaterne på ny anerkendte Ali Bongos sejr til trods for de anfægtelser, der var rejst af EU's og internationale valgobservatører;

17.  fordømmer alle de voldshandlinger, som er blevet begået efter valget og navnlig overtrædelser af menneskerettighederne, vilkårlige arrestationer og illegal frihedsberøvelse såvel som overtrædelserne af pressefriheden og ytringsfriheden;

18.  opfordrer til øjeblikkelig indstilling af alle voldshandlinger, overtrædelser af menneskerettighederne og politisk intimidering rettet mod civilsamfundet og oppositionen, og til respekt for folkeretten og menneskerettighederne;

19.  opfordrer til, at der gennemføres en international undersøgelse i FN-regi af valget og de overgreb, der efterfølgende har fundet sted, med henblik på at fastslå, hvordan der kan skabes en politisk dialog, der kan muliggøre en løsning på krisen ved at sikre overholdelsen af det gabonesiske folks demokratiske rettigheder;

20.  anmoder Gabon om at ratificere, fremsætte og efterleve det afrikanske charter om demokrati, valg og regeringsførelse;

21.  gentager sin fordømmelse af Frankrigs politiske spil og indflydelse i sin tidligere koloni Gabon; modsætter sig enhver videreførelse af "Frankafrika-politikken" i landet; forlanger, at de franske tropper i landet øjeblikkeligt trækkes ud;

22.  mener, at problemerne i Gabon kun kan løses ved at sikre lige rettigheder til alle borgere og ved at tage fat på problemerne vedrørende adgang til dyrkbar landbrugsjord, arbejdsløshed og fattigdom, bekæmpelsen af korruption, fattigdom, ulighed og diskrimination samt ved at fremme sociale, politiske og økonomiske reformer for at skabe en fri, demokratisk og stabil stat; udtrykker sin særlige bekymring over situationen i skolerne;

23.  anser det forhold, at befolkningen ikke har adgang til landets naturressourcer, og stigningen i arbejdsløsheden, forringelsen af den sociale situation og proletariseringen af samfundet for at være hindringer for stabilitet, og løsning heraf bør være de absolutte prioriteter i den næste periode;

24.  fordømmer den økonomiske, sociale og politiske indblanding i tredjelandes forhold, som finder sted via strukturtilpasningsplaner fra Verdensbankens og IMF's side såvel som de frihandelsaftaler kaldet "økonomiske partnerskabsaftaler", der indgås af EU; understreger, at disse politikker har ført til land grabbing, kapring af især olieressourcer og har afstedkommet økonomiske, sociale, politiske og humanitære kriser, som har drevet befolkningerne i eksil;

25.  opfordrer EU og dens medlemsstater til konkret at efterleve princippet om udviklingsvenlig politikkohærens i alle deres tiltag i forhold til Gabon for at sikre, at de er tilpasset korrekt og ikke undergraver målsætningerne om nedbringelse af fattigdommen eller om bæredygtig udvikling; fordømmer enhver konditionalitet knyttet til udviklingsbistand med henblik på eksternalisering af grænserne eller forvaltning af EU's migrationspolitik;

26.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Den Afrikanske Union, regeringerne i landene i De Store Søers Område, præsidenten, premierministeren og parlamentet i Den Demokratiske Republik Congo, Gabons regering, FN's generalsekretær, FN's Menneskerettighedsråd og Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik