Procedūra : 2017/2510(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-0122/2017

Iesniegtie teksti :

B8-0122/2017

Debates :

PV 01/02/2017 - 16
CRE 01/02/2017 - 16

Balsojumi :

PV 02/02/2017 - 7.6
CRE 02/02/2017 - 7.6
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2017)0017

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 510kWORD 53k
Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-0120/2017
25.1.2017
PE598.433v01-00
 
B8-0122/2017

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu,

saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu


par tiesiskuma krīzi Kongo Demokrātiskajā Republikā un Gabonā (2017/2510(RSP))


Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Paloma Lopez Bermejo, Angela Vallina, Javier Couso Permuy, Dimitris Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Merja Kyllönen GUE/NGL grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par tiesiskuma krīzi Kongo Demokrātiskajā Republikā un Gabonā (2017/2510(RSP))  
B8-0122/2017

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Kongo Demokrātisko Republiku (KDR), īpaši 2010. gada 7. oktobra, 2015. gada 9. jūlija, 2016. gada 10. marta un 2016. gada 1. decembra rezolūciju, kā arī ĀKK un ES Apvienotās parlamentārās asamblejas rezolūcijas, jo īpaši 2016. gada 15. jūnija rezolūciju,

–  ņemot vērā politisko grupu rezolūcijas un to, ka 2016. gada decembrī Nairobi (Kenija) notikušajā ĀKK un ES Apvienotajā parlamentārajā asamblejā neizdevās pieņemt kopīgu rezolūciju par Gabonu;

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta 2016. gada 13. septembra debates par stāvokli Gabonā pēc vēlēšanām,

–  ņemot vērā 1948. gadā pieņemto Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju un 1966. gadā pieņemto Paktu par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām,

–  ņemot vērā KDR Konstitūciju un jo īpaši tās 56. pantu, ar ko tiek noteikts, ka „[i]kviens akts, nolīgums, konvencija, saistības vai cita veida darbība, kuras mērķis ir tautai, fiziskām vai juridiskām personām pilnībā vai daļēji atņemt iztikas līdzekļu, kas iegūti no viņu resursiem vai dabas bagātības, neskarot starptautiskās normas par ekonomiskajiem noziegumiem, tiek uzskatīta par laupīšanas noziedzīgu nodarījumu, kas ir sodāms saskaņā ar likumu”,

–  ņemot vērā Āfrikas Cilvēktiesību un tautu tiesību hartu,

–  ņemot vērā Āfrikas Demokrātijas, vēlēšanu un pārvaldības hartu,

–  ņemot vērā 1949. gadā pieņemtās Ženēvas konvencijas 3. pantu un II protokolu, kurā ir aizliegta beztiesas nāvessoda izpilde, izvarošana, piespiedu militārais dienests un citi nežēlīgi noziegumi,

–  ņemot vērā 1989. gada 20. novembra Starptautisko konvenciju par bērna tiesībām,

–  ņemot vērā Drošības padomes 2015. gada marta rezolūciju Nr. 2211, ar kuru ANO Stabilizācijas misijas KDR (Monusco) pilnvaras tiek pagarinātas līdz 2016. gada 31. martam,

–  ņemot vērā to, ka 2014. gadā Saharova balvu piešķīra Kongo ginekologam Dr. Denis Mukwege par viņa cīņu par sieviešu tiesību aizstāvību KDR,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta 2015. gada 20. maija rezolūciju par konfliktu skartu teritoriju un augsta riska teritoriju izcelsmes izrakteņu un metālu importētāju pašsertifikāciju,

–  ņemot vērā vienošanos par ES regulu par konfliktu skartu teritoriju minerāliem, kuru dalībvalstis apstiprināja 2016. gada 15. jūnijā,

–  ņemot vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas Vides programmas (UNEP) ietvaros 2015. gada 15. aprīlī pieņemto ziņojumu par dabas resursu nelegālu ieguvi un tirdzniecību, no kuras ienākumus gūst organizētās noziedzīgās grupas,

–  ņemot vērā Eiropas Savienības vēlēšanu novērošanas misijas Gabonā 2016. gada 12. decembra ziņojumu,

–  ņemot vērā Kotonū nolīgumu,

–  ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

A.  tā kā stāvoklis Gabonā un Kongo Demokrātiskajā Republikā pilnībā atšķiras un nav nekāda pamata abus šos jautājumus izskatīt vienā rezolūcijā;

Kongo Demokrātiskā Republika

B.  tā kā pieaug bruņoto grupējumu skaits, dezintegrējas un izzūd stabilas valsts vara, ANO nespēj sasakņoti reaģēt uz genocīdu un tā sekām un pagrimumu veicina arī valstis, kurām šajā reģionā ir savas intereses, piemēram, Amerikas Savienotās Valstis, Beļģija un Francija, kā rezultātā situācija ir kļuvusi dramatiska, jo kopš 1996. gada ir gājuši bojā vairāki simti tūkstošu vai pat miljoni cilvēku (dažas NVO uzskata, ka šis skaitlis sasniedz pat sešus miljonus), kuru lielum lielais vairākums ir civiliedzīvotāji, kas miruši galvenokārt represiju un slepkavību, nepietiekama uztura, slimību un nabadzības dēļ, ko izraisījis 1996. un 1998. gada karš; tā kā šī situācija joprojām ietekmē pašreizējo stāvokli valstī;

C.  tā kā kopš 2012. gada KDR atkal raksturo nestabilitāte, kuras rezultātā vairāki tūkstoši cilvēku ir cietuši kauju un represiju dēļ, kas jo īpaši skar Ziemeļkivu provinci un Dienvidkivu provinci valsts austrumdaļā; tā kā saskaņā ar Humānās palīdzības koordinācijas biroja (OCHA) sniegto informāciju 2015. gada 31. jūlijā aptuveni 1,5 miljoni cilvēku bija iekšzemē pārvietotas personas, kas ir 7 % no šīs valsts kopējā iedzīvotāju skaita; tā kā vairāk nekā 400 000 Kongo bēgļu joprojām dzīvo trimdā; tā kā KDR ierodas kaimiņvalsts bēgļi, kuri bēg no smagas humanitārās krīzes Centrālāfrikas Republikā; tā kā t. s. etniskā jautājuma izmantošana šajā reģionā ievērojami saasina konfliktus un turpina šķelt teritoriju; tā kā pārtikas produktu cenas kopš konflikta sākuma ir ievērojami palielinājušās;

D.  tā kā ir pastrādāti daudzi kara noziegumi un noziegumi pret cilvēci, ir izdarīti masveida cilvēktiesību pārkāpumi, pastiprinās opozicionāru apspiešana, masveidā tiek izvarotas sievietes un jaunas meitenes un tiek īstenota iedzīvotāju masveida pārvietošana; tā kā Kongo Demokrātiskajā Republikā saskaņā ar oficiālajām ziņām par izvarošanas upuriem kopš 1996. gada ir kļuvušas vismaz 200 000 personas un tā kā šis skaits noteikti ir ievērojami lielāks, jo daudzi izvarošanas gadījumi nav reģistrēti; tā kā izvarošana ir kara ierocis, ko izmanto visas konfliktā iesaistītās puses, tostarp oficiālās armijas spēki; tā kā piespiedu militārais dienests, jo īpaši bērnu iesaukšana armijā, lai viņus padarītu par kareivjiem, Kongo Demokrātiskajā Republikā ir izplatīta parādība;

E.  tā kā transnacionālie uzņēmumi finansē bruņotos grupējumus, lai turpinātu Kongo derīgo izrakteņu izmantošanu; tā kā KDR atrodas 80 % no atklātajiem koltāna (minerāla, ko īpaši izmanto datoru un mobilo telefonu kondensatoros) krājumiem, bet ieguvēji no šīs bagātības ir daudznacionālie uzņēmumi, nevis Kongo tauta; tā kā ANO publicētajos ziņojumos šī prakse ir vairākkārt nosodīta; tā kā UNEP izpilddirektora vietnieks Ibrahim Thiaw 2015. gada aprīlī norādīja, ka ikgadējie ieņēmumi no derīgo izrakteņu ieguves pārsniedz vienu miljardu dolāru un ka lielāko daļu peļņas (līdz 98 %) saņem starptautiskās korporācijas, savukārt atlikušie 2 % tiek izmantoti iekšējo bruņoto grupējumu finansēšanai; tā kā 2016. gada 15. jūnijā dalībvalstis panāca vienošanos par ES regulu par konfliktu skartu teritoriju minerāliem, kura nekādi neatbilda gaidītajam, jo attiecās tikai uz izejvielām, proti, 10–15 % no importa uz Eiropu;

F.  tā kā starptautiskās finanšu iestādes, pirmkārt jau Pasaules Banka, īstenojot savus strukturālo pielāgojumu plānus, šo valsti ir padarījuši vēl vājāku, jo tajā daudznacionālajiem uzņēmumiem ir radītas juridiskas un fiskālas privilēģijas, īpaši derīgo izrakteņu jomā; tā kā šo pielāgojumu plānu dēļ ir likvidētas Kongo ekonomikas pamatnozares un ir atlaists tūkstošiem darbinieku, tādējādi atņemot iedzīvotājiem iztikas līdzekļus un pasliktinot viņu dzīves apstākļus, savukārt lielajiem rūpniecības uzņēmumiem, galvenokārt no rietumiem, kas savās rokās ir sagrābuši resursus un kontrolē ekonomiku, tas ir bijis izdevīgi;

G.  tā kā 1999. gadā izveidotās misijas Monusco darbības bilance ir pilnīga neveiksme, jo ar tās palīdzību nav izdevies uzlabot to civiliedzīvotāju stāvokli, kuri ir smagi cietuši karadarbības rezultātā, un tā kā tās atbalsts Kongo nacionālajai armijai (Kongo Demokrātiskās Republikas bruņotie spēki (FARDC)) ir palīdzējis šai armijai izdarīt noziedzīgus nodarījumus; tā kā pēc tam, kad 2015. gada februārī tika apturēta Monusco militārā sadarbība ar FARDC, ANO 2016. gada 2. martā nolēma atjaunot militāro atbalstu valdības spēkiem;

H.  tā kā saskaņā ar KDR Konstitūciju valsts prezidents var atrasties amatā ne ilgāk kā divus termiņus un viņam būtu vajadzējis atstāt amatu pagājušā gada 19. decembra pusnaktī; tā kā prezidents Joseph Kabila, aizkavējot vēlēšanu sarakstu atjaunināšanu, ir padarījis neiespējamu jaunu vēlēšanu rīkošanu atbilstošos termiņos, kas dotu iespēju viņu atcelt, un tas ir izraisījis politisku spriedzi, manifestācijas un vardarbības uzliesmojumus, kā rezultātā ir gājuši bojā vairāki desmiti cilvēku; tā kā saskaņā ar ANO informāciju tikai 2016. gada 19. un 20. decembrī vien 40 personas ir nogalinātas, 107 — ievainotas un 460 — arestētas;

I.  tā kā 2016. gada 31. decembrī pēc katoļu baznīcas paspārnē notikuša trīs nedēļu ilga dialoga varas pārstāvji un opozīcija ir panākuši vienošanos, kas paredz izveidot Nacionālo pārejas padomi vēsturiskā opozicionāra Étienne Tshisekedi vadībā, kā arī iecelt premjerministru no viņa koalīcijas “le Rassemblement”; tā kā saskaņā ar šo vienošanos Joseph Kabila paliks pie varas līdz brīdim, kad būs notikušas parlamenta un prezidenta vēlēšanas (ne vēlāk kā 2017. gada decembrī), un nekandidēs uz trešo termiņu; tā kā atsevišķi opozīcijas locekļi nav parakstījuši minēto vienošanos, īpaši tie, kas pārstāv Kongo atbrīvošanās kustību (MLC), Republikas bijušais viceprezidents Jean-Pierre Bemba un daži sarunu vedēji no opozīcijas mazākuma;

J.  tā kā 31. decembrī noslēgtā vienošanās ir svarīgs solis uz priekšu, tomēr tajā ir saglabājušās pelēkās zonas, īpaši jautājums par nākamo vēlēšanu rīkošanu un finansēšanu (izmaksas tiek lēstas 1,2 miljardu dolāru apmērā, bet valsts budžets ir tikai 4 miljardi); tā kā tās īstenošana joprojām izraisa diskusijas; tā kā pirmdien, 23. janvārī, Étienne Tshisekedi ir paredzēts izbraukt no Kinšasas, lai veiktu medicīnisku pārbaudi Beļģijā;

Gabona

K.  tā kā saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Attīstības programmu (UNDP) tautas attīstības indekss (TAI) Gabonā 2014. gadā bija 0,684, kas to ierindo 110. vietā 188 valstu starpā, un tā kā vairāk nekā puse Gabonas iedzīvotāju dzīvo zem nabadzības sliekšņa, lai gan IKP uz vienu iedzīvotāju ir salīdzinoši augsts;

L.  tā kā saskaņā ar Transparency International izstrādāto korupcijas uztveres indeksu Gabona 2015. gadā ierindojās 99. vietā no 168 valstīm;

M.  tā kā Gabona 2010. gadā parakstīja Āfrikas Demokrātijas, vēlēšanu un pārvaldības hartu, bet vēl nav to ratificējusi;

N.  tā kā 2016. gada 27. augustā Gabonā notika vēlēšanas un ar Gabonas iestāžu piekrišanu no 2016. gada 12. jūlija līdz 2016. gada 30. septembrim valstī atradās Eiropas Savienības vēlēšanu novērošanas misija; tā kā saskaņā ar iekšlietu ministra teikto amatā esošais prezidents Ali Bongo ir ieguvis 49,80 % balsu, proti, tikai par 5000 balsīm vairāk; tā kā opozīcija apstrīd vēlēšanu rezultātus un atsevišķos Librevilas rajonos ir notikušas sadursmes, ir nodedzināta Nacionālās asamblejas ēka, ir notikušas manifestācijas un vismaz sešas personas ir guvušas šautas brūces kopš 31. augusta;

O.  tā kā 1. septembrī Jean Ping galvenā biroja telpas ieņēma tiesībsargājošie spēki, divas personas nogalinot un vairākas ievainojot — liecinieki to dēvēja par slaktiņu; tā kā galvaspilsētā un citviet valstī turpinās vardarbība; tā kā Gabonai vairs nav pieejams internets un sociālie tīkli; tā kā pēc vēlēšanām notikušo vardarbīgo nemieru laikā galvaspilsētā ir aizturētas vairāk nekā 800 personas; tā kā opozīcija runā par vairāk nekā 50 bojāgājušajiem dažādās valsts vietās; tā kā atsevišķas Āfrikas avīzes ziņo, ka Francijas karavīri, kam ir zināms stāvoklis Republikas gvardē, ir piedalījušies Jean Ping galvenā biroja bombardēšanā;

P.  tā kā opozīcija, vēloties ievērot noteikumus, bet vienlaikus apšaubot iestāžu neatkarību, septembra sākumā iesniedza Gabonas Konstitucionālajā tiesā sūdzību, kura 23. septembrī tika noraidīta, un pēc tam novembra sākumā iesniedza otru sūdzību, lai no jauna apstrīdētu 27. augustā notikušo prezidenta vēlēšanu rezultātus;

Q.  tā kā neraugoties uz spiedienu, kuru tās locekļiem nācies izturēt, ES vēlēšanu novērošanas misija 2016. gada 12. septembrī iesniedza ziņojumu un ir novērtējusi vēlēšanas kā nepārredzamas, norādot, ka vēlēšanu pārvaldības struktūru darbs nav bijis pārredzams, jo ieinteresētajām personām nav bijis iespējams iepazīties ar būtisku informāciju, piemēram, vēlēšanu sarakstiem un balsošanas iecirkņu sarakstu; tā kā galvenais pārkāpums, uz kuru norāda vēlēšanu novērošanas misija, ir balsu skaits, ko Ali Bongo Ondimba ieguvis Haut-Ogooué provincē, kura ir Bongo ģimenes atbalsta punkts un kurā amatā esošais prezidents saskaņā ar Iekšlietu ministrijas sniegto informāciju ieguva 95,47 % balsu, vēlētāju aktivitātei sasniedzot 99,93 %; tā kā vēlēšanu novērošanas misija ir apšaubījusi šos rezultātus, uzsverot, ka tie ir pretrunā tendencei, kuru misija konstatējusi, balstoties uz rezultātiem, ko paziņojuši astoņu citu valsts provinču gubernatori; tā kā misija līdz ar to uzskata, ka šādas novirzes rada šaubas par rezultātu apkopošanas un vēlēšanu galīgā iznākuma pareizību; tā kā Konstitucionālā tiesa savā 23. septembra spriedumā nav pievērsusies pārkāpumiem Haut-Ogooué provincē;

R.  tā kā, neraugoties uz iepriekš minētajā ziņojumā iekļautajiem neapstrīdamajiem konstatējumiem, nav sekojušas nekādas darbības, šķiet, ka Savienība vēlas turpināt klusēšanu pēc tam, kad Francijas iestādes septembra beigās ir atzinušas Ali Bongo apstiprināšanu amatā;

S.  tā kā naftas cenas krišanās un valsts budžeta samazinājumi ekonomisko un sociālo situāciju gan Gabonā, gan Kongo Demokrātiskajā Republikā padara vēl grūtāku; tā kā Gabonā notiek aizvien vairāk streiku, ko rīko skolotāju arodbiedrības, naftas rūpniecībā strādājošie, pensionāri, pasta darbinieki, tiesnešu arodbiedrības u. c.; tā kā prasības ir saistītas ar to, ka nav izmaksātas algas un pensijas, ar ierēdņa statusa piešķiršanu, prezidenta iejaukšanos tiesnešu padomes darbā, nesen politisku iemeslu dēļ ieslodzīto atbrīvošanu vai arī rūpnīcu slēgšanu/pārpirkšanu naftas pārstrādes nozarē;

T.  tā kā Gabonā ir izveidojusies spēcīga mobilizācijas kampaņa pret Āfrikas Nāciju kausa (ĀNK) izcīņas organizēšanu; tā kā asociācijas JOUR (Apvienotā jauniešu pretošanās kustība) jaunieši trešdien, 2017. gada 18. janvārī, bija sarīkojuši miermīlīgu gājienu, lai protestētu pret 2017. gada ĀNK izcīņas organizēšanu Gabonā; tā kā dažus no šiem jauniešiem, to skaitā asociācijas priekšsēdētāju Marceau Malekou, aizturēja par sabiedriskās kārtības traucēšanu;

U.  tā kā kopš Gabonas neatkarības iegūšanas 1960. gadā Francija saskaņā ar 1960. gada augusta aizsardzības nolīgumiem šajā valstī izvieto savus bruņotos spēkus; tā kā saskaņā ar Iekšlietu ministrijas sniegto informāciju pašlaik Gabonā ir izvietoti 350 karavīri (Francijas bruņotie spēki Gabonā jeb EFG); tā kā 2016. gada 7. septembrī Francijas valdība nolēma nosūtīt uz Librevilu otro gaisa desantkaraspēka pulku, kā oficiālo šādas nosūtīšanas mērķi norādot Francijas valstspiederīgo aizsardzību; tā kā 2010. gadā tika parakstīts jauns nolīgums, kas paredz, ka Gabonas Republikā izvietotie Francijas bruņotie spēki var pārvietoties šīs valsts teritorijā, tostarp tās teritoriālajos ūdeņos un gaisa telpā, un ka šāda brīva pārvietošanās Gabonas teritoriālajos ūdeņos it īpaši ietver apstāšanos un enkura izmešanu jebkādos apstākļos; tā kā turklāt Gabonā izvietotajiem Francijas bruņotajiem spēkiem nav jāmaksā nekādi nodokļi un īre pretēji lielākajā daļā valstu ierastajai praksei; tā kā minētais nolīgums arī paredz Gabonā izvietoto Francijas karavīru pilnīgu nesodāmību, pat tad, ja viņi savas darbības laikā izraisa nāvi;

V.  tā kā Francijas ēna vienmēr ir klājusies pār tās bijušo koloniju; tā kā 1960. gada jūlijā — mēnesi pirms Gabonas neatkarības iegūšanas — parakstītie ekonomiskās sadarbības nolīgumi tik tiešām paredz, ka Francijas Republika turpinās Gabonas Republikai sniegt materiālo palīdzību, kas tai ir nepieciešama, lai īstenotu savus ekonomiskā un sociālā progresa jomā nospraustos mērķus; tā kā pašlaik Gabonā — kur Francijai, kas ir tās galvenā ekonomiskā partnere, pieder aptuveni 120 uzņēmumi (apmēram 200 MVU) — dzīvo gandrīz 14 000 Francijas valstspiederīgo;

W.  tā kā Francijas atbalsts Ali Bongo režīmam (it īpaši, izmantojot militāro sadarbību) un sakari, kādi ir gandrīz visām Gabonas politiskajām aprindām, rada nopietnas bažas par šīs Gabonas iedzīvotājiem kaitējošās “Frančāfrikas” politikas mūžīgu īstenošanu,

1.  pauž nožēlu par to, ka vienā rezolūcijā tiek skatītas divas tik dažādas situācijas kā situācija Kongo Demokrātiskajā Republikā un situācija Gabonā;

Kongo Demokrātiskā Republika

2.  nosoda jebkādus vardarbības aktus, jebkādus cilvēktiesību pārkāpumus un jebkādu seksuālo vardarbību; pauž solidaritāti ar visiem iedzīvotājiem, kurus ir skāris gadiem ilgstošais konflikts; atkārtoti nosoda etniskā jautājuma instrumentalizāciju, kas šajā reģionā ir radījusi miljoniem upuru un kas kalpo vienīgi iedzīvotāju šķelšanai;

3.  nosoda pret cilvēktiesību aizstāvjiem, žurnālistiem, politiskajiem opozicionāriem un citiem neatkarīga vai kritiska viedokļa paudējiem vērsto jebkāda veida, tostarp tiesu iestāžu īstenoto, iebiedēšanu un vajāšanu; uzsver, ka ir jāievēro un jāaizsargā tiesības uz vārda, biedrošanās un miermīlīgas pulcēšanās brīvību; prasa nekavējoties un bez nosacījumiem atbrīvot visas patvaļīgi aizturētās personas;

4.  pieņem zināšanai 2016. gada 31. decembrī noslēgto līgumu starp valdību un opozīciju kā iespējamu soli ceļā uz miera atjaunošanu šajā valstī; tādēļ prasa Eiropas Savienībai un tās dalībvalstīm atbalstīt šī līguma īstenošanu un vēlēšanu rīkošanu, it īpaši palielinot finansiālo atbalstu Kongo Demokrātiskajai Republikai, lai šīs vēlēšanas varētu notikt pārredzamā un demokrātiskā veidā saskaņā ar nolīgumā paredzēto grafiku; pieprasa nodrošināt pārredzamību attiecībā uz jebkādu finansiālo atbalstu, ko ES un tās dalībvalstis sniedz vēlēšanām Kongo Demokrātiskajā Republikā;

5.  uzskata, ka cīņa pret nesodāmību par cilvēktiesību pārkāpumiem un ekonomiskiem un finanšu pārkāpumiem ir viens no obligātiem priekšnosacījumiem miera atjaunošanai Kongo Demokrātiskajā Republikā;

6.  īpašu satraukumu pauž par sieviešu stāvokli šajā valstī un noziegumiem un diskrimināciju, no kā viņas cieš; uzskata, ka varasiestādēm un starptautiskajai sabiedrībai ir jāpastiprina centieni, lai izbeigtu masveida izvarošanu kā vienu no kara paņēmieniem, lai nodrošinātu bezmaksas publiskās veselības aprūpes, it īpaši reproduktīvās veselības aprūpes, kontracepcijas un abortu pieejamību, un lai veicinātu patiesu dzimumu līdztiesību;

7.  tāpat arī uzskata, ka vienai no varasiestāžu un starptautiskās sabiedrības prioritātēm ir jābūt bērnu kareivju vervēšanas izbeigšanai;

8.  nosoda to, ka Kongo Demokrātiskās Republikas iedzīvotāju pamatvajadzības sistemātiski tiek upurētas daudznacionālo uzņēmumu un ārvalstu lielvaru ekonomisko un ģeopolitisko interešu labā;

9.  tādēļ uzskata, ka ilgtspējīgu risinājumu traģiskajai situācijai Kongo Demokrātiskās Republikas austrumos var panākt tikai, nodrošinot to, ka šīs valsts iedzīvotāji beidzot var gūt labumu no saviem dabas resursiem; uzsver –– lai to panāktu, valstij ir jāatgūst suverenitāte dabas resursu jomā, ieviešot kontroli pār ārvalstu daudznacionālo uzņēmumu darbību un attīstot valsts infrastruktūru savu izejvielu izmantošanai, pārstrādei un tirdzniecībai, kas nozīmē to, ka valstij ir jāpārskata un jāatceļ visi saskaņā ar Kongo Demokrātiskās Republikas Konstitūcijas 56. pantu noslēgtie līgumi derīgo izrakteņu ieguves un mežsaimniecības jomā, lai nodrošinātu, ka labumu no šiem resursiem gūst pēc iespējas vairāk iedzīvotāju, nevis tikai to neliela daļa;

10.  atkārtoti apstiprina nepieciešamību nodrošināt Kongo Demokrātiskās Republikas tiesības uz suverenitāti pārtikas jomā — tostarp lauksaimnieku tiesības ražot pārtiku savas valsts iedzīvotājiem —, izbeidzot zemes piesavināšanos un nodrošinot lauksaimniekiem piekļuvi zemei, sēklām un ūdenim;

11.  prasa, lai starptautiskā sabiedrība, it īpaši valstis, kuras ir Kongo Demokrātiskās Republikas kreditores (it īpaši Beļģija), likvidētu šķēršļus Kongo Demokrātiskās Republikas attīstībai un līdz ar to miera atjaunošanai, šajā nolūkā dzēšot parādu un parāda procentus, ko valsts turpina maksāt, un brīvās tirdzniecības nolīgumu un strukturālo pielāgojumu plānu vietā īstenojot patiesu starptautisku sadarbību, kurā tiek ievērotas cilvēka pamattiesības un Kongo Demokrātiskās Republikas valstiskā suverenitāte; aicina Kongo Demokrātiskās Republikas varasiestādes pieprasīt valsts parāda revīziju un visu ārvalstu kreditoriem pienākošos nelikumīgo parādu dzēšanu, lai tādējādi pilnībā tiktu dzēsts attiecīgais parāds un tiktu apmierinātas valsts iedzīvotāju cilvēka pamatvajadzības;

12.  prasa Savienībai un tās dalībvalstīm palielināt finanšu un humanitāro palīdzību, lai apmierinātu šīs valsts iedzīvotāju steidzamās vajadzības; prasa Savienībai un tās dalībvalstīm sniegt atbalstu ziedojumu, nevis aizdevumu veidā, lai vēl vairāk nepalielinātu parāda slogu; pauž nožēlu, ka daudzas Savienības dalībvalstis nav īstenojušas mērķi šim nolūkam atvēlēt 0,7 % no sava nacionālā kopienākuma (NKI) un ka dažas valstis ir samazinājušas attīstības palīdzības īpatsvaru; pauž nožēlu par to, ka ir mazinājusies dalībvalstu līdzdalība pārtikas palīdzības programmās; neatlaidīgi prasa neinstrumentalizēt attīstības palīdzību, lai slēgtu vai kontrolētu robežas vai nodrošinātu migrantu atpakaļuzņemšanu; prasa, lai Savienības un dalībvalstu sniegtā palīdzība Kongo Demokrātiskajā Republikā vispirms tiktu izmantota tādu problēmu risināšanai, kuras ir saistītas ar dziļu nevienlīdzību, nabadzību, hronisku uztura nepietiekamību, veselības aprūpes pakalpojumu un sabiedrisko pakalpojumu, it īpaši reproduktīvās veselības aprūpes pakalpojumu, pieejamību, kā arī ar ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanu; tāpat arī prasa palielināt pārtikas palīdzību un vispirms to paredzēt pārtikas izstrādājumu iegādei vietējiem lauksaimniekiem;

13.  atkārtoti apstiprina, ka Eiropas uzņēmumiem, kas darbojas trešās valstīs, ir pilnībā jāievēro starptautiskās cilvēktiesību normas; šajā sakarā prasa dalībvalstīm nodrošināt, lai uzņēmumi, uz kuriem attiecas to tiesību akti, neizvairītos no cilvēktiesību un sociālo, veselības un vides standartu ievērošanas, kuri tiem tiek piemēroti, kad tie uzsāk uzņēmējdarbību vai veic savas darbības trešā valstī; aicina Eiropas Komisiju un dalībvalstis veikt pasākumus pret Eiropas uzņēmumiem, kuri neievēro šīs normas vai kuri nenodrošina pietiekamu kaitējuma atlīdzību personām, kas cietušas no cilvēktiesību pārkāpumiem, par kuru nodarīšanu tieši vai netieši ir atbildīgi šie uzņēmumi;

14.  īpaši prasa attiecībā uz Kongo Demokrātisko Republiku veikt neatkarīgu izmeklēšanu par to, kā Eiropas uzņēmumi ievēro sociālos un vides standartus, it īpaši dabas resursu un it īpaši tantalīta izmantošanas jomā, un par iespējamu šo uzņēmumu saikni ar bruņoto grupējumu finansēšanu; tāpat arī prasa veikt starptautisku izmeklēšanu, lai noskaidrotu, vai ir pamatotas aizdomas par saikni starp strukturālās pielāgošanas plāniem, starptautisko finanšu institūciju sniegto finansiālo atbalstu un valstī pastrādātajiem noziegumiem;

15.  iebilst pret jebkādiem mēģinājumiem eksternalizēt Savienības migrācijas politiku uz trešām valstīm; nosoda to, ka Rabātas process, kurā piedalās arī Kongo Demokrātiskā Republika, nekādā gadījumā nepieļauj migrācijas pamatcēloņu novēršanu, bet gan tikai atgriešanas un atpakaļuzņemšanas politikas veicināšanu; uzskata, ka šāda politika ir pretrunā tiesībām brīvi pārvietoties, tiesībām uz patvērumu un plašākā nozīmē — starptautiskajās konvencijās noteiktajām migrantu tiesībām;

Gabona

16.  pauž nopietnas bažas par pēcvēlēšanu krīzi Gabonā un par sekām, kādas tā varētu atstāt uz valsti, reģionu un tās skartajiem iedzīvotājiem; nosoda to, ka Francija pēc tam, kad bija pieprasījusi rezultātu publicēšanu, atkal atzina Ali Bongo uzvaru, neraugoties uz Eiropas un starptautisko novērotāju konstatējumiem;

17.  nosoda jebkādus pēc vēlēšanām pastrādātos vardarbības aktus, it īpaši cilvēktiesību pārkāpumus, patvaļīgu arestēšanu un nelikumīgu aizturēšanu, kā arī preses brīvības un vārda brīvības pārkāpumus;

18.  pieprasa nekavējoties izbeigt jebkādu vardarbību, cilvēktiesību pārkāpumus un pret pilsonisko sabiedrību un opozicionāriem vērstu politisko iebiedēšanu un ievērot starptautiskās tiesības un cilvēktiesības;

19.  prasa ANO vadībā veikt starptautisku izmeklēšanu par vēlēšanām un pēc tām pastrādātajiem vardarbības aktiem, lai noteiktu, kā izveidot politisku dialogu, kas ļautu pārvarēt krīzi, nodrošinot Gabonas iedzīvotāju demokrātisko tiesību ievērošanu;

20.  prasa Gabonai ratificēt Āfrikas Demokrātijas, vēlēšanu un pārvaldības hartu, paziņot par to hartas depozitārijam un ievērot tās noteikumus;

21.  atkārtoti nosoda Francijas — bijušās koloniālās lielvaras — izmantotās politiskās viltības un īstenoto ietekmi Gabonā; iebilst pret jebkāda veida “Frančāfrikas” politikas mūžīgu īstenošanu šajā valstī; pieprasa nekavējoties izvest no valsts Francijas karaspēku;

22.  uzskata, ka Gabonas problēmas valstī varēs atrisināt tikai, garantējot visiem pilsoņiem vienādas tiesības un sākot risināt problēmas, kas saistītas ar auglīgo lauksaimniecības zemju kontroli, bezdarbu un nabadzību, cīņu pret korupciju, nabadzību, nevienlīdzību un diskrimināciju, kā arī veicinot sociālās, politiskās un ekonomiskās reformas, lai izveidotu brīvu, demokrātisku un stabilu valsti; pauž īpašas bažas par situāciju skolās;

23.  uzskata, ka valsts dabas resursu nepieejamība iedzīvotājiem, bezdarba pieaugums, sociālās situācijas pasliktināšanās un grimšana nabadzībā ir šķēršļi stabilitātei un ka nākamajā periodā tiem ir jābūt absolūtai prioritātei;

24.  nosoda ekonomisko, sociālo un politisko iejaukšanos trešo valstu lietās, izmantojot Pasaules Bankas un SVF strukturālās pielāgošanas plānus, kā arī brīvās tirdzniecības nolīgumus jeb t. s. ekonomisko partnerattiecību nolīgumus, ko noslēgusi Savienība; uzsver, ka šo politikas nostādņu īstenošana ir izraisījusi zemes un resursu, it īpaši naftas resursu, piesavināšanos un ekonomiskās, sociālās, politiskās un humanitārās krīzes situāciju, kas valsts iedzīvotājiem liek doties trimdā;

25.  prasa Eiropas Savienībai un tās dalībvalstīm visos pasākumos, ko tās veic attiecībā uz Gabonu, reāli piemērot attīstības politikas saskaņotības principu, lai tās būtu savstarpēji saskaņoti saistītas un nekavētu mērķu īstenošanu nabadzības mazināšanas un ilgtspējīgas attīstības jomā; nosoda jebkādu nosacījumu izvirzīšanu attīstības palīdzības sniegšanai nolūkā eksternalizēt robežas un Savienības migrācijas politikas pārvaldību;

26.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai, Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, Āfrikas Savienībai, Lielo ezeru reģiona valstu valdībām, Kongo Demokrātiskās Republikas prezidentam, premjerministram un parlamentam, Gabonas valdībai, ANO ģenerālsekretāram, ANO Cilvēktiesību padomei, kā arī ĀKK un ES Apvienotajai parlamentārajai asamblejai.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika