Resolutsiooni ettepanek - B8-0123/2017Resolutsiooni ettepanek
B8-0123/2017

  RESOLUTSIOONI ETTEPANEK õigusriigi kriisi kohta Kongo Demokraatlikus Vabariigis ja Gabonis

  25.1.2017 - (2017/2510(RSP))

  komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel
  vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2

  Elena Valenciano, Jo Leinen, Norbert Neuser, Cécile Kashetu Kyenge fraktsiooni S&D nimel

  Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-0120/2017

  Menetlus : 2017/2510(RSP)
  Menetluse etapid istungitel
  Dokumendi valik :  
  B8-0123/2017

  B8-0123/2017

  Euroopa Parlamendi resolutsioon õigusriigi kriisi kohta Kongo Demokraatlikus Vabariigis ja Gabonis

  (2017/2510(RSP))

  Euroopa Parlament,

  –  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone demokraatia ja õigusriigi põhimõtte kohta Aafrika riikides, eelkõige Kongo Demokraatliku Vabariigi (Kongo DV) kohta, nimelt 10. märtsi 2016. aasta[1], 23. juuni 2016. aasta[2] ja 1. detsembri 2016. aasta[3] resolutsiooni,

  –  võttes arvesse ÜRO Julgeolekunõukogu eesistuja 4. jaanuari 2017. aasta avaldust, milles kiideti heaks laiaulatuslik ja kaasav rahukokkulepe Kongo Demokraatlikus Vabariigis,

  –  võttes arvesse Euroopa Liidu Nõukogu 12. detsembri 2016. aasta avaldust, milles võeti vastu sanktsioonid, mida kohaldatakse Kongo Demokraatlikus Vabariigis toime pandud vägivalla eest vastutava seitsme isiku suhtes;

  –  võttes arvesse Gaboni valimiste Euroopa Liidu vaatlusmissiooni 2016. aasta lõpparuannet,

  –  võttes arvesse komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Federica Mogherini ning rahvusvahelise koostöö ja arengu voliniku Neven Mimica 24. septembri 2016. aasta ühisavaldust pärast Gaboni konstitutsioonikohtu teadet presidendivalimiste ametlike tulemuste kohta,

  –  võttes arvesse ÜRO inimõiguste ülemvoliniku 27. juulil 2015. aastal avaldatud aastaaruannet inimõiguste olukorra ja ÜRO ühise inimõiguste büroo tegevuse kohta Kongo DVs,

  –  võttes arvesse Kongo Demokraatlikku Vabariiki nimetatud ELi delegatsiooni avaldusi inimõiguste olukorra kohta riigis, eriti 23. novembri 2016. aasta ja 24. augusti 2016. aasta avaldust,

  –  võttes arvesse komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Federica Mogherini ning rahvusvahelise koostöö ja arengu voliniku Neven Mimica pressiesindajate 11. septembri 2016. aasta ühisavaldust,

  –  võttes arvesse Euroopa Parlamendi 13. septembri 2016. aasta täiskogu istungil toimunud arutelu Gaboni olukorra kohta,

  –  võttes arvesse ELi 25. juuni 2016. aasta kohapealset avaldust inimõiguste olukorra kohta Kongo DVs ning 2. augusti 2016. aasta ja 24. augusti 2016. aasta kohapealseid avaldusi Kongo DVs rahvusliku dialoogi algatamisele järgnenud valimisprotsessi kohta Kongo DVs,

  –  võttes arvesse AKV-ELi parlamentaarse ühisassamblee 15. juuni 2016. aasta resolutsiooni valimiseelse ja julgeolekuolukorra kohta Kongo DVs,

  –  võttes arvesse Gaboni põhiseadust,

  –  võttes arvesse Euroopa Liidu Nõukogu 23. mai ja 17. oktoobri 2016. aasta järeldusi Kongo Demokraatliku Vabariigi kohta,

  –  võttes arvesse läbivaadatud Cotonou partnerluslepingut,

  –  võttes arvesse 1981. aasta juuni inimõiguste ja rahvaste õiguste Aafrika hartat,

  –  võttes arvesse demokraatia, valimiste ja valitsemise Aafrika hartat,

  –  võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

  A.  arvestades, et just praegu, kui paljud Aafrika riigid on jätkuvalt hädas korruptsiooni, suureneva sotsiaalse ja majandusliku ebavõrdsuse ning riigi institutsioonide nõrgenemisega, annavad vägivallaaktid tunnistust probleemsetest õigusnormidest, mis on peamiselt tingitud erakonnale soodsatest ametissenimetamistest ja ühe erakonna domineerimisest; arvestades, et selle tagajärjeks on sageli tapmised ning inimõiguste ja põhivabaduste jäme rikkumine;

  B.  arvestades, et valimistel on otsustav tähtsus, ning arvestades, et nende rahumeelne, läbipaistev, sujuv ja õigeaegne läbiviimine aitaks suuresti kaasa areneva demokraatia edusammude kindlustamisele;

  C.  arvestades, et humanitaarabiasutuste hinnangul viib poliitiline ebastabiilsus need kaks riiki kaosesse ja heidab nende elanikkonna, mida on juba nõrgestanud mitmesugused varasemad ja praegused kriisid, äärmisse vaesusse ja ebakindlusse, mille tagajärjel vajab abi miljoneid inimesi, keda on rohkem kui kunagi varem;

  D.  arvestades, et protestid, mis tekkisid Gabonis valimistejärgse kriisi ajal augustis 2016 ning president Kabila valitsuse vastu, kui tema ametiaeg 19. detsembril 2016 Kongo DVs lõppes, on inimõiguste olukorda ja meediavabadust tõsiselt halvendanud, mida iseloomustavad vägivalla suurenemine tsiviilelanike hulgas ja sihipärased vahistamised ametiasutuste poolt mõlemas riigis;

  E.  arvestades, et viimase kahe aasta jooksul on ametivõimud sulgenud Kongo DVs vähemalt kümme raadiojaama ja meediakanalit;

  Kongo Demokraatlik Vabariik

  F.  arvestades, et Joseph Kabila on olnud Kongo DV president alates 2011. aastast; arvestades, et Kabila teine ametiaeg, mis põhiseaduse järgi pidi olema tema viimane, pidi lõppema 19. detsembril 2016; arvestades, et president Joseph Kabila on valimised edasi lükanud ja jäänud ametisse kauemaks, kui seda nägi põhiseaduse järgi ette tema ametiaeg, mis kestis 19. detsembrini, ning arvestades, et see on tekitanud kogu riigis enneolematud poliitilised pinged, rahutused ja vägivalla, mille tagajärjel on saanud surma palju inimesi; arvestades, et ÜRO aruande kohaselt tapeti Kongo DVs 2016. aasta detsembri lõpul toimunud eri meeleavalduste ajal 40 inimest, vigastada sai 107 ja vahistati vähemalt 460 inimest;

  G.  arvestades, et pärast nädalaid kestnud vaidlusi ja ebaõnnestunud katseid allkirjastasid Kongo opositsioonijuhid Kongo katoliku piiskoppide rahvuskonverentsi vahendusel ja Aafrika Liidu egiidi all 31. detsembril 2016 Kinshasas laiaulatusliku ja kaasava poliitilise kokkuleppe president Joseph Kabila erakonnaga – see oli järg poliitilisele kokkuleppele, mis sõlmiti 18. oktoobril 2016 ja mille kohaselt peab president Kabila pärast valimisi, mis peavad toimuma enne 2017. aasta lõppu, ametist lahkuma;

  H.  arvestades, et Kongo valitsev koalitsioon käivitas 18. jaanuaril 2017 nn valimiskeskuse, mis peaks enne 2017. aasta lõppu kavandatud valimisi pakkuma logistilist tuge ja inimesi teavitama;

  Gabon

  I.  arvestades, et pärast seda, kui siseministeerium tegi teatavaks riiklikult valimiskomisjonilt saadud esialgsed tulemused, kuulutati ametist lahkuv Gaboni president Ali Bongo 31. augustil 2016 presidendivalimiste võitjaks;

  J.  arvestades, et Jean Ping ja tema toetajad vaidlustasid selle tulemuse kohe ja mõistsid selle hukka; arvestades, et konstitutsioonikohtule esitati apellatsioonkaebus valimiseeskirjade väidetava rikkumise kohta ja nõue hääled uuesti üle lugeda;

  K.  arvestades, et rahvusvahelised vaatlejad, eriti Euroopa Liidu valimisvaatlusmissioonist, tuvastasid tulemuste koondamises anomaaliaid, seda eelkõige Haut-Ogooués; arvestades, et opositsioon nõudis selles provintsis, kus president Bongo võitis väidetavalt 95 % häältest ja valimisaktiivsus oli 99 %, ka häälte ülelugemist; arvestades, et ka Gaboni valimiskomisjoni liikmed seadsid Haut-Ogooué tulemuse kahtluse alla;

  L.  arvestades, et muud tuvastatud anomaaliad hõlmavad häälte ülelugemisest ja kahe leeri ametlike aruannete võrdlemisest keeldumist; arvestades, et nii Aafrika Liit kui ka Kesk-Aafrika Riikide Majandusühendus nõudsid tulemuste avaldamist valimisjaoskondade kaupa; arvestades, et Gaboni ametivõimud ei olnud selle nõudmisega nõus; vastupidi – hääletussedelid põletati, mis muutis ametlike valimistulemuste kontrollimise väga raskeks;

  M.  arvestades, et konstitutsioonikohus andis 24. septembril 2016 teada presidendivalimiste lõplikud ametlikud tulemused, kinnitades Ali Bongo võitu; arvestades, et apellatsioonkaebuse arutamine ei ole kõiki presidendivalimiste tulemustega seotud kahtlusi siiski hajutanud;

  N.  arvestades, et juurdepääs internetile oli alates valimistejärgsest päevast kuu aega blokeeritud; arvestades, et kogu riigis algasid 31. augustil 2016 pärast esialgsete tulemuste väljakuulutamist meeleavaldused tänavatel; arvestades, et julgeolekujõud ründasid 31. augusti 2016. aasta öösel Jean Pingi kampaania peakorterit, ja arvestades, et see viis ränga vägivallani, milles hukkus hulk inimesi ja mille tagajärjel vahistati sadu isikuid;

  O.  arvestades, et keeldumine häälte ülelugemisest ja kahe leeri ametlike aruannete võrdlemisest tähendab, et presidendivalimiste tulemusi ümbritsevad tõsised kahtlused ei ole veel hajutatud;

  P.  arvestades, et mitmed enne ja pärast 2016. aasta presidendivalimisi tehtud avastused seovad Bongo režiimi inimõiguste rikkumisega, nagu meelevaldsed vahistamised, piinamine ja väärkohtlemine ning selliste inimeste ja ajakirjanike tapmine ja röövimine, kes väljendasid vastuseisu tema režiimile ja tagasivalimisele, kusjuures nendest hiliseim oli väljaande Echos du Nord ajakirjanike vahistamine 3. novembril 2016;

  Q.  arvestades, et vastuseks Gaboni ametiasutuste taotlusele, milles viidatakse tõenditele, mille kohaselt opositsiooni toetajad on üritanud õhutada genotsiidi ja inimsusevastaste kuritegude toimepanekut, teatas Rahvusvahelise Kriminaalkohtu prokurör, et algatab Gaboni valimistejärgse olukorra kohta uurimise;

  R.  arvestades, et Euroopa Liidu valimisvaatlusmissiooni, mis on seda valimisprotsessi teravalt kritiseerinud, on korduvalt ähvardatud ning käiku on lastud laialdane kampaania sotsiaalvõrgustikes, et selle missiooni usaldusväärsust kahtluse alla seada; arvestades, et seda kampaaniat on õhutanud Gaboni ametiasutuste esindajate avaldused, mida peegeldavad eelkõige Journal of Dimanche’is avaldatud artiklid, milles viidatakse sellele, et valimisvaatlusmissiooni liikmeid jälgis Gaboni salateenistus, ja asjaolule, et algatatud on uurimine missiooni usaldusväärsuse ja selle järelduste kahtluse alla seadmiseks;

  1.  mõistab hukka asjaolu, et nii Kongo DVs kui ka Gabonis viimastel kuudel toimunud meeleavaldustes on hukkunud palju inimesi, ja avaldab hukkunute peredele sügavat kaastunnet;

  2.  mõistab teravalt hukka rahumeelsete meeleavaldajate, opositsiooni, inimõiguslaste ja ajakirjanike vastased pidevad ähvardused, rünnakud, jõu kasutamise ning ranged piirangud ja hirmutamised nii Gabonis kui ka Kongo DVs; nõuab kõigi poliitvangide viivitamatut ja tingimusteta vabastamist;

  3.  tuletab meelde nii Kongo DV kui ka Gaboni poolt Cotonou lepingu raames võetud kohustust austada demokraatiat, õigusriigi põhimõtet ja inimõiguste põhimõtteid, mis hõlmavad sõna- ja meediavabadust, head valitsemistava ja läbipaistvust poliitilistel ametikohtadel;

  4.  palub ELi delegatsioonil jätkata tähelepanelikult Gabonis ja Kongo DVs toimuva jälgimist, kasutada kõiki võimalikke vahendeid inimõiguslaste ja demokraatiat toetavate liikumiste kaitsmiseks ning pidada ametivõimudega tõhustatud poliitilist dialoogi, nagu on ette nähtud Cotonou lepingu artiklis 8;

  5.  palub Gaboni ja Kongo DV valitsustel vaadata valimiskord põhjalikult ja hoolikalt läbi ning viia kiiresti ellu reformid, mida on vaja protsesside parandamiseks ja kodanikes valitsuse vastase usalduse loomiseks;

  Kongo Demokraatlik Vabariik

  6.  kiidab väsimatuid püüdlusi, mida on teinud Kongo katoliku piiskoppide rahvuskonverents (Conférence Episcopale Nationale du Congo (CENCO)) vahendajad kokkuleppe saavutamiseks, mis seisneks üleminekuperioodi kompromisslahenduses ja võiks viia kauaoodatud presidendivalimiste korraldamiseni enne 2017. aasta lõppu, ilma et tekiks vajadus põhiseadust muuta; kutsub nii ametivõime kui ka opositsiooni üles hoiduma igasugustest tegudest ja avaldustest, mis võiksid rahutusi veelgi õhutada;

  7.  taunib asjaolu, et valitsus ja sõltumatu riiklik valimiskomisjon (CENI) ei viinud presidendivalimisi läbi Kongo DV põhiseaduses sätestatud tähtajaks; kordab oma nõudmist korraldada edukad ja õigeaegsed valimised täies kooskõlas Kongo põhiseaduse ning demokraatia, valimiste ja valitsemise Aafrika hartaga ning rõhutab, et Kongo valitsus on kohustatud võimalikult kiiresti tagama soodsa keskkonna läbipaistvateks, usaldusväärseteks ja kaasavateks valimisteks;

  8.  väljendab tõsist muret inimõiguste olukorra halvenemise, poliitilise tegevusruumi üha tugevama piiramise pärast Kongo DVs ja eriti kohtusüsteemi võimu tööriistaks muutmise ning inimõiguste kaitsjate, poliitiliste vastaste ja ajakirjanike vastu suunatud vägivalla ja ähvarduste pärast; nõuab kõigi poliitvangide viivitamatut vabastamist; nõuab, et ametivõimud kõrvaldaksid viivitamata kõik meediapiirangud;

  9.  väljendab heameelt asjaolu üle, et EL võttis vastu Kongo DVs toimunud vägivaldsete repressioonide ja demokraatlike protsesside õõnestamise eest vastutavate isikute suhtes sihipärased sanktsioonid, sh reisikeelud ja varade külmutamine; palub nõukogul kaaluda vägivalla jätkumise korral nende piiravate meetmete pikendamist;

  10.  kordab oma tahet teha koostööd rahvusvaheliste partneritega tagamaks, et Kongo valimiste rahastamiseks tagatakse selge ja laiaulatusliku kava kehtestamine ning sellest kavast antakse laialdaselt teada, tingimusel et valimiste läbiviimiseks on olemas usaldusväärne ajakava ja selge poliitiline tahe, nii et vahendite puudus ei saaks põhiseaduse järgsetele valimistele takistuseks;

  Gabon

  11.  leiab, et presidendivalimiste ametlikud tulemused ei ole läbipaistvad ja on väga küsitavad, mistõttu on kahtluse alla seatud president Bongo legitiimsus;

  12.  nõuab seetõttu, et häälte ülelugemine toimuks mitte ainult konstitutsioonikohtu, vaid ka Aafrika Liidu ja ÜRO järelevalve all; nõuab, et Aafrika Liit alustaks valimistejärgset missiooni, mis algselt oli kavandatud 2016. aasta septembriks;

  13.  palub ELi liikmesriikidel pidada Gaboni valitsusega intensiivsemat poliitilist dialoogi, et valitsus võtaks endale kohustuse tugevdada demokraatiat ja head valitsemistava ning austada inimõigusi ja põhivabadusi, mis kõik on Cotonou lepingus ja Aafrika Liidu põhikirjas sisalduvad väärtused;

  14.  nõuab tungivalt, et Euroopa Ülemkogu alustaks Cotonou lepingu artikli 96 kohast konsultatsiooniprotsessi kohe, kui intensiivistatud poliitiline dialoog ei anna tulemusi; nõuab tungivalt, et EL võtaks juhul, kui konsultatsiooniprotsessis kokkulepet ei saavutata, institutsioonide ja üksikisikute vastu, kes vastutavad valimistulemustega manipuleerimise ja inimõiguste rikkumise eest pärast valimisi, asjakohaseid meetmeid, nagu reisikeelud ja varade külmutamine;

  15.  taunib asjaolu, et apellatsioonimenetlus, mille tulemusena Ali Bongo valimiste võitjaks kuulutati, toimus läbipaistmatul viisil, et see on teinud võimatuks lõpptulemust ümbritsevate kahtluste hajutamise ning et konstitutsioonikohus ei võtnud nõuetekohaselt arvesse mõnes provintsis tuvastatud õigusnormide rikkumisi;

  16.  tunneb jätkuvalt sügavat muret CENI tegeliku rolli pärast, kuna sellest komisjonist sõltub suuresti valimisprotsessi legitiimsus; tuletab meelde, et see peaks olema erapooletu ja kaasav institutsioon, millel on piisavad vahendid laiaulatusliku ja läbipaistva protsessi tagamiseks;

  17.  mõistab teravalt hukka Euroopa Liidu valimisvaatlusmissiooni liikmete hirmutamise ja ähvardamise ning selle missiooni erapooletust ja läbipaistvust kahtluse alla seadvad rünnakud ning nõuab tungivalt, et Gaboni ametiasutused austaksid ja rakendaksid täielikult ELi valimisvaatlusmissiooni lõplikus aruandes sisalduvaid soovitusi;

  18.  taunib asjaolu, et Euroopa Liidu valimisvaatlusmissioonile anti Euroopa Liidu ja Gaboni valitsuse vahel sõlmitud vastastikuse mõistmise memorandumit rikkudes ainult piiratud juurdepääs kesksele häälte lugemisele kohalikes valimiskomisjonides ja riiklikus valimiskomisjonis Libreville’is ning sellele järgnevale apellatsioonimenetlusele konstitutsioonikohtus;

  19.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, komisjoni asepresidendile ja liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, Aafrika Liidule, Kongo DV ja Gaboni presidendile, peaministrile ja parlamendile, ÜRO peasekretärile, ÜRO Inimõiguste Nõukogule ning AKV–ELi parlamentaarsele ühisassambleele.