Menetlus : 2017/2510(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0122/2017

Esitatud tekstid :

B8-0122/2017

Arutelud :

PV 01/02/2017 - 16
CRE 01/02/2017 - 16

Hääletused :

PV 02/02/2017 - 7.6
CRE 02/02/2017 - 7.6
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0017

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 198kWORD 57k
Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-0120/2017
25.1.2017
PE598.433v01-00
 
B8-0122/2017

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel

vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2


õigusriigi kriisi kohta Kongo Demokraatlikus Vabariigis ja Gabonis (2017/2510(RSP))


Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Paloma Lopez Bermejo, Angela Vallina, Javier Couso Permuy, Dimitris Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Merja Kyllönen fraktsiooni GUE/NGL nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon õigusriigi kriisi kohta Kongo Demokraatlikus Vabariigis ja Gabonis (2017/2510(RSP))  
B8-0122/2017

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Kongo Demokraatliku Vabariigi (Kongo DV) kohta, eriti 7. oktoobri 2010. aasta, 9. juuli 2015. aasta, 10. märtsi 2016. aasta ja 1. detsembri 2016. aasta resolutsiooni, ning AKV–ELi parlamentaarse ühisassamblee resolutsioone, eriti 15. juuni 2016. aasta resolutsiooni,

–  võttes arvesse fraktsioonide resolutsioone ja 2016. aasta detsembris Nairobis (Keenias) toimunud AKV–ELi parlamentaarse ühisassamblee istungjärgul Gaboni kohta ühisresolutsiooni vastuvõtmise ebaõnnestumist,

–  võttes arvesse 13. septembril 2016 Euroopa Parlamendis toimunud arutelu, kus käsitleti Gaboni valimistejärgset olukorda,

–  võttes arvesse 1948. aasta inimõiguste ülddeklaratsiooni ning 1966. aasta kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelist pakti,

–  võttes arvesse Kongo DV põhiseadust ja eriti selle artiklit 56, milles on sätestatud, et „mis tahes akti, kokkuleppe, konventsiooni, korralduse või muu meetme puhul, mille tagajärjel elanikkond, füüsilised või juriidilised isikud jäävad täielikult või osaliselt ilma oma ressurssidel või loodusvaradel põhinevatest elatusvahenditest, on tegu seadusega karistatava rüüstamisega, ilma et see piiraks majanduskuritegusid käsitlevate rahvusvaheliste sätete kohaldamist“,

–  võttes arvesse inimõiguste ja rahvaste õiguste Aafrika hartat,

–  võttes arvesse demokraatia, valimiste ja valitsemise Aafrika hartat,

–  võttes arvesse 1949. aasta Genfi konventsiooni artiklit 3 ja II protokolli, millega keelustatakse kohtuta hukkamine, vägistamine, sundvärbamine ja muud kuritarvitused,

–  võttes arvesse 20. novembri 1989. aasta lapse õiguste rahvusvahelist konventsiooni,

–  võttes arvesse ÜRO Julgeolekunõukogu 2015. aasta märtsi resolutsiooni 2211, millega pikendati ÜRO stabiliseerimismissiooni Kongo DVs (Monusco) mandaati 31. märtsini 2016,

–  võttes arvesse 2014. aastal Kongo günekoloog dr Denis Mukwegele Sahharovi auhinna määramist tema võitluse eest Kongo DV naiste õiguste kaitse eest,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi 20. mai 2015. aasta resolutsiooni konflikti- ja riskipiirkondadest pärit mineraalide ja metallide importijate enesesertifitseerimise kohta,

–  võttes arvesse 15. juunil 2016 liikmesriikide vahel sõlmitud kokkulepet võtta vastu Euroopa määrus konfliktipiirkondadest pärit mineraalide kohta,

–  võttes arvesse ÜRO Keskkonnaprogrammi 15. aprilli 2015. aasta aruannet, mis käsitleb loodusvarade ebaseaduslikku kasutamist ja nendega kauplemist, millest saavad kasu organiseeritud kuritegelikud rühmitused,

–  võttes arvesse Gabonis käinud Euroopa Liidu valimisvaatlusmissiooni 12. detsembril 2016 avaldatud aruannet,

–  võttes arvesse Cotonou lepingut,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.  on seisukohal, et Gaboni ja Kongo DV olukord on täiesti erinevad ja ei ole mingit põhjust käsitleda neid ühes ja samas resolutsioonis;

Kongo Demokraatlik Vabariik

B.  arvestades, et relvastatud rühmituste hulga kasv, korra ja stabiilse riigi puudumine, ÜRO võimetus võtta genotsiidi ja selle tagajärgede suhtes ühtseid vastumeetmeid ning nende riikide kaasosalus, kellel on piirkonnas omad huvid, nagu USA, Belgia ja Prantsusmaa, on põhjustanud masendava olukorra, mille tagajärjel on 1996. aastast saadik väidetavalt hukkunud mitusada tuhat või isegi mitu miljonit (mõne valitsusvälise organisatsiooni andmeil kuni 6 miljonit) inimest, kellest enamik olid tsiviilisikud ning kes hukkusid eelkõige 1996. ja 1998. aastal toimunud sõjast tingitud repressioonide, mõrvade, alatoitumuse, haiguste ja vaesuse tõttu; arvestades, et selle olukorra mõju on riigis tunda ka veel praegu;

C.  arvestades, et 2012. aastast saadik valitseb Kongo DVs jälle tuhandeid ohvreid nõudnud ebastabiilsus, mis on tingitud võitlusest ja hirmutegudest, mis toimuvad eelkõige riigi idaosas Põhja-Kivu ja Lõuna-Kivu provintsis; arvestades, et ÜRO humanitaarasjade koordinatsioonibüroo (OCHA) andmeil oli 31. juuli 2015. aasta seisuga riigis 1,5 miljonit riigisisest põgenikku ehk 7 % kogu elanikkonnast; arvestades, et üle 400 000 Kongo pagulase elab endiselt eksiilis; arvestades, et Kongo DVsse saabuvad raske humanitaarkriisi tõttu naaberriigist Kesk-Aafrika Vabariigist põgenevad inimesed; arvestades, et nn etnilise küsimuse politiseerimine piirkonnas on konflikte oluliselt teravdanud ning see on endiselt territooriume eraldav tegur; arvestades, et alates konflikti puhkemisest on toiduainete hinnad märkimisväärselt tõusnud;

D.  arvestades paljusid inimsusvastaseid ja sõjakuritegusid, inimõiguste massilisi rikkumisi, opositsiooniliikmete vastu suunatud repressioonide ägenemist, naiste ja tütarlaste massilisi vägistamisi ja inimeste massilist ümberasumist; arvestades, et Kongo DVs on 1996. aastast saadik vägistamise ohvriks langenud ametlikel andmeil vähemalt 200 000 inimest ning ohvrite tegelik arv on tõenäoliselt palju suurem, sest paljusid vägistamisjuhtumeid ei registreerita; arvestades, et vägistamist kasutavad sõjarelvana kõik sõdivad pooled, sealhulgas ametlikud relvajõud; arvestades, et eelkõige laste väevõimuga võitlejaks värbamine on Kongo DVs üldlevinud tava;

E.  arvestades, et rahvusvahelised äriühingud rahastavad relvarühmitusi, et jätkata Kongo maapõue ekspluateerimist; arvestades, et Kongo DVs asub 80 % teadaolevatest kolumbiidi-tantaliidi (mineraal, mida kasutatakse peamiselt arvutite ja mobiilitelefonide kondensaatorites) varudest, kuid see rikkuse allikas ei teeni mitte Kongo elanike, vaid hargmaiste ettevõtete huve; arvestades, et ÜRO avaldatud aruannetes on seda korduvalt hukka mõistetud; arvestades, et ÜRO Keskkonnaprogrammi tegevdirektori asetäitja Ibrahim Thiaw nentis 2015. aasta aprillis, et loodusvarade ekspluateerimisest saadav tulu on üle miljardi dollari aastas ning et suurem osa sellest – kuni 98 % kasumist – läheb rahvusvahelistele kontsernidele ning ülejäänud 2 % kasutatakse Kongo DV relvastatud rühmituste toetamiseks; arvestades, et 15. juunil 2016 jõudsid liikmesriigid kokkuleppele Euroopa määruses konfliktipiirkondadest pärit mineraalide kohta, mis eesmärki ei täida, sest see puudutab ainult viimistlemata tooteid, st 10–15 % Euroopa impordist;

F.  arvestades, et rahvusvahelised finantsasutused ja eelkõige Maailmapank on oma struktuurilise kohandamise kavadega riiki veelgi nõrgestanud, tehes sellest eelkõige mäetööstussektori hargmaiste ettevõtjate jaoks juriidilise ja maksuparadiisi; arvestades, et kohandamiskavade tõttu on Kongo majanduse alustalad lammutatud ja tuhanded töötajad vallandatud, inimesed on jäänud ilma elatusvahenditest ja nende elamistingimused on halvenenud, kuid samal ajal on ressursid hõivanud ja majanduses võimutsevad suured, peamiselt läänemaailma tööstuskontsernid;

G.  arvestades, et 1999. aastal loodud Monusco on täielikult läbi kukkunud, sest ta ei ole võimaldanud parandada sõja tõttu rängalt kannatava tsiviilelanikkonna olukorda ning Monusco toetus Kongo Demokraatliku Vabariigi relvajõududele (FARDC) on viimase kuritegusid ainult suurendanud; arvestades, et pärast Monusco ja FARDC vahelise sõjalise koostöö peatamist 2015. aasta veebruaris otsustas ÜRO 2. märtsil 2016 jätkata valitsuse relvajõudude sõjalist toetamist;

H.  arvestades, et põhiseadus piirab Kongo DV presidendi volitusi kahe ametiajaga ja president oleks pidanud eelmise aasta 19. detsembri südaööl ameti maha panema; arvestades, et valimisnimekirjade läbivaatamist takistades muutis president Joseph Kabila tahtlikult võimatuks järgmise presidendi leidmiseks uute valimiste õigeaegse korraldamise, mis vallandas poliitilised pinged, meeleavaldused ja vägivallapuhangud, milles hukkus mitukümmend inimest; arvestades, et ÜRO andmeil tapeti ainuüksi 19. ja 20. detsembril 2016. aastal 40 inimest, vigastada sai 107 ja vahistati 460 inimest;

I.  arvestades, et pärast katoliku kiriku eestvedamisel toimunud kolmenädalasi kõnelusi jõudsid võimu- ja opositsiooniesindajad 31. detsembril 2016 kokkuleppele, et moodustakse ajutine riiginõukogu, mille esimeheks saab legendaarne opositsioonipoliitik Étienne Tshisekedi, ja ametisse nimetatakse peaminister, kes kuulub temaga samasse koalitsiooni „le Rassemblement“; arvestades, et kokkuleppe kohaselt jääb Joseph Kabila võimule kuni parlamendi- ja presidendivalimisteni hiljemalt 2017. aasta detsembris ning ei kandideeri kolmandaks ametiajaks; arvestades, et teatavad opositsiooniliikmed ei kirjutanud kokkuleppele alla ja eelkõige olid need Kongo Vabastusliikumise (MLC) liikmed, vabariigi endise asepresidendi Jean-Pierre Bemba toetajad ja mõned läbirääkijad, kes kuuluvad opositsioonis vähemusse;

J.  arvestades, et kuigi 31. detsembril sõlmitud kokkulepe on oluline edusamm, jätab see teatavad küsimused, eelkõige järgmiste valimiste korraldamise ja rahastamise probleemi (hinnanguliselt on selle kulud 1,2 miljardit dollarit, kuid riigi eelarve on kõigest 4 miljardit dollarit) lahenduseta; arvestades, et kokkuleppe elluviimises ei olda endiselt üksmeelel; arvestades, et 23. jaanuaril pidi Étienne Tshisekedi Kinshasast lahkuma, et läbida Belgias „tervisekontroll“;

Gabon

K.  arvestades, et ÜRO Arenguprogrammi andmeil oli Gaboni inimarengu indeks 2014. aastal 0,684, mis asetab Gaboni 188 riigi hulgas 110. kohale, ja üle poole Gaboni elanikest elab allpool vaesuspiiri, kuigi SKP elaniku kohta on üsna suur;

L.  arvestades, et organisatsiooni Transparency International avaldatud 2015. aasta korruptsiooni tajumise indeksi poolest oli Gabon 168 riigis seas 99. kohal;

M.  arvestades, et Gabon kirjutas 2010. aastal alla demokraatia, valimiste ja valitsemise Aafrika hartale, kuid ei ole seda veel ratifitseerinud,

N.  arvestades, et 27. augustil 2016 toimusid Gabonis valimised ja 12. juulist 30. septembrini 2016 viibis seal Gaboni võimude nõusolekul Euroopa Liidu vaatlusmissioon; arvestades, et siseministeeriumi andmeil kogus senine president Ali Bongo 49,80 % häältest, st ta edestas teisi kandidaate vaid 5000 häälega; arvestades, et opositsioon vaidlustas valimistulemused ja 31. augustil toimusid teatavates Libreville’i linnaosades kokkupõrked, Rahvusassamblee hoone süüdati põlema, toimusid meeleavaldused ja vähemalt kuus inimest said kuulihaavu;

O.  arvestades, et 1. septembril ründasid korrakaitsejõud Jean Pingi peakorterit, mille tagajärjel sai kaks inimest surma ja paljud haavata ning pealtnägijad kirjeldasid seda kui tapatalguid, samuti kordus vägivallatsemine jälle nii pealinnas kui ka riigi muudes paikades, Gabon jäi interneti- ja sotsiaalvõrguühenduseta, pealinnas pärast valimisi toimunud vägivallaaktide ajal vahistati üle 800 inimese ja opositsiooni andmeil hukkus kogu riigis vähemalt 50 inimest; arvestades, et teatavad Aafrika ajalehed on mõistnud hukka vabariikliku kaardiväe ridades tegutsevate vastutavate Prantsuse sõjaväelaste osalemise Jean Pingi peakorteri pommitamises;

P.  arvestades, et opositsioon, kes püüab järgida riiklike institutsioonide reegleid, kuid samas kahtleb nende sõltumatuses, esitas septembri alguses Gaboni konstitutsioonikohtule hagi, mis lükati 23. septembril tagasi, peale mida opositsioon esitas novembri alguses uue hagi, milles vaidlustati uuesti 27. augustil toimunud presidendivalimiste tulemused;

Q.  arvestades, et vaatamata ELi valimisvaatlusmissiooni liikmetele avaldatud survele, esitas missioon 12. detsembril 2016 aruande, mille kohaselt olid valimised läbipaistmatud, sest valimised korraldanud organid käitusid arusaamatult, jättes asjaosalistele andmata olulise teabe, nagu valimisnimekirjad ja valimiskohtade loetelu; arvestades, et peamine rikkumine, millele valimisvaatlusmissioon tähelepanu juhtis, puudutas Ali Bongo Ondimba tulemust Bongo perekonna kantsis Haut-Ogooué provintsis, kus senine president kogus siseministeeriumi andmeil 99,93 osalusprotsendi juures 95,47 % häältest; arvestades, et missioon seadis need tulemused kahtluse alla ka seetõttu, et need olid vastupidised suundumusele, mida missioon täheldas riigi ülejäänud kaheksa provintsi kuberneri teatatud tulemuse põhjal; arvestades, et missiooni hinnangul seavad need rikkumised tulemuste kokkuliitmise protsessi usaldusväärsuse ja valimiste lõpptulemused kahtluse alla; arvestades, et oma 23. septembri otsuses konstitutsioonikohus Haut-Ogooué provintsis toimunud pettust ei käsitlenud;

R.  arvestades, et vaatamata aruandes esitatud selgetele tähelepanekutele, ei ole tehtud mingeid järeldusi ja pärast seda, kui Prantsuse võimud septembri lõpus Ali Bongo ametisse nimetamist tunnustasid, paistab EL eelistavat vaikida;

S.  arvestades, et naftahinna languse ja riigieelarve kärbete tõttu muutub Gaboni majanduslik ja sotsiaalne olukord sarnaselt Kongo DV-le veel raskemaks; arvestades, et Gabonis toimub järjest rohkem õpetajate ametiühingute, naftasektori töötajate, pensionäride, postitöötajate, omavalitsustöötajate ametiühingute jt streike; arvestades, et nõudmised puudutavad toetuste ja pensionide maksmata jätmist, ametnike töölevõtmist, presidendi sekkumist kohtunõukogu töösse, viimaste nn poliitiliste kinnipeetavate vabastamist ning naftatöötlemistehaste sulgemist/ülevõtmist;

T.  arvestades, et jalgpalli Aafrika rahvaste karikavõistluste korraldamisele Gabonis on tekkinud jõuline vastupanuliikumine; arvestades, et ühendusse J.O.U.R. (Jeunesse de l’Opposition Unie pour la Résistance) kuuluvad noored korraldasid 18. jaanuaril 2017 rahumeelse protestimarsi Gabonis 2017. aastal karikavõitluste läbiviimise vastu; arvestades, et osa nendest noortest, sh ühenduse president Marceau Malekou, võeti avaliku korra rikkumise pärast vahi alla;

U.  arvestades, et Prantsusmaa on vastavalt 1960. aasta augusti kaitsekokkuleppele hoidnud Gabonis relvastatud vägesid alates selle iseseisvumisest 1960. aastal; arvestades, et siseministeeriumi andmeil on Gabonis praegu 350 Prantsuse sõjaväelast (Prantsuse üksused Gabonis, EFG); arvestades, et 7. septembril 2016 otsustas Prantsusmaa valitsus saata Libreville’i teise langevarjurite eriüksuse, kelle ametlik ülesanne on kaitsta Prantsusmaa kodanikke; arvestades, et 2010. aastal sõlmiti uus kokkulepe, mille kohaselt on kohapeal viibivatel Prantsuse vägedel õigus Gaboni Vabariigi territooriumil, sh selle territoriaalvetes ja õhuruumis ringi liikuda; arvestades, et Gaboni territoriaalvetes liikumise õigus hõlmab eelkõige igasugustes oludes peatumist ja ankrusse jäämist; arvestades, et peale selle ei pea Prantsuse julgeolekujõud maksma Gabonis mingeid makse ega üüri, kuigi enamikes riikides on vastupidine tava; arvestades, et kokkuleppega antakse ühtlasi Gabonis teenivatele Prantsuse sõjaväelastele täielik puutumatus, isegi kui nende tegevuse tagajärjel peaks keegi hukkuma;

V.  arvestades, et Prantsusmaa vari hõljub ikka veel oma endise koloonia kohal; arvestades, et 1960. aasta juulis, st kuu enne iseseisvumist sõlmitud majanduskoostöö kokkulepetes oli ette nähtud, et Prantsuse Vabariik jätkab Gaboni Vabariigile materiaalse abi andmist, mida see vajab seatud majandus- ja sotsiaalarengu eesmärkide saavutamiseks; arvestades, et praegu elab Gabonis peaaegu 14 000 Prantsusmaa kodanikku ja tegutseb ligikaudu 120 Prantsuse (Prantsusmaa on Gaboni peamine majanduspartner) ettevõtet (umbes 200 väikest ja keskmise suurusega ettevõtet);

W.  arvestades, et Prantsusmaa toetus Ali Bongo režiimile (eelkõige sõjalise koostöö kaudu) ja peaaegu kõigi Gaboni poliitikute sidemed annavad alust tõsiselt karta, et see nn Prantsuse Aafrika-poliitika jätkub, kuigi see on Gaboni elanikele kahjulik;

1.  peab kahetsusväärseks, et kahte nii erinevat olukorda, nagu see on Kongo Demokraatlikus Vabariigis ja Gabonis, käsitletakse ühes ja samas resolutsioonis;

Kongo Demokraatlik Vabariik

2.  mõistab hukka kõik vägivallaaktid, inimõiguste rikkumised ja seksuaalvägivalla; väljendab solidaarsust aastaid konflikti tõttu kannatava elanikkonnaga; mõistab veel kord hukka nn etnilise küsimuse ärakasutamise, mis on nõudnud piirkonnas miljoneid ohvreid ja ainult lõhestab elanikkonda;

3.  mõistab hukka igasuguse hirmutamise ja tagakiusamise, sealhulgas kohtusüsteemi kaudu, mis on suunatud inimõiguslaste, ajakirjanike, poliitiliste vastaste ja teiste sõltumatute või kriitiliste seisukohtade väljendajate vastu; rõhutab vajadust järgida ja kaitsta sõna- ja ühinemisvabadust ning rahumeelse kogunemise vabadust; nõuab kõigi meelevaldselt kinnipeetavate viivitamatut ja tingimusteta vabastamist;

4.  võtab teadmiseks valitsuse ja opositsiooni vahel 31. detsembril 2016 sõlmitud kokkuleppe, mis võib olla edusamm riigis rahu saavutamisel; nõuab sellega seoses, et Euroopa Liit ja selle liikmesriigid toetaksid kokkuleppe rakendamist ja valimiste läbiviimist, suurendades Kongo DV-le antavat rahalist abi, et valimised oleksid läbipaistvad ja demokraatlikud ning saaksid toimuda kokkuleppes ette nähtud ajal; nõuab, et igasugune finantsabi, mida liit ja selle liikmesriigid Kongo valimiste jaoks annavad, peab olema läbipaistev;

5.  on seisukohal, et võitlus karistamatuse vastu humanitaarõiguse rikkumiste ning finants- ja majanduskuritegevuse korral on Kongo DVs rahu taastamise vältimatuid tingimusi;

6.  on eriti mures naiste olukorra pärast riigis ning kuritegude ja diskrimineerimise pärast, mille all naised kannatavad; peab vältimatult vajalikuks ametivõimude ja rahvusvahelise üldsuse intensiivsemaid pingutusi, et teha lõpp massilise vägistamise kasutamisele sõjarelvana, tagada avalike tasuta tervishoiuteenuste, sh seksuaaltervishoiu, rasestumisvastaste vahendite ja abordi kättesaadavus, ning edendada tõelist soolist võrdõiguslikkust;

7.  on samuti seisukohal, et lapssõdurite kasutamise kaotamine peab olema ametivõimude ja rahvusvahelise üldsuse üks prioriteet;

8.  mõistab hukka selle, et Kongo elanikkonna elementaarsed vajadused ohverdatakse alati hargmaiste ettevõtjate ja välisriikide majanduslike ja geopoliitiliste huvide nimel;

9.  on seetõttu seisukohal, et katastroofilist olukorda Kongo DV idaosas saab kestlikult lahendada ainult juhul, kui võetakse meetmeid selleks, et elanikkond saaks lõpuks loodusvaradest kasu; rõhutab, et selleks peab riik taastama oma suveräänsed õigused loodusvarade üle, seades sisse demokraatliku kontrolli välismaiste ja rahvusvaheliste äriühingute tegevuse üle ning arendades välja riigisisese taristu oma tooraine kaevandamiseks, töötlemiseks ja turustamiseks, mis nõuab kõigi kaevandamis- ja metsatööde lepingute läbivaatamist ja kehtetuks tunnistamist kooskõlas Kongo põhiseaduse artikliga 56, et tagada rikkuse jaotumine võimalikult suure arvu elanike ja mitte üksnes väikese osa vahel;

10.  kinnitab vajadust tagada Kongo DV õigus sõltumatusele toiduainetega varustamisel, mis hõlmab põllumajandustootjate õigust toota toiduaineid oma rahva jaoks, tehes lõpu maa hõivamisele ja tagades põllumajandustootjatele juurdepääsu maale, seemnetele ja veele;

11.  palub rahvusvahelisel üldsusel ja eriti Kongo DV võlausaldajariikidel (sh Belgial) kõrvaldada tõkked Kongo DV arengult ja seega rahu saavutamiselt, tühistades võla ja võlaintressid, mida riik jätkuvalt maksab, ning seades vabakaubanduslepingute ja struktuurilise kohandamise kavade asemel sisse tõelise rahvusvahelise koostöö, milles austatakse esmaseid inimõigusi ja Kongo riigi suveräänsust; kutsub Kongo DV ametivõime üles nõudma riigi võlgade auditit ja välismaiste võlausaldajate ees olevate kõikide ebaseaduslike võlgade kustutamist, et võlg täielikult likvideerida ja rahuldada riigi elanikkonna põhivajadused;

12.  palub liidul ja selle liikmesriikidel suurendada rahalist toetust ja humanitaarabi, et rahuldada inimeste pakilisi vajadusi; nõuab, et liit ja selle liikmesriigid annaksid abi annetustena, mitte laenudena, et võlakoormat mitte suurendada; taunib asjaolu, et paljud liidu liikmesriigid ei ole täitnud eesmärki eraldada selleks 0,7 % oma kogurahvatulust ja teatavad liikmesriigid on arenguabi protsentuaalset suurust vähendanud; taunib asjaolu, et liikmesriigid vähendavad toiduabiprogrammides osalemist; nõuab tungivalt, et arenguabi ei kasutataks piiride sulgemiseks ja piirikontrolliks ega rändajate repatrieerimiseks; nõuab, et liidu ja liikmesriikide poolt antavat abi kasutataks Kongo DVs eeskätt selliste probleemide lahendamiseks nagu sügav ebavõrdsus, vaesus, krooniline alatoitlus, juurdepääs avalikele ja tervishoiuteenustele, sh seksuaal- ja reproduktiivtervishoiule, ning samuti säästva arengu eesmärkide saavutamiseks; nõuab toiduabi suurendamist ja selle kasutamist eeskätt kohalikelt põllumajandustootjatelt toiduainete ostmiseks;

13.  kinnitab, et kolmandates riikides tegutsevate Euroopa ettevõtete tegevus peab vastama täielikult rahvusvahelistele inimõiguste standarditele; palub liikmesriikidel seetõttu tagada, et nende riigisisese õiguse alusel tegutsevad äriühingud ei eiraks inimõiguste austamise ning sotsiaalsete, tervishoiu- ja keskkonnanormide järgimise nõudeid, mida äriühingud peavad täitma, kui nad asuvad kolmandasse riiki või tegelevad äritegevusega kolmandas riigis; palub komisjonil ja liikmesriikidel võtta vajalikke meetmeid Euroopa ettevõtete vastu, kes neid norme ei järgi ega paku otseselt või kaudselt nende vastutusel olevatele inimõiguste rikkumiste ohvritele piisavat hüvitust;

14.  nõuab lisaks, et Kongo DVs viidaks läbi sõltumatu uurimine sotsiaalsete ja keskkonnaalaste normide järgimise kohta Euroopa ettevõtete poolt, eelkõige loodusvarade, sh kolumbiidi-tantaliidi sektoris, ning nende ettevõtete võimalike seoste kohta relvastatud rühmituste rahastamisega; nõuab samuti rahvusvahelise uurimise algatamist, et uurida väidetavaid seoseid struktuurilise kohandamise kavade, rahvusvaheliste finantsinstitutsioonide rahalise toetuse ja riigis toime pandud kuritegude vahel;

15.  on vastu igasugustele katsetele viia liidu rändepoliitika haldamine kolmandatesse riikidesse; mõistab hukka asjaolu, et Rabati protsess, milles on osaline ka Kongo DV, ei võimalda üldse tegeleda rände sügavamate põhjustega, vaid üksnes edendab tagasisaatmise ja tagasivõtmise poliitikat; on seisukohal, et see poliitika on vastuolus vaba liikumise põhimõttega, varjupaigaõigusega ja üldisemalt rändajate õigustega, mis on sätestatud rahvusvahelistes konventsioonides;

Gabon

16.  väljendab suurt muret Gaboni valimistejärgse kriisi ja tagajärgede pärast, mis sellel võivad olla riigile, piirkonnale ja seal elavatele inimestele, ning mõistab hukka asjaolu, et pärast seda, kui Prantsusmaa oli nõudnud tulemuste avaldamist, tunnustas ta veel kord Ali Bongo võitu, vaatamata Euroopa ja rahvusvaheliste vaatlejate tähelepanekutele;

17.  mõistab hukka kõik valimistejärgsed vägivallateod ja eelkõige inimõiguste rikkumise, inimeste meelevaldse vahistamise ja ebaseadusliku kinnipidamise ning ajakirjandusvabaduse ja väljendusvabaduse rikkumise;

18.  nõuab, et igasugune vägivald, inimõiguste rikkumine ning kodanikuühiskonna ja opositsiooni esindajate poliitiline kiusamine kohe lõpetataks ning austataks rahvusvahelist õigust ja inimõigusi;

19.  nõuab, et ÜRO egiidi all korraldataks valimiste ja sellele järgnenud kuritarvituste kohta rahvusvaheline juurdlus, et teha kindlaks, kuidas luua kriisist väljumiseks poliitiline dialoog, millega tagatakse Gaboni elanike demokraatlike õiguste austamine;

20.  nõuab, et Gabon ratifitseeriks demokraatia, valimiste ja valitsemise Aafrika harta ning järgiks seda;

21.  mõistab Prantsusmaa kui kunagise koloniaalvõimu tegevuse ja võimutsemise Gabonis veel kord hukka; on vastu Prantsuse Aafrika-poliitika jätkamisele Gabonis; nõuab, et Prantsuse väed lahkuksid kohe riigist;

22.  on arvamusel, et Gaboni probleeme saab lahendada ainult siis, kui kõigile kodanikele tagatakse võrdsed õigused ning lahendatakse viljakate põllumajandusmaade kontrolli, tööpuuduse ja vaesusega seotud probleemid, võideldes korruptsiooni, vaesuse, ebavõrdsuse ja diskrimineerimise vastu ning edendades ühiskonna-, poliitilisi ja majandusreforme, et luua vaba, demokraatlik ja stabiilne riik; väljendab eriti suur muret olukorra pärast koolides;

23.  on seisukohal, et stabiilsuse saavutamist takistab see, et elanikel puudub riigi loodusvaradele juurdepääs, töötus suureneb, sotsiaalne olukord halveneb ja vaesus levib, ja neid probleeme tuleb hakata lähiajal esmajoones lahendama;

24.  mõistab hukka majandusliku, sotsiaalse ja poliitilise sekkumise kolmandates riikides, mis toimub Maailmapanga ja IMFi struktuurilise kohandamise kavade ning liidu sõlmitud vabakaubanduslepingute ehk majanduspartnerluslepingute kaudu; rõhutab, et sellise tegevuse tagajärjel hõivatakse maa ja muud ressursid, sealhulgas naftavarud, ning riigis valitseb majandus-, sotsiaal-, poliitiline ja humanitaarkriis, mille tõttu on elanikud sunnitud riigist lahkuma;

25.  nõuab, et EL ja selle liikmesriigid järgiksid järjekindlalt poliitikavaldkondade arengusidususe põhimõtet kõigis Gaboniga seotud meetmetes, et tagada nende kooskõlastatus ning et need ei takistaks vaesuse vähendamise ja säästva arengu eesmärkide saavutamist; mõistab hukka arenguabi andmisele tingimuste seadmise, mille eesmärk on viia piirikontroll ja liidu rändepoliitika haldamine liidust välja;

26.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, Aafrika Liidule, Ida-Aafrika järvede piirkonna riikide valitsustele, Kongo Demokraatliku Vabariigi presidendile, peaministrile ja parlamendile, Gaboni valitsusele, ÜRO peasekretärile, ÜRO Inimõiguste Nõukogule ning AKV–ELi parlamentaarsele ühisassambleele.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika