Procedura : 2017/2510(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-0125/2017

Teksty złożone :

B8-0125/2017

Debaty :

PV 01/02/2017 - 16
CRE 01/02/2017 - 16

Głosowanie :

PV 02/02/2017 - 7.6
CRE 02/02/2017 - 7.6
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0017

PROJEKT REZOLUCJI
PDF 344kWORD 49k
Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B8-0120/2017
25.1.2017
PE598.436v01-00
 
B8-0125/2017

złożony w następstwie oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa

zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu


w sprawie kryzysu praworządności w Demokratycznej Republice Konga i w Gabonie (2017/2510(RSP))


Michèle Rivasi, Judith Sargentini, Igor Šoltes, Maria Heubuch, Bodil Valero w imieniu grupy Verts/ALE

w sprawie kryzysu praworządności w Demokratycznej Republice Konga i w Gabonie (2017/2510(RSP))  
B8-0125/2017

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoje poprzednie rezolucje w sprawie Demokratycznej Republiki Konga (DRK),

–  uwzględniając rezolucję Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP–UE z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie wyzwań dla demokracji w przyszłości i poszanowania porządku konstytucyjnego w państwach AKP i UE,

–  uwzględniając rezolucję Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP–UE z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie sytuacji przedwyborczej i stanu bezpieczeństwa w Demokratycznej Republice Konga,

–  uwzględniając wspólne oświadczenie prasowe z dnia 16 lutego 2016 r. wydane przez Narody Zjednoczone, Unię Afrykańską, Unię Europejską i Międzynarodową Organizację Frankofonii,

–  uwzględniając oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa oraz jej rzecznika dotyczące sytuacji w Demokratycznej Republice Konga,

–  uwzględniając oświadczenia Delegatury Unii Europejskiej w Demokratycznej Republice Konga w sprawie sytuacji w zakresie praw człowieka w tym kraju, procesu wyborczego i tzw. dialogu narodowego,

–  uwzględniając konkluzje Rady z dni 12 grudnia 2016 r., 17 października 2016 r. i 23 maja 2016 r. w sprawie Demokratycznej Republiki Konga,

–  uwzględniając oświadczenie zespołu międzynarodowych wysłanników i przedstawicieli w regionie Wielkich Jezior z dnia 2 września 2015 r. w sprawie wyborów w Demokratycznej Republice Konga,

–  uwzględniając wspólny komunikat prasowy specjalnej przedstawiciel Unii Afrykańskiej ds. obrońców praw człowieka oraz specjalnego przedstawiciela Unii Afrykańskiej ds. więzień i warunków przetrzymywania w Afryce z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie sytuacji w zakresie praw człowieka po wydarzeniach związanych ze zmianą prawa wyborczego w DRK,

–  uwzględniając sprawozdanie Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie sytuacji w zakresie praw człowieka i działalności Wspólnego Biura ONZ ds. Praw Człowieka w Demokratycznej Republice Konga,

–  uwzględniając sprawozdanie śródokresowe z dnia 28 grudnia 2016 r. opracowane przez grupę ekspertów ONZ do spraw Demokratycznej Republiki Konga,

–  uwzględniając decyzję w sprawie sytuacji powyborczej w Gabonie przyjętą na 624. posiedzeniu Rady Pokoju i Bezpieczeństwa Unii Afrykańskiej w dniu 13 września 2016 r.,

–  uwzględniając oświadczenie rzecznika Sekretarza Generalnego ONZ z dnia 31 sierpnia 2016 r. złożone po ogłoszeniu wstępnych wyników wyborów w Republice Gabońskiej,

–  uwzględniając wspólne oświadczenia rzeczników wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Federiki Mogherini i komisarza do spraw współpracy międzynarodowej i rozwoju Nevena Mimicy wydane w dniach 11 i 17 września 2016 r. w następstwie ogłoszenia przez gaboński Trybunał Konstytucyjny w dniu 24 września 2016 r. ostatecznych wyników wyborów prezydenckich,

–  uwzględniając komunikat prasowy wydany przez Unię Afrykańską w dniu 1 września 2016 r., w którym potępiono brutalny charakter konfliktu powyborczego w Gabonie i zaapelowano o jego pokojowe rozwiązanie,

–  uwzględniając oświadczenie AKP z dnia 2 września 2016 r. w sprawie sytuacji w Gabonie,

–  uwzględniając oświadczenie głównej obserwator unijnej misji obserwacji wyborów w Gabonie w sprawie wyników wyborów, w szczególności w prowincji Ogowe Górne,

–  uwzględniając misję wyborczą prawników afrykańskich prowadzoną z mandatu Unii Afrykańskiej,

–  uwzględniając konstytucję Gabonu,

–  uwzględniając kodeks wyborczy Gabonu,

–  uwzględniając decyzję nr 052/CC z dnia 23 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia wyników wyborów na urząd prezydenta Republiki Gabońskiej przeprowadzonych w dniu 27 sierpnia 2016 r.,

–  uwzględniając protokół ustaleń między Republiką Gabońską a Unią Europejską w sprawie unijnej misji obserwacji wyborów,

–  uwzględniając umowę o partnerstwie z Kotonu, podpisaną w dniu 23 czerwca 2000 r. oraz zmienioną w dniach 25 czerwca 2005 r. i 22 czerwca 2010 r.,

–  uwzględniając Afrykańską kartę na rzecz demokracji, wyborów i dobrych rządów,

–  uwzględniając Afrykańską kartę praw człowieka i ludów z czerwca 1981 r.,

–  uwzględniając art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że zarówno Gabon, jak i DRK stoją w obliczu poważnych kryzysów w związku z przeprowadzeniem wyborów prezydenckich;

B.  mając na uwadze, że w DRK wybory prezydenckie powinny były się odbyć w 2016 r., ale ich termin był przesuwany w każdy możliwy sposób, aby prezydent Kabila mógł utrzymać się przy władzy;

C.  mając na uwadze, że w Gabonie wybory prezydenckie zostały przeprowadzone w sierpniu 2016 r., a ich zwycięzcą ogłoszono prezydenta Bongo mimo poważnych wątpliwości dotyczących wyników uzyskanych w jego macierzystym regionie Ogowe Górne, co zmieniło oficjalne wyniki po tym, jak jego konkurent Ping wygrał we wszystkich pozostałych regionach;

D.  mając na uwadze, że kryzysowi konstytucyjnemu w DRK wciąż towarzyszą przypadki poważnych represji wobec opozycji, a także przypadki nękania obrońców praw człowieka, zabójstw i pobicia protestujących, zniknięć, zatrzymań bez prawa kontaktu i uciszania mediów;

E.  mając na uwadze, że w kraju poważnie ograniczono wolność słowa i zgromadzeń, w tym przez nadużywanie siły wobec uczestników pokojowych demonstracji, dziennikarzy, przywódców politycznych i innych osób, które sprzeciwiają się próbom umożliwienia prezydentowi Kabili pozostania u władzy po upływie dwóch kadencji przewidzianych w konstytucji;

F.  mając na uwadze, że w stolicy Konga, Kinszasie, siły bezpieczeństwa zastrzeliły co najmniej 20 protestujących, którzy wyszli na ulice, domagając się ustąpienia Kabili z urzędu w związku z wygaśnięciem mandatu przyznanego mu na mocy konstytucji;

G.  mając na uwadze, że wcześniejsze protesty we wrześniu 2016 r. przeciwko dalszemu sprawowaniu urzędu przez prezydenta Kabilę zakończyły się brutalnym atakiem na protestujących i siły opozycji; mając na uwadze, że ONZ informuje o 422 ofiarach łamania praw człowieka w Kinszasie przez funkcjonariuszy państwowych, w tym 48 zabitych i 143 rannych, aresztowaniu i bezprawnym przetrzymywaniu ośmiu dziennikarzy i 288 innych osób oraz zniszczeniu lokali należących do partii politycznych;

H.  mając na uwadze, że w dniu 31 grudnia 2016 r. rządząca Kongiem partia Sojusz na rzecz Większości Prezydenckiej (Alliance of the Presidential Majority – AMP) oraz największa koalicja opozycyjna o nazwie Zgromadzenie Sił na rzecz Zmiany Społecznej i Politycznej (Rally of Forces for Social and Political Change, zwane dalej „Zgromadzeniem”) w następstwie rozmów, podczas których rolę mediatora przyjęła Konferencja Episkopatu Konga, zawarły przełomowe porozumienie polityczne, przedstawiając plan politycznego rozwiązania kryzysu wyborczego; mając na uwadze, że na podstawie tego porozumienia przedłużono kadencję prezydenta Kabili do momentu wybrania jego następcy, co ma nastąpić przed końcem 2017 r.;

I.  mając na uwadze, że negocjacje między partą rządzącą a partiami opozycyjnymi muszą się toczyć zgodnie z warunkami wdrażania tego porozumienia;

J.  mając na uwadze, że w Gabonie obserwatorzy wyborów z ramienia UE mieli jedynie ograniczony dostęp do dokumentów dotyczących głosowania i wyrażali obawy związane z ewidentnymi nieprawidłowościami oraz słabością systemu wyborczego; mając na uwadze, że misja była celem powtarzających się aktów zastraszania, zwłaszcza w formie bardzo nasilonej kampanii oszczerstw w prasie, a ponadto mierzyła się z poważnymi groźbami i naciskami ze strony władz gabońskich, które złożyły skargę i przeprowadziły dochodzenie w sprawie działalności misji obserwacji wyborów w celu zdyskredytowania przygotowywanego przez nią sprawozdania;

K.  mając na uwadze, że zarówno UA, jak i Wspólnota Gospodarcza Państw Afryki Środkowej zaapelowały o upublicznienie wyników uzyskanych w poszczególnych lokalach wyborczych;

L.  mając na uwadze, że władze gabońskie nie zastosowały się do tego apelu; wprost przeciwnie, karty do głosowania zostały spalone, co istotnie utrudnia zweryfikowanie oficjalnych wyników wyborów;

M.  mając na uwadze, że Trybunał Konstytucyjny, którego pracami kieruje członek rodziny oficjalnego zwycięzcy wyborów Alego Bongo, stwierdził, że oficjalne wyniki wyborów są ważne;

N.  mając na uwadze, że według organizacji praw człowieka kryzys powyborczy doprowadził do istotnego pogorszenia się w Gabonie sytuacji w dziedzinie praw człowieka, które charakteryzuje się wzrostem przemocy wśród ludności cywilnej, aresztowaniami określonych osób przez organy władzy oraz atakami na wolność prasy, takimi jak atak na opozycyjną gazetę „Échos du Nord” w dniu 3 listopada 2016 r.;  

O.  mając na uwadze, że ogłoszenie wstępnych wyników wywołało demonstracje w dwóch dużych miastach Gabonu, Libreville i Port-Gentil, a także wywołało brutalne zamieszki, które trwały kilka dni;

P.  mając na uwadze, że demonstranci podpalili siedzibę parlamentu i rządowej stacji telewizyjnej;

Q.  mając na uwadze, że gabońskie siły bezpieczeństwa użyły siły wobec demonstrantów, co doprowadziło do śmierci co najmniej pięciu osób (według niektórych źródeł ofiar mogło być nawet 100, przypuściły szturm na siedzibę opozycji i rozpoczęły liczne aresztowania, w związku z czym dziesiątki osób nadal pozostają w areszcie, choć upłynęło wiele tygodni od tych wydarzeń;

R.  mając na uwadze, że gabońskie siły specjalne wcześniej również używały siły wobec uczestników pokojowych demonstracji, na przykład w dniu 23 lipca 2016 r,, oraz aresztowały działaczy organizacji społeczeństwa obywatelskiego i polityków opozycji;

1.  potępia przypadki poważnego naruszania zasad państwa prawa, w tym norm konstytucyjnych dotyczących przeprowadzania wyborów, które miały miejsce zarówno w DRK, jak i w Gabonie;

2.  przypomina o odnośnych postanowieniach, w tym o postanowieniach aktu założycielskiego Unii Afrykańskiej, Protokołu dotyczącego ustanowienia Rady Pokoju i Bezpieczeństwa oraz Afrykańskiej karty na rzecz demokracji, wyborów i dobrych rządów;

3.  jest zdania, że wszystkie zaobserwowane manipulacje miały na celu jedynie przedłużenie sprawowania władzy przez prezydentów Kabilę i Bongo;

4.  stanowczo potępia wszystkie akty przemocy, przypadki naruszania praw człowieka, niesłusznych aresztowań i bezprawnego przetrzymywania oraz politycznego zastraszania społeczeństwa obywatelskiego i działaczy opozycji, a także przypadki naruszania wolności prasy i wolności słowa, które miały miejsce w Gabonie przed wyborami prezydenckimi oraz po ich zakończeniu i w DRK w ciągu ostatnich dwóch lat; wzywa do uwolnienia wszystkich osób przetrzymywanych ze względów politycznych; uważa, że taki stan rzeczy stanowi poważne naruszenie podstawowych wartości wyrażonych w umowie z Kotonu;

5.  z zadowoleniem przyjmuje porozumienie polityczne zawarte między kongijskimi partiami, w którym zarysowano rozwiązanie obecnego kryzysu; wyraża jednak zaniepokojenie, czy prezydent Kabila i podległa mu rządząca partia będą mieli wolę sumiennego zrealizowania postanowień tego porozumienia;

6.  wzywa w związku z tym prezydenta Kabilę, by uszanował warunki porozumienia i umożliwił przeprowadzenie w 2017 r. wyborów prezydenckich, w których nie weźmie udziału jako kandydat;

7.  wzywa AMP do prowadzenia w dobrej wierze negocjacji dotyczących realizacji porozumienia oraz do powstrzymania się od stosowania taktyki polegającej na graniu na zwłokę, aby umożliwić prezydentowi Kabili dalsze sprawowanie władzy;

8.  wzywa rząd Konga do natychmiastowego zajęcia się nierozstrzygniętymi kwestiami związanymi z porządkiem kalendarza wyborczego, budżetem i aktualizacją spisu wyborców, aby w ciągu najbliższych miesięcy umożliwić przeprowadzenie wolnych, uczciwych i przejrzystych wyborów;

9.  wzywa UE do ścisłego monitorowania procesu przygotowań do przeprowadzenia wyborów, a w razie potrzeby do rozpoczęcia negocjacji z rządem Konga na podstawie art. 96 umowy z Kotonu;

10.  przypomina, że Niezależna Państwowa Komisja Wyborcza powinna być instytucją bezstronną i pluralistyczną, dysponującą wystarczającymi zasobami, aby umożliwić wszechstronny i przejrzysty proces;

11.  zwraca się do władz Konga i Gabonu o jak najszybszą ratyfikację Afrykańskiej karty na rzecz demokracji, wyborów i dobrych rządów;

12.  ubolewa, że działania unijnej misji obserwacji wyborów w Gabonie były poważnie utrudniane niezgodnie z zawartymi ustaleniami;

13.  przypomina o zobowiązaniach przyjętych przez Demokratyczną Republikę Konga i Gabon na podstawie umowy z Kotonu w odniesieniu do poszanowania demokracji, zasad państwa prawa oraz praw człowieka, które obejmują wolność słowa i wolność mediów, dobre rządy oraz przejrzystość urzędów politycznych; apeluje do obu rządów o dotrzymanie tych zobowiązań zgodnie z art. 11B, 96 i 97 umowy z Kotonu;

14.  wzywa władze kongijskie i gabońskie do przywrócenia warunków sprzyjających swobodnemu i pokojowemu korzystaniu z wolności słowa, zrzeszania się i zgromadzeń oraz wolności prasy, a także do zaprzestania nękania sił opozycyjnych i przywódców opozycji;

15.  jest zdania, że ten krok ma ogromne znaczenie dla zapewnienia, aby zaplanowane wybory były wolne i uczciwe;

16.  wzywa władze obu krajów do przeprowadzenia dochodzeń z myślą o sądownym ściganiu i należytym ukaraniu funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa i służb wywiadowczych oraz innych osób odpowiedzialnych za brutalne i nielegalne represje wobec działaczy, przywódców opozycji i innych osób, które sprzeciwiają się podejmowanym przez prezydenta Kabilę próbom przedłużenia okresu sprawowania władzy lub które protestują przeciwko prezydentowi Bongo;

17.  wzywa Radę Praw Człowieka do zbadania przypadków poważnych naruszeń praw człowieka, które miały ostatnio miejsce w obu krajach;

18.  wzywa UE do wyraźnego i jednoznacznego stwierdzenia, że uważa prezydenta Kabilę za nielegalnego prezydenta, oraz do dołożenia wszelkich starań, aby wesprzeć organizację wyborów prezydenckich w 2017 r.; z zadowoleniem przyjmuje decyzję UE o nałożeniu środków ograniczających w stosunku do członków kongijskich sił bezpieczeństwa, jednak ubolewa, że nałożenie pierwszych sankcji zabrało UE tak dużo czasu; wzywa UE do rozszerzenia tych środków na innych członków sił bezpieczeństwa dopuszczających się poważnego łamania praw człowieka, a także do rozważenia nałożenia takich samych środków na członków gabońskich sił bezpieczeństwa;

19.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych, Unii Afrykańskiej, Radzie Ministrów AKP–UE, Wspólnemu Zgromadzeniu Parlamentarnemu AKP–UE, Sekretarzowi Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych, Międzynarodowej Organizacji Frankofonii, Wspólnocie Gospodarczej Państw Afryki Środkowej (ECCAS), prezydentowi, premierowi i parlamentowi Gabonu oraz rządowi i parlamentowi Demokratycznej Republiki Konga.

Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności