Procedūra : 2017/2510(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0122/2017

Pateikti tekstai :

B8-0122/2017

Debatai :

PV 01/02/2017 - 16
CRE 01/02/2017 - 16

Balsavimas :

PV 02/02/2017 - 7.6
CRE 02/02/2017 - 7.6
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0017

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 581kWORD 58k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0120/2017
25.1.2017
PE598.433v01-00
 
B8-0122/2017

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo

pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį


dėl teisinės valstybės krizės Kongo Demokratinėje Respublikoje ir Gabone  (2017/2510 (RSP))


Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Paloma Lopez Bermejo, Angela Vallina, Javier Couso Permuy, Dimitris Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Merja Kyllönen GUE/NGL frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl teisinės valstybės krizės Kongo Demokratinėje Respublikoje ir Gabone  (2017/2510 (RSP))  
B8-0122/2017

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Kongo Demokratinės Respublikos (KDR), ypač į 2010 m. spalio 7 d., 2015 m. liepos 9 d., 2016 m. kovo 10 d. ir 2016 m. gruodžio 1 d. rezoliucijas, taip pat į AKR ir ES jungtinės parlamentinės asamblėjos rezoliucijas, ypač 2016 m. birželio 15 d. rezoliuciją,

–  atsižvelgdamas į frakcijų rezoliucijas ir į tai, kad 2016 m. gruodžio mėn. Nairobyje (Kenija) vykstant AKR ir ES jungtinei asamblėjai nepavyko priimti bendros rezoliucijos dėl Gabono,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. rugsėjo 13 d. Europos Parlamente vykusias diskusijas dėl padėties Gabone po rinkimų,

–  atsižvelgdamas į 1948 m. Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją ir 1966 m. Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą,

–  atsižvelgdamas į KDR Konstituciją, ypač į jos 56 straipsnį, kuriame nustatyta: „Visi aktai, susitarimai, sutartys, sandėriai ir kiti faktai, dėl kurių tauta arba fiziniai ar juridiniai asmenys netenka visų arba dalies savo pragyvenimo šaltinių, kurie yra jų turto arba jų gamtos išteklių dalis, nepažeidžiant atitinkamų tarptautinių nuostatų dėl ekonominių nusikaltimų, laikomi plėšikavimu ir yra baudžiami pagal įstatymą“,

–  atsižvelgdamas į Afrikos žmogaus ir tautų teisių chartiją,

–  atsižvelgdamas į Afrikos demokratijos, rinkimų ir valdymo chartiją,

–  atsižvelgdamas į 1949 m. Ženevos konvencijos 3 straipsnį ir į jos II protokolą, pagal kuriuos visų pirma draudžiamos masinės žudynės, žaginimai, priverstinis verbavimas ir kiti žiaurumai,

–  atsižvelgdamas į 1989 m. lapkričio 20 d. Tarptautinę vaiko teisių konvenciją,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. kovo mėn. Saugumo Tarybos rezoliuciją Nr. 2211, pagal kurią JTO stabilizavimo misijos KDR (MONUSCO) įgaliojimai buvo pratęsti iki 2016 m. kovo 31 d.,

–  atsižvelgdamas į tai, kad 2014 m. Sacharovo premija įteikta Kongo ginekologui Dr. Denisui Mukwege už jo kovą siekiant apsaugoti moterų teises KDR,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. gegužės 20 d. priimtą Europos Parlamento rezoliuciją dėl tam tikrų naudingųjų iškasenų ir metalų iš konfliktinių ir didelės rizikos zonų importuotojų sertifikavimo,

–  atsižvelgdamas į susitarimą dėl ES reglamento dėl konflikto zonų naudingųjų iškasenų, kurį valstybės narės patvirtino 2016 m. birželio 15 d.,

–  atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų aplinkos programos (angl. UNEP) 2015 m. balandžio 15 d. ataskaitą dėl neteisėto gamtos išteklių eksploatavimo ir neteisėtos prekybos jais, iš kurių pelnosi organizuotos nusikalstamos grupuotės,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos rinkimų stebėjimo misijos Gabone ataskaitą, paskelbtą 2016 m. gruodžio 12 d.,

–  atsižvelgdamas į Kotonu susitarimą,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi padėtis Gabone visiškai skiriasi nuo padėties Kongo Demokratinėje Respublikoje ir kadangi nėra jokio pagrindo šiuos du klausimus svarstyti toje pačioje rezoliucijoje;

Kongo Demokratinė Respublika

B.  kadangi daugėja ginkluotų grupuočių, griaunama valstybės sistema, valstybė nestabili, o Jungtinės Tautos nesugeba darniai reaguoti į genocidą ir jo padarinius, taip pat padėtis tapo dramatiška dėl regione interesų turinčių šalių, pavyzdžiui, Jungtinių Amerikos Valstijų, Belgijos ir Prancūzijos, bendrininkavimo – nuo 1996 m. mirė keli šimtai tūkstančių ir net keli milijonai asmenų (kai kurių NVO duomenimis, iki 6 mln.), daugiausia civilių, visų pirma patyrusių represijas, nužudytų, mirusių dėl netinkamos mitybos, ligų ir skurdo kilus 1996 ir 1998 m. karams; kadangi šios padėties padariniai šalyje tęsiasi iki šiol;

C.  kadangi naujojoje KDR padėtis nestabili nuo 2012 m. – dėl mūšių ir represijų, visų pirma pasitaikančių Šiaurės Kivu ir Pietų Kivu provincijose (šalies rytuose), nukentėjo ne vienas tūkstantis asmenų; kadangi, Humanitarinių reikalų koordinavimo biuro (angl. OCHA) duomenimis, 2015 m. liepos 31 d. buvo beveik 1,5 mln. šalies viduje perkeltų asmenų, t. y. 7 proc. visų šalies gyventojų; kadangi daugiau nei 400 000 pabėgėlių iš Kongo ir toliau gyvena tremtyje; kadangi į KDR atvyksta pabėgėlių iš gretimos Centrinės Afrikos Respublikos, išgyvenančios sunkią humanitarinę krizę; kadangi manipuliavimas „etniniu klausimu“ regione įžiebė didelius konfliktus ir toliau skaido teritorijas; kadangi nuo konflikto pradžios maisto produktų kaina labai padidėjo;

D.  kadangi buvo įvykdyta daugybė karo nusikaltimų ir nusikaltimų žmoniškumui, masinių žmogaus teisių pažeidimų, sustiprėjo opozicijos narių represijos, buvo vykdomi masiniai moterų ir mergaičių prievartavimai, o gyventojai masiškai paliko savo namus; kadangi oficialiai teigiama, kad nuo 1996 m. Kongo Demokratinėje Respublikoje esama bent 200 000 prievartavimo aukų, tačiau iš tikro jų yra daug daugiau, nes daugelis prievartavimų neregistruojami; kadangi prievartavimas yra karo ginklas, kurį naudoja visos karinės grupuotės, įskaitant ir oficialiąsias ginkluotąsias pajėgas; kadangi Kongo Demokratinėje Respublikoje įprasta vykdyti priverstinį verbavimą, ypač vaikų, siekiant paversti juos kovotojais;

E.  kadangi tarptautinės bendrovės finansuoja ginkluotas grupuotes, kad galėtų toliau eksploatuoti Kongo žemės gelmių išteklius; kadangi KDR yra 80 proc. žinomų koltano (rūdos, kuri visų pirma naudojama kompiuterių ir mobiliųjų telefonų kondensatoriuose) atsargų, tačiau iš šio turto naudos gauna ne Kongo gyventojai, o tarptautinės įmonės; kadangi Jungtinės Tautos savo ataskaitose daug kartų kritikavo šį reiškinį; kadangi 2015 m. balandžio mėn. Ibrahim Thiaw, UNEP vykdomojo direktoriaus pavaduotojas, pareiškė, kad eksploatuojant gamtos išteklius per metus gaunama daugiau nei 1 mlrd. JAV dolerių ir didžioji dalis pelno – 98 proc. – tenka tarptautinėms grupėms, o likę 2 proc. panaudojami vidaus ginkluotoms grupuotėms finansuoti; kadangi 2016 m. birželio 15 d. valstybės narės pasiekė susitarimą dėl ES reglamento dėl konflikto zonų naudingųjų iškasenų, į kurį įtraukta labai mažai probleminių klausimų – jis susijęs tik su žaliaviniais produktais, t. y. 10–15 proc. ES importo;

F.  kadangi tarptautinės finansų įstaigos, pirmiausia Pasaulio bankas, vykdydamos savo struktūrinio koregavimo planus dar labiau susilpnino šalį – padarė ją teisės ir mokesčių rojumi tarptautinėms įmonėms, ypač kasybos sektoriuje; kadangi dėl šių koregavimo planų Kongo ekonomikos ramsčiai sunaikinti ir daug darbuotojų atleista iš darbo, todėl gyventojai neteko pragyvenimo lėšų ir pasunkėjo jų gyvenimo sąlygos, o tai padeda didžiosioms pramonės grupėms (daugiausia iš Vakarų) užgrobti išteklius ir valdyti ekonomiką;

G.  kadangi 1999 m. pradėjusi veikti MONUSCO yra visiškas fiasko, nes ji nepadėjo pagerinti smarkiai nuo karo nukentėjusių civilių gyventojų padėties, o remdama nacionalinę Kongo armiją (Kongo Demokratinės Respublikos ginkluotąsias pajėgas – FARDC) ji tik palaikė jos vykdomus nusikaltimus; kadangi, nors 2015 m. vasario mėn. MONUSCO ir FARDC karinis bendradarbiavimas buvo nutrauktas, 2016 m. kovo 2 d. JTO nusprendė atnaujinti vyriausybės pajėgoms teikiamą karinę paramą;

H.  kadangi pagal Kongo Konstituciją KDR prezidentas pareigas gali eiti ne daugiau kaip dvi kadencijas ir kadangi prezidentas turėjo atsistatydinti praėjusių metų gruodžio 19 d. vidurnaktį; kadangi Prezidentas Joseph Kabila tik pasirūpino, kad tinkamu laiku nebūtų galima surengti naujų rinkimų siekiant jį pakeisti, sutrukdęs peržiūrėti rinkėjų sąrašus, todėl kilo politinė įtampa, protestai ir smurto protrūkiai, dėl kurių iš viso žuvo kelios dešimtys asmenų; kadangi, JTO teigimu, vien 2016 m. gruodžio 19–20 d. žuvo 40 asmenų, 107 buvo sužeisti ir 460 – suimta;

I.  kadangi 2016 m. gruodžio 31 d., po tris savaites trukusio dialogo, kuriam vadovavo Katalikų bažnyčia, valdžios atstovai ir opozicija pasiekė susitarimą, pagal kurį numatoma sukurti Nacionalinę pereinamąją tarybą (NPT), kuriai vadovautų garsus opozicijos atstovas Étienne Tshisekedi, taip pat paskirti ministrą pirmininką, priklausantį koalicijai „Sambūris“; kadangi pagal šį susitarimą Joseph Kabila valdžioje liks iki parlamento ir prezidento rinkimų, kurie bus surengti ne vėliau kaip 2017 m. gruodžio mėn., ir trečiosios kadencijos nesieks; kadangi kai kurie opozicijos nariai, būtent Kongo išlaisvinimo judėjimo (pranc. Mouvement de libération du Congo, MLC) nariai, buvusio Respublikos Viceprezidento Jeano-Pierre’o Bembos atstovai ir kai kurie derybininkai, priklausantys labai mažai opozicijos grupelei, susitarimo nepasirašė;

J.  kadangi, nors gruodžio 31 d. sudarytu susitarimu ir pasiekta didelės pažangos, juo dar neišspręsti neaiškūs klausimai, visų pirma būsimų rinkimų organizavimo ir finansavimo klausimas (apskaičiuota, kad rinkimai kainuos 1,2 mlrd. JAV dolerių, nors valstybės biudžetą sudaro tik 4 mlrd. JAV dolerių); kadangi dėl šio susitarimo įgyvendinimo vis dar diskutuojama; kadangi sausio 23 d., pirmadienį, Étienne Tshisekedi turėjo palikti Kinšasą, kad Belgijoje jam būtų „patikrinta sveikata“;

Gabonas

K.  kadangi, kaip nurodoma Jungtinių Tautų vystymo programoje (JT VP), Gabono žmogaus socialinės raidos indeksas 2014 m. buvo 0,684, taigi Gabonas yra 110 tarp 188 šalių, taip pat kadangi daugiau kaip pusė gaboniečių gyvena žemiau skurdo ribos, nors BVP vienam gyventojui yra gana didelis;

L.  kadangi pagal 2015 m. korupcijos suvokimo indeksą, kurį paskelbė organizacija „Transparency International“, Gabonas yra 99 tarp 168 šalių;

M.  kadangi Gabonas 2010 m. pasirašė Afrikos demokratijos, rinkimų ir valdymo chartiją, tačiau jos dar neratifikavo;

N.  kadangi 2016 m. rugpjūčio 27 d. Gabone įvyko rinkimai ir 2016 m. liepos 12 d.–rugsėjo 30 d. šalyje buvo vykdoma Europos Sąjungos stebėsenos misija, Gabono institucijoms davus leidimą; kadangi, Vidaus reikalų ministerijos teigimu, kadenciją baigiantis Prezidentas Ali Bongo gavo 49,80  proc. balsų, t. y. tik 5 000 išankstinių balsų; kadangi opozicija ginčija rinkimų rezultatus ir kai kuriuose Librevilio kvartaluose vyko susirėmimai, buvo padegta Nacionalinė Asamblėja, surengti protestai, o rugpjūčio 31 d. su apgailestavimu pranešta, kad kulkomis sužeisti bent šeši asmenys;

O.  kadangi rugsėjo 1 d. Jeano Pingo vadovaujamos vadavietės patalpas užpuolė saugumo pajėgos – du asmenys žuvo ir buvo nemažai sužeistų, o liudininkai kalba apie „skerdynes“; kadangi sostinėje ir keliose šalies vietovėse dar buvo smurtaujama; kadangi Gabonas neteko prieigos prie interneto ir socialinių tinklų; kadangi po rinkimų kilus smurto protrūkiui sostinėje suimta daugiau kaip 800 asmenų; kadangi opozicija praneša, kad visoje šalyje žuvo ne mažiau kaip 50 asmenų; kadangi kai kuriuose Afrikos laikraščiuose Prancūzijos kariai, einantys tam tikras pareigas Respublikos Gvardijoje, kaltinami dalyvavę bombarduojant Jeano Pingo vadovaujamą vadavietę;

P.  kadangi opozicija, susirūpinusi dėl institucijų veiklos vykdymo ir kartu abejojanti jų nepriklausomumu, rugsėjo pradžioje pateikė skundą Gabono Konstituciniam Teismui – rugsėjo 23 d. šis skundas atmestas, nes lapkričio pradžioje opozicija pateikė antrą skundą norėdama dar kartą užginčyti rugpjūčio 27 d. vykusių prezidento rinkimų rezultatus;

Q.  kadangi ES rinkimų stebėjimo misija, nors jos nariai ir patyrė spaudimą, 2016 m. gruodžio 12 d. pateikė savo ataskaitą ir šiuos rinkimus pavadino neskaidriais, pažymėjusi, kad „rinkimų valdymo organams trūko skaidrumo – dalyvaujančioms šalims jie nepateikė svarbiausios informacijos, pavyzdžiui, rinkėjų sąrašo ir balsavimo centrų sąrašo“; kadangi pagrindinis pažeidimas, kurį nurodė rinkimų stebėjimo misija, yra Ali Bongo Ondimbos rezultatai Aukštutinės Ogovės provincijoje, kurią kontroliuoja A. Bongo šeima, – Vidaus reikalų ministerijos pateiktais duomenimis, kadenciją baigiantis prezidentas joje gavo 95,47 proc. balsų, o rinkėjų aktyvumas siekė 99,93 proc.; kadangi misijai kilo abejonių dėl šių rezultatų ir ji pabrėžia, kad dėl jų „pasikeitė tendencija, kurią misija nustatė remdamasi aštuonių kitų šalies provincijų valdytojų paskelbtais rezultatais“; kadangi todėl misija laikosi nuomonės, kad „dėl šių pažeidimų kyla abejonių, ar rezultatų konsolidavimo procesas ir galutiniai rinkimų rezultatai yra sąžiningi“; kadangi Konstitucinis Teismas savo rugsėjo 23 d. sprendime nenagrinėjo sukčiavimo atvejų Aukštutinės Ogovės provincijoje;

R.  kadangi nepaisant šioje ataskaitoje nustatytų faktų, į kuriuos nesureaguota, nebuvo padarytos jokios išvados ir atrodo, kad rugsėjo pabaigoje Prancūzijos institucijoms pripažinus Ali Bongo išrinkimą Sąjunga nenorėjo pasisakyti šiuo klausimu;

S.  kadangi, sumažėjus naftos kainai ir valstybės biudžetui, ekonominė ir socialinė padėtis Gabone, kaip ir Kongo Demokratinėje Respublikoje, yra dar sudėtingesnė; kadangi Gabone daugėja mokytojų profesinių sąjungų, naftos sektoriaus samdomųjų darbuotojų, pensininkų, pašto tarnautojų, teisėjų profesinės sąjungos ir kt. streikų; kadangi reikalavimai keliami dėl nemokamų premijų ir pensijų, pareigūnų integravimo, prezidento kišimosi į Teismų tarybos veiklą, paskutinių politinių kalinių išlaisvinimo, taip pat naftos sektoriuje veikiančių gamyklų uždarymo ir (arba) perpirkimo;

T.  kadangi Gabone prasidėjo intensyvi mobilizavimo kampanija prieš Afrikos tautų taurės organizavimą; kadangi 2017 m. sausio 18 d., trečiadienį, jaunuoliai, priklausantys asociacijai „Vieningos opozicijos siekiant pasipriešinimo jaunimas“ (pranc. Jeunesse de l’Opposition Unie pour la Résistance, J.O.U.R.), surengė taikias eitynes siekdami paprieštarauti tam, kad 2017 m. Afrikos tautų taurė būtų rengiama Gabone; kadangi kai kurie jaunuoliai, taip pat ir asociacijos prezidentas Marceau Malekou, buvo sulaikyti už viešosios tvarkos trikdymą;

U.  kadangi nuo tada, kai Gabonas 1960 m. tapo nepriklausomas, Prancūzija pagal 1960 m. rugpjūčio mėn. gynybos susitarimus šioje šalyje dislokuoja savo ginkluotąsias pajėgas; kadangi, Vidaus reikalų ministerijos duomenimis, šiuo metu dislokuota 350 karių (Prancūzijos padaliniai Gabone); kadangi 2016 m. rugsėjo 7 d. Prancūzijos vyriausybė nusprendė į Librevilį nusiųsti antrą parašiutininkų pulką, oficialiai tam, kad būtų apsaugoti Prancūzijos piliečiai; kadangi 2010 m. pasirašytas naujas susitarimas, kuriame nurodyta, kad „šalyje esančios Prancūzijos pajėgos gali judėti Gabono Respublikos teritorijoje, įskaitant šalies teritorinius vandenis ir oro erdvę. Laisvė judėti Gabono teritoriniuose vandenyse visų pirma apima laisvę sustoti ir nuleisti inkarą bet kokiomis aplinkybėmis“; kadangi Gabone Prancūzijos pajėgų taip pat neprašoma mokėti jokio mokesčio ar nuomos mokesčio, kitaip, nei paprastai daroma daugelyje šalių; kadangi susitarimu taip pat įtvirtintas visiškas Gabone tarnybą atliekančių Prancūzijos karių nebaudžiamumas, net jeigu jiems vykdant veiklą dėl jų kaltės žūva žmonės;

V.  kadangi Prancūzija visada darė įtaką savo buvusiai kolonijai; kadangi 1960 m. liepos mėn., likus mėnesiui iki nepriklausomybės paskelbimo, pasirašytuose ekonominio bendradarbiavimo susitarimuose iš tikrųjų nustatyta, kad „Prancūzijos Respublika Gabono Respublikai toliau teiks materialinę pagalbą <...>, būtiną siekiant įgyvendinti Gabono nustatytus ekonominės ir socialinės pažangos tikslus“; kadangi šiuo metu Gabone gyvena beveik 14 000 Prancūzijos piliečių ir Prancūzija – pirmoji šalies ekonominė partnerė – turi apie 120 įmonių (apie 200 MVĮ);

W.  kadangi dėl Prancūzijos paramos Ali Bongo režimui (visų pirma vykdant karinį bendradarbiavimą) ir ryšių, kuriuos palaiko beveik visa Gabono politinė klasė, galima pagrįstai nuogąstauti, kad ši „Prancūzijos Afrikos“ politika taps nuolatinė ir bus žalinga Gabono gyventojams;

1.  apgailestauja, kad toje pačioje rezoliucijoje aptariamos dvi skirtingos situacijos – Kongo Demokratinės Respublikos ir Gabono;

Kongo Demokratinė Respublika

2.  smerkia visus smurtinius veiksmus, visus žmogaus teisių pažeidimus ir visas seksualinio smurto apraiškas; išreiškia savo palaikymą visiems dėl metų metus trunkančio konflikto kenčiantiems žmonėms; vėl smerkia manipuliavimą „etniniu klausimu“, dėl kurio regione nukentėjo milijonai žmonių ir kuriuo tik skaldoma visuomenė;

3.  smerkia visų formų žmogaus teisių gynėjų, žurnalistų, politinių oponentų ir kitų nepriklausomų ar kritiškai nusiteikusių asmenų bauginimą ir persekiojimą, įskaitant teisminį; pabrėžia, kad būtina gerbti ir ginti teises į saviraiškos, asociacijų ir taikių susirinkimų laisvę; prašo nedelsiant ir besąlygiškai išlaisvinti visus savavališkai kalinamus asmenis;

4.  atkreipia dėmesį į 2016 m. gruodžio 31 d. vyriausybės ir opozicijos susitarimą ir mano, kad jį galima laikyti žingsniu į priekį siekiant taikos šalyje; todėl ragina Europos Sąjungą ir jos valstybes nares remti šio susitarimo įgyvendinimą ir rinkimų proceso organizavimą, būtent didinti savo finansinę paramą Kongo Demokratinei Respublikai, kad rinkimai galėtų įvykti skaidriai ir demokratiškai, pagal šiame susitarime nustatytą grafiką; reikalauja, kad bet kokia Sąjungos ir jos valstybių narių parama Konge vyksiantiems rinkimams būtų teikiama skaidriai;

5.  mano, kad kova su nebaudžiamumu humanitarinės teisės nepaisymo ir ekonominių bei finansinių pažeidimų srityje yra viena iš būtinų sąlygų siekiant atkurti taiką Kongo Demokratinėje Respublikoje;

6.  yra ypač susirūpinęs dėl moterų padėties šioje šalyje ir dėl jų patiriamų nusikaltimų bei diskriminacijos; mano, jog būtina, kad valdžios institucijos ir tarptautinė bendruomenė didintų pastangas siekdamos užkirsti kelią masiniams prievartavimams, kurie yra naudojami kaip karo priemonė, užtikrinti galimybę naudotis nemokamomis viešosiomis sveikatos priežiūros paslaugomis, ypač sudaryti sąlygas gauti ginekologinį, kontraceptinį gydymą ir aborto paslaugas ir skatinti tikrą lyčių lygybę;

7.  taip pat mano, kad vaikų karių reiškinio panaikinimas turi būti valdžios institucijų ir tarptautinės bendruomenės prioritetas;

8.  smerkia tai, kad Kongo gyventojų pagrindiniai poreikiai nuolat aukojami siekiant patenkinti tarptautinių įmonių ir užsienio jėgų ekonominius ir geopolitinius interesus;

9.  todėl mano, kad dramatišką padėtį KDR rytuose bus galima ilgam pakeisti tik tuo atveju, jei bus imtasi veiksmų, kad gyventojai pagaliau galėtų naudotis gamtos ištekliais; pabrėžia, kad tuo tikslu valstybė turi atgauti savo suverenias teises į gamtos išteklius, pradėti kontroliuoti tarptautinių užsienio bendrovių veiklą ir sukurti nacionalinę infrastruktūrą, kad galėtų pati eksploatuoti ir perdirbti savo žaliavas, taip pat jomis prekiauti; tai reiškia, kad reikės peržiūrėti ir nutraukti visas kasybos ir miškininkystės sutartis pagal Kongo Konstitucijos 56 straipsnį, siekiant užtikrinti, kad iš šalies turtų naudos gautų kuo daugiau šalies gyventojų, o ne jų mažuma;

10.  primena, kad reikia užtikrinti Kongo Demokratinės Respublikos teisę į apsirūpinimo maistu savarankiškumą, kuris apima ūkininkų teisę gaminti maisto produktus šalies gyventojams, nutraukus žemių grobimo praktiką ir užtikrinus ūkininkų prieigą prie žemės, sėklų ir vandens;

11.  prašo tarptautinę bendruomenę ir ypač šalis, kurios yra KDR kreditorės (ir, be kita ko, Belgiją), panaikinti kliūtis, trukdančias KDR vystytis – taigi ir sukurti taiką, panaikinus skolą ir skolos palūkanas, kurias toliau moka ši šalis, ir pradėjus iš tikrųjų bendradarbiauti tarptautiniu lygiu, gerbiant pagrindines žmogaus teises ir Kongo valstybės suverenitetą, užuot sudarinėjus laisvosios prekybos susitarimus ir struktūrinio koregavimo planus; ragina KDR institucijas reikalauti atlikti jų skolų auditą ir panaikinti visas neteisėtas skolas užsienio kreditoriams, siekiant visiškai panaikinti skolą ir pagaliau reaguoti į pagrindinius žmogiškuosius gyventojų poreikius;

12.  prašo Sąjungos ir jos valstybių narių didinti finansinę paramą ir humanitarinę pagalbą, siekiant patenkinti būtiniausius šių gyventojų poreikius; prašo Sąjungos ir jos valstybių narių pagalbą teikti mokant subsidijas, o ne teikiant paskolas, kad nebūtų padidinta skolos našta; apgailestauja dėl to, kad daug Sąjungos valstybių narių nepasiekė tikslo šiai paramai skirti 0,7 proc. savo bendrųjų nacionalinių pajamų (BNP) ir kad kai kurios valstybės sumažino paramai vystymuisi skiriamų lėšų dalį; apgailestauja, kad valstybės narės skiria mažiau lėšų pagalbos maistu programoms; primygtinai prašo, kad parama vystymuisi nebūtų naudojamasi siekiant uždaryti ir kontroliuoti sienas arba užtikrinti migrantų readmisiją; prašo Sąjungos ir valstybių narių teikiamą pagalbą KDR visų pirma naudoti problemoms, susijusioms su didele nelygybe, skurdu, nuolatine netinkama mityba, galimybėmis gauti sveikatos priežiūros ir viešąsias paslaugas, ypač reprodukcinį ir ginekologinį gydymą, spręsti ir darnaus vystymosi tikslams pasiekti; taip pat prašo padidinti pagalbą maistu ir ją visų pirma panaudoti vietos ūkininkų maisto produktams pirkti;

13.  dar kartą tvirtina, kad Europos bendrovės, vykdančios veiklą trečiosiose šalyse, privalo griežtai laikytis tarptautinių žmogaus teisių standartų; todėl prašo valstybių narių stebėti, kad įmonės, kurioms taikoma nacionalinė teisė, laikytųsi žmogaus teisių ir socialinių, sveikatos ir aplinkosaugos standartų, kurių laikytis jos privalo, kai steigiasi ar vykdo savo veiklą trečiojoje šalyje; ragina Europos Komisiją ir valstybes nares imtis būtinų priemonių prieš Europos įmones, kurios nesilaiko šių standartų arba kurios nepakankamai atlygina žalą asmenims, nukentėjusiems nuo žmogaus teisių pažeidimų, už kuriuos jos yra tiesiogiai arba netiesiogiai atsakingos;

14.  kiek tai susiję su Kongo Demokratine Respublika, ypač ragina atlikti nepriklausomą tyrimą, kaip šalyje veiklą vykdančios Europos bendrovės laikosi socialinių ir aplinkosaugos standartų, visų pirma gamtos išteklių, ypač koltano, sektoriuje, ir ištirti, ar šios bendrovės nėra susijusios su ginkluotų grupuočių finansavimu; kartu ragina atlikti tarptautinį tyrimą siekiant nustatyti, ar pagrįsti įtarimai, jog esama ryšių tarp struktūrinio koregavimo planų, tarptautinių finansų institucijų teikiamos finansinės paramos ir Kongo Demokratinėje Respublikoje vykdomų nusikaltimų;

15.  prieštarauja bet kokiam bandymui Sąjungos migracijos politiką iškelti į trečiąsias šalis; smerkia tai, kad vykdant Rabato procesą, kuriame dalyvauja KDR, nesuteikiamos jokios galimybės kovoti su svarbiausiomis migracijos priežastimis, o tiesiog skatinama grąžinimo ir readmisijos politika; mano, kad ši politika prieštarauja teisei į laisvą judėjimą, teisei į prieglobstį ir apskritai tarptautinėse sutartyse apibrėžtoms migrantų teisėms;

Gabonas

16.  reiškia didelį susirūpinimą dėl po rinkimų Gaboną ištikusios krizės ir galimų jos padarinių šiai šaliai, regionui ir jų gyventojams, smerkia tai, kad, paprašiusi paskelbti rezultatus, Prancūzija, nepaisydama Europos ir tarptautinių stebėtojų nustatytų faktų, dar kartą pripažino Ali Bongo pergalę rinkimuose;

17.  smerkia visus po rinkimų užfiksuotus smurto atvejus, ypač žmogaus teisių pažeidimus, savavališką areštą ir neteisėtą kalinimą, taip pat spaudos laisvės ir saviraiškos laisvės pažeidimus;

18.  reikalauja nedelsiant nutraukti visus smurtinius veiksmus, žmogaus teisių pažeidimus ir pilietinės visuomenės bei oponentų politinį bauginimą, taip pat gerbti tarptautinės teisės normas ir žmogaus teises;

19.  ragina, vadovaujant JTO, atlikti šių ir paskesnių rinkimų tarptautinį tyrimą siekiant nustatyti, kaip surengti politinį dialogą, kuris padėtų įveikti krizę ir užtikrinti pagarbą Gabono gyventojų demokratinėms teisėms;

20.  ragina Gaboną ratifikuoti, deponuoti ir įgyvendinti Afrikos demokratijos, rinkimų ir valdymo chartiją;

21.  dar kartą smerkia Prancūzijos, kaip buvusios kolonijinės valstybės, veiksmus ir įtaką Gabone; prieštarauja bet kokiam „Prancūzijos Afrikos“ politikos įsigalėjimui šioje šalyje; reikalauja nedelsiant išvesti Prancūzijos karines pajėgas iš Gabono;

22.  mano, kad Gabono problemą šalyje galima išspręsti tik visiems piliečiams užtikrinus lygias teises ir išsprendus derlingos dirbamosios žemės valdymo, nedarbo ir skurdo problemas, kovojant su korupcija, skurdu, nelygybe ir diskriminacija, taip pat skatinant socialines, politines ir ekonomines reformas siekiant sukurti laisvą, demokratinę ir stabilią valstybę; pareiškia, kad yra labai susirūpinęs dėl padėties mokyklose;

23.  mano, kad dėl to, jog gyventojams neprieinami šalies gamtiniai ištekliai, auga nedarbas, blogėja visuomenės padėtis ir didėja skurdas, šalyje sunku užtikrinti stabilumą ir kad artimiausiu laikotarpiu šių problemų sprendimas turi tapti absoliučiu prioritetu;

24.  smerkia Pasaulio banko ekonominį, socialinį ir politinį kišimąsi į trečiųjų šalių reikalus, taikant struktūrinio koregavimo planus, ir Sąjungos sudarytus laisvosios prekybos susitarimus – vadinamuosius ekonominės partnerystės susitarimus; pabrėžia, kad tokia politika lėmė žemių bei išteklių, ypač naftos, grobimo praktiką ir sukėlė gyventojus į tremtį stumiančias ekonomines, socialines, politines bei humanitarines krizes;

25.  ragina Europos Sąjungą ir jos valstybes nares, įgyvendinant visas Gabonui taikomas priemones, iš tiesų laikytis politikos suderinamumo vystymosi labui principo, siekiant, kad ta veikla būtų tinkamai suderinta ir netrukdytų siekti skurdo mažinimo ir darnaus vystymosi tikslų; smerkia bet kokį paramos vystymuisi teikimo sąlygų nustatymą šios paramos iškėlimo už ES sienų ir Sąjungos migracijos politikos valdymo tikslais;

26.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, Afrikos Sąjungai, Didžiųjų ežerų regiono šalių vyriausybėms, Kongo Demokratinės Respublikos ministrui pirmininkui ir parlamentui, Gabono vyriausybei, Jungtinių Tautų Generaliniam Sekretoriui, JT Žmogaus teisių tarybai ir AKR ir ES jungtinei parlamentinei asamblėjai.

Teisinė informacija - Privatumo politika