Menetlus : 2017/2510(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0124/2017

Esitatud tekstid :

B8-0124/2017

Arutelud :

PV 01/02/2017 - 16
CRE 01/02/2017 - 16

Hääletused :

PV 02/02/2017 - 7.6
CRE 02/02/2017 - 7.6
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0017

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 172kWORD 47k
Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-0120/2017
25.1.2017
PE598.435v01-00
 
B8-0124/2017

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel

vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2


õigusriigi kriisi kohta Kongo Demokraatlikus Vabariigis ja Gabonis (2017/2510(RSP))


Rolandas Paksas, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini fraktsiooni EFDD nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon õigusriigi kriisi kohta Kongo Demokraatlikus Vabariigis ja Gabonis (2017/2510(RSP))  
B8-0124/2017

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Kongo Demokraatlikus Vabariigis (Kongo DV) 18. oktoobril ja 31. detsembril 2016 saavutatud poliitilisi kokkuleppeid,

–  võttes arvesse Kongo DV põhiseadust,

–  võttes arvesse ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2277,

–  võttes arvesse ÜRO Julgeolekunõukogu eesistuja avaldust S/PRST/2017/1,

–  võttes arvesse Euroopa Ülemkogu 17. oktoobri 2016. aasta järeldusi Kongo Demokraatliku Vabariigi kohta,

–  võttes arvesse ELi 12. detsembri 2016. aasta avaldust olukorra kohta Kongo Demokraatlikus Vabariigis,

–  võttes arvesse ÜRO peasekretäri pressiesindaja 31. augusti 2016. aasta avaldust, mis järgnes Gabonis toimunud valimiste esialgsete tulemuste teatavaks tegemisele,

–  võttes arvesse komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Federica Mogherini ning rahvusvahelise koostöö ja arengu voliniku Neven Mimica pressiesindajate 11. ja 17. septembri 2016. aasta ühisavaldusi ning 24. septembri 2016. aasta ühisavaldust pärast Gaboni presidendivalimiste lõplike tulemuste teatavaks tegemist Gaboni konstitutsioonikohtu poolt,

–  võttes arvesse Aafrika Liidu 1. septembri 2016. aasta pressiteadet, milles mõisteti hukka valimistejärgne vägivaldne konflikt Gabonis ja nõuti selle rahumeelset lahendamist,

–  võttes arvesse Gaboni Vabariigi ja Euroopa Liidu vahel sõlmitud vastastikuse mõistmise memorandumit, mis käsitleb Gabonisse lähetatud Euroopa Liidu valimisvaatlusmissiooni,

–  võttes arvesse Gabonisse lähetatud ELi valimisvaatlusmissiooni juhi avaldust valimistulemuste, eelkõige Haut-Ogooué provintsi valimistulemuste kohta,

–  võttes arvesse Gabonisse lähetatud ELi valimisvaatlusmissiooni lõpparuannet,

–  võttes arvesse ÜRO rahvusvahelist inimõiguste hartat,

–  võttes arvesse läbivaadatud Cotonou partnerluslepingut,

–  võttes arvesse 1981. aasta juunis vastuvõetud inimõiguste ja rahvaste õiguste Aafrika hartat,

–  võttes arvesse demokraatia, valimiste ja valitsemise Aafrika hartat,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.  arvestades, et õigusriigi põhimõte, vastutus, inimõiguste austamine ning vabad ja õiglased valimised on iga toimiva demokraatia olemuslikud elemendid; arvestades, et mõnes Sahara-taguse Aafrika riigis, kaasa arvatud Kongo DVs ja Gabonis, on need elemendid ohus; arvestades, et 2016. aasta Aafrika valitsemise Ibrahimi indeksist selgub, et Aafrika üldises valitsemises viimase kümne aasta jooksul tehtud edusamme pärsib see, et ohutus ja õigusriigi põhimõtte austamine on oluliselt halvenenud;

B.  arvestades, et kohustus austada õigusriigi põhimõtet on lahutamatu osa Aafrika riigipeade ja valitsusjuhtide võetud üldisest kohustusest keskenduda valitsemisele ja demokraatiale, nagu on väljendatud Aafrika Liidu põhikirjas;

C.  arvestades, et valitsuste legitiimsus põhineb selgel ja kaasaval moel kindlaks määratud poliitilistel raamistikel;

Kongo Demokraatlik Vabariik

D.  arvestades, et 2016. aasta detsembris tapsid politsei ja sõdurid Kongo DVs vähemalt 40 inimest; arvestades, et enamik neist inimestest avaldas meelt selle vastu, et president Joseph Kabila keeldus 19. detsembril ametliku ametiaja lõpus ametist lahkumast; arvestades, et 107 inimest sai vigastada või neid väärkoheldi ning vahistati vähemalt 460 inimest;

E.  arvestades, et 2016. aasta septembris tapsid kaitse- ja julgeolekutöötajad ülemäärast jõudu kasutades Kinshasas veel 54 meeleavaldajat, kes palusid presidendil põhiseadusega ette nähtud tähtaegadest kinni pidada; arvestades, et praeguseni ei ole kedagi vastutusele võetud;

F.  arvestades, et vaatamata sellele, et Kongo DV on rikas loodusvarade poolest, on ta jätkuvalt üks maailma vähim arenenud riike, kus üheksa igast kümnest elanikust vajab kiirelt humanitaarabi, kus 10 % elanikkonnast peab toime tulema vähem kui 1,25 USA dollariga päevas ja 50 %-l elanikkonnast puudub juurdepääs puhtale veele, kus on üle 70 relvastatud rühmituse ja ligikaudu 1,9 miljonit põgenikku; arvestades, et niigi nõrkade institutsioonide jaoks oleksid uuel kriisil hukatuslikud humanitaartagajärjed;

G.  arvestades, et abiandjate ja äriringkondade usaldus on vähenenud Kongo DV investeerimisvõimaluste suhtes, peletades nii eemale investeeringud ja humanitaarabi; arvestades, et ÜRO Kongo DVga seotud taotluste rahastamine on viimase viie aasta jooksul pidevalt langenud, mis näitab kasvavat rahastajate väsimist; arvestades, et institutsiooniline ebastabiilsus võib juba niigi murettekitavat suundumust veelgi süvendada;

H.  arvestades, et 31. detsembril 2016 jõuti Kinshasas poliitiliste jõudude vahel kokkuleppele; arvestades, et selles kokkuleppes nähakse ette esimene võimu rahumeelne üleandmine riigis alates 1960. aastast, rahvusliku ühtsuse üleminekuvalitsuse moodustamine, valimiste korraldamine enne 2017. aasta lõppu ja president Kabila ametist lahkumine; arvestades, et kokkuleppe kohaselt ei saa president Kabila põhiseadust muuta, et jääda ametisse kolmandaks ametiajaks ning nimetab opositsiooni hulgast ametisse peaministri, kes teostab järelevalvet ülemineku üle;

I.  arvestades, et Euroopa Ülemkogu võttis 12. detsembril 2016 vastu sanktsioonid, mida kohaldatakse seitsme isiku vastu Kongo DVs;

Gabon

J.  arvestades, et Gabonis toimusid 27. augustil 2016 presidendivalimised; arvestades, et ametis olnud president Ali Bongo võitis riikliku valimiskomisjoni (CENAP) esitatud tulemuste põhjal valimised ning sai umbes 5600 häält rohkem kui tema peamine konkurent Jean Ping; arvestades, et Gaboni konstitutsioonikohtule esitati apellatsioonkaebus valimiseeskirjade väidetavate rikkumiste kohta ja et selles nõuti ka häälte ülelugemist; arvestades, et kriitikast hoolimata kinnitati pärast kohtu määratud häälte ülelugemist augustis toimunud presidendivalmiste võitjaks 57-aastane Ali Bongo;

K.  arvestades, et presidendivalimisi jälgisid rahvusvahelised vaatlejad, sealhulgas ELi valimisvaatlusmissioon; arvestades, et ELi valimisvaatlusmissioon tuvastas oma presidendivalimiste lõplike tulemuste analüüsis kõrvalekaldumisi, seda eelkõige president Bongo koduprovintsis Haut-Ogooués; arvestades, et tuvastatud kõrvalekaldumised hõlmavad häälte ülelugemisest keeldumist ja hääletussedelite põletamist pärast seda, kui Aafrika Liit oli palunud valimistulemuste avaldamist iga valimisjaoskonna kohta eraldi;

L.  arvestades, et ELi valimisvaatlusmissioon oli oma tegevuse ajal Gabonis korduvalt niisuguste hirmutamistegude sihtmärgiks, mis toimusid eelkõige intensiivse laimukampaania vormis ajakirjanduses; arvestades, et ka president Bongo ise kritiseeris missiooni teravalt pärast seda, kui tema napp võit kahtluse alla seati;

M.  arvestades, et pärast valimistulemuste teatavaks tegemist vallandusid riigi pealinnas Libreville’is ja teistes suuremates linnades opositsiooni toetajate ja julgeolekujõudude vahel kokkupõrked, mille tulemusel sai surma seitse ja vigastada kümneid inimesi ning kinni on peetud tuhandeid inimesi; arvestades, et Gaboni julgeolekujõud tungisid opositsioonikandidaadi Jean Pingi peakorterisse, internetiühendus katkestati ning väidetavalt on seoses poliitilise olukorraga aset leidnud mitmeid inimõiguste rikkumisi; arvestades, et rahvusvahelised vabaühendused on süüdistanud Gaboni julgeolekujõude nende tegude toimepanemises;

N.  arvestades, et Rahvusvahelise Kriminaalkohtu peaprokurör teatas 30. septembril 2016, et ta algatab Gaboni valimistejärgsete rahutuste kohta esialgse uurimise;

O.  arvestades, et 5. jaanuaril 2017 teatas president Bongo oma kavatsusest algatada rahva lepitamiseks riigisisene dialoog; arvestades, et opositsiooniliikmed korraldasid detsembris oma konverentsi, kus valimistel teise koha saavutanud opositsioonijuht Jean Ping esitles end ametisseastuva presidendina ja kritiseeris teravalt valitsust, kutsudes Gaboni rahvast oma saatuse üle ise otsustama ja õhutades neid uutele meeleavaldustele;

1.  tunneb suurt muret õigusriigi põhimõtte üha sagedasema mittetunnustamise pärast Aafrikas, vastavate näitajate kohaselt on olukord viimase kümne aasta jooksul 70% Aafrika kodanike jaoks halvemaks muutunud; kinnitab, et inimõigused, õigusriigi põhimõte ja demokraatia on omavahel seotud ja tugevdavad üksteist vastastikku;

2.  tuletab meelde, et riigi ja selle ametnike esmane kohus on kaitsta kodanikke ja täita oma rahvusvahelisi kohustusi, et tagada kodanike väljendus-, kogunemis- ja ühinemisvabadus ning nõuab tungivalt, et riigi õiguskaitsejõud ei kasutaks kunagi rahumeelsete meeleavaldajate suhtes tulirelvi või ülemäärast vägivalda;

Kongo Demokraatlik Vabariik

3.  mõistab hukka vägivalla ja tsiviilisikute tapmise Kongo DVs; peab kahetsusväärseks asjaolu, et kellegi suhtes ei ole seoses septembris toimunud vahejuhtumitega seni hagi esitatud; nõuab, et algatataks nende juhtumite põhjalik uurimine, mis viisid lõpuks ülemäärase jõu kasutamise ja surmajuhtumiteni, et tagada vastutavate isikute vastutusele võtmine;

4.  kiidab heaks poliitiliste jõudude vahelise kokkuleppe, mis saavutati katoliku piiskoppide konverentsi (CENCO) vahendusel 31. detsembril 2016 ja mille aluseks on oktoobris Aafrika Liidu egiidi all saavutatud kokkulepe; ergutab erakondi, kes ei ole kokkulepet seni allkirjastanud, seda tegema ja kutsub kooskõlas Kongo DV põhiseaduse ja ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 2277(2016) kõiki poliitilisi osalisi koostööd tegema, et leida lahendus ootel probleemidele ning rakendada kokkulepe täies ulatuses ja aega kaotamata; rõhutab naiste kaasamise tähtsust kokkuleppe rakendamise protsessi;

5.  kutsub ametiasutusi üles ÜRO Kongo DV stabiliseerimise missiooni (MONUSCO) logistilisel ja tehnilisel toetusel ajakohastama valimisnimekirjad ja võtma kõik vajalikud meetmed, et luua soodne keskkond vabade, õiglaste ja usaldusväärsete valimiste korraldamiseks hiljemalt 2017. aasta detsembris;

6.  tunnustab piirkondlike organisatsioonide ja piirkonna teiste riikide konstruktiivset rolli kõnealuse kokkuleppe saavutamisel; palub Aafrika Liidul ja riigis asuval ELi delegatsioonil kokkuleppe rakendamist hoolikalt jälgida ja pakkuda vajaduse korral omapoolset abi;

7.  kutsub rahvusvahelist kogukonda ja rahvusvahelisi rahastajaid üleminekuprotsessi nii poliitiliselt kui ka rahaliselt toetama; nõuab, et EL ja selle liikmesriigid jätkaksid abi andmist Kongo DV elanikele, et parandada kõige kaitsetumate kogukondade elamistingimusi ning leevendada sundrände, toiduga kindlustamatuse ja loodusõnnetuste tagajärgi;

8.  palub ametiasutustel võtta meetmeid, et vähendada vägivalla ohtu ilma, et piirataks ühinemisvabadust; kutsub erakondi üles tegutsema heas usus ja vältima kõiki meetmeid, mis võiksid tekitada pingeid;

Gabon

9.  tunneb suurt muret vägivalla juhtumite pärast, mis järgnesid 2016. aasta presidendivalimiste esialgsete tulemuste teatavaks tegemisele; kutsub kõiki Gaboni huvirühmi üles kasutama ametlikke kanaleid, et lahendada valimistulemusi puudutavad vaidlused, ja järgima oma tegevuses ja seisukohtades mõõdukuse põhimõtet, et vältida vägivalla lahvatamist;

10.  on veendunud, et selleks, et tagada Gabonis tugevam demokraatlik süsteem, tuleb panna alus tõelisele võimude lahususele seadusandliku, täidesaatva ja kohtuvõimu vahel;

11.  mõistab teravalt hukka kõik meelevaldsed kinnipidamisjuhtumid, ebaseaduslikud vabadusevõtmised ning poliitilise hirmutamise ja väljendusvabaduse piiramise enne ja pärast presidendivalimisi; nõuab, et viivitamata ja tingimusteta vabastataks kõik vahistatud rahumeelsed meeleavaldajad, ajakirjanikud ja poliitilised vastased eeldusel, et nende vangistus on otseselt seotud nende põhiõiguste ja -vabaduste seadusliku kasutamisega;

12.  kutsub Gaboni ametiasutusi üles tagama, et julgeolekujõud järgiksid oma tegevuses õigusriigi põhimõtteid ja austaksid täielikult inimõigusi; rõhutab vajadust tagada, et kõiki inimõiguste väidetavaid rikkumisi uuritaks nõuetekohaselt ja põhjalikult ning nende eest vastutavad isikud võetaks vastutusele;

13.  mõistab hukka Euroopa Liidu valmisvaatlusmissiooni liikmete igasuguse hirmutamise; nõuab, et Gaboni ametiasutused rakendaksid täielikult ELi valmisvaatlusmissiooni lõplikus aruandes sisalduvad soovitused; peab kahetsusväärseks, et vaatamata vastastikuse mõistmise memorandumile, mis allkirjastati koos Gaboni valitsusega, ei võimaldatud ELi valmisvaatlusmissioonile juurdepääsu presidendivalimiste protsessi korrektsuse kontrollimiseks vajalikele ametlikele protokollidele üldse või oli see piiratud; on arvamusel, et selles avaldub Gaboni valimisprotsessi peamine nõrkus;

14.  tunnustab Aafrika liidu vahenduspüüdlusi, et aidata lahendada valimisjärgseid vaidlusi ning kutsub ELi ja AKV riike üles jätkama koostöös ÜRO ja Aafrika Liiduga hoolikalt üldise olukorra jälgimist Gabonis ja andma teada kõigist inim- või põhiõiguste rikkumise juhtumitest;

15.  on arvamusel, et praegu Gabonis valitsev sügav poliitiline ja sotsiaalne lõhestatus nõuab selget poliitilist reaktsiooni, et säilitada riigi stabiilsus, suurendada Gaboni kodanike usaldust ja tagada institutsioonide tõeline õiguspärasus; kiidab heaks Ali Bongo ettepaneku algatada rahva lepitamiseks riigisisene dialoog; rõhutab, et selline dialoog peaks toimuma hea usu põhimõtet järgides ning kaasaval ja konstruktiivsel viisil; peab kahetsusväärseks, et Jean Ping keeldub selles dialoogis osalemast;

16.  nõuab tungivalt, et Gaboni valitsus viiks läbi põhjaliku ja kiire valimisprotsessi reformi, et seda edasi arendada ning muuta see täielikult läbipaistvaks ja usaldusväärseks; rõhutab, et on oluline, et Gaboni valitsus näitaks üles tahet rahvusvaheliste partneritega konstruktiivset koostööd teha ning kindlustada järgmiste parlamendivalimiste toimumine vabas ja läbipaistvas keskkonnas;

17.  kutsub Gaboni valitsust üles järgima demokraatia, valimiste ja valitsemise Aafrika hartat ning selle ratifitseerima;

18.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon Kongo Demokraatliku Vabariigi valitsusele ja parlamendile, Gaboni valitsusele ja parlamendile, AKV-ELi ministrite nõukogule, komisjonile, nõukogule, Ida-Aafrika Ühendusele ja selle liikmesriikide valitsustele, komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, Aafrika Liidu institutsioonidele ja ÜRO peasekretärile.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika