Postup : 2017/2510(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0122/2017

Predkladané texty :

B8-0122/2017

Rozpravy :

PV 01/02/2017 - 16
CRE 01/02/2017 - 16

Hlasovanie :

PV 02/02/2017 - 7.6
CRE 02/02/2017 - 7.6
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0017

NÁVRH UZNESENIA
PDF 366kWORD 59k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0120/2017
25.1.2017
PE598.433v01-00
 
B8-0122/2017

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku

v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o kríze právneho štátu v Konžskej demokratickej republike a v Gabone  (2017/2510 (RSP))


Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Paloma Lopez Bermejo, Angela Vallina, Javier Couso Permuy, Dimitris Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Merja Kyllönen v mene skupiny GUE/NGL

Uznesenie Európskeho parlamentu o kríze právneho štátu v Konžskej demokratickej republike a v Gabone  2017/2510 (RSP).  
B8-0122/2017

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Konžskej demokratickej republike (KDR), najmä zo 7. októbra 2010, 9. júla 2015, 10. marca 2016 a 1. decembra 2016, ako aj uznesenia Spoločného parlamentného zhromaždenia AKT – EÚ, najmä na uznesenie z 15. júna 2016,

–  so zreteľom na rezolúcie politických skupín a neúspech prijatia spoločného uznesenia o Gabone na spoločnom zhromaždení AKT-EÚ v decembri 2016 v Nairobi (Keňa),

–  so zreteľom na diskusiu o situácii po voľbách v Gabone, ktorá sa konala 13. septembra 2016 v Európskom parlamente,

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948 a na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach z roku 1966,

–  so zreteľom na ústavu KDR, a najmä na jej článok 56, v ktorom sa stanovuje: „Každý akt, každá zmluva, každý dohovor, každý dohoda alebo každá iná skutočnosť, ktorá má za následok, že pozbavuje národ, fyzické alebo právnické osoby ich všetkých vlastných prostriedkov na živobytie, ktoré pochádzajú z ich zdrojov alebo ich prírodného bohatstva, alebo ich časti, bez toho, aby boli dotknuté medzinárodné ustanovenia o hospodárskych trestných činoch, je považovaná za trestný čin rabovania a trestá sa podľa zákona.“,

–  so zreteľom na Africkú chartu ľudských práv a práv národov,

–  so zreteľom na Africkú chartu o demokracii, voľbách a správe vecí verejných,

–  so zreteľom na článok 3 Ženevského dohovoru z roku 1949, ako aj jeho protokol II, ktoré zakazujú mimosúdne popravy, znásilňovanie, nútené verbovanie do armády a ďalšie ukrutnosti,

–  so zreteľom na Dohovor OSN o právach dieťaťa z 20. novembra 1989,

–  so zreteľom na rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN č. 2211 z marca 2015, ktorá predĺžila mandát misie OSN pre stabilizáciu v Konžskej demokratickej republike (Monusco) do 31. marca 2016,

–  so zreteľom na odovzdávanie Sacharovovej ceny v roku 2014 Dr. Denisovi Mukwegemu, konžskému gynekológovi, za jeho boj za ochranu práv žien v KDR,

–  so zreteľom na uznesenie Európskeho parlamentu z 20. mája 2015 k certifikácii dovozcov určitých nerastov a kovov s pôvodom v oblastiach ovplyvnených konfliktom a vo vysokorizikových oblastiach,

–  so zreteľom na dohodu o európskom súbore pravidiel o „konfliktných mineráloch“, ktorú uzatvorili členské štáty 15. júna 2016,

–  so zreteľom na správu UNEP z 15. apríla 2015 o nezákonnom využívaní prírodných zdrojov a obchode s nimi v prospech organizovaných zločineckých skupín,

–  so zreteľom na správu volebnej pozorovateľskej misie EÚ v Gabone z 12. decembra 2016,

–  so zreteľom na Dohodu z Cotonou,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže situácia v Gabone je úplne odlišná od situácie v KDR a nie je žiadny dôvod na prijatie spoločného uznesenia o týchto dvoch témach;

Konžská demokratická republika

B.  keďže nárast počtu ozbrojených frakcií, dezorganizácia a neexistencia stabilného štátu, neschopnosť OSN súdržným spôsobom brániť genocíde a jej dôsledkom a spolupáchateľstvo krajín, ktoré majú záujmy v regióne, napríklad USA, Belgicko a Francúzsko, viedli k dramatickej situácii, ktorá priniesla od roku 1996 niekoľko sto tisíc, či dokonca miliónov mŕtvych (podľa niektorých MVO až do 6 miliónov), väčšinou civilných obyvateľov, ktorí sa stali obeťami najmä represálií a vrážd, podvýživy, chorôb a chudoby v dôsledku vojen v rokoch 1996 a 1998; keďže dôsledky tejto situácie pretrvávajú v krajine dodnes;

C.  keďže nestabilita, ktorá od roku 2012 opäť charakterizuje KDR a ktorá priniesla niekoľko tisíc obetí bojov a ukrutností, ku ktorým dochádza najmä v provinciách Severné Kivu a Južné Kivu na východe krajiny; keďže podľa Úradu OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA) k 31. júlu 2015 bolo vnútorne vysídlených približne 1,5 milióna osôb, t. j. 7 % celkového obyvateľstva krajiny; keďže viac ako 400 000 konžských utečencov stále žije v exile; keďže utečenci, ktorí utekajú pred vážnou humanitárnou krízou v susednej Stredoafrickej republike, prichádzajú do KDR; keďže účelové využívanie „etnickej otázky“ v regióne výrazne vyostrilo konflikty a naďalej rozdeľuje územia; keďže ceny potravín sa od začiatku konfliktu výrazne zvýšili;

D.  zohľadňujúc mnohé vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti, rozsiahle porušovanie ľudských práv, zostrenie potláčania opozície, hromadné znásilnenia žien a dievčat a hromadné presídľovanie obyvateľstva; keďže znásilňovanie v Konžskej demokratickej republike malo od roku 1996 oficiálne najmenej 200 000 obetí a v skutočnosti oveľa viac, pretože mnohé znásilnenia nie sú zaznamenané; keďže znásilnenie je vojnová zbraň, ktorú využívajú všetky bojujúce strany vrátane oficiálnych ozbrojených síl; keďže nútené verbovanie do armády, najmä detí, aby sa z nich stali vojaci, je bežný jav v Konžskej demokratickej republike;

E.  keďže nadnárodné spoločnosti financujú ozbrojené skupiny s cieľom pokračovať vo využívaní konžského nerastného bohatstva; keďže KDR má 80 % známych zásob koltánu, minerálu využívaného najmä v kondenzátoroch počítačov a mobilných telefónov, ale toto bohatstvo využívajú nadnárodné spoločnosti a nie konžský ľud; keďže tento jav bol opakovane odsúdený v správach OSN; keďže v apríli 2015 Ibrahim Thiaw, námestník výkonného riaditeľa UNEP, vyhlásil, že využívanie prírodných zdrojov predstavuje viac ako jednu miliardu dolárov ročne a že väčšinu ziskov – až 98 % ziskov – čerpajú medzinárodné skupiny, zatiaľ čo zvyšnými 2 % sú financované vnútorné ozbrojené skupiny;
keďže členské štáty dosiahli 15. júna 2016 dohodu o európskom súbore pravidiel o „konfliktných mineráloch“, ktorá je značne vzdialená od ťažiska problému, keďže sa týka len „surových výrobkov“, teda 10 až 15 % európskeho dovozu;

F.  keďže medzinárodné finančné inštitúcie prostredníctvom plánov štrukturálnych úprav ešte viac oslabili krajinu, z ktorej urobili právny a daňový raj pre nadnárodné spoločnosti, a to najmä v ťažobnom priemysle; keďže v dôsledku plánov štrukturálnych úprav došlo k demontáži pilierov konžskej ekonomiky a tisíce pracovníkov bolo prepustených, čím bola populácia zbavená obživy a došlo k zhoršeniu životných podmienok a na druhej strane k drancovaniu zdrojov a ovládaniu ekonomiky hlavnými priemyselnými skupinami, predovšetkým západnými;

G.  keďže misia Monusco, ktorá sa začala v roku 1999, je absolútnym neúspechom, pretože sa jej nepodarilo zlepšiť osud civilného obyvateľstva ťažko postihnutého vojnou, a jej podpora národnej konžskej armády (FARDC) iba posilnila zločiny páchané armádou; keďže po pozastavení vojenskej spolupráce medzi misiou Monusco a FARDC vo februári 2015 sa OSN rozhodla 2. marca 2016 obnoviť vojenskú podporu pre vládne sily;

H.  keďže mandát prezidenta KDR je obmedzený konžskou ústavou len na dve funkčné obdobia a keďže sa prezident mal vzdať moci 19. decembra o polnoci; keďže prezident Joseph Kabila prikročil k tomu, že znemožnil nové voľby v primeranej lehote, ktoré by umožnili jeho nahradenie, zabránením revízie volebných zoznamov, čo viedlo k rastúcemu politickému napätiu, manifestáciám a stupňovaniu násilia s niekoľkými desiatkami mŕtvych;
keďže len v období medzi 19. a 20. decembrom 2016 došlo podľa OSN k 40 zabitiam, 107 osôb bolo zranených a 460 zatknutých;

I.  keďže v nadväznosti na trojtýždňový dialóg pod záštitou katolíckej cirkvi štátna moc a opozícia dosiahli 31. decembra 2016 dohodu o zriadení prechodnej národnej rady (NTC), ktorej predsedá dlhoročný predstaviteľ opozície Etienne Tshisekedi, ako aj o vymenovaní predsedu vlády z jeho koalície (le Rassemblement); keďže podľa tejto dohody zostane Joseph Kabila pri moci až do uskutočnenia parlamentných a prezidentských volieb, najneskôr do decembra 2017, a nebude usilovať o tretie funkčné obdobie; keďže niektorí členovia opozície nepodpísali dohodu, najmä členovia Hnutia za oslobodenie Konga (MLC), bývalý viceprezident republiky Jean-Pierre Bemba a niektorí vyjednávači patriaci k menšinovej časti opozície;

J.  keďže napriek tomu, že dohoda uzatvorená 31. decembra je významným krokom, má svoje tienisté stránky, vrátane riadenia organizovania a financovania blížiacich sa volieb (s rozpočtom, ktorý sa odhaduje na 1,2 miliardy USD, zatiaľ čo štátny rozpočet predstavuje iba 4 miliardy USD); keďže jej vykonávanie je stále predmetom diskusie; keďže v pondelok 23. januára musel Etienne Tshisekedi opustiť Kinshasu a podrobiť sa „lekárskemu vyšetreniu“ v Belgicku;

Gabon

K.  keďže podľa Programu OSN pre rozvoj (UNDP) bol index ľudského rozvoja (Human Development Index, HDI) Gabonu 0,684 v roku 2014, v dôsledku čoho sa krajina umiestnila na 110. mieste zo 188 krajín, a keďže viac ako polovica gabonských občanov žije pod hranicou chudoby, hoci je úroveň HDP na obyvateľa relatívne vysoká;

L.  keďže podľa indexu vnímania korupcie, ako ho v roku 2015 zostavila organizácia Transparency International, je Gabon na 99. mieste zo 168 krajín;

M.  keďže Gabon v roku 2010 podpísal Africkú chartu o demokracii, voľbách a správe vecí verejných, ale ešte ju neratifikoval;

N.  keďže 27. augusta 2016 sa v krajine uskutočnili voľby v Gabone a keďže do krajiny bola vyslaná pozorovateľská misia Európskej únie v trvaní od 12. júla do 30. septembra 2016, po dohode s gabonskými orgánmi; keďže podľa ministerstva vnútra získal odchádzajúci prezident Ali Bongo 49,80 % hlasov, čo je len o 5 000 hlasov viac; keďže opozícia spochybňuje výsledok volieb a v niektorých štvrtiach Libreville došlo k stretom, Národné zhromaždenie bolo podpálené a boli zorganizované demonštrácie, v ktorých malo byť 31. augusta najmenej 6 osôb zranených guľkou;

O.  keďže 1. septembra bezpečnostné sily zaútočili na sídlo strany Jeana Pinga, pričom 2 ľudia boli zabití a ďalší zranení a svedkovia hovorili o „masakri“; keďže k ďalším násilnostiam došlo v hlavnom meste a na niekoľkých ďalších miestach v krajine; keďže v Gabone prestal fungovať internet a sociálne siete; keďže počas násilných protestov po voľbách bolo v hlavnom meste zatknutých viac ako 800 osôb; keďže podľa opozície mali nepokoje v celej krajine najmenej 50 obetí; keďže niektoré africké noviny upozorňujú na účasť francúzskych vojakov z Republikánskej gardy na bombardovaní sídla strany Jeana Pinga;

P.  keďže opozícia, hoci pochybuje o nezávislosti štátnych orgánov, sa vydala inštitucionálnym smerom a predložila gabonskému ústavnému súdu žalobu, ktorá bola 23. septembra zamietnutá, a následne predložila začiatkom novembra druhú žalobu s cieľom opäť spochybniť výsledky prezidentských volieb, ktoré sa konali 27. augusta;

Q.  keďže napriek nátlaku na svojich členov vypracovala volebná pozorovateľská misia EÚ 12. decembra 2016 správu, v ktorej označila voľby za netransparentné a upozornila na „nedostatok transparentnosti volebných orgánov, ktoré účastníkom nesprístupnili dôležité informácie, napríklad volebný zoznam a zoznam volebných miestností“; keďže hlavným problémom je podľa volebnej pozorovateľskej misie volebný výsledok Oliho Bonga Ondimbu v provincii Haut-Ogooué, volebnej základni rodiny Bongo, kde odstupujúci prezident podľa údajov ministerstva vnútra získal 95,47 % hlasov pri 99,93 % účasti; keďže misia spochybnila tieto výsledky a zdôraznila, že tieto výsledky „sú v rozpore s trendom, ktorý misia zistila na základe výsledkov oznámených guvernérmi zvyšných ôsmich provincií“; keďže misia sa preto domnieva, že „tieto nezrovnalosti spochybňujú riadny priebeh konsolidácie výsledkov a celkový výsledok volieb“; keďže ústavný súd sa vo svojom rozsudku z 23. septembra nezaoberal podvodmi v provincii Haut-Ogooué;

R.  keďže napriek konečným výsledkom uvedeným v tejto správe nedošlo k vyvodeniu žiadnych dôsledkov a Únia zjavne uprednostnila ticho po tom, čo francúzske orgány fakticky uznali investitúru Aliho Bonga na konci septembra;

S.  keďže pokles ceny ropy a škrty v štátnom rozpočte ešte zhoršujú hospodársku a sociálnu situáciu v Gabone, ako aj v Konžskej demokratickej republike; keďže v Gabone sa množia štrajky odborov učiteľov, zamestnancov v odvetví ťažby ropy, dôchodcov, poštových úradníkov, odborov zamestnancov súdov atď .; keďže požiadavky sa týkajú nevyplatených dávok a dôchodkov, integrácie úradníkov, zasahovania prezidenta do činnosti justičnej rady, oslobodenia posledných „politických“ väzňov alebo uzatvorenia/odkúpenia podnikov v ropnom priemysle;

T.  keďže sa zdvihla vlna protestov proti organizovaniu Pohára afrických národov v Gabone; keďže mladí členovia združenia JOUR (Jeunesse de l’Opposition Unie pour la Résistance – Únia opozičnej mládeže pre odboj) usporiadali v stredu 18. januára 2017 mierový pochod proti konaniu Pohára afrických národov 2017 v Gabone; keďže niektorí z nich, okrem iného predseda Marceau Malekou, boli zadržaní pre narušovanie verejného poriadku;

U.  keďže od vyhlásenia nezávislosti Gabonu v roku 1960 Francúzsko vysiela svoje ozbrojené sily do krajiny v súlade s dohodami o obrane uzatvorenými v auguste 1960; keďže podľa ministerstva vnútra má byť v súčasnosti vyslaných 350 vojakov (príslušníkov francúzskych jednotiek v Gabone – EGF); keďže 7. septembra 2016 sa francúzska vláda rozhodla vyslať do Libreville druhý pluk výsadkárov, podľa oficiálneho vyjadrenia na ochranu francúzskych občanov; keďže v roku 2010 bola podpísaná nová dohoda, ktorá stanovuje, že „francúzske jednotky nachádzajúce sa na území Gabonskej republiky sa môžu pohybovať po jej území vrátane teritoriálnych vôd a vzdušného priestoru. Voľný pohyb v gabonských teritoriálnych vodách zahŕňa najmä zastavenie a zakotvenie za všetkých okolností“; keďže francúzske vojenské jednotky v Gabone neplatia žiadne poplatky ani nájomné, čo je v úplnom rozpore so zvyklosťami vo väčšine krajín; keďže dohoda zaručuje francúzskym vojakom vyslaným do Gabonu úplnú beztrestnosť, a to aj v prípade, že pri ich činnosti dôjde k úmrtiu;

V.  keďže nad bývalou kolóniou vždy spočíval tieň Francúzska; keďže v dohode o hospodárskej spolupráci podpísanej v júli 1960, teda mesiac pred nezávislosťou, sa stanovuje, že „Francúzska republika bude naďalej Gabonu poskytovať hmotnú pomoc (...), ktorú táto krajina potrebuje na uskutočnenie cieľov hospodárskeho a sociálneho pokroku, ktoré si stanovila“; keďže v Gabone dnes žije približne 14 000 francúzskych štátnych príslušníkov a Francúzsko, hlavný hospodársky partner Gabonu, tu má zhruba 120 podnikov (približne 200 malých a stredných podnikov);

W.  keďže podpora Francúzska režimu Aliho Bonga (najmä prostredníctvom vojenskej spolupráce) a väzby, ktoré viažu takmer celú gabonskú politickú triedu, vedú k obavám, že sa aj naďalej bude vykonávať táto politika „Francafriky“ na úkor gabonského ľudu;

1.  vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že v jednom uznesení sa riešia dve rozdielne situácie – situácia v Konžskej demokratickej republike a situácia v Gabone;

Konžská demokratická republika

2.  odsudzuje všetky násilné činy, porušovanie ľudských práv a sexuálne násilie; vyjadruje solidaritu všetkému obyvateľstvu postihnutému rokmi konfliktu; znovu odsudzuje účelové využívanie „etnickej otázky“, ktorá priniesla milióny obetí v regióne a slúži iba na rozdelenie obyvateľstva;

3.  odsudzuje všetky formy zastrašovania a prenasledovania – aj súdneho – obhajcov ľudských práv, novinárov, politických oponentov a iných nezávislých alebo kritických hlasov; zdôrazňuje potrebu dodržiavať a chrániť práva na slobodu prejavu, združovania a pokojného zhromažďovania; žiada okamžité a bezpodmienečné prepustenie všetkých osôb, ktoré sú svojvoľne zadržiavané;

4.  berie na vedomie dohodu uzavretú 31. decembra 2016 medzi vládou a opozíciou, ktorá môže byť krokom k obnove mieru v tejto krajine; žiada preto Európsku úniu a jej členské štáty, aby podporovali vykonávanie dohody a konanie volieb, najmä posilnením finančnej pomoci Konžskej demokratickej republike, aby sa mohli konať transparentné a demokratické voľby podľa harmonogramu prijatého v tejto dohode; vyžaduje transparentnosť celej finančnej podpory Únie a členských štátov určenej na voľby v KDR;

5.  domnieva sa, že boj proti beztrestnosti, pokiaľ ide o porušovanie humanitárneho práva a hospodárske a finančné trestné činy, je nevyhnutným predpokladom opätovného nastolenia mieru v KDR;

6.  je osobitne znepokojený situáciou žien v krajine a zločinmi a diskrimináciou, ktorým sú vystavené; považuje za nevyhnutné zvýšiť úsilie orgánov a medzinárodného spoločenstva s cieľom zastaviť hromadné znásilňovanie ako techniku vojny, zaručiť prístup k bezplatnej zdravotnej starostlivosti, najmä v oblasti sexuálneho zdravia, antikoncepcie a interrupcie, a podporovať skutočnú rovnosť medzi ženami a mužmi;

7.  domnieva sa tiež, že ukončenie verbovania detských vojakov musí byť pre orgány a medzinárodné spoločenstvo prioritou;

8.  odsudzuje skutočnosť, že základné potreby konžského obyvateľstva sú systematicky obetované v prospech hospodárskych a geopolitických záujmov nadnárodných spoločností a cudzích mocností;

9.  domnieva sa preto, že k trvalému riešeniu dramatickej situácie vo východnej časti KDR možno dospieť len vtedy, ak sa vyvinie úsilie o to, aby malo obyvateľstvo konečne prospech z prírodných zdrojov; zdôrazňuje, že na dosiahnutie tohto cieľa musí krajina obnoviť zvrchovanosť nad svojimi prírodnými zdrojmi zriadením demokratickej kontroly nad činnosťou zahraničných nadnárodných spoločností a rozvojom národnej infraštruktúry na ťažbu, spracovanie a predaj surovín, čo znamená revíziu a zrušenie všetkých zmlúv o ťažbe nerastných surovín a dreva v súlade s článkom 56 Konžskej ústavy, aby sa zabezpečilo, aby tieto zdroje využívalo čo najviac ľudí, a nie menšina;

10.  opätovne potvrdzuje, že je potrebné zaručiť právo KDR na potravinovú sebestačnosť vrátane práva poľnohospodárov na výrobu potravín pre svojich ľudí skoncovaním so zaberaním pôdy a zabezpečením prístupu poľnohospodárov k pôde, osivu a vode;

11.  žiada medzinárodné spoločenstvo, a najmä „veriteľské“ krajiny vo vzťahu ku KDR (predovšetkým Belgicko), aby odstránili prekážky rozvoja KDR, a teda prekážky mieru, a to zrušením dlhu a úrokov z dlhu, ktoré krajina stále spláca, ako aj nadviazaním skutočnej medzinárodnej spolupráce rešpektujúcej základné ľudské práva a suverenitu konžského štátu namiesto dohôd o voľnom obchode a plánov štrukturálnych úprav; vyzýva orgány KDR, aby vyžadovali audit svojich dlhov a zrušenie všetkých nezákonných dlhov voči zahraničným veriteľom s cieľom úplne zrušiť dlh a uspokojiť základné ľudské potreby obyvateľstva;

12.  vyzýva Úniu a jej členské štáty, aby zvýšili finančnú podporu a humanitárnu pomoc s cieľom uspokojiť naliehavé potreby týchto ľudí; požaduje, aby sa pomoc Únie a členských štátov poskytovala vo forme darov, a nie pôžičiek a aby sa tak nezvyšovala dlhová záťaž; vyjadruje poľutovanie nad tým, že mnohé štáty Únie nedosiahli cieľ vyčleniť 0,7 % HND a že niektoré krajiny svoj podiel na rozvojovej pomoci znížili; vyjadruje poľutovanie nad poklesom účasti členských štátov v programoch potravinovej pomoci; naliehavo žiada, aby sa rozvojová pomoc nevyužívala na obmedzovanie ani kontrolu hraníc a ani na zaistenie readmisie migrantov; žiada, aby sa pomocou, ktorú poskytuje Únia a členské štáty KDR, riešili predovšetkým problémy veľkej nerovnosti, chudoby, chronickej podvýživy, prístupu k zdravotnej starostlivosti a verejným službám, najmä zdravotnej starostlivosti v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia, ako aj plnenia cieľov v oblasti udržateľného rozvoja; rovnako žiada, aby sa zvýšila potravinová pomoc a aby bola prioritne určená na nákup potravín od miestnych roľníkov;

13.  opätovne potvrdzuje, že činnosti spoločností z EÚ pôsobiacich v tretích krajinách by mali byť v plnom súlade s medzinárodnými normami v oblasti ľudských práv; vyzýva preto členské štáty, aby zabezpečili, aby podniky, ktoré sa riadia ich vnútroštátnym právom, dodržiavali ľudské práva a sociálne, zdravotné a environmentálne normy, ktoré sa na vzťahujú v prípade usídlenia v tretej krajine alebo vykonávania činnosti v tretej krajine; vyzýva Európsku komisiu a členské štáty, aby prijali potrebné opatrenia proti európskym spoločnostiam, ktoré tieto normy nedodržiavajú a ktoré obetiam porušovania ľudských práv, za ktoré sú priamo alebo nepriamo zodpovedné, neposkytujú primerané odškodnenie;

14.  žiada najmä, pokiaľ ide o KDR, zriadenie nezávislého vyšetrovania dodržiavania sociálnych a environmentálnych noriem zo strany európskych podnikov najmä v oblasti zdrojov, predovšetkým pokiaľ ide o koltán, a väzieb, ktoré tieto spoločnosti môžu mať s financovaním ozbrojených skupín; takisto žiada medzinárodné vyšetrovanie na objasnenie obvinení zo spoluviny, pokiaľ ide o spojenie medzi programami štrukturálnych úprav, finančnou podporou medzinárodných finančných inštitúcií a zločinmi páchanými v krajine;

15.  je proti akémukoľvek pokusu externalizácie migračných politík EÚ na tretie krajiny; odsudzuje skutočnosť, že rabatský proces, na ktorom sa KDR podieľa, v žiadnom prípade neumožňuje riešiť základné príčiny migrácie, ale umožňuje len podporovať politiku návratu a readmisie; domnieva sa, že tieto politiky sú v rozpore s právom na voľný pohyb, právom na azyl a zo širšieho hľadiska aj s právami migrantov definovanými v medzinárodných dohovoroch;

Gabon

16.  je veľmi znepokojený povolebnou krízou v Gabone aj dôsledkami, ktoré by mohla mať pre túto krajinu, región i postihnutých obyvateľov, a odsudzuje skutočnosť, že po tom, čo Francúzsko požiadalo o zverejnenie výsledkov, opäť uznalo víťazstvo Aliho Bonga, a to aj napriek námietkam európskych a medzinárodných pozorovateľov;

17.  odsudzuje všetko násilie spáchané po voľbách, a najmä porušovanie ľudských práv, svojvoľné zatýkanie a nezákonné zadržiavanie, aj porušovanie slobody tlače a slobody prejavu;

18.  žiada o okamžité ukončenie všetkých prejavov násilia, porušovania ľudských práv a politického zastrašovania namierených voči občianskej spoločnosti a opozícii, ako aj dodržiavanie medzinárodného práva a ľudských práv;

19.  žiada o začatie medzinárodného vyšetrovania pod záštitou OSN týkajúceho sa volieb a následného zneužívania moci s cieľom zistiť, ako by sa dal začať politický dialóg, ktorý by umožnil ukončiť krízu a zaručil dodržiavanie demokratických práv gabonského ľudu;

20.  žiada Gabon, aby ratifikoval, uplatňoval a dodržiaval Africkú chartu o demokracii, voľbách a správe vecí verejných;

21.  opäť odsudzuje zasahovanie a vplyv Francúzska, bývalej koloniálnej mocnosti, v Gabone; rozhodne sa stavia proti akémukoľvek uplatňovaniu politiky „Francafriky“ v tejto krajine; žiada okamžité stiahnutie francúzskych jednotiek z tejto krajiny;

22.  domnieva sa, že problémy v Gabone sa budú dať vyriešiť len dohľadom nad zabezpečovaním rovnakých práv pre všetkých občanov, riešením problémov vyplývajúcich z držby úrodnej poľnohospodárskej pôdy a nezamestnanosti a chudoby, bojom proti korupcii, chudobe, nerovnostiam a prejavom diskriminácie, ako aj rozvíjaním sociálnych, politických a hospodárskych reforiem, ktorých cieľom je vybudovať slobodný, demokratický a stabilný štát; vyjadruje svoje hlboké znepokojenie zo situácie v školách;

23.  v tejto súvislosti sa domnieva, že skutočnosť, že obyvatelia nemajú prístup k prírodným zdrojom krajiny, zvyšovanie nezamestnanosti, zhoršovanie sociálnej situácie a znižovanie životnej úrovne obyvateľov, bránia stabilite, a riešenie týchto problémov musí preto v nadchádzajúcom období predstavovať absolútnu prioritu;

24.  rovnako odsudzuje hospodárske, sociálne a politické zasahovanie, ktoré tretie krajiny využívajú prostredníctvom programov štrukturálnych reforiem Svetovej banky a MMF, ako aj dohody o voľnom obchode, takzvané dohody o hospodárskom partnerstve, ktoré uzatvára Únia; zdôrazňuje, že tieto politiky viedli k zaberaniu pôdy a zdrojov (najmä ropy) a k hospodárskej, sociálnej, politickej a humanitárnej kríze, ktorá obyvateľov núti k exilu;

25.  vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby pri všetkých svojich činnostiach týkajúcich sa Gabonu dôkladne dodržiavali zásadu súdržnosti politík v záujme rozvoja s cieľom zabezpečiť ich vzájomný súlad a úspešné dosahovanie cieľov v oblasti znižovania chudoby a udržateľného rozvoja; odsudzuje akúkoľvek podmienenosť rozvojovej pomoci externalizáciou hraníc a riadením migračných politík Únie;

26.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Africkej únii, vládam krajín oblasti Veľkých jazier, prezidentovi, premiérovi a parlamentu KDR, vláde Gabonu, generálnemu tajomníkovi OSN, Rade OSN pre ľudské práva a Spoločnému parlamentnému zhromaždeniu AKT – EÚ.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia