Menetlus : 2017/2510(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0125/2017

Esitatud tekstid :

B8-0125/2017

Arutelud :

PV 01/02/2017 - 16
CRE 01/02/2017 - 16

Hääletused :

PV 02/02/2017 - 7.6
CRE 02/02/2017 - 7.6
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0017

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 264kWORD 52k
Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-0120/2017
25.1.2017
PE598.436v01-00
 
B8-0125/2017

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel

vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2


õigusriigi kriisi kohta Kongo Demokraatlikus Vabariigis ja Gabonis (2017/2510(RSP))


Michèle Rivasi, Judith Sargentini, Igor Šoltes, Maria Heubuch, Bodil Valero fraktsiooni Verts/ALE nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon õigusriigi kriisi kohta Kongo Demokraatlikus Vabariigis ja Gabonis (2017/2510(RSP))  
B8-0125/2017

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Kongo Demokraatliku Vabariigi (Kongo DV) kohta,

–  võttes arvesse AKV-ELi parlamentaarse ühisassamblee 18. mai 2011. aasta resolutsiooni AKV ja ELi riikides demokraatia tulevikuga seotud probleemide ja põhiseadusliku korra austamise kohta,

–  võttes arvesse AKV-ELi parlamentaarse ühisassamblee 15. juuni 2016. aasta resolutsiooni valimiseelse ja julgeolekuolukorra kohta Kongo Demokraatlikus Vabariigis,

–  võttes arvesse ÜRO, Aafrika Liidu, Euroopa Liidu ja Rahvusvahelise Frankofoonia Organisatsiooni 16. veebruari 2016. aasta ühist pressiavaldust,

–  võttes arvesse komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ning tema pressiesindaja avaldusi olukorra kohta Kongo Demokraatlikus Vabariigis,

–  võttes arvesse Kongo Demokraatlikku Vabariiki nimetatud Euroopa Liidu delegatsiooni avaldusi selle riigi inimõiguste olukorra, valimisprotsessi ja niinimetatud riigisisese dialoogi kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 12. detsembri 2016. aasta, 17. oktoobri 2016. aasta ja 23. mai 2016. aasta järeldusi Kongo Demokraatliku Vabariigi kohta,

–  võttes arvesse Ida-Aafrika järvede piirkonna rahvusvaheliste saadikute ja esindajate rühma 2. septembri 2015. aasta avaldust valimiste kohta Kongo Demokraatlikus Vabariigis,

–  võttes arvesse Aafrika Liidu eriraportööri inimõiguste kaitsjate küsimuses ning Aafrika Liidu eriraportööri Aafrika vanglate ja kinnipidamistingimuste küsimuses 12. veebruari 2015. aasta ühist pressiteadet inimõiguste olukorra kohta pärast valimisseaduse muutmisega seotud sündmusi Kongo DVs,

–  võttes arvesse ÜRO inimõiguste ülemvoliniku 27. juuli 2015. aasta aruannet inimõiguste olukorra ja Kongo Demokraatlikus Vabariigis asuva ÜRO ühise inimõiguste büroo tegevuse kohta,

–  võttes arvesse ÜRO ekspertide rühma 28. detsembril 2016 avaldatud vahearuannet Kongo Demokraatliku Vabariigi kohta,

–  võttes arvesse 13. septembril 2016 Aafrika Liidu rahu- ja julgeolekunõukogu 624. kohtumisel vastuvõetud otsust valimisjärgse olukorra kohta Gabonis,

–  võttes arvesse ÜRO peasekretäri pressiesindajale omistatud 31. augusti 2016. aasta avaldust, mis järgnes Gaboni Vabariigis toimunud valimiste esialgsete tulemuste teatavaks tegemisele,

–  võttes arvesse komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Federica Mogherini ning rahvusvahelise koostöö ja arengu voliniku Neven Mimica pressiesindajate 11. ja 17. septembri 2016. aasta ühisavaldusi ning 24. septembri 2016. aasta ühisavaldust pärast Gaboni presidendivalimiste ametlike tulemuste teatavaks tegemist Gaboni konstitutsioonikohtu poolt,

–  võttes arvesse Aafrika Liidu 1. septembri 2016. aasta pressiteadet, milles mõisteti hukka valimistejärgne vägivaldne konflikt Gabonis ja nõuti selle rahumeelset lahendamist,

–  võttes arvesse AKV 2. septembri 2016. aasta avaldust olukorra kohta Gabonis,

–  võttes arvesse ELi Gaboni valimisvaatlusmissiooni peavaatleja avaldust valimistulemuste, eelkõige Haut-Ogooué provintsi valimistulemuste kohta,

–  võttes arvesse Aafrika Liidu volitatud Aafrika juristide valimisvaatlusmissiooni,

–  võttes arvesse Gaboni põhiseadust,

–  võttes arvesse Gaboni valimisseadust,

–  võttes arvesse 23. septembri 2016. aasta otsust nr 052/CC, millega kuulutati välja 27. augustil 2016 toimunud Gaboni Vabariigi presidendivalimiste tulemused,

–  võttes arvesse Gaboni Vabariigi ja Euroopa Liidu vahel sõlmitud vastastikuse mõistmise memorandumit ELi valimisvaatlusmissiooni kohta,

–  võttes arvesse Cotonou partnerluslepingut, mis allkirjastati 23. juunil 2000. aastal ning vaadati läbi 25. juunil 2005 ja 22. juunil 2010,

–  võttes arvesse Aafrika demokraatia, valimiste ja valitsemise hartat,

–  võttes arvesse 1981. aasta juunis vastuvõetud Aafrika inimõiguste ja rahvaste õiguste hartat,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.  arvestades, et nii Gabonis kui ka Kongo DVs on presidendivalimistega seoses vallandunud suur kriis;

B.  arvestades, et Kongo DVs oleksid presidendivalimised pidanud toimuma 2016. aastal, kuid need lükati kõiki võimalikke vahendeid kasutades edasi, et president Kabila saaks võimule jääda;

C.  arvestades, et Gabonis korraldati presidendivalimised 2016. aasta augustis ja nende võitjaks kuulutati president Bongo, kuigi suuri kahtlusi tekitasid Bongo kodupiirkonna Haut-Ogooué valimistulemused, mis pöörasid ametliku valimistulemuse teiseks, kuna kõigis teistes piirkondades oli võitnud pretendent Ping;

D.  arvestades, et Kongo DVs kaasnevad jätkuva kriisiga opositsiooni karm allasurumine, inimõiguslaste ahistamine, protestijate tapmine ja peksmine, inimeste kadumine ja suhtlemisvõimaluseta kinnipidamine ning meedia lämmatamine;

E.  arvestades, et sõna- ja kogunemisvabadust on selles riigis tugevalt piiratud ning muu hulgas on kasutatud ülemäärast jõudu rahumeelsete meeleavaldajate, ajakirjanike, poliitiliste liidrite ja teiste isikute vastu, kes avaldavad vastupanu püüetele lasta president Kabilal võimule jääda ka pärast põhiseaduses ette nähtud kahe ametiaja piiri ületamist;

F.  arvestades, et Kongo DV pealinnas Kinshasas lasid julgeolekujõud maha vähemalt 20 protestijat nende hulgast, kes pärast president Kabila põhiseaduslike volituste lõppemist olid tänavatele kogunenud ja nõudsid tema tagasiastumist;

G.  arvestades, et varasemad, 2016. aasta septembris president Kabila võimulejäämise vastu toimunud meeleavaldused lõppesid meeleavaldajate ja opositsioonijõudude jõhkra mahasurumisega; arvestades, et ÜRO teadetel on Kinshasas riigiteenistujate poolsete inimõiguste rikkumiste ohvriks langenud 422 isikut, kusjuures 48 inimest on saanud surma ja 143 vigastada, kaheksa ajakirjanikku ja 288 muud isikut on vahistatud ja neid hoitakse ebaseaduslikult kinni, peale selle purustatakse erakondadele kuuluvaid ruume;

H.  arvestades, et 31. detsembril 2016, pärast Kongo Piiskoppide Konverentsi vahendusel peetud kõnelusi, allkirjastasid Kongo valitsev parteideühendus Presidendi Enamuse Allianss (Alliance pour la majorité présidentielle, AMP) ja tähtsaim opositsiooniühendus Sotsiaalse ja Poliitilise Muutuse Jõudude Koondis (Rassemblement des forces pour le changement politique et social) olulise kokkuleppe, milles sisalduvad valimiskriisi poliitilise lahenduse põhipunktid; arvestades, et kokkuleppe põhjal pikeneb president Kabila ametiaeg kuni tema ametijärglase valimiseni, mis peab toimuma enne 2017. aasta lõppu;

I.  arvestades, et selle kokkuleppe rakendamise tingimuste täpsustamiseks tuleb valitseva partei ja opositsiooniparteide läbirääkimisi jätkata;

J.  arvestades, et Gabonis oli ELi valimisvaatlejatel vaid piiratud juurdepääs hääletusdokumentidele ning nad kritiseerisid valimissüsteemi ilmset puudulikkust ja nõrkust; arvestades, et valimisvaatlusmissiooni on korduvalt hirmutatud, eelkõige väga intensiivse laimukampaania vormis ajakirjanduses, ning tõsiseid ähvardusi ja surveavaldusi on tulnud ka Gaboni ametivõimudelt, kes esitasid missiooni vastu apellatsioonikaebuse ja korraldasid selle tehtud töö uurimise, püüdes missiooni aruannet kahtluse alla seada;

K.  arvestades, et Aafrika Liit ja Kesk-Aafrika Riikide Majandusühendus on nõudnud valimistulemuste avaldamist valmisjaoskondade kaupa;

L.  arvestades, et Gaboni ametivõimud ei ole seda nõudmist rahuldanud – vastupidi, hääletussedelid on põletatud ja seetõttu on ametlikke valimistulemusi väga raske kontrollida;

M.  arvestades, et Gaboni konstitutsioonikohus, mille esimees on valimiste ametliku võitja Ali Bongo sugulane, on ametliku valimistulemuse kehtivaks kuulutanud;

N.  arvestades, et inimõigusorganisatsioonide andmetel on valimistejärgne kriis inimõiguste olukorda Gabonis tunduvalt halvendanud ning seda iseloomustavad vägivalla suurenemine tsiviilelanike hulgas, ametivõimude poolt kavakindlalt korraldatud vahistamised ning rünnakud ajakirjandusvabaduse vastu – näiteks 3. novembril 2016 toimunud rünnak opositsioonilise ajalehe Échos du Nord vastu;  

O.  arvestades, et esialgsete valimistulemuste väljakuulutamise järel vallandusid Gaboni kahes suurimas linnas, Libreville’is ja Port-Gentilis, meeleavaldused ja vägivallatsemine, mis kestis mitu päeva;

P.  arvestades, et meeleavaldajad süütasid põlema parlamendihoone ja valitsuse telejaama hoone;

Q.  arvestades, et Gaboni julgeolekujõud kasutasid meeleavaldajate vastu jõudu, mille tõttu sai surma vähemalt viis inimest (mõne allika andmetel oli hukkunuid koguni 100), ründasid opositsiooni peakorterit ja vahistasid suure hulga inimesi, kellest kümned olid veel mitu nädalat hiljemgi vahi all;

R.  arvestades, et Gaboni julgeolekujõud olid varem, näiteks 23. juulil 2016, kasutanud jõudu rahumeelsete meeleavaldajate vastu ning arreteerinud kodanikuühiskonna aktiviste ja opositsioonipoliitikuid;

1.  mõistab hukka Kongo DVs ja Gabonis aset leidnud rasked õigusriigi põhimõtete, sealhulgas valimiste korraldamist käsitlevate põhiseaduse sätete rikkumised;

2.  tuletab meelde asjaomaseid norme, mis sisalduvad muu hulgas Aafrika Liidu põhikirjas, protokollis Aafrika Liidu rahu- ja julgeolekunõukogu asutamise kohta ning Aafrika demokraatia, valimiste ja valitsemise hartas;

3.  on seisukohal, et kõigi tõendatud manipulatsioonide ainueesmärk oli lasta president Kabilal ja president Bongol võimule jääda;

4.  mõistab teravalt hukka kõik Gabonis enne ja pärast presidendivalimisi ning Kongo DVs kahel viimase aasta jooksul toime pandud vägivallateod, inimõiguste rikkumised, meelevaldsed vahistamised ja ebaseaduslikud kinnipidamised, kodanikuühiskonna ja opositsiooniliikmete poliitilise hirmutamise ning ajakirjandusvabaduse ja sõnavabaduse rikkumised nõuab kõigi poliitilistel põhjustel kinnipeetavate vabastamist; on seisukohal, et nende tegudega on raskelt rikutud Cotonou lepingus nimetatud põhiväärtusi;

5.  tunnustab Kongo parteide vahel saavutatud poliitilist kokkulepet, milles sisalduvad praeguse kriisi lahendamise põhipunktid; on aga endiselt mures, kas president Kabilal ja tema valitseval parteil jätkub tahet seda kokkulepet ausalt täita;

6.  nõuab seetõttu, et president Kabila järgiks kokkuleppe tingimusi ja lubaks 2017. aastal korraldada presidendivalimised, kus ta ise enam ei kandideeri;

7.  nõuab, et Presidendi Enamuse Allianss räägiks kokkuleppe rakendamise küsimused heatahteliselt läbi ega kasutaks venitamistaktikat, mis lubaks president Kabilal veelgi kauemaks võimule jääda;

8.  nõuab, et Kongo valitsus lahendaks viivitamata valimiste ajakava määramise ning valimiste eelarve ja valijate registri ajakohastamisega seotud lahtised küsimused, et lähikuudel oleks võimalik korraldada vabad, õiglased ja läbipaistvad valimised;

9.  kutsub ELi üles tähelepanelikult jälgima Kongo valimisteks valmistumise protsessi ning vajaduse korral alustama Kongo valitsusega läbirääkimisi vastavalt Cotonou lepingu artiklile 96;

10.  tuletab meelde, et sõltumatu keskvalimiskomisjon peaks olema erapooletu ja kaasav institutsioon, millel on piisavalt vahendeid laiaulatusliku ja läbipaistva protsessi võimaldamiseks;

11.  kutsub Kongo DV ja Gaboni ametivõime üles ratifitseerima võimalikult kiiresti Aafrika demokraatia, valimiste ja valitsemise harta;

12.  peab kahetsusväärseks, et vastupidiselt kokkulepitud tingimustele oli ELi valimisvaatlusmissiooni tegevus Gabonis tõsiselt häiritud;

13.  tuletab meelde Kongo DV ja Gaboni poolt Cotonou lepinguga võetud kohustusi: austada demokraatiat, õigusriigi põhimõtet ja inimõiguste põhimõtteid, mis hõlmavad sõnavabadust, meediavabadust, head valitsemistava ja läbipaistvust poliitilistel ametikohtadel; nõuab, et Kongo DV valitsus ja Gaboni valitsus järgiksid neid sätteid kooskõlas Cotonou lepingu artiklitega 11B, 96 ja 97;

14.  nõuab, et Kongo DV ja Gaboni ametivõimud taastaksid sõna-, ühinemis-, kogunemis- ja ajakirjandusvabaduse vaba ja rahumeelset kasutamist soodustava õhkkonna ning lõpetaksid opositsioonijõudude ja -juhtide ahistamise;

15.  on seisukohal, et see samm on ülioluline selleks, et kavandatud valimised oleksid vabad ja õiglased;

16.  kutsub mõlema riigi ametivõime üles uurima aktivistide, opositsioonijuhtide ja teiste president Kabila ametiaja pikendamise katseid vastustanud ning president Bongo vastu protesteerinud inimeste vägivaldse ja ebaseadusliku represseerimise eest vastutavate julgeoleku- ja luureametnike ning teiste asjaosaliste tegevust, need isikud vastutusele võtma ja neid asjakohaselt karistama;

17.  kutsub ÜRO Inimõiguste Nõukogu üles neis kahes riigis viimasel ajal toime pandud raskeid inimõiguste rikkumisi uurima;

18.  nõuab, et EL teataks selgelt ja ühemõtteliselt, et peab president Kabilat ebaseaduslikuks presidendiks, ning toetaks kõikvõimalikult Kongo DV presidendivalimiste korraldamist 2017. aastal; tunnustab ELi otsust teatavate Kongo DV julgeolekujõududesse kuuluvate isikute suhtes piiravate meetmete kohaldamise kohta, peab aga kahetsusväärseks, et ELil esimeste sanktsioonide kehtestamine nii kaua aega võttis; kutsub ELi üles laiendama neid meetmeid teistele raskete inimõiguste rikkumistega seotud Kongo julgeolekujõudude liikmetele ja kaaluma samalaadsete meetmete rakendamist Gaboni julgeolekujõudude liikmete suhtes;

19.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, Euroopa välisteenistusele, Aafrika Liidule, AKV-ELi ministrite nõukogule, AKV-ELi parlamentaarsele ühisassambleele, ÜRO peasekretärile, Rahvusvahelisele Frankofoonia Organisatsioonile, Kesk-Aafrika Riikide Majandusühendusele, Gaboni presidendile, peaministrile ja parlamendile ning Kongo Demokraatliku Vabariigi valitsusele ja parlamendile.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika